2 Korin
O uatorikina ro bolobolo ke boloin Poul tasir Korin
O uatorikina ro bolobolo tasir Korin
O bolobolo rone o moko teil tar timuhur uelhote. Poul ke bolo toro bolobolo rone ko la tasir tamatang tagorong man i Korin, teene o tamatang ualasira gesir bohoboho ra uangoul tenas lotusin.
Gisina ka menmene uasa tang Poul. Gisina ra kula pare, inggon e uoto uapalih tena ninaman. Gisina ka guata paar, teene Poul ahik mata la ruh kout i Korin.
Gisina ra kula pono tatanono pare, ahik paha aposoul uaia. Poul ahik paha tamatang mene sira tun tasir tang ualasirasisir bohoboh, doh Poul ahik pono pahe uoto hinga mani tagu tasir tamatang tar lotu.
Poul ke mene uakalahara tasisina maene ahik pah ke ruh kout tasisin. Inggono ke mene uakalahara pon ae maene ke uelkukuruntiehe tun tasir tamatang tagorong man i Korin. Bo inggono puk ke uaha ka hire tauete pesina tenas niguata uasa tang God. Doh gisina ka mata kaluana tapokis tang Poul.
Inggon ahik mena nitampopokoho sira tun tasir tang ualasirasisir bohoboh. Bo teene inggono ke maluan, kara banga tonguar tamata tena nitampopokoho God tatanon. Inggon ahik mata lame tar me mene katongoin. Inggono ke lame tar me hire tasisina tang Iesu, ge God pe ke uapalih tur tasisina tar uelmatan, kara la matakaluan. Song ke dangata tasisina me niheir keip tar niuia e la tasir tamatang tagorong mana gesir tiome i Judia.
Tar uadohina tun, inggono ke hirhire hamas tun hape maene ke kopokoso pare, ter aposoul uaia tun. God katongompe ke uamatoto tatanono pare, a aposoul. Doh inggono ke kale tar bureher niduh, teene teke mene tauete peono tono uelhire God.
Bo Poul puk ke uaha tar kalekinale tang God pare, teke mene hahaua peono tasisis ka menmene uasa tatanon.
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1.1-11
Poul, kara lotu i Korin 1.12–7.16
Nas uahungur tamatang tagorong man i Judia 8.1–9.15
Na meneng uelturut Poul tena nitampopokoh a aposoul pe 10.1–13.10
A uadohinar menemen 13.11-14
1
Poul ke heir tena niuaha tang God
Inggo Poul ku bolo toro uelhire rone, raeim me Timoti ger uanotougigeig. God ke malara totoguo na aposoul Iesu Kristo.
Roono o la tasir tamatar nang God toro buturung lotu tar uan uleik i Korin menia pono tosno tamata God gesir dedeil gera uangoul tar pang uan i Akaia.
Inggo u lotu tang God ge tamagigeig tar heir tar hamhamas, karo hiarouo tamiuoum me Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig.
God a tang uamamahoul tasir tamata uakap
* Roum 15.5Uatakai tang God ger nagigeig a tamana Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig. God ge Tamagigeig e uoto ueldolomo tagigeig, kara tang uamamahoul tagigeig uakapa tun. Inggon e uoto uamamahoul tagigeig tar mamang niduhulik ri kaleig. Temaeit inggeig pon i matotong uamamahoul tas mais gera kale tar niduh. Inggeig i heir tar siokonor uamamahoul geki kale turin tang God. * Ker 34.19Ter siokono kompe geti kale inggeig me uleikir uelmahing ri kalekinale pe tang Kristo, inggeig i turung kale pono tar uleikir uamamahoul tur tang Kristo. Geting kale uelmahingieim auia e uamamahoul, kare uaudeil tamiuoum geta uamamahoulusieim, inggon e la keipin tamiuoum pon, doha puhon e guatangua tamiuoum mung uanguangoul sikor, karung uatut tar binaka rung kale pono tar siokonor uelmahing geking kalesieim. Inggeim mi tagorong mana teil uapopokoho tun tamiuoum, teeit inggoum kung kale tar siokonor uelmahing, kara siokonor uamamahoulene ka heirin tamiueim.
