1 Pita
O uakikilangana ro bolobolo ke boloin Pita
O uakikilangana ro bolobolo tang Pita
O uakikilangana ro buk Pita o bolobol i lolono toro Baeboul tar timuhur uelhote. A tamata ke bolo tana roon, inggono te Pita. Pita na aposoul Iesu. Pita teke tamatang uoum keip tasir uakikilanganar tamatang tagorong man i Jerusalem.
Pita ke bolo toro bolobolo tasir tamtang tagorong man geka kale uelmahing tar niduh uleik. Pita ke mene uatampopokoho tasisina mara uangoul uadedeil dedeis. Res niduhusin e turung kapampe ahik pahi reh. Bo no uelhire God ahik paho kapa tagu. Gisina ra turung uangoul tagu dede tang God i Heven. Doh i Heven, gisin ahik baka poluk pah ra turung kale uelmahing.
God ke uamatoto tasisina pare, no tamat (1Pi 2.10) Maeit gisin o tamata giamehesioko tun tatanon. Gisin ahik paho tamatang gane tagu i kot (1Pi 2.11). Gisin o peng heven.
Ge Iesu pe ke kale uelmahing tur pono tar bureher inet. Bo inggono puk ahik pah ke mene hahaua ka menmene uasa pein. Ahik pah ke menmene uabureh, inggono ke tagorong mana tang God.
Doh tar binaka ke maton, inggono ke kale uelmahing tar niuabatong teregi niguata uasaeig. Doh te pare teke guata peono tagigeig ke kilo pokoso pe tagigeig no tamata God (1Pi 2.21-25).
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1.1-2
A uanamanahuar tena niuelkarus God 1.3-12
Na nikila God tagigieig mari kotpokos o tamata dedeil 1.13–2.10
Nas kalekinaler tamatang tagorong mana tar binakang huata tar niduh 2.11–4.19
Hape re kale uahiua peisir tamatang tagorong man, kara kalekinale 5.1-11
A uaduadouhinar menemen 5.12-14
1
Pita e heir tar niuaha tasir tamat
Inggo Pita na aposoul Iesu Kristo, God ke uamatoto totoguo tar kalekinale tosno tamaton geke kedangais gera uangoul ueltebeir toro pang uaninine: i Pontus, i Galesia, i Kapadosia, i Esia kari Bitinia. * Roum 8.29; 2Te 2.13God ge tamagigeig ke kedanga tamiuoum sioun terener nimalar, inggoum kung dedeil tur tena kalekinaler Iabena Dedeil, kung uakeluk pe tang Iesu Kristo, kara uahuhusioum tar deuatinginon. Inggo u lotu tang God mare heir tar hamhamas, karo hiarou o uoun tatading tun tamiuoum.
Ti uatakai keip tang God tar nitagorong maneit rung uangoul keipisioum ger tua
Uatakai tang God ge tamana Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig! Tar uleikir niueldolomor nanon, inggono ke heir tagigeig tar timuhur nitua, kara timuhur nitagorong maneit rung uangoul keipisioum ger tua, ke tua tapokis pe Iesu Kristo toro mat. * Kol 1.12Temaeit, inggeig i uanguangoulungua tar inete uaiaonene ra turung heirin tagigeig, ge ahik pahe matotong beng ue e sa tagu ue e la kapa kout. God ke uamoko uangoul taninin i Heuen tamiuoum. * Jon 10.28; 17.11Inggoum ke gomo tane tun God teremi nitagorong manoum tar nitampopokoh e tuka tar uadouhinar binaka gete tur uakalaharar tang uaudeil tagigeig. * Jas 1.2; 1Pi 5.10Tar ineteninanine, inggoum mu uaha tun, bo gine puk daan, inggoum mu uangoul keip tar niduh, karung hagouo uasa tar mamang hagarilik tar sisikinalikir binak.
* NU 17.3; Sek 13.9; Mal 3.3; Jas 1.3Ginin ke pokos, maeit remi nitagorong manoum a mana tun, a i ranantiehe uain tar goul gere moko puk tar sikina geta uedanga toig toro hue ge para goul noman. Bo remi nitagorong manoum a i ranantiehe uain tar goul, ra uedanga ponoig mare moko uanon. Song rung turung kaleoum tar uatakai, kara uiniator, kara niueltada tar binaka re tur uakalahara Iesu Kristo.
* Jon 20.29; 2Ko 5.7O man, inggoum ahik pah kung banga tatanon, karung malauelhirimpe tatanon. Gitiempe ahik peoum pah mu matotong banga tatanonene daan, bo inggoum kung tagorong mana dedempe. Temaeit inggoum kung uahauahantiehe tun, a uleikintiehe remi niuah. Teeit inggoum mu turung kale tar haua kung uamoko tunin teremi nitagorong mana mare uaudeil dede God tamiuoum.
