9
Na ualatohor lotu tar uelhote ger pensioun
* KT 25.23–26.30Gaat tar uakikilanganar uelhote i uantinanina tang God, doho Israel, a to ualatutun hape tar hagaring lotu, doha buturung lotu to ponompe a nituhan tamat. I lolono tar taluh, a niuatine kout tar torikir tine um. Giner uakikilangan ra kilain a Butur Dedeil. Tar buturuon o toko ro lam doha patehe na ro bereit gero niuadedeil. * KT 26.31-33Iumahia tero kusa ro mahar gomono obot, dohi muduhia tero mahar gomono roon ter tine umeit ra kilain a Butur Dedeilintiehe tun. * KT 16.33; 25.10-16; 30.1-6; Aha 17.8-11; Ual 10.3-5Tar buturuon o moko ro olta ra uoto ualuh toigir adua,* A ‘insens’ a muhung adua doha bokisinar uelhote e tok a niuahail tane keip uakapa tar goul. I lolono tar bokision e moko teilir nouh a goul uakap a niongolar bereit geke heirig God tasir Israel ra kilaig “a mana,” doh no tukana pono Aron geko tiuan, karo tokino mahar palau gero tokino nibololar ualatut. * KT 25.18-22I ranahia tar bokis ura turur toking anggelou, a toking goul uakap, ura uahire e uangoul God tar buturuon, a ra titiauas rasin e uamomolouina uahiuako tar matanar bokis, a buturuon ra kale liu toigir niguata uasa. Bo gine puk daan, ahik me binakang uahuahire hihir tar mamang inetelikininanine.
* Aha 18.2-6Tar binaka ka uamokoigir mamang inetelik pagiare. O patere ra lekela tar uakikilanganar tine um tar mamang binakalik tar guata tenas lotu. * NKP 16.2-34Bo ter patere puk manasampe ger uleik, tere lekela tar uatorikinar tinetier dedeilintiehe tun tar siokon siounumper binak i lolono toro sioko ro krismas. Inggon e kale keip tagu dede tar deuating gere la heirigion a uahung tang God e lain tatan, doh teres niguata uasar tamata ge ka pesiauaig. A Iabena Dedeil e ualasira to tar mamang inetelik ka uamoko uelhir peig pare, tar binaka re toko harahar uakikilanganar tine um, a leleng lekela tar Butur Dedeilintieh halan ta puka ueleheirin tagigeig.
* Hib 10.1-2A mamang inetelikininanine a niualasira to puk, e uahire me tagigeig tar ineteng daan. E kula sirar puhono pare, a inete uaia, doha uahung ra heirigir tamata tang God, ahik pahe banotong uadelauana tar koloususit ra la lotu. 10 Doh gitie ra guata keip puk pesina tar niein, doha inum, doha giniamehemper hagaring uadelauan, gininanine a siokor ualatutung gane i kalaharahia puk tar tukununar tamat gera uakeluk pukig e tuka tar binaka re guata God tena timuhur niuangoul.
A deuatingina Kristo ter uiantieh
11 Temaeit Kristo ke la manasaha, inggono ter Patere Uleik geke keip pokoso tar ineter uia tagigeig gere moko manasa daan. Inggono ke leke tar taluh i Heuen ger uleik, kara uiantiehe uain tena taluh Moses, ahik paha nituhang tamat, kara hik paho maharang gane i kot. 12 Tar binaka ke haiala Kristo tar taluhon, ke leke uasiokon siounumpela tar Butur Dedeilintiehe tun e la manasainir siokor binakono tar mamang binakalik. Inggon ahik pah ke kale me deuatinginar meme ue me kau kalan tar heir tar uahung, bo ke kale tar deuatingina katongo mare uelkarus keip tagigeig tar mamang binakalik.
13  * NKP 16.15-16; Aha 19.9,17-19; Hib 10.4A deuatingisir meme, doho kau makan, doha taunar kau tinana ra kirkirasaig tasir tamata ge ahik paho delauan, ginin e uadelauan puk tar tukunusisin tena nibangar ualatut. 14  * 1Pi 1.18-19Doh gitier mana per puhene, namana ah ter nitampopokoh uleikintiehe ter deuatingina Kristo tar uadelauana tar kolougigeig, mari kalekinaleig tang God ger tua. Ge tena nitampopokoho per Iabena Dedeil gere moko dede tar mamang binakalik, Kristo ke heir katongoin a uahungeitier delauana tun tang God.
