Epeses
O bolobolo ke boloin Poul tasir tamat i Epeses
O bolobolo tasir Epeses
A tenkanar ninamana toro bolobolo rone te pare, God e marang uamoko toto tar mamang inetelik tang Kristo ter ineteng Heuene uakapa tununin, doha ineteng tar koto mare te Iesu re turung tamatang kauekengua tar mamang inetelik (Epe 1.10). Doh God e marang uatentur tosno tamata katongo mara uangoul taokaha keip tang Kristo, kara uangoul keip toro hiarou.
O uakikilangana ro mahar i lolono toro bolobol, Poul ke mene tar bureher mene tena niueldolomo God tosno tamata uakapa tun Kristo tar uangoul toto tokah, kara kotpokos a siokon siounur toto tamata tena kalekinale Iesu, God ke kale tapokis tasir tamat, kare heir tar Iabena Dedeil ter uaporokor nanono tasisina pare, inggon e turung guata tar mamang inetelikir uia tasisina misiana ke ualapagaha pe (Epe 1.14). Toro mahar uatorikina ro bolobol Poul e hire tasir tamatang tagorong mana ra uangoul tokaha keip pe tang Kristo, temaeit gisina paka ueluiae tun, kara uakeluk tena niguata God.
Toro bolobolo rone, Poul e uelhire uaranga tar ualasira uakalahara tasir tamata pare, gisina ra uangoul tohaka keip tun tang Kristo, doh ka kotpokos a tang siok. Inggono ke kula pare, no tamata God misiana pah ter tukunun, doh Kristo tero lunon (Epe 4.1-16). Doh no tamata God misiana pono paha um doh Kristo tero uakikilangana ro turunar umon (Epe 2.19-22). Doh no tamata God misiana tar kuah, doh Kristo tena buloutur kuahon (Epe 5.22-32). Toro bolobolo roon, i bang huara uaia tununguaeig tar inete uaia re marang guataig God tosno tamat.
1
Poul e heir tar niuaha tasir tamat
* Apo 18.19-21; 19.1Inggo Poul, tena nimalara God ku kotpokoso na aposoul Iesu Kristo, inggo ku bolo toro bolobolo rone tosno tamata God i Epeses gera tagorong mana dede keip tun tar kolous, kara uangoul tokaha keip tang Iesu Kristo.
Inggo u lotu tang God tamagigeig, doh Iesu Kristo nagi Tamata Nomaeig tar heir tamiuoum tar hamhamas, doh toro hiarou.
A niuaha uleik e la tur tang Kristo
* Epe 2.6Inggeig i uatakai tun tang God ge Tamana Iesu Kristo ge nagi Godeig, teeit o nang Kristo peeig, inggono ke guata uaiantiehengua tagigeig tar mamang inete uaialiking Heuen tar poul tar iabeigigeig. * Jon 15.16Gitiempe halana haraha per koto ta touoin, God ke uamatoto keip tanik manasa tagigeig tang Kristo tar kotpokos o nanon, karo dedeil, ahik me puh ra tohotolain tagigeig tena nibangon. Teeit ter enonor nimalauelhir, * Jon 1.12God ke namana uakikilanga keip tanik tang Iesu Kristo e turung ueluarur tagigeig o bung tuna tun. Teeit tar puh ke guatain Iesu Kristo tagigeig. God ke guata pare, teeit a puhon e uauaha tatanon, doh na nimalara katongon.
Mari uatakaieig tena uiniatoro God tar hamhamas menia tar nipoul, geka heirheir pukig tagigeig, teeit tar haua ke guata keipiono tar Tun tagigeig gere moko tun na nimalauelhirion. * Epe 2.7; Kol 1.14Doh teeit ri uangoul tokaha keip pe inggeig tang Kristo, inggono ke bulaua tapokis keipingua tagigeig toro deuatinginar Tun tar kusa luara teregi niguata uasaeig. Tar hagarionene inggono ke ualasira tagigeig tena hamhamas a uleikintiehe tun, teeit re naman manate tun peono tagigeig, kare ate uaia tun a hauar uia tagigeig tar mamang binakalik.
* Roum 16.25God ke hire manasa tagigeig tar tengkanar puh geke mokmoko uaou ke heir peha tang Kristo, a ninamanono ke namana tanikampeono sioununtiehe tun. 10  * Kol 1.16,20Doha tengkana te gine, maeit tar binaka tun, ka uamatotoin, inggon e turung uamoko toto tar mamang inetelik i kukulebang tena nikaueke Kristo, a mamang ineteliking Heuen dohi kot, doh Kristo e turung uangoul ter tamata uleik tar mamang inetelikininanine.
