5
A Tunar Sipsip e puka toro bolobol gero nihaila tane
* Ais 29.11; Isk 2.9-10Song ku banga polukuo tar pang mua tatanonene re tabila toro tabtabila ro nasir toia, o moko ro bolobol o nibol i uoum dohi mud, a mouitir butur ka haila tane pein. Song ku banga polukuo tar anggelou uelpipih tun ke kula ualeikintiehe tun pare, “Mair uiantiehe tun re matot e peis tar butur nihaila tane, kare puka toro bolobol?”
I Heuen ue gane i kot ue i lolono tar kot ahik me tang sioko re matotong puka toro bolobol ue e bang i lolono tang roon.
Inggo ku kiringintiehe tun, karu mahmahang buk, teeit ahik pe me tang sioko ka tuparain re matotong puka toro bolobol, kare bang i lolono tang roon. * Uak 49.9; Ais 11.1,10; UGO 22.16Song, a tang siokor mamahoholik ke kula pare totoguo, “Ahik paho kirkiringintiehe! Bang, a laion a peng toro matina tasir Ju, a bubunguna Debit, inggono ke pehuara tena uelmatan tere matotong peis tar mouitir butur ger nihaila tane uapopokoho tun, kare puka tang roon.”
* Sek 4.10; Jon 1.36; UGO 13.8Song ku banga polukuo tar Tunar Sipsip gera banga sirain paha nitung pous e tur i uoum toro tabtabila gero nasir toia, kara tur uilohor toueitir inete gesir tua tatanon, karo mamahoholik. Inggonor Sipsip no mouit ro seir, kara mouitir matan, ginina ter mouitir iabene ke heirihais God tar pang uanene i kot. A Tunar Sipsip ke lame, kare me kale tur tar pang mua toro bolobolo tang gere tabila tono tabtabilar toia. * Ker 141.2; UGO 8.3-4Binaka ke kaleon, a toueitir inete gesir tua, kara torikir hangaul, doha tang toueitir mamahoholik ka siokor punga uahiu i uoum tar Tunar Sipsip. Gisina uakapa tun ra siokor uoho teil tenas gita, kara kale teil tar nouh a nituha tar goul a uoun tar adua.* “insens,” a bultan ue adua toro douk, ra kilain, “o frankinsense.” Gininar diku e uamuhuia tenas lotur tamata gesir nang God.
* Ker 33.3; 40.3; 96.1; 98.1Gisina ka kere toro timuh ro kerekere rone.
 
“Ingga tero matoto tun tar kale toro bolobol,
karo peis tar butur geka haila tane uapopokohoin.
Teeit ingga ka tung pousuia, doh tar deuatingimua, ingga ko bulaua tasir tamat o nang God tur toro mamang matinalik,
doh toro mamang uelhirelik menia mamang tamatalik, kare toro mamang pang uanilik.
10  * KT 19.6; Ais 61.6; UGO 1.6; 20.6Ingga ko uatoia, karo uapatere tasisina mara kalekinalesina tenagi Godeig,
kara turung uoum keipane i koto uakapa tun.”
 
11  * Dan 7.10; Hib 12.22Song ku banga polukuo, karu longorongua tar uauasir anggelou, o burehentiehe tun ahik pah ra matotong ahais, gisina ka tur uiloho toro tabtabila gero nasir toia, karo inete gesir tua, karo mamahoholik. 12 Gisina ka siokor kere ualeikintiehe tun pare,
 
“A Tunar Sipsip geka tung pousin, inggono tere matoto teil tun tar kale me nitampopokoh,
kare matoto teil tar mamang inetelik, kare tar niate uaia tun,
kara tampopokoh, ra ueltadain a matmata hamas tun,
kara uatakaiain!”
 
13 Song ku longoro polukuo tasir mamang inetelik i Heuen, doh gane i kot, kari lolono tar kot, dohi laur, kara haua gere moko taninin ka siokor kere pare,
 
“Tatanonene re tabila toro tabtabila ro nasir toia,
kare tar Tunar Sipsip.
Siokor uatakai, kari ueltad, kari uamatmata hamas tun,
kara nitampopokoho tar mamang binakalik,
kare la dedenguampela.”
 
14 Doh gisisir ineter tua ka siokor kula pare, “O mana tun”! Karo mamahoholik ka siokor hatup uahiu i kot, kara lotu.

*5:1: Ais 29.11; Isk 2.9-10

*5:5: Uak 49.9; Ais 11.1,10; UGO 22.16

*5:6: Sek 4.10; Jon 1.36; UGO 13.8

*5:8: Ker 141.2; UGO 8.3-4

*5:8: “insens,” a bultan ue adua toro douk, ra kilain, “o frankinsense.”

*5:9: Ker 33.3; 40.3; 96.1; 98.1

*5:10: KT 19.6; Ais 61.6; UGO 1.6; 20.6

*5:11: Dan 7.10; Hib 12.22