3
A uadouhinar binak
* 1Ti 4.1Timoti o ate kompe pare, a binak e turung sa tar uadouhinar marein. O tamata ra turung malauelhir katongo kompeis, kara uaha tar mani, ra uasala katongois, ra uakaiais, ra uoto uelsigal, ahik pah ra longoro toso tamas meso tinas, kara hik pah ra mene tar niuah, kara ahik me ueltada tang God. Gane tasir tamat e turung taboinir nimalauelhir, ahik me niueldolom, kara uoto boho tola tasir gisiameh, kara hik pah ra uakodkodoho katongois, kara uoto nimalian, kara uoto uiliatung, kara hik pah ra uaha tar niguataniner uia. O tamata ra turung uelour toso bung kaluas, ra bilinggala ueltebeir kompe, ra uasalais, kara malauelhirintiehe tun tar haua re uauaha puk tar tukununar tamat, ahik pah ra malauelhirintiehe tagu tang God. O man! Gisina ra namana ra sanga uanono tun tar niguata tar * Mat 7.15,21; Tai 1.16Uakeluk tang God, bo gisina puk ra uolih tena nitampopokohon. Mu agout uaia tun tasir tamata sira pare.
O gisiameher tamatang ualualasira gesir bohoboho ra uoto la katongo kompe toro giniamehe ro um, kara uoum keip tasir kuaha gesir uangoul uasa ra namnamanantiehe puk pe teres niguata uasa ger pensioun, kara reihime tar mamang nimalauelhirilikir sa. Gisinar kuaha ra uedangantiehe nomanampe tar kale me niate, bo ahik puk pah ra naman manate toro man. * KT 7.11Te misiana tas Janes me Jambres, rasina kura tur tane tang Moses, gisinar tamatasina ra tur tane pono toro man ahik pah ra namana uaia, kare punga res nitagorong man. Bo a inete pukunine ka guataigisin e turung punga kout, teeit o tamata uakapa tun ra turung bang huara tun toroso popouluanasin, ter puhonene ke pokoso uoum tas tang torik.
Na uadouhinar ualatut Poul tang Timoti
10 Bo ingga o ate uaia tun tar haua ku ualasiragio totomua, o ate hape ku uangoul pemeo, karo ate tar haua ru marang guataio, o ate tar nitagorong manar eiguo, kare hape ku uanguangoul sikoro tun peo. A nimalauelhirir eiguo, kare hape ku huata pe tar niduh, 11  * Apo 13.14-52; 14.5,8-20ka guata uasaio karu kale uelmahing. A hauar inete ke pokoso totoguo i Antiok, kari Ikoniam dohi Listra, a niduh geka heirig totoguo. Inggo ku kale uelmahing tananin, bo a Tamata Nomana puk ke uelkarus totoguo. 12  * Mat 16.24; Jon 15.20; Apo 14.22O mana noman, o tamata gera marang uangoul keip uaia tun tang Iesu Kristo, gisina ra turung guata uasasis. 13 Doho tamata uasa, karo bohoboh, gisina ra turung sa, kara santiehe tunungua, ra uelour tasir gisiameh, kara uelour katongo ponois.
14 Bo ingga Timoti, o tur uanono keip dedempe tar haua ko atein, karo tagorong mana tunin, teeit ingga ko tagorong mana tun, karo ate uaia tun tas mais ka ualasira totomua tananin. 15 Namana dede kompe toro bolobolo gero dedeil geko ate turuia tar binaka ro keketik, gero heir totomua tar niate uaia, karo uoum keip totomua torongo udeil gere la tur tar nitagorong mana tang Iesu. 16  * Roum 15.4Na mamang bolobololik God teke uakotpokosompeig God ter uiantiehe tun tar ualasira tar inete ger man, karo lolouara tas mais ra guata uasa, karo uakodkodoho tar haua ka pesiauain, karo ualaisra tar ualatutunar niuangoul uaia. 17 Temaeit a tamata gere kalekinale keip tang God, inggon e turung uinatoro uaia tunin tena mamang kalekinalelik ger uaia tun.

*3:1: 1Ti 4.1

*3:5: Mat 7.15,21; Tai 1.16

*3:8: KT 7.11

*3:11: Apo 13.14-52; 14.5,8-20

*3:12: Mat 16.24; Jon 15.20; Apo 14.22

*3:16: Roum 15.4