Galesia
O bolobolo ke boloin Poul tasir tamat i Galesia
O bolobolo tasir Galesia
O Galesia o bolobolo i lolono tar timuhur uelhote.
O bolobolo tasir Galesia, roon o bolobol Poul ke bolo tana roon. Roon here tero uakikilangana ro bolobolo ke boloin Poul tasir tamatang tagorong man. Tar binakon o bureher tamata ge ahik paho Ju ka kotpokos o tamatang tagorong man. O gisiameher tamata ka kula pare, o tamata geka nihing tagorong man paka kotpokosongua pon o Ju. O tamatasina ka kula pare, o tamata geka nihing tagorong mana paka uakelukungua tar mamang ualatutulikir nasir Ju, doh nas niguat.
Poul e kila tar tamat geke kotpokos a tamatang tagorong man gete tagorong mana tang Iesu Kristo. Iesu ke mata tar kale tar niuabatong tenas niguata uasasin. Gisin ahik pah ra uakeluk tar ualatut, doh nas niguatar Ju.
O bureher tamata daan, ahik pah ra uakeluk tenas niguatar Ju. Bo o tamata pukusina nas niguat, doh res ninamana siok. Bo a niguata puk ahik pahe banotong inete uleik uain tang God. Temaeit o tamatasina paka tagorong mana tang Iesu.
Poul ke bolo pono hape paka uangoul per tamatang tagorong man. Gisina paka ualasira tar uelmalauelhir, kara niuah. Gisina paka uangoul keip toro hiarou. O tamatang tagorong mana pako hamhamas, o liliaheir, karo uia. Doho tamatang tagorong mana paka heir katong tunis tar mamang inetelik, pako hamhamas, kara ualasira tar niguatang ualatut (Gal 5.22-23). O tamatang tagorong mana ra guata tar niguatar uia tar uauaha tang God. Bo gisin o tamatang tagorong mana puk teeit ra tagorong mana pe tang Iesu. Temaeit nas niguata uaiasin ahik pah teke guata tasisin o tamatang tagorong man.
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1.1-10
Na nitampopokoho Poul ke aposoul pe 1.11–2.21
No Uelhire Uaia God tena hamhamas 3.1–4.31
Na kalekinaler tamatang tagorong man, doh na niuangoul tar nimalar 5.1–6.10
A uadouhinar menen 6.11-18
1
Poul e heir tar niuaha tasir tamat
O bolobolo rone o la tur tang Poul ger aposoul. Ahik me tamata ue mo tamata ka uamatoto totoguo, bo a kilonener noguo e la tur tang Iesu Kristo, doh God Tamagigeig geke uatentur tapokis tur tang Iesu toro mat.
Inggo meso bung uanotoug gera tagorong mana tang Kristo ra uangoul tagu totoguo, inggeim mi heirila tenami niuaha tamiuoumane toro lotunine re moko tar pang uan i Galesia.
A hamhamas doho hiarouo tamiuoum o la tur tang God Tamagigeig, doh tar Tamata Noman, Iesu Kristo, * Gal 2.20geke mata teregi niguata uasaeig tena nimalara God a Tamagigeig mare uelkarus tapokis tur tagigeig tar hagar uasaene daan re moko tar kot. Temaene ri bantoeig tar uatakai tar hangana God tar mamang binakalik. O mana tun.
O sioko puk ro Uelhire Uaia
Inggo ku lutarantiehe tun ke uiuir pesioum, karung hiliu tang God geke kilauatoro tamiuoum tena niueldolomo Kristo, doh inggoum kung uakeluk manasa toro giamehe ro uelhire uaia, * Apo 15.1,24ge ahik tun nomana paho uelhire uaia. Bo inggo ku mene puk pare, teeit o gisiameher tamata ra ualelio teremi ninamanoum, kara marang uapalih toro Uelhire Uaia gero nang Kristo.
