22
Jon ke banga tar kodomong nitua
* Isk 47.1Song ke ualasira polukur anggelou totoguo tar kodomong nitua ger to reihin a delauanantiehe tun a kalahara uaia tun e tading tauete tur tono tabtabilar toia gero nang God mer Tunar Sipsip. * Uak 2.9; Isk 47.12; Jol 3.18; Sek 14.8Inggonor kodomo ke ualonguako i uantinanina tar lele ger tahangantie tun tar uan uleik. Doh tar toking paina tar kodomon e turur doukung tua, ginin e uoto ua tar hangaul, kara torikir mamang inualik toro sioko ro krismas, ginin e uoto mahoho tar mamang bialokolik. Doha kamanan ra uoto uelkobout keipig tasir tamata uakapa tunane i kot.
Ahik baka poluk me niduh ue me uelmahing re moko tar uan uleikon. No tabtabilar toia gero nang God mer Tunar Sipsip tero turung toko tar uan uleikon, doh na tamatang kalekinaleon e turung lotu, kare liata tatanon. * Mat 5.8; UGO 3.12Gisina ra turung banga tar porenon a hanganon ra turung bololain tar poresisin. * Dan 7.18,27; UGO 5.10; 20.6; 21.23,25A boung ahik baka poluk pahe pokoso tar uan uleikon ue me lam re luh baka poluk ue me pisara re pid. Ge God pe ger Tamata Noman tere turung heir tar luh tasisin. Doh gisina ra turung uoum keip dedengua tosno tamata God tar mamang binakalik.
* UGO 1.1Song ke kular anggelou totoguo pare, “A uelhire uakapa tununine ra tagorong manaig, ge ginina pe a mana tun. God ger Tamata Noman, geke heir tar Iabene Dedeil tasir propet, ke ualatueha tena anggelou tar me ualasira tena tamatang kalekinaleono tar hauar inete ke uahuhutig tar pokos.”
Iesu e pokos
* UGO 1.3Iesu ke kula pare,
 
“Tur uanono dede nogo tamat, inggo ku uahutung pokos! A niguata uaia e la tang mai geke ueltad, kare uakeluk tenas uelhirer propet i lolono toro bolobolo rone.”
 
* UGO 19.10Inggo Jon teo ter tang sioko ku longor, karu banga tar inetenin. Tar binaka ku longor, karu banga taninin inggo ku baka uahiuaio i uoum, matoto tar kekenar anggelou, karu marang lotu tatanon, ge inggono pe teke ualasira taninina totoguo. Bo inggono puk ke kula totoguo pare, “Ahik paho guata paar! Inggo a ualualatue ter siokono puk totomua menia toso uanotoum, karo propet, kare mais uakapa tun gera ueltada dede kara uakeluk tar uelhire toro bolobolo rone. Lotu tang God!”
10 Song ke kulono totoguo pare, “Ahik paho uoho tane tar uelhireniner uoouo toro bolobolo rone. Ge a binaka pe ke uahuhut manasain. 11  * Dan 12.10Uahue tang mai ra guata tar niguataniner sa, ra guata dedempe: mai ra mahang matal ge ahik pah ra baka tenas niguata ger sa, ra guata dedempe. Mai ra guata tar niguataniner kodkodoh, ra guata uakodkodoho dedempe; mai ger dedeil e dedeil dedempe.”
12  * Ais 40.10; Jer 17.10; UGO 2.23Iesu ke kula poluk.
 
“Tur uanono dede nogo tamat, inggo ku uahuhutung pokos, a bulauouguo gine totoguo, doh inggo u turung heir uamatoto tun tasir tamata uakapa tun e matotompein tenas niguat. 13  * Ais 44.6; UGO 1.8,17; 21.6Inggo ter Uakekenen, kare ter Uadouhin, a uakikilangan, kara surun.”
 
14  * Uak 2.9; 3.22A niguata uaia e la tas mais geka uabusa uadelauana tenas hikhiku ger baraha uatuk i kot, maeit gisina ra turung uahuenguais toro doukung tua, kara turung leka toro pirik tar uan uleik. 15 Mais gera guata dedempela tar niguataniner sa, gisin ahik pah ra matotong uangoul tagu tar uan uleikonener nang God. Mais gera uelour tasir tamat, kara ualasira tar ineteniner boho tasisin, kare mais gera ura ueltebeir, kare maisir tang uelpus, kare mais ra lotu tar kaesa ue tar mahar palau, kare mais ra malauelhirintiehe tun toro boh tenas men kare tenas niguat.
 
16  * Aha 24.17; Ais 11.1,10; Roum 1.3; UGO 2.28; 5.5“Inggo Iesu ku ualatueha tenagu anggelou tar me heir tamiuoum tar uelhirenine tasir tamatang toro buturung lotu uakapa tun. Inggo tero tengkanana ro douk gero tiuana tur toro matina tang Debit, kare ter pitopitong tar lulein ger luhuntiehe tun.”
 
17  * Ais 55.1; UGO 21.6A Iabene Dedeil, doh inggeim no tamata Iesu gere malauelhirintiehe tunis misiana tar bulout gere malauelhirintiehe tun tena kuah. King kula tang Iesu pare, “Lame!” Uahue tang mai gere longor e kula pono pare, “lame!” Mai re kamadak uahue tatanon. Doh mai re uah, uahue tatanono tere kale tar kodomong nitua ger niheir. 18  * Ual 4.2; 12.32Inggo u kula tane uapopokoho tun tasir tamata uakapa tun gera longoro toro uelhire rone ro nasir propet pare. Mai re tumana mena puhung uelhire taninin, God e turung tumana pono tar uabang manate geko hire tauetein ro bolobolo rone e la tar tamaton. 19 Doh mai re kale liu me puhung uelhire i lolono toro bolobolo rone ro nasir propet God e turung kale liu tono bulon toro doukung tua, kare tar uan uleik ger dedeil gere hire tauetein ro bolobolo rone.
20  * Mat 24.30-31; 1Ko 16.22Mai gere hire tauete tar uelhirenine. Inggon e kula ualeikingua pare, “Aa, inggo ku uahuhutung pokos.” O Mana tun. Lame Iesu ger Tamata Noman.
21 Na hamhamas Iesu ger Tamata Noman e uangoul tagu tosno tamata God. O Mana tun.

*22:1: Isk 47.1

*22:2: Uak 2.9; Isk 47.12; Jol 3.18; Sek 14.8

*22:4: Mat 5.8; UGO 3.12

*22:5: Dan 7.18,27; UGO 5.10; 20.6; 21.23,25

*22:6: UGO 1.1

*22:7: UGO 1.3

*22:8: UGO 19.10

*22:11: Dan 12.10

*22:12: Ais 40.10; Jer 17.10; UGO 2.23

*22:13: Ais 44.6; UGO 1.8,17; 21.6

*22:14: Uak 2.9; 3.22

*22:16: Aha 24.17; Ais 11.1,10; Roum 1.3; UGO 2.28; 5.5

*22:17: Ais 55.1; UGO 21.6

*22:18: Ual 4.2; 12.32

*22:20: Mat 24.30-31; 1Ko 16.22