15
Uauaha tasir gisiameh, kara hik paho uauaha katongoia
Inggeigener tampopokoho uoum paki poul tar huata uelkout teres niduhusitir maluana harah. Ahik pahi uauaha katongosieig. * 1Ko 10.24,33Bo paki siokor uauaha puk toso uanotougig tar guata tar inete tar poul tasisina mara guatasina tar niguatar kodkodoh, kare popokoho res nitagorong man. * Ker 69.9Ge Kristo pe ahik pah ke uauaha katongoin misiana ro kula pe no uelhire God pare, “A uelsigal geka uelhire uasa tolaig totomua, ke pono totoguo.” * 2Ti 3.16Ge a mamang inetelik pe tono uelhire God ka boloig sioun, ka boloig tar ualasira tagigeig tar tagorong mana teil dohe uatampopokoho tar iabeigigeig ri pepe uangoul hamas pe tena ualapagaha God.
Inggo u lotu tang God gere uoto heir tar hamhamas, kara nitampopokoh tar heir tamiuoum tar siokonor ninaman e la tur tang Iesu Kristo. Maeit rung turung uatakai keipinguaoum tar siokon siounur ninaman, kara siokor tengkana tang God ge tamana nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo.
* Roum 14.1Doh gine daan, inggoum pakung uah, karung ueluahesioum misiana ke uahue pe Kristo tar kale tamiuoum mara heirinir uatakai tang God. * Mat 15.24Ge inggo pe gine ru hire tamiuoum, Kristo ke me kotpokos a tamatang poul tasir Ju maro mana no uelhire God tar ualasira tar ualapagah geka guatain tasir propet. * Apo 3.25Doho gime uan ra matotong uatakai tang God ke heir pe tena niueldolom. Misiana ro kula teil pe no uelhire God pare,
 
“Temaeit inggo u turung uatakai tur totomua i uantinanina tasir gime uan,
inggo u turung ker tar kerekereng uatakai tar hangoumua.” Ker 18.49
 
10 Doh no uelhire God o kula poluk pare,
 
“Inggoumur gime uan mung uaha mesir Ju no tamaton.” Ualatut 32.43
11 Karo kula poluk pare,
“Inggoumur gime uan mung uatakai tar Tamata Noman,
doho tamata uakapa ra uatakai tatanon.” Ker 117.1
 
12 * UGO 5.5Doh Aisaia ke kula poluk pare,
 
“A bubunguna Jesi e turung kotpokos,
a tamata gere turung uoum keip toro mamang uanilik,
o gime uan ra turung tagorong mana teil tatanon.” Aisaia 11.10
 
13 God tere turung guata tamiuoum tar tagorong mana teil pare, inggoum mung turung kale tar haua ke ualapagahaion, temaeit inggo u dangata tatanono tar uauaha tun tamiuoum, kare heir toro hiarou, gitie rung haono to pe tatanono tar poul tamiuoum. Inggo u lotu tatanon, maeit tena nitampopokohor Iabena God e uatampopokoho tamiuoum tar bangala i uoum tar binaka re turung guata God tar ineteninanit tamiuoum.
Poul e ueluatata hape ke uelhire tauete pe toro Uelhire Uaia tasir tamatang toro burehe ro uan
14 Ro bung uanotoug, inggo katong u iate tun pare, inggoum kung uoun tar niuia, karung iate tar mamang inetelik re malaraig God, karung banotong uelualasiresioum. 15 Toro bolobolo rone, inggo ku bolo keip tar uelhireniner popokoha tar giniameher puhpuhung mene ku mene uoumig tamiuoum. Inggo ku mene uapopokoh, teeit tar nimalauelhir menia keip tar nipoul ke heirin God totoguo, 16 * Roum 1.5; 11.13tar kotpokoso na tamatang kalekinale Iesu Kristo tar kalekinale tasir gime uan. Inggo u kalekinale sira tasir pater tar uelhire tauete toro Uelhire Uaia gero la tur tang God mara kotpokosor tamatang gime uan pare, a uahungunitie re uauaha tang God tar kale, doh ke guatasiono pare, o nana tun ke heir peha tar Iabena Dedeil tar me uangoul tasisin. 17 Temaeit inggo u banotong uaha keip tar kalekinale ru guataig tang God, teeit tar ueliahe re matoto teil peio tang Iesu Kristo. 18 Inggo ahik pahu mene me inete sioko tar kalekinale ke uamatotoin Kristo totoguo tar guata tar uoum keip tasir gime uan tar longoro tang God, teeit tar haua ku mene manasagio, doh tar haua ku guataig. 19 Inggo ku guata keip tananin tena nitampopokohor nitou menia tar uaparoko geke heirinir Iabena Dedeil totoguo. Temaeit ku la uiloho tur peo i Jerusalem ku la uatuk i Ilirikum, inggo ku uatuatuka hihir tunungua ku uelhire tauete pe toro Uelhire Uaia tang Kristo.
20 * 2Ko 10.15-16A puh ku uoto marang guata tunuio te tar uelhire tauete toro Uelhire Uaia toro uan ge ahik pah ka longoro tagu tang Kristo, inggo u kalekinale pare, mara hik pahu uakapa keip tar kalekinale ke uakekeneinir tamata sioko misiana tar tamata gere tuha uapono tar uma tar tagir ke uamokoigir tamata siok.
21 Misiana ro kula teil pe no uelhire God pare,
 