11  * Roum 8.28-29God e uoto uakeluk tena nimalar, doh na ninamana katong, kare guata tar mamang inetelik e kotpokos. Sioununtiehe tun, tena nimalaron, inggono ke uamatoto tagigeig tar uangoul uanono keip tang Kristo, kari kotpokoso no tamata tunuon. 12 A tengkana maene ke guata God pare, mare inggeimener Ju king tagorong mana teil uakikilanga tang Kristo mi guata tasir tamata mara uatakai tang God, teeit na uiniatoron a i rana uainintiehe tun.
13 Doh gine daan inggoum kung longoro manasa pon toro mana toro Uelhire Uaia tang God ke uelkarus pe tamiuoum. Doh tar binaka kung tagorong manaoum tang Kristo, inggono ke uamatoto sioko tamiuoum, o nan, kare heir tar Iabena Dedeil ter uaparoko geke ualapagahaiono sioun. 14  * 2Ko 1.22Inggeig ki kale manasa tar Iabena Dedeil tero buk geka buk tanein tagigeig, temaene inggeig i ate, i muduhia inggeig i turung kale pono me giniameher mamang inetelikir uia ke ualapagahaig God tar heir tosno tamat. Inggeig i pepe uangoul tar inetenin tar binaka re bulaua tapokis God tagigeig. Gine ter giameher tengkana maene ri uatakaieig tena uiniatoron.
Na lotu Poul tasir Epeses
15 Ter tengkanonene, maene e uakekene tur tar binaka ku longoro uakekeno teremi nitagorong manoumur popokoho pe tar Tamata Noman, Iesu Kristo, doh teremi nimalauelhiroum tasir tamata uakapar nang God, 16 inggo ahik pah ku peng uanua baka tar uaha tang God tamiuoum, ku uoto lotu dedempe tamiuoum, 17  * Kol 1.9karu uoto dangata tang God tamagigeig ger uleik na uiniator ge na God Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo, e heir tamiuoum tar Iabena Dedeil gere uanamang manate, kare uakalahara tamiuoum mai tun God marung ate uaia tunoum tatanon. 18 Inggo u lotu pon mare uakalahara God teremi ninamanoum marung banotong bang paroko inggoum tar ineter uia tun geke kila uelhiriono tamiuoum tar kale tar ineteninanine rung tagorong mana teiligioum. Te marung ate uaiaoum tar ineteninanine a i ranantiehe tun geri turung kale uahiuasieigene no tamaton.
19  * Kol 1.11Inggo u lotu pono marung uakekene manasoum tar naman manate tena nitampopokohono ger uleikintiehe uain tar mamang inetelik gere kalekinale i lolono tagigeigene ri tagorong man. Ter siokono komper nitampopokohonene, 20  * Ker 110.1; 2Ko 13.4; Kol 2.12ke uatentur tur tang Kristo toro mat, kare uatabila tatanono tar pang mua i Heuen.
21  * Kol 1.16; 2.10Doh inggon e uangoul tun i ranahia toro mamang nitampopokoholik tasir iabenesine ue tar nitampopokohon tasir liouana uakapa tun. A hanganon a i rana tar hangasir tamata uleiking daan, doh git ponompela i uoum. 22  * Ker 8.6God ke uamoko tar mamang inetelik i kukulebanga tar kekena Kristo, kare guata tatanon tero lunar mamang inetelik tar sios, kare uangoul sir o lunar sios. 23  * Roum 12.5; Epe 4.10,15; Kol 1.18Doha sios ter tukununon, inggon a uoun tang Kristo gere uangoul teil toro mamang inetelik, doh tar mamang buturulik.

*1:1: Apo 18.19-21; 19.1

*1:3: Epe 2.6

*1:4: Jon 15.16

*1:5: Jon 1.12

*1:7: Epe 2.7; Kol 1.14

*1:9: Roum 16.25

*1:10: Kol 1.16,20

*1:11: Roum 8.28-29

*1:14: 2Ko 1.22

*1:17: Kol 1.9

*1:19: Kol 1.11

*1:20: Ker 110.1; 2Ko 13.4; Kol 2.12

*1:21: Kol 1.16; 2.10

*1:22: Ker 8.6

*1:23: Roum 12.5; Epe 4.10,15; Kol 1.18