14
Poul me Banabas kura la mene tauete to toro Uelhire Uaia i Aikoniam
Tar uan uleik i Aikoniam, Poul me Banabas kura guata sira poluk ngohina kura guata uoum pe i Antiok, rasina kura la leke poluk tenas umang lotur Ju. Tar umang lotuon, rasina kura mene uaia tun, maeit o bureher Ju, doh gisis ahik paho Ju tagu ka siokor tagorong mana tono uelhirer Tamata Noman. Bo o gisiamehe puk ge ahik mata tagorong mana tagu, gisina ka uatentur tar balasir tamatasine ahik paho Ju tagu, maeit gisina ka uapalih teres ninaman, kare la tokouasanguais tasir tamatang tagorong man.
* Mak 16.20; Hib 2.4Maeit Poul me Banabas kura uangoul bakampe tar bureher marein, doh ura ongolo tun ura mene ualasira pe tono uelhirer Tamata Noman, temaene a Tamata Nomana ke poul tun tasrasina tar uatouo tar bureher nitou, kara niparoko uleik mara ater tamata pare, a haua ka menmeneig tang Iesu a man. Bo o tamata pukane tar uan uleik ahik pah ra uauia tokah, kara la uelpakahangua tar torikir pain, o gisiamehe ka uakeluk tasir Ju, doho gisiamehe ka uakeluk tasrasin ger toking aposoul. * Apo 14.19Karo gisiameher Ju mesir gisiameher tamatasine ahik paho Ju tagu meniampe tosnosio tamata uleik ka uelhote uanomo tar guata uasa tas Poul me Banabas, kara marang bakbak pous tasrasin maura mat. Bo rasina puk kura ate kout, kaura ualonguala tar toking uan uleiking Likonia gera kilais i Listra me i Debe meniampe toro ginamehe ro uan gere moko uahuhut tar toking uan uleik rasin. Doh toro uaninin, rasina kura la mene tauete dedempe toro Uelhire Uaia.
Poul me Banabas kura la uangoul i Listra me i Derbe
Tar uan uleik i Listra, Poul ke mene ualasira to tar siokor butur tasir tamata toro Uelhire Uaia, doh tar uan uleikion, a tansiokor tamat a mate turur toking pang kekena tar binak ka pohoin, kara hik pahe banotong la katong.
9-10 Inggon e ualongoro uaia tun re menmene pe Poul. Doh Poul ke banga uanono tatanon, kare banga pare, inggonor mater keken e tagorong mana pare, e banoto ra uauiain, kare kulangua tatanono pare, “Tahig! Tentur kai.” Doh gine ke mene pe Poul tatanono paar, inggono ke siaka kai, kare uakekena tar la.
11 * Apo 28.6Gine ka banga per tamata tar haua ke guatain Poul, gisina ka siokor mene ualeik pare, toro uelhireng Likonia, “O godo ka la uahiuaha tagigeig ngohina tasir tamat!”
12 Gisina ka uelkilangua tang Banabas pare, nu Sus, doh Poul ka uelkilain tang Hermes, teene inggon a tamatang men. 13 Na umang lotu Sus ge nas godosin e tokohia i kalahara tar uan uleik, doha patereng tar umang lotuono ke keipimeane toro pirpirikinar uan uleik tasir kau makana mer kalanguh nirokoso tar me guata tokaha keip tasir tamata me uahung e la tas Poul me Banabas.
