2
Poul ke menmene ke kalekinale pe i Tesalonaika
Ro bung uanotoumiueim, inggoum kung ate tar binaka king me bangeim tamiuoum pare, tar kalekinaler namiueim ahik pe pah ke saluh. * Apo 16.19-24; 17.1-9Doh inggoum kung ate tun hape king kale pe inggeim tar niduh, kara uelsigal tosieim i Pilipai, bo God puk ger nagigeig ke poul tun, kare uaongolo tun tamiueim tar uelhire tauete uapopokoho tun toro Uelhire Uaia gero nanono tamiuoum, gitiempe o burehe per uelmatan. Temaeit inggoum kung banga katongo manasa pare, tar uelhire king guatagieim ahik pah king uelhire uagis ue king guata uasa, kara hik pah king uelour tamiuoum.
* Gal 1.10Bo inggeim puk, God katongompe ke bang paroko tar hauene ring guatasieim, kare heir toro Uelhire Uaia rone ring uelhire tauetesieim tamiuoum. Doh inggeim ahik pah king uauaha tasir tamat, bo king uauaha tang God gere uedanga teremi nimalareim. Doh inggoum pono mu ate pare, inggeim ahik pah king me menmene uahihiana puk tamiuoum. Kara hik pah king guata uaouo maring gehe tenami inetoum, ge God pe e banot e hire pare, inggeim ahik pah king guata paar. Doh inggeim ahik pah king kalekinale tar uairana katongo tar hangamiu ue tasir gisiameher tamat.
Inggeim no aposoul Kristo tar binaka king uangoul keipieim tamiuoum. Inggeim paking uahinga tamiuoum tar guata me inet, bo king me uanguangoul siokoro keip tun puk tamiuoum misiana tar tinanana re kaueke pe toso bung tun. Doh inggeim mi malauelhirintiehe tun tamiuoum, maeit king uaha tun tar hire tauete toro Uelhire Uaia tamiuoum. Inggeim ahik pah king heir puk tono Uelhire Uaia God tamiuoum, bo king heir katongo pono tar tukunumiu tar poul tamiuoum, teeit kung matakaluana uaia tun peoum tamiueim.
* Apo 20.34Ro bung uanotoumiueim mu namana huara kompe, ahik tun peeim momio inum king kalekinale peme i uantinanina tamiuoum, a marein, kara boung mara hik pah mi heir me niduh me tamata tar kaueke tamiueim ring heir tauete pe tono Uelhire Uaia God tamiuoum. 10 Inggoum tekung tur keip tamiueim doh God, karung banga tar haua king guatagieim ger kodkodoh, kara uia tamiuoumener tamatang tagorong mana tang Kristo. 11  * Apo 20.31Ge inggoum pe mu ate king guata sira pe me inggeim tamiuoum ngohina tar tamanar tamata re guata keip pe toso bung tun. 12 King ualatut, karing uamamahoul, karing uoum keip uaia tamiuoum tar uangoul keip tar niuangoul gere malarain God, ge inggono pe e kilame tamiuoum i lolono tena nitoia, marung la tabila keipinguaoum tar balbalana na nitampopokohon i Heuen.
13  * 2Te 2.13Doha giameher tengkana maeitie ring heir dedempe inggeim tar niuaha tang God, teeit tar binaka king me keip pokoseim toro Uelhire Uaia gero nang God tamiuoum, inggoum ahik pah kung me kale sira pare, o la tur puk roono tasir tamat. Ahik! Inggoum kung me uaha uangoul, karung kale sira tang roono pah te Godompe ke heir katongo tono uelhire. Doh roono no uelhire God, o kalekinale keip uaia tun tamiuoumene rung tagorong mana tang Kristo.
14  * Apo 17.5Ro bung uanotoumiueim, inggoum kung siokonongua tosno toto tamata God i Judia, gera tagorong mana pono tang Iesu Kristo. Inggoum kung kale uelmahing katongo tosnomio tamatang tenami pang uan ter siokono kompe ka kale uelmahing pemer toto tamatasinar nang God tasir Ju, 15  * Apo 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19geka uiliatung pous tar Tamata Noman Iesu Kristo doho propet, kara geil liu pono tamiueim. Doh gisin e huais tang God, kare tokouasais tasir tamata uakap. 16 Doh gisina ka uedanga tar tur tane tamiueim tar uelhire tasir gime uanisine mara hikisina pah ra uelkarusis. Tar niguatonene ra guatainisin, gisina ra uamoko toto dedempe tenas niguata uasa, doh na nimaliana God ke kotpokoso manasa tasisin.
Poul e marang la tapokis poluk i Tesalonaika
17 Ro bung uanotoumiueim, ahik paha puhung baraha tar binaka ka uelueltula pakaha liu turusieim tamiuoum, doh inggeim mi namana tapokis manasa tamiuoum. O mana noman! A tukunumiueim ke hiliu nomana tamiuoum, bo inggeim puk ahik pah mi malabobour tamiuoum. Doh inggeim mi marang bangantieh tapokis tun poluk tamiuoum, king uedanga tar bureher lel. 18 Doh inggeim mi marang bangantiehe tun, temaeit mi petutupe tun tar haiala tamiuoum. Doh inggo, Poul ku petpetutup uapoul tar la, bo Satan puk e turtur tane tamiueim. 19  * Pil 2.15-16; 4.1; 2Te 1.4Ge a haua pe ri uanguangoulusieig, regi niuaha ue nagi keuar, ri turung tur keipig i uoum tar uiniator tar binaka re tapokisime nagi Tamata Noman. Inggono teoum! 20 Inggoum ter uiniator, kara niuahar namiueim.

*2:2: Apo 16.19-24; 17.1-9

*2:4: Gal 1.10

*2:9: Apo 20.34

*2:11: Apo 20.31

*2:13: 2Te 2.13

*2:14: Apo 17.5

*2:15: Apo 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19

*2:19: Pil 2.15-16; 4.1; 2Te 1.4