15 Temaeit Kristo teke kaleuatoro tar timuhur uelhote mara kalesit ke kilais God tar niguata uaian tar mamang binakalik geke ualapagahain God. A puhonene e banotongua ra guatain, teeit tono mata Kristo mare bulaua tapokis tasir tamata tenas niguata uasa ka guataig tar binaka ra uangoul harah i kukulebananga tar uakikilanganar uelhote.
16 Toro mana tun, binaka ra guatainir uelhote sira pare, misianangua geta boloin ro mahar pepang kale uahiu tena ineter tamat gere mat. Ter hauon, a tamatene re bolo toro pepa e marang uahire teil mais ra turung kale uahiua tena inetono tar binaka re mat. 17 Ge o pepa pe o tabo tengkan tar binaka re tua harahar tamat, o la kalekinale uapopokoho to puk i muduhia gete mata bakar tamat.
18 Temaeit ke tampopokohor uakikilanganar uelhote, teeit puk ka uatampopokoho keip peig tar deuating. 19  * KT 24.6-8A uakikilanganar inete ke guatain Moses, ke uahire baka uoum tasir tamata tar mamang ualatutulik ka bolo uahiuaig. Song ke kale tar deuatingisir kau makan, doho meme, kare uelhouar keip tar kodom, kare kirasa hahai i rana toro bukung tar ualatut, doho tamata uakap. Inggono ke kirkirasa keip tar randoudoukulik ra kilain o hisop, a niauih tar puhung uoho kubkubar. A puhung uohene a nituha keip tar ulunar sipsip 20 Song ke kula pare, “Gine ter deuatinginar uelhote ke guata keipin God tamiuoum tar uakeluk.” 21  * NKP 8.15,19Kare guata poluk tar siokono komper hagar, ke kirasa hahai poluk tar deuating tar taluh ger dedeil, doh tar mamang inetelik ra uoto lotu keipig. 22  * NKP 17.11Toro mana tun re hire teil per ualatut, a mamang inetelik ke uahutung siokor delauana uadeil puk manas, ka uadelauana keipeig tar deuating. Geta hik mo deuating ro tading, ahik ponompe God pahe kusa luara tenas niguata uasar tamat.
A deuatingina Kristo e kale liu tar niguata uasa
23  * Hib 8.5; 10.1Temaeit a taluhung gane tar kot, doha mamang inetelik re moko teil tatanon, a nibanga to puk tar ineteng Heuen, kara uadelauana keipig tar deuatingisir inetesisier tua. Bor ineteng Heuene tun ra uadelauana keipig tar uahung ger uiantiehe uain tar deuatingisir inetesisir tua.
24 Ge Kristo pe ahik pah ke lekala tar Butur Dedeil ke tuhain me tamat ger nipetut sira tatanoneit tun. Bo ke leke tunumpela i Heuen tar butur re uangoul God, tar kale tenagi hagareig. 25 Nas patere uleikir Ju e leke keipila tar deuatingisir inetesisir tua tar Butur Dedeilintiehe tar mamang krismasilik. Bo Kristo ke leke pela ahik pah ke heirheir uapoul taguin a uahung. 26  * Hib 10.10Ge pake te pagiaron, inggono pake matmate uapoul tur ke uakekene pemer kot. Bo ahik puk, inggono ke la uasiokon siounumpeha e la manasainir siokor binakono tar mamang binakalik tar binakene re me uelmatout tunur mamang inetelik, tar kale liu keip tena nitampopokohor niguata uasa tagigeig tar uahung ke guata keipin tono mat.
27 God ke uamoko uamatoto tasir tamata uakap ra mata uasiokon sioun puk, dohi muduhia e kedangono tasisin. 28 Te misiana kompe, Kristo ka heirin a uahung tar siokon sioun pukur binaka tar kale liu tenas niguata uasar bureher tamat. Inggon e turung tapokis polukuha ahik pah tar me kale liu tar niguata uasa, bo tar me uelkarus tasisit ra uanguangoul uahingo tatanon.

*9:1: KT 25.23–26.30

*9:3: KT 26.31-33

*9:4: KT 16.33; 25.10-16; 30.1-6; Aha 17.8-11; Ual 10.3-5

*9:4: A ‘insens’ a muhung adua

*9:5: KT 25.18-22

*9:6: Aha 18.2-6

*9:7: NKP 16.2-34

*9:9: Hib 10.1-2

*9:13: NKP 16.15-16; Aha 19.9,17-19; Hib 10.4

*9:14: 1Pi 1.18-19

*9:19: KT 24.6-8

9:19: A puhung uohene a nituha keip tar ulunar sipsip

*9:21: NKP 8.15,19

*9:22: NKP 17.11

*9:23: Hib 8.5; 10.1

*9:26: Hib 10.10