“O tamata ge ahik pah ka longoro kout tagu tatanon ra turung iate
doh gisis ahik pah ka longoro me uelhire tatanon, ra turung naman manate.” Aisaia 52.15
22 * Roum 1.13A tengkana maene ku otoungo, teeit ku uelhire tauete baka pe toro uananin.
Poul e namana tanik tena nila i Roum
23 Bo gine puk daan, inggo ku kalekinale uiloho uakapa manasa toro uananine, doh teeit ku marang bangantiehe tun peo tamiuoum tar bureher krismas. 24 Inggo ku namana tar banga baka tamiuoum tar binaka ru la i Spein. Tar binaka ru lalao, inggo u turung banga kout baka tamiuoum, karu uaha tar uangoul keip baka tamiuoum me sikin, doh inggo u uahingo tamiuoum tar heir totoguo me nipoul tar la uainila i Spein.
25 * 1Ko 16.1-4Bo gine puk daan, inggo u la baka uoum i Jerusalem tar heir tar mani tar poul tasir tamatang tagorong man gesir tiomeala. 26 * Apo 24.17; 1Ko 16.1; 2Ko 8.1; 9.2,12Ge o tamatang tagorong mana pe i Masedonia, doho tamatang tagorong manang Akaia ka heiring uaha tun ka uelbake pe tenas manir tiome tosno tamata God i Jerusalem. 27 * 1Ko 9.11Gisina ka uaha tun tar guata pare, o mana tun gisina nas kalekinale tar poul tasir tamatang tagorong manang Ju. Misianangua pah ka kale tur puk baka tasisin. Ge gitie pe ge teka kale tokahar gime uan tenas inete uaiar Ju geke ualapagahaig God, gisina nas kalekinalenguampe tar poul tasir tamatang tagorong manang Ju tar uelpakaha keip tenas mani tasisin. 28 I muduhia getu uakapa bako tar kalekinaleene, doh ku heir uaia manasa tenas manisin, karu turung langua i Spein, song ru la bangala tamiuoum. 29 * Roum 1.11Inggo u ate tun pare, getu me pokosomeo tamiuoum, u me pokoso keip tun tar niguata uaia e la tur tang Kristo.
30 * 2Ko 1.11; Kol 4.3; 2Te 3.1Doh gine daan, inggo u dangata uapopokoho tamiuoum tar hanganar Tamata Noman Iesu Kristo, mung kalekinale tokaha tenag kalekinaleo, karung lotu tang God. Inggoum mung guata paar, teeit tena nimalauelhirir Iabena Dedeil. 31 Dangata tatanono tar kaueke totoguo tasir Jusila i Judia ra uangoul uiloh i Jerusalem gera ueluelde toro uelhire tang Kristo. Mu dangata pono tatanono tar guata tasir tamatang tagorong man i Jerusalem tar uaha uangoul tar nipoul ru lang heirigio tasisin. 32 Maeit gete pagiarono re malara pe God, inggo u me banotong pokos i Roum, karu uaha tun tar banga tamiuoum, doh maru kale inggo me timuhur nitampopokoho tar binaka ru uangoul tagu tamiuoum.
33 Inggo u lotu tang God gere uoto heir tagigeig toro hiarou tar uangoul tagu tamiuoum uakap. O mana tun.

*15:2: 1Ko 10.24,33

*15:3: Ker 69.9

*15:4: 2Ti 3.16

*15:7: Roum 14.1

*15:8: Mat 15.24

*15:9: Apo 3.25

*15:12: UGO 5.5

*15:16: Roum 1.5; 11.13

*15:20: 2Ko 10.15-16

*15:22: Roum 1.13

*15:25: 1Ko 16.1-4

*15:26: Apo 24.17; 1Ko 16.1; 2Ko 8.1; 9.2,12

*15:27: 1Ko 9.11

*15:29: Roum 1.11

*15:30: 2Ko 1.11; Kol 4.3; 2Te 3.1