9
Sol ke uapalih tena niguat
1-2  * Apo 8.3Tar binakanin i Jerusalem, Sol e mene uasokoro dedempe tar marang mamantou, kare uamate tosno tamatang tagorong manar Tamata Noman. Inggono ke la tar pater ger i ran, tar kale mo bolobolong tonosio umang lotur Ju i Damaskus mare kale me nipoul gete tuparono mo tamata gera uakeluk tena lele Kristo, o bulout ue o kuah, inggon e marang kuse tasisin, kare la uamoko tasisina tar umang uih i Jerusalem.
Maeit Sol ke la i Damaskus, gine re lang uahuhut manasa peon, a luh ke balo ualutara turuha tatanon i Heuen. Inggono ke punga uahiuane i kot, kare longoro tar tamata re kula pe tatanono pare, “Sol! Sol! Ae maene ro guata uasa ingga totoguo?”
Kare dangata Sol pare, “Ingga pe mai ter Tamata Nomana?”
Kare mene hahauar tamata pare, “Inggo te Iesu, teene ro guatguata uasaia. Tentur kaiene daan, karo la leka tar uan uleik, song ra turung hireia tar haua ro la turung guatain.”
Doho tamatasine ra la tagu teil tang Sol ka siokor lutara tun, doh ahik pah ka mene me puh, gisina ka longoro ponompe tar tamata ke mene pe, bo ahik puk pah ka bang huara me tamat. Sol ke tentur kai turane i kot, bo tar binaka puk ke marang uatauala inggono tar matan, inggon ahik pahe banot e bang huara me inet. Maeit gisina ka kuse tar limanon, kara keipilain i Damaskus. Inggono ke kut tar touonor marein, doh ahik pono pahe ein ue e inum me inet.
10 Tar uan uleik i Damaskus, e uangoulur tang siokor tamatang tagorong mana tar Tamata Noman, a hangana tang Ananias. A Tamata Nomana ke mene tatanon i lolono tar siokor borborian, ke kula pare, “Ananias!”
Kare mene hahauono pare, “Tamata Noman inggo gine.”
11 Kare kular Tamata Nomana tatanono pare, “La tena uma Judas gere toko tar lele ra kilain, ‘A lele makmakos,’ karo la dangata tar tamata ger peng Tasius ger hangana tang Sol, ge inggono pe e lotu totoguoene daan.
12 Sol ke borborian, kare banga tar tamat a hangana tang Ananias, ke lame, kare me uaponola tar limana tatanon mare banga tapokis.”
13 Kare mene hahaua Ananias pare, “Tamata Noman, inggo deh ku longoro tar bureher ueluatata tar tamatono re uoto uauelmahing pe tosnongo tamata ingga i Jerusalem. 14 Doh gine ke la pemeonane, inggon e uakeluk tar ualatohong tar pater ger i ran, tar kuse, kare uamoko tar karabus tang mai gere tagorong mana totomua.”
15  * Apo 26.2,6; 27.24; Roum 1.5Bo a Tamata Nomana puk ke kula tang Ananias pare, “La! A tamatonene ke pokoso sira manasa pare, nag tamatang kalekinaleo, tar ueliu hahai tar hangouguo tasir tamata ge ahik paho Ju mesnosio toia menia pono tasir Israel. 16  * 2Ko 11.23-28Inggo u turung ualasira tatanono hape re turung baka per niduh re turung kalegiono tar ueliu tauete tar hangouguo.”
17 Maeit ke la Ananias, kare la leke tar umon. Ke la uapono tar limana tang Sol, kare kula pare, “Tahiguo Sol, Iesu ger Tamata Noman geke kotpokoso to totomua tar lele tar binaka ko lang lameaane teke ueliuime totoguoane totomua maro banga tapokisia, karo uoun tar Iabena Dedeil.”
18-19 Ahik me sikir manasan, a inete ngohina tar karongonar ian ke takapeis liu tur tar matana Sol, song ke bang huara tapokis poluk. Inggono ke tentur kai song ka uahuhuin. I muduhia ke ein baka peono song ke tampopokoho poluk.
Sol ke mene tauete toro Uelhire Uaia i Damaskus dohi Jerusalem
Sol ke uangoul tagu bakampe tar ginameher marein tasir tamatang tagorong man i Damaskus. 20 Ahik paha puhung barah ke uangoul peon, kare uakikilanga manasa tar mene tauete toro Uelhire Uaia iuma tonosio umang lotur Ju pare, Iesu ter tuna God. 21  * Apo 8.3O tamata uakapa tunusine ka longoro tatanono ka siokor lutarang toboul tun, kara ueldangateis pare, “A tamata dehene te giane ke mamantouo uasa tun tasir tamatang uakeluk tang Iesu i Jerusalem. Doh inggono teke lame tar me kuse mo tamatane gera tagorong mana tang Iesu, song re ueliuila tar pater ger i ran mara uamokoisisina tar karabus.”
22  * Apo 18.28Bo Sol puk ke kotpokoso pare, a tang mene uapopokoho tun. Na niuabang manateono tang Iesu pare, te Kristo a kalahara tun. Doh gisisir Ju ra uangoul i Damaskus ahik tun pah ka banotong mene hahaua me puh tar touahiua tatanon.
