Jems
O Bolobolo ke boloin Jems
O bolobolo tang Jems
O bolobolo tang Jems, roon o bolobol i lolono tar timuhur uelhote toro Baeboul. O tamata ra namana tang Jems ge tahina Iesu teke bolo tana roon. Inggono ke kotpokos a tamatang uoum keip tasir tamatang tagorong man i Jerusalem (Gal 1.19).
Jems e hire teil tosno tamatang timana tar bureher inet:
Inggeig i banotong kale tar niduh teeit ri uakeluk pe tang Iesu. Bo paki uanguangoul hamas kompe (Jas 5.7-11).
Inggono ke menentiehe tasir tang inete gera guata uasa tasir tiome (Jas 2.1-4, Jas 5.1-7) God e turung kula tasisino pare ka guata uasa. Geta tagorong manar tiome tang God, a puhono ter uia uain toro tang inet (Jas 2.5-7).
1
Jems e heir tar niuah
* Mat 13.55; Apo 15.13; Gal 1.19; 1Pi 1.1Inggo, Jems, a tamatang kalekinale tang God, doh tang Iesu Kristo.
O bolobolo rone o la tasir siokor hangaul, doho torik ro bungusur Ju geka hiliu tenas uan, doh ra uangoul ueltebeir toro giniamehe ro uanane i kot.
A niuaha uaia tun tamiuoum!
A uatolau e uoto uatampopokoho tagigeig
* Roum 5.3-5Ro bung uanotoug tar binaka re kotpokosor uatolaua tamiuoum, inggoum pakung uaha tun. * 1Pi 1.7Ge tar binaka pe ra uatolauaig remi nitagorong manoum, a uatolauanin e uoto uakotpokoso tar hararing tur uapopokoho tar huata tar niduh. Bo mu uamaluana puk tar puhonene e hua ge tar binaka pe re hua uapopokohor puhonene remi nitampopokohoum tar haiala i lolono tar binaka re parakukuhur niuangoul ahik pahe punga uahiu, bo e kalekinale dedempe marung kotpokosoum pare, o mahoh, karo kodkodoho uakapa tun. Kara hik pah mu katupa me inet.
* NU 2.3-6Doh gete me tang sioko tamiuoum e katupa tar ninamana uaia, inggono pake lotu, kare dangata tang God gere turung heir tatanono ger uoto heir uaia tasir tamat, kara hik pahe uoto heiring nimalian. Bor tamata gere lotu keip tar nitagorong man, inggon ahikingua pahe tagorong boho baka poluk. Mair tamata re tagorong boh, inggono misiana toro butuana gero puahpuaha ueltebeirin tar rom. 7-8 A tamata sira pare, inggon a torik na ninaman, kare uoto uapalih dede tena ninaman. Inggon ahik pahe namanain, e turung kale tur me inete tar Tamata Noman.
O tang mani, doho tiome
Gete me tang siokor tamat e uoto tagorong man, doh ahik paha tang mani, inggon e banotong uah, ter hauono tar matana God inggon a tohangan. 10  * Ais 40.6-7Bo a tamata puk gere uoto tagorong man, doha tang mani, inggono pake uaha tar binaka re kale uahiua God tatanon. Ter hauon o tamata gera uoto malara tar uamoko toto tenas inete ue a mani, gisin ra turung mata sira tar kalanguhuna ro doudoukulik roke. 11 Ge a pisara pe e hara keip tar uelsuk, kare uamate tar doudoukulik, doha kalanguhunar doudoukulik e sab i kot, kare taboig na nimataia. Ter siokono komper hagar re turung kotpokoso tar tang mani. Inggon e turung mata to tar binaka re tuha haraha tena kalekinale.
God e uoto heir tar mamang inetelikir uia
