10
Kristo ke heir uasiokon siounin a uahung e lain tar mamang binakalik
A niguatar pensioun tena ualatut Moses ngohina paha niualasira to puk tar ineter uia re turung lame, ahik pah ter inete tun. A uahung ka guataig tar niguatar pensioun ka guatguata uapoulig tar mamang krismas, bo ahik puk pah ke banotong guata me puh tar uadelauana hihir tun tasisit ra lame tar lotu. Ge pako delauana nomanar tamatasit ra me lotu tang God tenas niguata uasa, paka hik baka poluk pah ra matala keip tenas niguata uasa, doh pake tuka manasar guata tar mamang uahungulik.
Bo tar uahungionene ra uoto guatain tar mamang krismas e uoto uanamana tapokis puk tasir tamata teres niguata uasa. * Hib 9.13Ge ahik per deuatingisir kau mesir meme pahe banotong kale liu tar niguata uasa. Temaeit tar binaka ke uahuhutung la manasaha Kristoane tar kot, inggono ke kula tang God pare,
 
“Ingga ahik paho malara tasir inetesisir tua ra heiris a uahung, doha ineter niheirheir puk.
Bo ko kaleuatoro tanika puk totoguo tar me kale tar tukunug.
Ingga ahik paho uaha tasir inetesisier tua gesir niualuh uaududeil toro olta
ue tar uahung gere kale liu tar niguata uasa.”
“Song ku kulo pare, ‘Nagu God, bang!
Inggo gine, ku laha tar me tuha tar haua ko malauelhiria
teka bolo sira peio toro buk.’ ” Ker 40.6-8
 
Uakikilangan, Kristo ke kula pare, “Ingga ahik paho malar, kara hik paho uaha tar uahung gera guata keipig tasir inetesisir tuar niualuh to toro olta, doha uahungung tar kale liu tar niguata uasa.” (Gitiempe ra heir peigir uahung re kula pe na ualatut Moses.) Song ke kula pare, “Nagu God, bang! Inggo gine, ku laha tar me tuha tar haua ko malauelhiria.” Temaeit God ke uakapa liu tar uahung ger pensioun, kare uamoko palihila tena uahung Kristo. 10  * Hib 9.12Teeit Iesu Kristo ke guata tar haua ke malauelhirin God. Temaeitingua ka siokor uadedeil turusieig tar niguata uasa tar uahung geke guata keipiono tar tukunun tar siokon siounur binak e lain tar mamang binakalik.
11  * KT 29.38I lolono tar pensiounur uelhote, o patere uakapa ra uoto tur i uoum toro olta tar mamang mareinilik ra uoto heir pe tar siokonor uahung gera heirheir uapoulin, kara hik pahe uoto kale liu baka tar niguata uasa. 12 Bo Kristo puk, ke heir tar siokon siounur uahung tar niguata uasa mare lainir siokor binakono tar mamang binakalik, song ke la tabila tar pang mua tang God. 13  * Ker 110.1Tar buturuon inggon e uanguangoul e tuka geta touahiuais no uelmatanon i kukulebanga tar kekenon. 14 Tar siokon siounumper uahungon, inggono ke uadelauana hihir tunungua tasir tamatasit re uadedeilis.
 
15 A Iabena Dedeil ke hire pono tagigeig tar puhene, uakikilangan inggono ke kula pare,
16  * Hib 8.10“Gine ter uelhote geru turung guata keipio tasir tamatang Israel,
i muduhia tar binakene teke kula per Tamata Noman.
Inggo u turung uamokola tenag ualatut tar koloususin.
Karu turung bolo uahiuala tananina teres ninamanasin.” Jeramaia 31.33
17 “Doh nas niguata uasasin, doha mamang niguatalikinitier sa ka guataigisin,
inggo ahik pahu turung namana huara baka poluk.” Jeramaia 31.34
 
