O Uelhire Uaia Geko Ou
O Uelhire Uaia Geko Ou
O bobolo rone toro Uelhire Uaia Geko Ou, roon o hire teil tar haua re turung pokosolaeit i uoum. Roon tero uadouhina ro bolobolo tar timuhur uelhote. Gine ke bolo tang roon Jon na aposoul Iesu.
O uelhire roono rone geko ou, o hire teil tar binakalanit i uoum. A ueluatatanin a parakukuh tun tar uakalahara tar tankan. Bo ro bolobolo puk roono rone, e moko teilir giniameher ninaman a kalahara tun e lain tar binakalaeit i uoum.
O tamata uaia uakapa tun ahik pah ra matotong kale uelmahing tagu. God ke kaleuatoro tanik manas tenas umar tamata gera tagorong mana dede tang Iesu. Ahik me tamata re uangoul keip me ueldolomo tar buturon i Heuen a turung uan uaia tun.
Ahik tagu mo tamatang uoum keip gesir sa. Resi mahang ueldolomosin e tuka kout. Res nitampopokohosin e turung tuka kout. God e turung heir me uleikir uelmahing tasisin.
Iesu e turung tapokisiha tar uanene i kot. Song ra turung atenguar tamata uakapa tun pare, Iesu a God. Inggono tere turung kedanga tasir tamata uakapa tun.
Satan ahik tagu me na nitampopokoh. God e turung heir me uleikir uelmahing tang Satan. Doha uelpipihinar baranganar tang sa e turung rou.
Inggeig i kila uahuhutume tang God e me uangoul tagu tagigeigene daan. A ualasokorontiehe tunumper inete re turung pokoso halana pe Iesu te tapokisiha. Bo God puk e turung kapil uaia tun tagigeig geti uamako tun teregi nitagorong man.
I lolono toro bolobolo rone:
O borborian 1.1-20
A bolobolo tar moutir buturung lotu 2.1–3.22
A borboriana tang God, kara Tunar Sipsip 4.1–5.14
A mouitir nihaila taner uabang manate 6.1–8.5
O mouit ro tuilanar uabang manate 8.6–11.19
O borboriana tar uanene i kot, kari Heuen 12.1–14.20
A mouitir nouhunar uabang manate 15.1–16.1
A uabang manate toro uraur, dohi Babilon 17.1–19.21
A uanene i kot e kap, kare lamer timuhur uan 20.1–22.21
1
* UGO 22.6Rone tono uelhire Iesu Kristo geko ou geke heirin God tatanono mare hire tanikono tena tamatang kalekinale tar hauar inete re uahuhutung pokoso uakalahar. Iesu ke ualatueha tena anggelou tar me uaate toro uelhire roono tang Jon ge na tamatang kalekinaleon, Jon ke siokor bolo uahiua uakapa tun tar mamang inetelik ke bangaig, kare hire tauete tun toro mana pare, roono tono uelhire nomana God ke uakalaharain Iesu Kristo.
* UGO 22.7,10A niguata uaia e la tang mai re timan, kare hire tauete toro uelhire rone ro nasir propet, kara niguata uaia e la pono tas mais ra longoro tang roon, kara uakeluk dede tar haua ka bolo uahiuaig tang roon, ge a binaka pe ke uahuhut manasain.
Jon ke heir tena niuaha tar mouitir butur
* KT 3.14-15; UGO 3.1; 4.5Inggo Jon u bolola tamiuoumur toto tamatang lotu tar mouitir butur tar pang Esia. A hamhamas, karo hiarouo tamiuoum, e la tur tang God gere pepeene daan, kare uangoulung sioun, kare turung la polukume. Dohe la tur pono tar mouitir Iaben gera tur i uoum tono tabtabila God ger toia,* “Tono tabtabila God ger toia,” God’s chair, “throne,” gitir tabtabil e ualasira tar nitampopokohor toia tasir tamata uakap * Ker 89.27; Kol 1.18kare la tur pono tang Iesu Kristo ger uauaman, ke hire tauete toro man. Inggono ter uakikilangana tas mais geka uatua tapokis turis toro mat, kara uoum keip tasir toia uakapa tunane tar kot.
Inggono ke malauelhirintiehe tun tagigeig, kare luaka liu tur tagigeig tar uihing teregi niguata uasa toro deuatingin. * 1Pi 2.9; UGO 5.10; 20.6Inggono ke guata tagigeig pare, o toia, karo patere mari kalekinale tar God ger nanon, kara Taman. Uatakai, kara nitampopokoh gere moko dede e la tang Iesu Kristo tar mamang binakalik. O Man.