12 A tamata gere uoto tur uapopokoh, kare huata tar niduh tar mamang uatolaualik, inggon e banotong uah. Ge tar binaka pe re pehuarono tar uatolauanin, inggon e turung kale tar bulauan geke ualapagahain God e turung heirin tasisit ka malauelhir tatanon, inggono ter nituang tar mamang binakalik. 13 Gete me tamata ke reihin tar guata me hagar uasa, inggono paka hik pahe kula pare, “A uatolauene e la tur tang God.” Ge God pe ahik pahe banot e uatolaua tar tamata tar guata me niguata uasa, doha niguata uasa ahik pahe banotong uatolaua tang God. 14 Bor tamat e banotong reih pukin tar guata tar niguata uasa tar binaka re uamaluanain re uakeluk to pe tar nimalara uasan tar tukunun, temaene re la guata uasanguaon. 15 A nimalahir uasaninanine ro uoto mahagia e uoto reihila tar tamata tar guata tar niguata uasa, doha niguata uasa e la uakotpokoso toro mat. 16 Temaene inggoum ro bung uanotoug ahik pah mu uamaluanasioum pare, ra uelourusioum.
17 A mamang inetelikininer uia, ri uoto kalegieig, doha ineteng uauahanitier uia tun a mamang inetelikinin e la tur i ran. Ginin e la tur tang God Tamagigeig geke touo tar luhung Heuen. Inggon ahik pahe uoto uapalih tagu tena niguat, e luh dede kompe ahik pahe kitup tagu. 18  * Jon 1.13Ter enonor nimalar, inggono ke uakotpokoso keip tagigeig toro uelhire gero man mari uangouleig o uakikilangana tar mamang inetelik ke touogion.
Inggeig i longoro kari uakeluk
19 Mu namana dede ro bung uanotoug, inggoum uakapa tun mu longoro uateuel, kara hik pah mu tororo tar men, doh tar nimalian. 20 Ge na nimaliana per tamat ahik pahe banotong uakotpokoso tar hagarir kodkodohor nang God. 21  * Kol 3.8; 1Pi 2.1Temaene mu kale liuoum tar mamang niguata uasalik, doha mamang hagar uasalik. Inggoum mu kale uahiuasioum, karung kale toro uelhire geke lebeiono tar koloumiuoum, roono gero banotong uelkarus tar iabeimiuoum.
22  * Mat 7.26; Roum 2.13O uelhire gekung kalesioum, roono terung uakelukusioum, kara hik pah mung longlongoro puk, bo mung uakeluk tang roon, karung guata sir. Bo getung longlongoro pukuoum, kara hik pah mung guata uakeluk sir, inggoum mu bohboho katongosioum. 23 A tamata gere longoro toro uelhire, doh ahik pahe uakeluk sira ro kulkula teil pe roon, inggono te misianar tamatetie re sisirin toro sisir, dohe banga sir tunin re baka pe, 24 ke sisira uakapaion, kare hiliu, kara hik pahe namana huara baka poluk, hape re baka pe. 25  * Roum 8.2; Jas 2.12Bor tamata gere timtimana hamas tun i lolono tena ualatut God ger kodkodoho uakapa tun geke luaka liu tur tagigeig tar nitampopokohonor niguata uasa, kare uakeluk dedengua, kara hik pahe malabobour tar haua ke longoroig, bo e guata sir, God e turung guata uaia tar mamang inetelik re guatagion.
26  * Ker 141.3Gete kula me tamata pagiare a tang lotu, doh ahik pahe kaueke tena nimen, na lotuon ahik paha to nieinin. Doh inggon e bohboho katongo pukin. 27 A lotur delauan, kara hik me ineter sa i lolon tere malaraig God tamagigeig misiana pare, tar poul tasir keketikisiner tabo tamas, doho kuaha geka mata nosio bulout tar mamang niduh ra huataigisin, kari kaueke katongosieig gete reihir niguatang tar koto tagigeig.

*1:1: Mat 13.55; Apo 15.13; Gal 1.19; 1Pi 1.1

*1:2: Roum 5.3-5

*1:3: 1Pi 1.7

*1:5: NU 2.3-6

*1:10: Ais 40.6-7

*1:18: Jon 1.13

*1:21: Kol 3.8; 1Pi 2.1

*1:22: Mat 7.26; Roum 2.13

*1:25: Roum 8.2; Jas 2.12

*1:26: Ker 141.3