14 Bo tar binaka puk kura longoro rasina tar puhon, rasina kura kihkih tenasira hikhiku, kaura ualo tauetela tasir tamat, kaura mene ualeik pare, 15 * Ker 146.6; Apo 10.26“Ro bung kalomiraeim! Ae maene rung guata inggoum pare? Raeim deha toking tamata puk pon, ngohina tamiuoum. Raeim kira ueliu pukume toro Uelhire Uaia, tar lang hire teil tamiuoum tar hiliu tasir godo bohoboh, ge gisina pe ahik pah ra banotong poul tamiuoum, karung lotu tang God ger tua geke tou i Heuene, dohi kot, kare touo pono tar teh meniampe tasir mamang inetelik gera mok i teh, doh tar kot. 16 * Apo 17.30Sioun inggono ke uamaluana tasir tamata uakapa ra uakeluk teres nimalar, teene inggeig ahik pah ki ate tatanon. 17 * Jer 5.24Bo Inggono puk ke ualasirain tar bureher hagar. Inggono ke ualasirain pare, ter God uaia, re heir tur peha i Heuene tar huan, kare uakotpokoso pono tar niein. Inggono ke heir tar bureher niein tagigeig, kare uauoun tagigeig tar niuah.” 18 Gine kura mene pe Poul me Banabas tar menemenenin, rasina ke puluhe uadeil pukis tar tur tane tasisina mata heir tar uahung tasrasin.
19 * Apo 17.13; 2Ko 11.25Bo i muduhia puk, o gisiameher Jung Antiok me i Aikoniam ka lame i Listra, kara me hounhoun tasir tamata pare, Poul me Banabas ura bohboho puk tasisin. Maeit gisina ka bakbak pousungua tang Poul tar palau. Doh gisina ka namana pare, ke maton, maeit ka reih tauetela i kalahara tatanono tar uan uleik. 20 Bo o tamatang tagorong mana puk ka me tur uiloho tatanon, song ke tentur kaion, kare la tapokis polukula iuma tar uan uleik. Tar uagiamehenar marein, rasina me Banabas kura hiliu i Listra, kaura la i Debe.
21 I Debe rasina kura la mene ualasira pono toro Uelhire Uaia, doho bureher tamata ka tagorong man. 22 * Apo 15.32; 1Te 3.3Rasina song kura tapokis polukula i Listra me i Ikoniam dohi Antiok tar mene uatampopokoho tasir tamatang tagorong mana tar tur uapopokoho teres nitagorong mana tang Iesu. Rasina kura hire pono tasisina pare, “Inggeig i turung kale tar bureher niduh, song ri banoto tar la leke tena Nitoia God.”
23 Doh rasina kura uamatoto ueleheiringua tasisina tasir mamahoholiking tasir mamang toto tamataliking lotu. Rasina kura lotu, kaura ueil tar uamoko tasisinar mamahoholik tena nikaueke Iesu mara tampopokohosin ge rasina pe ura tagorong mana pare, gisina tera turung uoum keip tasir tamatang tagorong man.
Poul me Banabas kura tapokisila i Antiok tar pang uan i Siria
24 I muduhia rasina kura lih tapokisila i Pisidia, kaura la pokos i Pampilia. 25 Gine kura mene ualasira baka pe rasina toro Uelhire Uaia i Pega, rasina song kura lihiko i Atalia. 26 * Apo 13.1-2Tar uan i Atalia te kura panete tur rasina tar parau tar la tapokis i Antiok gekura la tur rasina sioun, doho tamatang tagorong man tar uaniono teka lotu tang God tar kaueke tasrasin, ge gisina pe teka ualatue tasrasina tar la uelhire tauete toro Uelhire Uaia. Doh rasina kura la uakapa manasa tar kalekinaleon.
27 * Apo 15.4,12Tar binaka kura me pokoso Poul me Banabas i Antiok, rasina kura kila toto tasir tamatang lotu. Rasina kura ueluatata tasisina hape ke uamalagir pe God tasisis ahik paho Ju tagu, maene ka tagorong mana pon. 28 Rasina kura uangoul tagu tasisinar tamatang tagorong mana tar puhung barah.

*14:3: Mak 16.20; Hib 2.4

*14:5: Apo 14.19

*14:11: Apo 28.6

*14:15: Ker 146.6; Apo 10.26

*14:16: Apo 17.30

*14:17: Jer 5.24

*14:19: Apo 17.13; 2Ko 11.25

*14:22: Apo 15.32; 1Te 3.3

*14:26: Apo 13.1-2

*14:27: Apo 15.4,12