Kolosi
O bolobol o la tasir tamat tar pang uan i Kolosi
O bolobolo tasir Kolosi
O bolobolo Kolosi teno bolobolo Poul tasir tamatang tagorong man i Kolosi. Poul halan te la banga uiloh i Kolosi. Bo ke uoto heir dede puk tenas loutusin (Kol 1.3-14).
Poul ke uanamana tasir tamatang tagorong mana tar inete uleik tang Iesu. Iesu a God, doh ke touo tar mamang inetelik. Song ke kotpokos a tamata mare mata ueleheir tagigeig. Temaeit ke mata pe Iesu, God e turung uelkarus tagigeig. Geti kale ualekeig tang Iesu tenagi niuangoul, inggeig i turung matakaluana keipingua tang God (Kol 1.15-23).
Song ke uatagin Poul tasir tamatang tagorong mana tasir gisiameher tamat (Kol 2). O tamatasina ka malara tasir tamatang tagorong mana tar uakeluk tar ualatutun sioun ger nasir Hibru. Doho tamatasina ra kula pare, o tamatang tagorong mana tun paka uakeluk tar mamang ualatutulik. Poul ahik pah ke uauia tar puhon. Inggono ke bolo pare, a ualatutunin a nas pukur tamat e lain tenas niguat (Kol 2.8). O tamatang tagorong mana paka uakeluk tang Kristo, kara hik pah tar niguat. A niguat a uia nomanape, bo ahik puk pahe poul tagigeig tar uangoul tar niuangoulur uia (Kol 2.23).
Poul ke uanamana tasir tamatang tagorong mana hape paka uangoul pe. Gisina paka namana tar ineteng Heven (Kol 3.2), teeit gisin o nang Kristo (Kol 3.3-4). Gisina paka hik pah ra guata tar niguata uasa (Kol 3.5-11). Bo paka malauelhir tasir gisiameher tamat (Kol 3.12-14). Doh gisina paka kalekinale tang God (Kol 3.15-17).
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1.1-8
A mamang inetelik, doh na kelekinale Kristo 1.9–2.19
A niuangoulur timuh tang Kristo 3.20–4.6
A uadohinar menemen 4.7-18
1
Poul e heir tar niuaha tasir tamat
Inggo Poul ku bolo toro bolobolo rone, God ke uamatoto totoguo na aposoul Iesu Kristo. Raeim me Timoti ger uanotougigeig mira heir tar niuaha tamiuoum uakapa tun.
Inggo u heirila toro bolobolo rone tamiuoumur tamatang tagorong man gesir dedeil, karo nang God i Kolosi gerung tagorong mana dede tang Kristo.
Inggo u lotu tang God tamagigeig mare heir dede tar hamhamas tamiuoum, kare uakotpokoso toro hiarou.
Poul e lotu, kare heir tar uatakai tang God
* Epe 1.15-16Inggeim mi uoto heir dede tenami lotuoum, karing heir tar uatakai tang God ge tamana Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig. Teeit king longoro pe pare, mu tagorong manoum tang Iesu Kristo, doh teremi nimalauelhiroum tosno tamata uakapa tun God. * Epe 1.13; 1Pi 1.4Inggoum kung guata sira pare, teeit inggoum kung bangala i uoum tar niuahang Heuen misiana kung guata uoum pe tar kikilangana kung longoro uakekene pe toro mana toro Uelhire Uaia. Doh tero Uelhire Uaia kompe roono rone geko lame tamiuoum, ko haiala ueltebeir toro mamang buturulik uakapa tunane i kot. Toro mamang uanilik o tamata ka kotpokos o tamatang tagorong man, kara pilese tar niuangoul re uauaha tang God. Te misiana kompe ko guata pe roon i uantinanina tamiuoum, e uakekene tur tar binaka kung longoro uakekenoum toro uelhire, karung naman manate toro man tena hamhamasa God.
* Kol 4.12; Plm 23Inggoum kung iate tur tar inetenin tang Epapras ger kuhur uanotoumiueim tun tar kalekinale, ger tang kalekinale uaia tun tang Kristo tar tur keip tamiueim. Doh inggono teke hire pono tamiueim teremi nimalauelhiroum geke heirinir Iabena Dedeil.
* Epe 1.16-17Inggono ter tengkana maeit e uakekekene tur pe tar marein king longoro uakikilangeim tamiuoum, inggeim ahik pah king uakenua tar heir tenami lotuoum, doh tar dangata tang God tar poul tamiuoum marung iate tar haua re malaragion. Teeit God e turung heir terener niate, doh na ninaman. 10 Doh inggeim king lotu pon marung uakelukoum tena nimalaron, karung uauaha tatanono tar mamang hagarilik, doh mare uanaman manateono tamiuoum marung guata uaia dede tar mamang hagarir uia, kara hagaring poul tasir gisiameh, doh marung hua keip dedeoum tena niate uaia God.
11-12  * Epe 1.11,18-19; 3.16Raeim mira lotu pono mare uatampopokoho dede God tamiuoum, e uatampopokoho keip tamiuoum tena nitampopokoho uleik tun. Marung tur uapopokohoum, karung uatut uaia tun tar mamang niduh, karung uanguangoul hamas, karung heiring uaha tar uatakai tang Tamagigeig geke uadelauana tamiuoum marung kale tar mamang inetelik geke uamatotogion a nas no tamata gera uangoul i Heuen.
