5
O hiarouo kara niuah
Gine ka uakodkodoho to manasa pesieig tar nitagorong man tar matana God, temaeit o moko keipingua ro hiarou tagigieg menia tang God tang Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig. Teeit teregi nitagorong maneig, temaeit Kristo ke keip tagigeig tar butur ri kale tar nimalauelhir menia keip tar nipoul gine ri uangoulieig. Kari uahauaha ri tagorong mana teil pe tena uiniatoro God. * Jas 1.2-3; 1Pi 1.5-7Ahik pah tar puh pukuon, bo i uahauaha pono teregi niduh ri ate teil pe pare, a niduh auia tagigeig e poul tagigeig tar kale tar niate hape ri huata bolongur pe tananin.
Gete ki huata bolongureig tar niduh e uakotpokosonguar puhono pare, God e uaha tagigeig, teeit ri tur uapopokoho pe tar niduh re kotpokoso tagigeig, doh inggeig i tagorong mana teil tang God tar poul, kare uelkarus tagigeig. A nitagorong mana ri uangoul keipisieig ahik pahe uahagouo uasa tagigeig, teeit God ke uakalahara tun manasa tena nimalauelhir tagigeig tar Iabena Dedeil geke heirin.
Teeit tar binaka tun ka uamatotoin, binak ahikieig meigi nitampopokoho tar poul katongosieig. Kristo ke mata ueleheir tagigeigir tamatang guata tar niguata uasa. Ge ahik pe mo bureher tamata ra marang mata ueleheir tar tamata ger kodkodoh, bo ge paka tamata uaiantiehe tun pukuon, song here kaein me tamata re mata ueleheir tatanon. * Jon 3.16; 1Jo 4.10Bo God ke marang ualasira uakalahara puk terener nimalauelhir tagigeig tar puhonene tar binaka ki guateig tar niguata uasa, Kristo ke mata ueleheir tagigeig.
* Roum 1.18; 2.5; Epe 2.3-5Gitie ka uakodkodoho keip manasa pesieig toro deuatingina Iesu, inggon e turung uelkarus turungua ponompe tagigeig tena nimaliana God. 10 Ge tar binaka pe ri uelmatan haraheig tatanon, inggeig ka ueliu tapokisisieig tang God tono mater tunon. Doh gine daan inggeig ki kotpokos o bung kaluanon, temaeit inggeig ki banotong ate uaia tunungua pare, tena nitua Iesu inggeig ra turung uelkarus turusieig tena nimaliana God. 11 Ahik pah tar puh pukene, bo i uahauahantiehe tun pono tang God tang Iesu Kristo tenagi Tamata Nomaneig geke uakotpokoso tagigeig o bung kaluana God!
Adam ke uakotpokoso toro mat bo Iesu ke uakotpokoso tar nitua
12  * Uak 3.6; Roum 6.23Temaeit a niguata uasa ke kotpokoso tur tar tang siokon siounur tamat, nu Adam, doh na niguata uasaono ke uakotpokoso toro mat. Temaeit ko la uakapangua ro mata tasir tamata uakap, teeit ka siokor guata pesina tar niguata uasa. 13  * Roum 4.15Tar binaka halanar ualatut ta heirig, a niguata uasa e moko manasampeane tar kot. Bo tar butur puk ahik me ualatut, God ahik pahe uakouh me tamat. 14 Bo tena binaka Adam e tuka tena binaka Moses, o tamata uakapa ka mat, teeit Adam ke katego tena ualatoho God, gitiempe ahik pesina pah ka guata uasa sira tang Adam. Adam misiana paha niparoko tar tang sioko gere turung lame.* Pare, na niguat Adam ke la guata uasa tasir tamata uakap, bo i muduhia na niguata Iesu ke la guata uaia tasir tamata uakap 15 Bo rasina puk ahik paha toking siokon. Teeit a inete uaia ke heirheir pukin God ahik paha siokono keip tar puhung siokon siounur niguata uasa ke guatain Adam. O mana noman, o bureher tamata ka mat, teeit ke guata uasa per tang siok, bo na nimalauelhir puk God a i rana uain. Temaeit a inete uaia ke heirheir pukin God e la tasir bureher tamat tena niguata uaiar tang siok, nu Iesu Kristo. 16 Inggo u hire uapoul poluk tar haua ke kotpokos, bo tar giamehe pukur hagar. A inete uaia ke heirin God ahik paha siokono tar niguata ke guatain Adam. Ge tar puhung siokon sioun per niguata uasa ke guatain Adam ke guata tang God e ualakouh tasir tamata uakap, bo inggeig puk nagi inete uaia a niheirheir puk ke uahue pe God e kila tagigeig o kodkodoh, gitiempe ki kouh peig tar bureher niguata uasa. 17 Tena niguata uasa pukur tang siokor tamatonene Adam, ke guata tagigeig ki uangoul i kukulebanga tena nitampopokoho ro mat, bo tasisit puk geka kale tena nimalauelhir God menia tar nipoul, doh na inete uaia ger kodkodoh, ra turung uangoulung uah ka touahiu peinir niguata uasa, doho mat tar tang siokor tamat Iesu Kristo.
18  * 1Ko 15.22Temaeit, tena niguata uasansioun pukur tang siokor tamatonene Adam, God ke uakouhungua tagigeigir tamata uakap, te misiana kompe tena niguata kodkodohor tang siokor tamat Kristo, God ke kila tasir tamata gera tagorong mana tang Kristo o tamata kodkodoh, kare heir tar timuhur nitua tasisin. 19  * Ais 53.11Te misiana kompe tono mahang longoror tang siok, nu Adam, maene o burehe ka kotpokos o tamatang guata tar niguata uasa. Temaeit puk pono tono longlongoror tang siok, nu Kristo, o burehe ra turung uakodkodohonguais.
20 A ualatut ka heirig mare bureher niguata uasa. Bo ia puk re mokor burehentiehe niguata uasa, na nimalauelhir God e la burehentiehe uain. 21  * Roum 6.23Sioun o tamata uakap ke uoum keipis na nitampopokohor niguata uasa, kare uamata tasisin, bo gine puk daan, na hamhamasa God ke uoum keip kaleh, maeit ke uatur keip tagigeig tang God pare, o kodkodoh, kare uoum keip tagigeig tar niuangoulung tar mamang binakalik tang Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig.

*5:3: Jas 1.2-3; 1Pi 1.5-7

*5:8: Jon 3.16; 1Jo 4.10

*5:9: Roum 1.18; 2.5; Epe 2.3-5

*5:12: Uak 3.6; Roum 6.23

*5:13: Roum 4.15

*5:14: Pare, na niguat Adam ke la guata uasa tasir tamata uakap, bo i muduhia na niguata Iesu ke la guata uaia tasir tamata uakap

*5:18: 1Ko 15.22

*5:19: Ais 53.11

*5:21: Roum 6.23