* Dan 7.13; Sek 12.10; Mat 24.30; Jon 19.34-37; 1Te 4.17Bang, inggon e la keipiha tar mahar langiting Heuen. Doha mamang matanalik e turung banga tatanon, mais ponompe ka soup tatanono toro bel. Doho tamata uakapa tunane i kot ra turung kiring tatanon. A puhonene a puhung mana tun. O man.
* UGO 21.6; 22.13A Tamata Nomana ger God, ke kula pare, “Inggo ter Uakekenen, karu Uadouh keip poluk. Inggo u uangoulene daan, karu uangoulung sioun, karu turung la polukuha. Inggo ter uelpipihintiehe tun.”
Iesu ke pokoso tang Jon tar borborian
Inggo Jon ge uanotoumiuoum ku uangoul keip pono tamiuoum tar niduh tena Nitoia God tar mamang niguata uasalik geka guatguatameig tagigeig mes Iesu. Inggo u uangoul tar tor i Patmos, teeit tono uelhire God, karu menmene ualasira tasisina tang Iesu. 10 Tena mareinir Tamata Noman, na Iabena Dedeil God ke hiku totoguo, karu longoronguao tar uau re kula ualeik pe misiana geta uin ro tuil. 11 Inggono ke kula pare, “Bolo uahiua uakapa tun tar haua ko bangaig, karo heir tasir tamata gera tagorong mana tang Iesu Kristo tar mouitir pang uaninine, i Epeses, i Smerna, i Pergamungn, i Taiataira, i Sardis, i Piladelpia kari Laodisia.”
12 Gitie ku uagege uelhir peo tar marang banga maionene re menmene totoguo, inggo ku bang huara dedengua, toro mouit ro toktokono ro lam a nituha tar goul. “goul,” a pang hain iauiauel abeabantiehe tun doha bulauan a i ranantiehe pon 13  * Dan 7.13; 10.5Dohi uantinanina taninin e turur tamata misiana tar keketik bulout ger Tunar Tamat. A Tunur Tamat a giameher hangan tang Kristo. E hiku teil toro hikhiku o baraha uatuk i koto tar kekenon, karo mahar gomon o abeaba iauiauel o auih uiloho toro uaruaronon. 14  * Isk 43.2; Dan 7.9; 10.6; UGO 2.18; 19.12O lunon, kara ulunon a gaugauilintiehe tun misiana tar ulunar sipsip gauil ue misiana tar mahar langit gaugauil, kara toking matanon e luh sira toro luhluhuna ro hue. 15 Doha kekenon e abeaba sira tar brasener nisoro uaabeab,§ “bras,” a pang hain iauiauel, kara abeab misiana tar “goul,” bo ahik paha siokon kara alalinganar uauanon e kaling sira toro reihin tar kodom. 16  * Hib 4.12; UGO 2.12; 19.15Doh tar pang limanonener pang mua e takopo teil tar mouitir pitopit, karo tauete me ro baenata tar uauanon o uaraman. A porenon e balantiehe misiana tar pisara gere balantiehe tun.
17  * Ais 44.6; 48.12; UGO 2.8; 22.13Tar binaka ku bango tatanon, inggo ku mata uapuh, karu punga uahiu misiana tar tamatener mat, song ke uaponolaono tar pang limanener pang mua totoguo, kare hire pare, “Ahik paho sokor, inggo ter Uakekenen karu Uadouh keip poluk. 18 Inggo ter tang sioko ger tua. Bang, inggo ku mat, bo gine daan inggo a tua tar mamang binakalik, karu kale teil tenas kir mat, kara ki tar uaning mat. 19 Bolo uahiua uakapa tun tar haua ko bangaig re pokosene daan, kare tar haua re turung pokosolaeit i uoum.”
20 “Ter tengkanar mouitir pitopit geko bangagia tar pang limouguo ger pang mua, karo mouit ro toktokono ro lam ger goul teenine: a mouitir pitopit tosnosi anggelour toto tamatang lotu tar mouitir butur, karo mouit ro toktokono ro lam tesir toto tamatang lotu tar buturin.”

*1:1: UGO 22.6

*1:3: UGO 22.7,10

*1:4: KT 3.14-15; UGO 3.1; 4.5

*1:4: “Tono tabtabila God ger toia,” God’s chair, “throne,” gitir tabtabil e ualasira tar nitampopokohor toia tasir tamata uakap

*1:5: Ker 89.27; Kol 1.18

*1:6: 1Pi 2.9; UGO 5.10; 20.6

*1:7: Dan 7.13; Sek 12.10; Mat 24.30; Jon 19.34-37; 1Te 4.17

*1:8: UGO 21.6; 22.13

1:12: “goul,” a pang hain iauiauel abeabantiehe tun doha bulauan a i ranantiehe pon

*1:13: Dan 7.13; 10.5

1:13: A Tunur Tamat a giameher hangan tang Kristo.

*1:14: Isk 43.2; Dan 7.9; 10.6; UGO 2.18; 19.12

§1:15: “bras,” a pang hain iauiauel, kara abeab misiana tar “goul,” bo ahik paha siokon

*1:16: Hib 4.12; UGO 2.12; 19.15

*1:17: Ais 44.6; 48.12; UGO 2.8; 22.13