4
O tabtabila gero nanar tamata uleik i Heuen
* UGO 1.1,10I muduhia tar ineteninanine inggo ku banga toro pirik i Heuen o takapuk. Doha uau geku longoro baka uoumio gere kaling sira toro tuil, ke mene poluk pare, “Kaeitiehane maru turung ualasira totomua tar haua re turung pokosolaeit i uoum.” * Ais 6.1Ahik me manasan, kare hikur Iabene Dedeil totoguo, doh gane i uoum totoguo, o toko ro tabtabila gero nasir toia, e tabila teilir tang siokor tamat. * Isk 1.28A tukununar tamatonene re tabil e abeaba sira toro mahar jaspa,* “jaspa,” a palau a matia, karo abeab, karo bukbukir karo mahar konilian. “konilian,” a palau a pon, karo abeab, karo matia, karo kubkubar Doho bato ko uiloho toro tabtabila roon o bukbukir sira toro mahar emiral. “emiral,” a palaua ngohina pah ro galas a matia, karo abeabantiehe tun, karo bukbukir * UGO 3.18Doh toro tabtabila roono rone ro nasir toia e toko uiloho ponor giniameh. A torikir hangaul, karo toueit, ra tabila teilir mamahoholik, gisina ra hiku teil tar gaugauilir hikhiku, kare nas keuar a nituha keip tar goul e moko tar lusisin. * Isk 1.13; Sek 4.2; UGO 1.4; 8.5; 11.19; 16.18Toro tabtabila gero tok i uantinanina gero nasir toia e balbala turur kanau, kare pilar pil. Dohi uoum tang roon e mokor mouitir luh, a luhuntiehe tun. Ginina ter mouitir Iabenar nang God. * Isk 1.5-10,22; 10.14Dohi uoum toro tabtabila roon a mamadelaua uaia tun misiana tar laur.
Gane i uoum uiloho toro tabtabil roon kaeis o toueitir inet o tua, doh tar tukunus uakapa tunusin e moko uiloho uakapar matas i uoum dohi mud. A uakikilanganar inetesinasiner tua ngohinar laion,§ “laion,” a inete ngohina paha kusi, bo uleikintiehe tun a uatorikin ngohinar kau, a uatouonon a porenon ngohinar tamat, a uatoueitin ngohinar manulab. * Ais 6.2-3; Isk 1.18; 10.12Doh tasisinar toueitir inetesinasiner tua a tonomo uakapar titiauas, kare uoun uiloho uakapar matana taninin gane ponompe i kotohia tar pang titiauasisin. Tar mamang mareinilik, kara mamang boungulik, gisin ahik pah ra pepe uaha tar kula pare,
 
“A Dedeil, A Dedeil, A Dedeilir Tamata Noman, God ger i ranantiehe tun,
gere uangoulung sioun, doh gine daan, kare turung lame.”
 
Tar mamang binakalik o inetesinasiner tua ra uinatoro, kara uatakai, kara heir tar niuaha tatanonoene re tabila toro tabtabila gero nasir toia gere uangoul, kara tua tar mamang binakalik. 10  * UGO 19.4A torikir hangaul, kara tang toueitir mamahoholik ra me uoto hatup uahiu i uoum tatanonene re tabila tono tabtabilar toia, kara lotu tatanonener tua tar mamang binakalik. Gisina ra uamoko tenas keuar i uoum toro tabtabila gero nasir toia, kara kula pare,
11 “Ingga a i ranantiehe tun, nami Tamata Nomaneim,
kare nami God tar kale tar uinator, kara uatakai, kara nitampopokoh.
Ge ingga pe ko tuha tar mamang inetelik,
doh tar nimalarar eimua ginina ka tuhaig, ginine re moko daan a tua.”

*4:1: UGO 1.1,10

*4:2: Ais 6.1

*4:3: Isk 1.28

*4:3: “jaspa,” a palau a matia, karo abeab, karo bukbukir

4:3: “konilian,” a palau a pon, karo abeab, karo matia, karo kubkubar

4:3: “emiral,” a palaua ngohina pah ro galas a matia, karo abeabantiehe tun, karo bukbukir

*4:4: UGO 3.18

*4:5: Isk 1.13; Sek 4.2; UGO 1.4; 8.5; 11.19; 16.18

*4:6: Isk 1.5-10,22; 10.14

§4:7: “laion,” a inete ngohina paha kusi, bo uleikintiehe tun

*4:8: Ais 6.2-3; Isk 1.18; 10.12

*4:10: UGO 19.4