* 1Ko 16.22Bo gete inggeimon ue me anggeloung Heuen re me uelhire tauete mo Uelhire Uaia ge mo giamehe sioko tang geku heirio tamiuoum, inggonor tamaton ue a anggelouon e turung birin tena nimaliana God, kare sa dedengua. Inggeim king mene baka uoum sioun, doh gine daan inggo u mene uapoul poluk ge me tang sioko re uelhire tauete tamiuoum mo uelhire uaia, doh roon o giamehe sioko tang roeit kung kaleioum sioun, inggonor tamatono ue a anggelou e turung birin tena nimaliana God, kare sa dedengua.
10  * 1Te 2.4Doh hape rung namana peoum? O uelhire rone ku meneio, ku men maru uauaha uaia tasir tamata ue maru uauaha uaia tang God? Getu uauaha pukuo tasir tamat, inggo ahikingua pah na tamatang kalekinale Kristo.
Hape ke me kotpokoso pe Poul a aposoul
11  * Mat 16.17Ro bung uanotoug gera tagorong mana tang Kristo, inggo u malara mung ateoum pare, O Uelhire Uaia geku uelhire taueteio sioun tamiuoum, roon ahik pah ke uakotpokosoin me tamat. 12 Inggo ahik pah ku kale tur tang roono me tamata ue ka ualasiraio tang roon, ahik tun! Iesu Kristo katongompe ke ualasira uakalahara tang roono totoguo.
13  * Apo 8.3Doh inggoum kung longoro manasa tenag niuangoulo sioun, ku uakeluk uapopokoho tun pe tenas niguatar Ju tar lotu. Doh hape ku guata uasa tun pe tasir tamatang tagorong mana tang God. Karu uedang a tun tar mamantouo uakapa tasisin. 14  * Apo 22.3Inggo ku pen tampopokoho tun tar uakeluk tar mamang hagarilikir nas ro bung tubug. Temaene tar hagaronene ku guataio, inggo ku uoumuoum keip teilingua tenag babeir tamata tenas lotur Ju.
15  * Ais 49.1; Gal 2.7Bo tar binaka puk halana tinouguo te poho totoguo, God ke uamatoto manasa totoguo. Doh tar hamhamasar nanon inggono ke kila to totoguo tar binaka ke uamatotoin tar kotpokoso pare, a nana katongo tunon, 16 kare malar e ualasira tar tuna totoguo maru banotong uelhire tauete tono Uelhire Uaiaono tasir gime uan ge ahik paho Ju. Doh tar binakonene inggo ahik pah ku la dangata uain baka me tamat. 17 Doh ahik pono pah ku la baka uoum i Jerusalem tar la banga tasir tamata geka aposoul uakikilanga totoguo, bo ku la ualahurungua kompe i Arebia, song ku la tapokis i Damaskus.
18  * Apo 9.26-27Ko karuh baka ro touono ro krismas, karu langua taro inggo i Jerusalem tang Pita tar la kale tur me niate tatanon, karu uangoul keip tatanono tar siokor hangaul, kara tolimar marein. 19 Bo ahik pukuo pah ku banga me tang siokor aposoul, te Jems puk manasa ge tahinar Tamata Noman. 20 Toro uelhire rone ru boloio tamiuoum, inggo u uamana to tun tar matana God, inggo ahik pahu boho tamiuoum. 21  * Apo 9.30Song i muduhia ku lao toro uan uleik tar pang Siria, kari Silisia. 22 Bo tar binaka pukuon o toto tamata gera tagorong mana tang Kristo i Judia ra tele haraha totoguo. 23 Gisina ka longlongoro ueluatata kompe totoguo pare, “Ter tamata dehene geke turtur tane bak, kare mamantouo sioun tagigeig, bo gine daana puk inggon e uelhire tauete toro Uelhire Uaia tar nitagorong manonene ke mamantouo bakaion.” 24 Gisina ka longoro tar inetonene ke guatain God totoguo, kara uatakaiangua tang God.

*1:4: Gal 2.20

*1:7: Apo 15.1,24

*1:8: 1Ko 16.22

*1:10: 1Te 2.4

*1:11: Mat 16.17

*1:13: Apo 8.3

*1:14: Apo 22.3

*1:15: Ais 49.1; Gal 2.7

*1:18: Apo 9.26-27

*1:21: Apo 9.30