Iesu Kristo a tamata uleikintiehe tar mamang inetelik
13  * Luk 22.53; Epe 2.2Doh God teke uelkarus liu tur tagigeig tena nitoiar kitup, kare keip ualeka tagigeig tena nitoiar tun ger kuhur tunon. 14  * Epe 1.7Tar tunonene, Inggono ke bulaua tapokis keip tagigeig toro deuatinginon, tar kuse luara teregi niguata uasaeig.
15  * Jon 1.18; 2Ko 4.4Ahik me tamata ke banga tang God, bo tar binaka puk ke me tamatar tunon, inggono ke ualasira tagigeig tang God, hape re baka pe, ge inggono pe te misiana kompe tatanono re baka pe. Inggono ter tuna God ger uoum, kare ter i rana uain tar mamang inetelik ke touoig God. 16 Ge God pe ke touo keip tatanono tar mamang inetelik, a ineteng Heuen dohi kot, a inete gera bang huaraig, kara inete ge ahik pah ra bang huaraig, o toia, o nitoia uakap, o inete tampopokoho uakap ue o tamata tampopokoho uakapa tun. Ge God pe ke uamatoto tatanono tar touo tar mamang inetelik doha mamang inetelik a nanon. 17  * Jon 1.1; 8.58Inggono e uangoulung sioun i uoumuhia tun tar mamang inetelik, doh inggono ter tengkanar mamang inetelik, maeit re moko tena butur.
18  * Apo 26.23; Epe 1.22-23; UGO 1.5Inggono pe ter uakikilanganar tamata ke tua tapokis tur toro mat, temaeit inggono tero lunar toto tamat gera tagorong mana tatanon mare hahaua liu i ranahia tar mamang inetelik. 19  * Kol 2.9Ge God katongo pe ke malauelhir tar tun e siokono sira tun tatanon. 20  * Epe 1.10Doh God ke malauelhir e uakotpokoso keip toro hiarou toro deuatingina Kristo tar korose i uantinanina tatan, doh tar mamang inetelik, a ineteng tar kot doha ineteng Heuen.
21  * Roum 5.10; Epe 2.12Sioun inggoum kung uangoul uairehe tun tang God, doh remi ninamanoum ke guata tamiuoum kung kotpokosongua no uelmatan God, teene inggoum kung uoto guata dede tar niguatar sa. 22  * Roum 5.10; Epe 5.27Bo daana puk, God ke uakotpokoso manasa toro hiarou i uantinanina tatan, doh tamiuoum ke guata pe tar tukununa Kristo ke mata tar korose. God ke guata pare, maeit getung la turoum i uoum tang God tar binakang kedang, inggon e turung banga tamiuoum pare, o delauan ahik me niguata uasa, kara hik me tamata re tohotola tamiuoum me inet. 23 Bo pakung kusa uanono kompe tar nitagorong man, rung tagorong mana teil pe toro Uelhire Uaia gekung longoroin. Ahik pah mu uamaluana uakeluk pukusioum. Inggo Poul ku kotpokos na tamatang kalekinale ro Uelhire Uaia roon, doh ku uelhire tauete tasir tamata uakapa tunane tar kot.
Poul ke poul tasir Kolosi
24 Gine daan inggo u uaha tar huata ueleheir tar niduh tar poul tamiuoum. Doh inggo u marang poul tosno tamata Kristo ge a tukununa peono ter toto tamat. A uelmahing ku huataigio halan te kap. Doha uelmahing ru huatagio tar tukunug katong u marang uakuakapa hihir tun tena uelmahing Kristo ke kale uelmahing pe tar tukunun tosno tamat. 25  * Epe 3.2,7-8God katongompe ke uamatoto totoguo, karu kotpokos a tamatang kalekinale tosno tamaton. Doh inggo nag kalekinale tar uelhire tauete tun tar mamang uelhirelikir nang God. 26  * Roum 16.25-26; Epe 3.5,9Inggono ke heiriha totoguo tar me ualasira ter enonor ninaman geke ouiouome sioun tun tar binaka halanar koto te kotpokos. Bo gine puk daana ke uakalahara toono tosno tamat gesir dedeil. 27 God e uaha tar hire tosno tamata pare, a inet a uleikir bulauana menia tena nitampopokoho Kristo e la pono tamiuoum. Doha inete geke ouiouome, Inggono te Iesu Kristo e uangoul teil tamiuoum. Doh mu turung uangoul tagunguampe tatanon tena uiniator i Heuen.
28 Temaeit ia ring laeim, mi uelhire tauete tatanono, karing ualasira keip tasir tamata uakapa tar mamang niate uaialik maring banotong uatur tasir tamata uakap a mahmahoho res nitagorong man tar matana Kristo. 29  * Epe 3.7,20; Pil 4.13Temaeit ru pentampopokoho tunuo, u kalekinale uapopokoho keip tun tar nitampopokoho ke heirigiono totoguo.

*1:3: Epe 1.15-16

*1:5: Epe 1.13; 1Pi 1.4

*1:7: Kol 4.12; Plm 23

*1:9: Epe 1.16-17

*1:11-12: Epe 1.11,18-19; 3.16

*1:13: Luk 22.53; Epe 2.2

*1:14: Epe 1.7

*1:15: Jon 1.18; 2Ko 4.4

*1:17: Jon 1.1; 8.58

*1:18: Apo 26.23; Epe 1.22-23; UGO 1.5

*1:19: Kol 2.9

*1:20: Epe 1.10

*1:21: Roum 5.10; Epe 2.12

*1:22: Roum 5.10; Epe 5.27

*1:25: Epe 3.2,7-8

*1:26: Roum 16.25-26; Epe 3.5,9

*1:29: Epe 3.7,20; Pil 4.13