2 Tesalonaika
No uatorikina ro bolobolo Poul tasir tamat i Tesalonaika
O uatorikina ro bolbolo tasir Tesalonaika
Rone o bolobol i loloo toro Baeboul tar timuhur uelhote. Roono ke boloin Poul o la tasir tamatang tagorong man i Tesalonaika, i muduhia kompe tono uakikilangaro bolobolo inggono tasisin.
O tamat ahik pah ra guata uaia tasir tamatang tagorong mana tar uanon. Maeit Poul ke hire tasisina tar uamoko teres nitagorong mana tang God. Ge tar binaka pe re tapokisiha Iesu, God e turung heir me uabang manate tasisisir tamata uasa.
Inggon e turung uabato pono tasir tamata uakapa ge ahik pah ka uauia tar kale tono Uelhire Uaia Iesu. O gisiameher tamatang tagorong manang Tesalonaika ra namana pare, ke tapokis manasaha Iesu.
Poul ke kula pare, o tamata gesir sa nas niuangoul tera kotpokoso baka uoum. Gisina tera turung ueluelde tang Iesu. Maeit inggoumener tamatang tagorong mana mung tagorong mana kompe tang God getung kale tar niduh.
O gisiameher tamatang tagorong mana ra namana pare, Iesu ke uahuhutin tar pokos. Maeit gisina ra de tar kalekinale. Bo Poul puk ke hire tasisina pare, inggono katongo ke kalekinalentieh i Tesalonaika. Doh gisina paka kalekinale pon.
I lolono toro bolobolo rone:
A uelhire uakalahar 1.1-2
Uatakai tang God kara uairan 1.3-12
A meneng ualatut tena nilaha Iesu 2.1-17
A meneng uakalahara tar nipileseng tar nitagorong man 3.1-16
A uadouhinar menemen 3.17-18
1
Poul e heir tar niuaha tasir tamat i Tesalonaika
O bolobolo rone o la tur tang Poul mes nu Sailas, doh Timoti.
Roono ka bololain tas mais gera uangoul teil tar toto tamat i Tesalonaika gesir nang God ge Tamagigeig me Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig.
* Roum 1.7Inggeim mi dangata tang God ge Tamagigeig me Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig ura heir tar hamhamas, karo hiarouo tamiuoum.
A uelhire uapopokoh tar binakang huata tar niduh
Ro bung uanotoumiueim, inggeim paking heir tun tar niuaha uleik tang God, teeit remi nitagorong mana inggoum e in kai uateuele tun, karung uelmalauelhiresioum. * 2Ko 7.4; 1Te 2.19Temaeit ring uoto la hahaia pe inggeim toro buturunine ra uangoul no toto tamata God, inggeim mi uoto uairana tun tamiuoum tasisin. Inggeim mi guata tar puhonene, teeit tar binaka ka heirir tamata tamiuoum tar uelmahing, kara niduh inggoum ahik pah kung uamaluan, bo kung tagorong mana dedempela tang God.
Na nikedanga God auia tun
Doh inggoum kung kale tur nomana tar niduh, kara uelmahing tasir tamat, bo ginina puk e ualasira tar nikedangar nang God a kodkodoho tun, kare inggoum ra turung aha to ponolasioum i lolono tena Nitoia God kung kale pe tar niduhunine, kara uelmahing. * Roum 12.19God e guata tar ineter kodkodoh, inggon e turung heir tar niduh, kara uelmahing tas mais geka guata tar hagarinine tamiuoum. * 1Te 3.13Kare turung uakapa liu tar niduhonene re moko tamiuoum, doh inggon e turung uaongolo tamiuoum, kare tamiueim pon. Doh inggon e turung guata to tar binaka re tur uakalaharain Iesu Kristo menia tosno anggelou gesir tampopokoh, kara la keipiha toro luhluhuna ro hue. * Ais 66.15Doh inggon e me turung heir tun tar uleikir uelmahing tas mais ra de tang God, kara hik pah ka uakeluk tono Uelhire Uaia nagi Tamata Nomaneig, Iesu Kristo. * Ais 2.10Doh gisina ra turung heiris tar uelmahing uleikintiehe tun, ger mahang kap, kara turung tur taneis tar lame tar Tamata Noman, kara hik pah ra matotong banga tar balbalan na nitampopokohon. 10  * Kol 3.4Tar binakene re lahaion, inggono ra me turung uatakai turin tosno tamata dedeil, kara lutarantiehe tununguar tamata gera tagorong mana tatanon. Doh inggoum pono mu turung uaha keip tasisin, teeit kung tagorong mana tun pe tono uelhire God geking mene taueteieim tamiuoum.
11  * Kol 1.9; 1Te 1.2-3Temaene ring uoto lotu dede inggeim tang God ger nagigeig, tar bang kedanga tenami niguata uaiaoum marung kaleoum tar niuangoulur kodkodoh geke kila uelhiriono tamiuoum tar la uangoul. Karing dangata pon mare tena nitampopokohon e uauoun tun teremi nimalaroum, kare nami niguata uaia rung guata keipig tar nitagorong man. 12 Inggeim mi lotu maeit ra turung uatakai turinir hanganar Tamata Noman Iesu tamiuoum. Doh inggoum mu turung kale pono tar uatakai. Ginin ka guataig teeit tena hamhamasa menia tena nimalauelhir nagi Godeig, doh tar Tamata Noman Iesu Kristo.

*1:2: Roum 1.7

*1:4: 2Ko 7.4; 1Te 2.19

*1:6: Roum 12.19

*1:7: 1Te 3.13

*1:8: Ais 66.15

*1:9: Ais 2.10

*1:10: Kol 3.4

*1:11: Kol 1.9; 1Te 1.2-3