18 Doh geta nikuse luara manasanin, ahik baka poluk me puh ra uahingain tar guata me uahungunar niguata uasa.
Ti la uahuhut tang God
19  * Hib 4.16Temaeit, ro bung uanotoug, inggeig i banotong uaongolosieig, kari lekela tar Butur Dedeilintiehe tun i Heuen, teeit toro deuatingina Iesu. 20  * Mat 27.51Tono maton, Iesu ke puk ueleheir tagigeig tar leler timuh gere heir tar nitua. A lelon e haiala toro mahar gomon tar tine um ger dedeilintieh tun.
21 Doh gitie nagi Patere Uleik peeig gere uoum keip tosno tamata God, 22  * NKP 8.30; Isk 36.25; Epe 5.26inggeig i me uaongolosieig tar la uahuhut keip tar kolougig tang God, doha nitagorong manar uleik. A kolougigeig a nikirasa liu tar niguata uasaniner ualamatala tun toro deuatingina Iesu, doha tukunugigeig a niuahuhu tar kodom ger delauana tun.
23 Inggeig i kale uanono tar haua ri tagorong mana teilin geri uelhire tauetein, ahik pahi uaruara naman, ge God pe e uamana tena ualapagah. 24 Namana me hagar ri banotong uatentur keipin tar uelpoule tar ualasira tar uelmalauelhir, doh tar guata tar niguatar uia. 25  * Hib 3.13Ahik pahi uakenua tar uiliodout misiana ka guata uoum per gisiameh, bo paki ueluaongole dedesieig. Guata ualatataunula tar puhunin ri banga to pe tena mareinir Tamata Noman e la uahuhutume.
26  * Hib 6.4-8Bo geti uakuakelukeig teregigir nimalar tar guata pukula tar niguata uasa ki kale baka pe toro man, ahik baka poluk me giameher uahung re kale liu tar niguata uasanin. 27  * Ais 26.11Bo ter puh puk manasa re mok te tar uanguangoul keip puk manasainir nisokoro tar nikedangeit re lame, doho tukuno hue gero turung mamantouo tasisit ra uelmatana tang God. 28  * Ual 17.6; 19.15Gete mahang longoro me tamata tar uakeluk tena ualatoho Moses, ahik pah ra ueldolomoin, bo ra tung pousin. A puhon ra guatain geta tang torik ue a tang touon ura tur keip. 29  * Mat 12.30-32; 1Ko 11.27-29Bo hapengua tasisit ra banga uasa tar Tuna God, doh ka ngongo sira tar deuatingina Kristo paha iinetelik puk, kara hik paha dedeil. A puh peono teke uadelauana liu tatanono tar niguata uasa. A tamatonene ke uelsigala tar Iabena Dedeil gere keip teil tena niueldolomo God. Namana aha hape re turung uleik per niduh ra kaleinisin! 30  * Ual 32.35-36; Ker 135.14Ge inggeig pe i ate teil te God pe ke kula pare,
 
“A pe hahauanar niguata uasa nag kalekinaleo,
inggo katongo uoumumpe ru turung pe hahau.”
 
Kare kula poluk pare,
 
“A Tamata Noman e turung kedanga tosno tamat.” Ualatut 32.35-36
31 A ualasokorong maluana tun gete uabang manate God Ger Tua tar tamat.
32 Namana tapokis tar haua ke kotpokoso tamiuoum sioun, binaka kung ate uakekene tang Kristo. Hape kung huata bolongur pe me tar niduh, gitiemper niduh uleik tun penin. 33 A binaka inggoum ka mene uasa tosioum tasir manai, kara heirisioum tar niduh. Kara binaka kung uahueoum tar tur keip tasisit ka guatais pare. 34  * Mat 5.11-12; 6.20Kung huata keip tagu tar niduh tasisit ka bakalais tar karabus. Tar binaka ka kale liu turig nami hauoum tatamiu, inggoum kung uahue keip tar niuah. Teeit rung ate teil pe pare, a namiuir inete ke ualapagahaig God, a inetenin auia uainintieh, dohe moko dede tar mamang binakalik.
35 Ahik pah mu marapula kout tar tagorong mana tar Tamata Noman, ge gitie pe getung uatampopokoho dedempelasioum, inggoum mu turung kalengua tar uleikir bulauamiu. 36 Inggoum pakung uanguangoul hamas mare getung guata inggoum tar haua ke malaraig God, inggoum mu banotong kale tar haua ke ualapagahagion. 37  * Hab 2.3-4Ge no buk pe God o kula pare,
 
“Ahik pahi reh, kare lamer tamata gere turung kotpokos,
inggon ahik pahe turung tur uangoul bak.
38 Doha tamatar kodkodoh e turung tua to tar nitagorong man.
Bo gete tur tapokis me tamat,
inggo ahik pahu turung uauaha tatanon.” Habakuk 2.3
 
39 Bo inggeig ahik paho tamatang tur tapokis, ahik pahi la i Hel, bo inggeig o tamatang tagorong man ka uaudeilisieig.

*10:4: Hib 9.13

*10:10: Hib 9.12

*10:11: KT 29.38

*10:13: Ker 110.1

*10:16: Hib 8.10

*10:19: Hib 4.16

*10:20: Mat 27.51

*10:22: NKP 8.30; Isk 36.25; Epe 5.26

*10:25: Hib 3.13

*10:26: Hib 6.4-8

*10:27: Ais 26.11

*10:28: Ual 17.6; 19.15

*10:29: Mat 12.30-32; 1Ko 11.27-29

*10:30: Ual 32.35-36; Ker 135.14

*10:34: Mat 5.11-12; 6.20

*10:37: Hab 2.3-4