3
Poul ke ualatue tang Timoti tar uapopokoho teres nitagorong manar tamat i Tesalonaika
* Apo 17.15Tar binaka king mahang uanguangoul teileim, inggeim king namana pare, auia raeim teira pepeane i Atens, * Apo 16.1-3kaira ualatue puk tang Timoti, mare la uamamahoul tamiuoum, kare uatampopokoho teremi nitagorong manoum. Inggon a uanotoumiraeim dohe uoho dede tena kalekinale God tar uelhire tauete toro Uelhire Uaia gero nang Kristo. * 2Ti 3.12Maeit ahik me tang sioko ra uakanuh keipin me niduh gere pokoso tatan. Ge inggoum pe mu ate uaia tun pare, God ke heir uamatoto tagigeig tar kale tar niduhunin. Doh tar binaka king uangoul keipime inggeim tamiuoum, inggeim king hirhire uapoul tun tamiuoum pare, inggeig ra turung turung tar mudusieig, kare tokouasaisisina tagigeig. Doh inggoum kung banga katong manasa ke pokoso uakakalahara per hagariono tamiuoum.
Doh ter tengkanonene ku mahang uanguangoul teil baka peo, maeit ku ualatue tang Timoti tar la ate paroko teremi nitagorong mana inggoum. Teeit inggo u sokoro teil tun gete uelour Satan tamiuoum, kare la puk nami kalekinaleeim.
Poul ke uaha ke me hire tapokis pe Timoti
* Apo 18.5Bo Timoti puk, gine ke pokoso tapokis manasa tamiueim ke la tur pe tamiuoum. Inggono ke me pokoso keip toro ueluatat o uia tun tar nitagorong maneitir eimiuoum tang God, kare tar nimalauelhireitir eimiuoum toso bung uanotoumiu. Timoti ke me hire pare, inggoum mu uoto namana dede haraha tamiueim, doh mu marang bangantiehe tun pono tamiueim, te misiana kompe ring marang bangantiehe pono pe inggeim tamiuoum.
* 2Te 1.4Ro bung uanotoumiueim, temaene king me longoro peeim pare, kung tagorong mana uapopokohoum, doh ter puhonene ke uauahantiehengua tamiueim tar tur uapopokoho tar mamang niduhulik king huataig. Temaene ring uangoulung uahantiehe tun manaseim, getung tur uatampopokoho dedempeoum tar Tamata Noman.
Inggeim ahik pah mi banotong uauelmatout keip tar niuaha ring heirin tang God tamiuoum tar binaka ring lotu, teeit a burehentieher niuaha tekung heirigioum tamiueim. 10 Doh tar mamang binakalik inggeim mi namana dedempe tenami lotu tamiuoum, maring me banga poluk tamiuoum, karing me heir uanoto baka poluk tar haua re katupa harahain teremi nitagorong manoum.
11 * 2Te 2.16-17Doh inggeim mi lotu tang God Tamagigeig me Iesu nagi Tamata Nomaneig ura kaleuatoro tar lel maring lameeim tamiuoum. 12 Karing lotu pono tar Tamata Noman e uanoto baka poluk teremi nimalauelhiroum toso uanotoumiu, kare tasir tamata uakap te misiana sira puk, mi malauelhirintiehe tun pe inggeim tamiuoum. 13 A Tamata Noman e uatampopokoho teremi nitagorong manoum, maeit mu turung uia uakapa tunoum, karung dedeil tun tar matana God ge Tamagigeig tar binaka re la tapokisiha nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo menia tosno tamata dedeil. O mana tun.

*3:1: Apo 17.15

*3:2: Apo 16.1-3

*3:3: 2Ti 3.12

*3:6: Apo 18.5

*3:7: 2Te 1.4

*3:11: 2Te 2.16-17