2
A tamata uasa e turung pokos
Tar binaka re tapokisime nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo, inggeim mi marang hire tamiuoum tar hire toso bung uanotoumiu, hope ri me uiliodout tokaha pe inggeig tar uangoul keip tatanon. Ahik tun pah mu tagorong mana tasisit ra kula pare, na mareinir Tamata Noman ke kotpokoso manas. Gitiempe ge teka kulasina ka longoro mo uelhire o la tur tang God ue o bolobol o la tur tamiueim, ahik tun pah mu uolong porongua, karung namanantieh. * 1Ti 4.1; 1Jo 2.18; 4.3Ahik tun pah mu uamaluana me tamat e boho tamiuoum.
Ge a marein peon ahik pahe turung kotpokos e tuka tar binaka geta turung tar mudur tamata tang God, kare kotpokoso uakalahara tun ponor tamata uasa gere uoto uelsigala tena ualatut God. Doha puhonene tere pokoso baka uoum. * Isk 28.2; Dan 11.36Doh inggonor tamata uasa e turung uairana katongoin, kare uelmatan tar mamang inetelik ra uoto lotuigir tamata pare, nas god, song re lek iuma tena umang lotu God ger dedeil, kare kula katongoin ter God. Inggoum kung malabobour tar binaka ku uangoul taguo tamiuoum, karu hire tamiuoum tar inetenine? Doh inggoum mu ate tar hauar inete re tur tane tar tamatonene daan, maeit ahikiono pahe uolong kotpokoso uakalahara tun mare pokoso tunumeono tar binaka ke uamatotoin God.
Ge na nitampopokoho per tamata uasa gine manasa re kalkalekinale uaou, bo a siokor inete puk e turtur tane sikoro harahene daan, e turung tur tane dedempela e tuka geta la kale liuion. * Ais 11.4; UGO 19.15Doh gete tur uakalahara manasar tamata uasa, Iesu ger Tamata Noman e turung tung pous keip tatanono tar romo nar uauan, kare uasuasa hihir keip tun tatanono tar balbalana na nitampopokoh gete la tapokisihaon.
* UGO 13.11-13Na nilamer tamata uasa e turung la keipime tena nitampopokoho Satan, kare touo tar bureher kahakahar nitou, kara uaparoko ger boh, kare touo tar inetenine ri toboulugieig, 10 kare turung ualasira tar mamang inete uasalikinine re uelour tas mais geka uasais, teene gisina ra de, kara hik pah ra malauelhir toro man, ge pake tero uelkarus tasisin. 11-12 A puh e turung pokoso pare, mais ge ahik pah ka tagorong mana toro man, God e turung ualelio tun teres ninamanasin mara turung tagorong mana tar bohonin, kara uahauaha kompe tar niguataniner sa, gisina ra turung ualakouhunguais.
Tur uanono keip tereng nitagorong man
13  * Epe 1.4; 2Te 1.3Bo inggoum ro uanotoumiueim gere malauelhirintiehe tunisir Tamata Noman, inggeim mi heir dedempe tar niuaha tang God tamiuoum, teeit tar uakekenener binaka God ke uamatoto manasa tamiuoum pare, mu turung udeil tena nitampopokohor Iabena Dedeil doh teremi nitagorong mana toro man. 14 Inggono ke kila tur tamiuoum toro Uelhire Uaia geking hiresieim tamiuoum, maeit mu turung uelpakahaoum tar balbalana na nitampopokoho nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo.
15 Temaeit inggoum ro uanotoumiueim, mu tur uanono keip dede tar haua king ualasiragieim tamiuoum i lolono tenami boloboleim ue tar haua king mene ualasira tunugieim tamiuoum.
16 Inggo u dangata tenagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo, doh God ge Tamagigeig gere malauelhirintiehe tun tagigeig, doh tar nipoul menia tar hamhamasar nanon e uaongolo tagigeig, kare heir tar niuangoul uaia gere moko dede. 17 Doh tar uatampopokoho tamiuoum tar mamang niguatalikir uia, kara uelhireniner uia.

*2:3: 1Ti 4.1; 1Jo 2.18; 4.3

*2:4: Isk 28.2; Dan 11.36

*2:8: Ais 11.4; UGO 19.15

*2:9: UGO 13.11-13

*2:13: Epe 1.4; 2Te 1.3