* Apo 19.23; 1Ko 15.32Ro uanotoug inggeim mi malara mung namnamana tapokisioum tar niduh, kara uelmahing geking kalegieim tar binaka king kalekinale tar pang uan i Esia. A niduh king kalegieim a uleikintiehe tun. Ahik me hagaring uasiaua taninin. Inggeim king namana puk manasa mi mat. O man, inggeim king uamoko puk manasa tar siokor ninamana pare, mi mat. Bo a puh pukuonene ke pokos, e ualasira tamiueim, maeit ahikieim pah mi pemai katongoisieim, bo inggeim mi pemai to tang God, gere uatua tapokis tasir mat. 10  * 2Ti 4.18Inggono ke uaudeil tur tamiueim tar butur ualasokorontiehe tun. Inggon e turung uaudeil polukumpe tamiueim. Doh inggeim mi tagorong mana teil pare, inggon e turung uaudeil dedempe tamiueim. 11 Inggoum mung poul dedempe tar lotu tamiueim, maeit God e turung longoro tar bureher lotu gere laig tamiueim, song re guata uaia tamiueim. Kare mo burehe ra turung heir tar niuaha tang God ke guata uaia pe tamiueim.
Poul ke uapalih tena ninaman
12 A puhene tering sala keip tunusieim ge remi niate peeim ke hire tauete tun toro mana pare, inggeim king guata uaia tun tasir tamatang gane i koto te tamiuoum tunumpeono king mene uakalahara pe, karing uamana ngohina ke guata pe God. Inggeim ahik pah king guata tar puhene e la tur tar niate uaiang gane i kot, bo e la tur tena nitampopokoho God. 13 Ge inggeim pe ahik pah king bolome tamiuoum me inete ge ahikioum pah mung matotong bang paroko ue ahik pah mung naman manate. Doh inggo u tagorong mana teil pare, 14  * 2Ko 5.12; Pil 2.16gete kung naman manate tur pukuoum me sikina tamiueim, inggoum mung me turung naman manate uakapa tun, song rung turung sala tamiueim. Te misiana kompe inggeim mi turung sala pono tamiuoum tar binaka re kotpokoso na marein Iesu nagi Tamata Nomaneig.
15 Temaeit inggo u ate uaia tun tar puhonene, inggo ku kaleuatoro tar me banga uakikilanga tamiuoum, maeit rung kale uatorikoum tar niuah. 16  * 1Ko 16.5-6Inggo ku malara pare, u la turung pepe kout baka tamiuoum getu la i Masedonia, karu me turung pepe kout polukume getu tapokisime. Song rung turung poul bakoum totoguo tar la i Judia.
17 Inggo ahik pah ku guata belehu puk, kara hik pono pah ku uakeluk teres ninamanar gisiameher tamatang gane i koto gera uauia boho baka puk. 18 Bo toro mana tun God a uauaman, a uelhire geka heirig tamiuoum, ahik pah ka uauia boho baka pukig. 19  * Apo 18.5Ge a tuna God pe ger bulout Iesu Kristo geking mene taueteieim mes Silas, doh Timoti i uantinanina tamiuoum, inggon ahik pah ke uauia boho baka puk ge inggono pe a uauaman.
20  * UGO 3.14Ahik me haua geta burehemper ualapagaha ke guataig God, ginin auia uakapa kompe tang Iesu Kristo, doh tang God inggeig i turung kulangua pare, “o mana tun” tar uatakai tang God. 21 Bo inggono te God katongompe ke uamoko tamiueim, kare tamiuoum pono tar tur uanono keip tang Iesu Kristo. Inggon teke uamatoto tagigeig, 22  * 2Ko 5.5; Epe 1.13-14mari kotpokoso nanon, kare heir tena Iabena ger Dedeil tagigeig pare, a uaparok e moko uatuka tar haua geke ualapagahaion e lame.
23 Bo inggo ku kila tang God tar me tur keip totoguo maru hire tun tamiuoum toro man, ae maene ahikio pah ku tapokis i Korin, bo inggo ahik pah ku marang heir poluk me niduh tamiuoum. 24  * 1Pi 5.3Inggeim ahik pah king petutup tamiuoum tar tagorong mana tar haua king hiregieim, bo inggeim king kalekinale keip puk tar niuahar eimiuoum. Teeit a nitagorong man, teene re uatur uanono tamiuoum.

*1:3: Roum 15.5

*1:5: Ker 34.19

*1:8: Apo 19.23; 1Ko 15.32

*1:10: 2Ti 4.18

*1:14: 2Ko 5.12; Pil 2.16

*1:16: 1Ko 16.5-6

*1:19: Apo 18.5

*1:20: UGO 3.14

*1:22: 2Ko 5.5; Epe 1.13-14

*1:24: 1Pi 5.3