10  * Mat 13.16-17Sioun o propet ka me menmene uoum teil tar puhonene ka uaudeil peisioum, kare tar hamhamas, kara niueldolomo gere turung lame tamiuoum. Gisina ka sirsir, kara heheke uaia tun, 11  * Ker 22; Ais 53; Luk 24.26-27mara ueltupara tun tang hingiar binaka re hire uamototo tunur Iabena Dedeil tasisina tar binaka re kale uelmahing Kristo, kare tar uiniatoro uleik gere uakeluk teil.
12 A Iabena Dedeil ke uakalahara tasir propet, maeit ahikisina pah ra poul katongo pukis, bo ra poul pono tamiuoum tar binaka ra hire tar haua kung longoro me giamehene daan tosno tamatang ualualatue God, ka hire tauete pe tamiuoum toro Uelhire Uaia ro la tur tar Iabena Dedeil geke la turuha i Heuen. Doho anggelou ra marang ate pono tar inetenin.
Uangoul uadedeil
13 Temaeit inggoum mu kaleuatoro tanik teremi ninamana tar haua rung pilesig, kaueke uakodkodoho katongosioum. Karung uamoko tun teremi nitagorong maneit rung uangoul keipin tar niguata uaia ra turung heirin tamiuoum binaka re tur uakalahara Iesu Kristo. 14  * Roum 12.2; Epe 2.3; 4.17-18Longor, karung ueltada tun tang God, doh ahik pah mu uakeluk teremi nimalara uasan tar tukunumiu misiana kung uakeluk peme sioun tar binaka halana tung ate tang Iesu. 15 God ger dedeil, inggono teke kila tamiuoum, temaeit guata keip tar haua rung guataig tar dedeilir hagar. 16  * Mat 5.48Ge a puh pe a nibolo pare, “Uadedeilia ge inggo pe a dedeil.”* Bolobolong Kalekinaler Pater 19.2; 20.7
17  * Roum 2.11; UGO 2.23Inggoum mu kila tang God pare, Tamamiu, binaka rung lotu tatanon, inggono teke kedanga tasir tamata uakapa tun, e lampein tang hingiar hagar ke guatain, temaeit heir tar mamang binakalik rung uangoul pe tar sisikinalikir binakane i kot tar ueltada tang God. 18 Ge inggoum pe mu ate, God ke bulaua tapokis tur tamiuoum tar niguataniner tabo tengkana gekung kale uahiua turig toso bubungumiu sioun. Inggon ahik pah ke bulaua keip me inetenine re matotong sa misiana tar mani ue me goul, doh silva. 19  * Apo 20.28; Hib 9.12-14Inggono ke bulaua keip tagigeig tar deuatingina Kristo, ginin ter i ranantieh uain. Inggon ter sipsip ahik me ineter sa ue me maharana taboig tatanon. 20  * Epe 1.4; 2Ti 1.9-10Inggono ka uamatotoing sioun tar binaka halanar koto te pokos, bo ka uatur uakalahara kompein tar uadouhinar mareninine mare poul tamiuoum.
21  * Jon 14.6; Roum 5.1-2Inggoum kung tagorong mana tang God, teeit tang Iesu ke uatua tapokis tur pe God tatanono toro mat, kare heir tatanono tar uleikir uiniator, temaeit inggoum mu tagorong mana tang God, karung tagorong mana teil tar haua ke me ualapagahagion.
22  * Jon 13.34; Roum 12.10Inggoum kung uadelauana katongo manasasioum kung uakeluk pe toro man, temaeit a uelmalauelireitir emiuoum toso uanotoumiu a mana tun. Mu uelmalauelhir keip tunusioum i lolono tar koloumiu. 23 Ge inggoum pe kung kale tar timuhur nitua, ahik pah kung kale tur tar inete ger mat, bo inggoum kung kale tur tar timuhur nituaono tang God gere uangoul dede, kare tono uelhireono gero moko dede. 24 A puhung uelhire ka boloing sioun pare,
 
“O tamata uakapa tun misianar garas,
doha nimataia tasisina misianar kalanguh.
O garas o makmakor,
kara kalanguh e sab.
25 Bo no uelhire God o moko dede sira kompela.” Aisaia 40.6-8
 
Roono te rone ka hire tauetein tamiuoum.

*1:2: Roum 8.29; 2Te 2.13

*1:4: Kol 1.12

*1:5: Jon 10.28; 17.11

*1:6: Jas 1.2; 1Pi 5.10

*1:7: NU 17.3; Sek 13.9; Mal 3.3; Jas 1.3

*1:8: Jon 20.29; 2Ko 5.7

*1:10: Mat 13.16-17

*1:11: Ker 22; Ais 53; Luk 24.26-27

*1:14: Roum 12.2; Epe 2.3; 4.17-18

*1:16: Mat 5.48

*1:16: Bolobolong Kalekinaler Pater 19.2; 20.7

*1:17: Roum 2.11; UGO 2.23

*1:19: Apo 20.28; Hib 9.12-14

*1:20: Epe 1.4; 2Ti 1.9-10

*1:21: Jon 14.6; Roum 5.1-2

*1:22: Jon 13.34; Roum 12.10