23 I muduhia ke karuh baka per bureher marein, o gisiameher Ju ka ueluauiae tar uiliatung pous tang Sol. 24 Maeit tar boung, doh tar marein gisina ra tur kaueke tar pirpirikinar uan uleik, bo Sol puk ke ate kout teres ninamanasin. 25  * 2Ko 11.32-33A siokor boung no tamatang uakuakelukion ka poul tatanono tar hiliu tar uan uleik, gisina ka uahiua keip tatanono tar tohene uleik e tabila teil, ka uahiuakoin tar siokor hagarin tar padoronar uan uleik, song ke lalampe.
26  * Gal 1.17-19Tar binaka ke lameon i Jerusalem, inggono ke uedanga tar uataguin tasir tamatang uakuakeluk, bo gisina puk ka siokor sokoro tatanon, kara hik pah ra tagorong mana tatanono pare, inggono ke tamatang tagorong mana pono tang Iesu. 27  * 1Ko 9.1Bo Banabas puk ke keip tatanon mare la mene keip tatanono tasir aposoul. Banabas ke hire uaia tasisina hape ke banga pe Sol tar Tamata Noman, doh hape ke mene per Tamata Noman tatanon, kare ongolo tar mene tauete tar hangana Iesu i Damaskus. 28 Maeit song ke uangoul tagu Sol tasisin, kara hik me inete ke uakoutkout tatanono re la teil pe i Jerusalem, kare ongolo tun tar mene tauete to tar hanganar Tamata Noman.
29 Inggon e uoto uelperere keip tasir Jusine ra ate toro uelhireng Grik, maeit gisina ka uedanga tar uiliatung pous tatanon. 30 Tar binaka ka ater tamatang tagorong man tar puhon, gisina ka keip tang Sol tar uan uleik i Sisaria, kara la ueliuila tatanono tar uan uleik i Tasus.
31 Tar binakaninanine o tamatang tagorong manang toro mamang buturulik i Judia, Galili dohi Samaria ke pokosoisir binaka uaia, kare popokoho tun res nitagorong man, ra ueltada tun tar Tamata Nomanane ra uangoul pe, kara Iabena Dedeil e uatampopokoho pono tasisin, doh gisina ka burehe uain, kara uangoul keip puk tar nisokoro tar Tamata Noman.
Pita ke uauia tang Ainias
32 Pita ke la teil toro mamang buturulik tar pang uanion, inggono ke la uahiua ponoko tar uan uleik i Lida tar la banga tosno tamata God tar uanion. 33 Tar uan uleikion, inggono ke la ueltupar tar tang siokor tamat a mater tukunun, a hangana tang Ainias, inggon ahik pah ke banot e tentur liu tono uat e banoto toro tual ro krismas.
34 Pita ke kula pare tatanon, “Ainias, Iesu Kristo e uauia totomua, Tentur kai, karo kaleuatoro tenang ineteng rikin.” Ahik me sikir manasan, Ainias ke tentur kai. 35 O mamang tamatalikisine ra uangoul i Lida, dohi Saron ka siokor bang, kara siokor tagorong mana tar Tamata Noman.
Pita ke uatua tapokis tang Tabita
36 Tar uan uleik i Jopa e uangoulur tang siokor kuahang tagorong man a hangana tang Tabita (toro uelhireng Grik inggono ra kilain Dokas). Inggon e uoto guata uaia tun, kare poul tasir tiome.
37 Tar siokor binak, inggono ke momouh, kare mat, inggono ka uahuhu uaiainir tukunun, kara uarikinin tar tine um i ran. 38 Lida e uahuhut i Jopa, maeit tar binaka ka longoro per tamatang tagorong manang Jopa tang Pita pare, e uangoul i Lida, gisina ka ualatue tar tang torikir tamata tar la kula uapopokoho tang Pita pare, “Ingga o la uateuele tunume!”
39 Maeit Pita ke la tagu tasrasin, doh tar binaka ke la pokoson, inggono ka la keip kaein i rana tar tine um. O mamang kuaha nimate liu uakapa tun ka tur uiloho tatanon, kara ualasira tar hikhiku mer gomono geke tuhtuha bakaig Dokas, tar binaka re uangoul tagu haraha tasisin.
40 Pita ke kula tasisina tar siokor tauete liu tar tine um, kare hatup uahiu, kare lotu, song ke kauiuirila tar tukununar mat, kare kula pare, “Tabita! Tentur kai.” Inggono ke uatauala tar matan, doh tar binaka ke bang huara inggono tang Pita, Inggono ke tabil. 41 Pita ke huela tar limana tatanon, kare kuse uatentur tatanon. Song ke kila ualeke tapokisilaono tasir tamatang tagorong mana mesir kuaha nimate liu, kare la ualasira tasisina pare Tabita a tua. 42 A puhonene ka ueliateinane i Jopa, doho bureher tamata ka tagorong mana tar Tamata Noman.
43 I muduhia tar puhon Pita ke uangoul uabarah sikoro bakampe i Jopa, ke uangoul tagu tar tamatang tuha keip tar kapokousur kau tar inet, inggon a hangana tang Saimon.

*9:1-2: Apo 8.3

*9:15: Apo 26.2,6; 27.24; Roum 1.5

*9:16: 2Ko 11.23-28

*9:21: Apo 8.3

*9:22: Apo 18.28

*9:25: 2Ko 11.32-33

*9:26: Gal 1.17-19

*9:27: 1Ko 9.1