6
Na nitampopokoho ro mat ka uatakoutin
Pake hape ri kulangua pe inggeig? Paki guata ualataunumpela tar niguata uasa mare heir uaburehe God tena nimalauelhir keip tena nipoul? Ahik dehon! Inggeig ki mata tar niguata uasa, hape maeit ri la uangoul keip baka polukueig tar puhuon? * Gal 3.27Ue ahik pah mung iate pare, inggeig uakapene ka uahuhu tagusieig tang Iesu Kristo, ka uahuhu tagusieig tono maton? Te misiana kompe ki mata tagu pe inggeig tatanono tar korose. * Kol 2.12Temaeit tar uahuhu, inggeig ka keu tagusieig tatanon, kari uangoul teil tono maton, maeit misiana ka uatentur tapokis keip pein Iesu Kristo toro mat tar balbalana na nitampopokoho tamagigeig, inggeig i banotongua pon i uangoul tar timuhur niuangoul.
Inggeig i turung tua tagu tang Iesu Kristo
Gitie ki uangoul tagu pe inggeig pare, tono maton, inggeig i turung uiliodout keipingua pono tatanono ke tua tapokis pe. * Gal 5.24Ahik pahi malabobour tenagi niuangoul ger pensioun ka uakuse keipeig tang Kristo tar korose, maeit a tukunugigeigininer uoun tar niguata uasa ahik baka poluk mena nitampopokoho tar kale uahiua tagigeig mara hikieig pahi uangoul baka poluk o tamatang kalkalekinale puk tar niguata uasa. Ge a tamata pe geke mat ka luaka liu tur manasain tena nikaueker niguata uasa. Gitie ki mata keip pe inggeig tang Kristo, inggeig i tagorong mana pare, i turung uiliodout keip tatanono tena timuhur niuangoul. Inggeig i ate pare, Kristo ke tentur tapokis tur toro mat, kara hik pahe turung mata uapoul poluk. O mat ahik baka poluk mena nitampopokoho tar kale uahiua tatanon. 10 O mata ke mateion, ke mata uasiokon siounumpe tar siokor binaka tar niguata uasa, bo daana puk a niuangoul re uangouluion, e uangoul tar balbalana na nitampopokoho God. 11  * 2Ko 5.15; Gal 2.19Temaeit inggoum mung banga katongonguasioum pare, kung mata tar niguata uasa, karung banotong tua to tang God tang Iesu Kristo.
12  * Uak 4.7Temaeit ahikioum pah mung uamaluana tar niguata uasa e uoum keip tenami niuangouloum, karung longoro tar nimalara uasang tar tukunun. 13  * Roum 12.1Ahik pah mung uamaluana tar maharanar tukunumiu a ineteng guata keip tar niguata uasa, bo mung heirisioum tang God misiana tasisitie ka kale tapokis turis toro mat, kara tua. Karung heir tar maharanar tukunumiu tang God pare, a ineteng guata keip tar ineter kodkodoh. 14  * 1Jo 3.6Ahik pah mung uamaluana tar niguata uasa nami tamatang uoum keipioum marung longoro inggoum tar haua re malaragion, ge inggoum pe ahik pah mung uangoul i kukulebanga tar ualatut, bo i kukulebanga tena nimalauelhir God, doh na niueldolom.
Inggeig tesir tamatang kalkalekinale puk tar niguatar kodkodoh
15 Hape ri kulangua pe inggeig? I guata tar niguata uasa, teeit ahik pe pahi uangoul i kukulebanga tar ualatut, bo i kukulebanga tena nimalauelhir God, doh na niueldolom? Ahik dehon! 16  * Jon 8.34; 2Pi 2.19O mana tun, inggoum mung iate pare, tar binaka rung tanganasioum tar longoro me tamat, inggoum no tamatang kalkalekinale pukur tamatene kung longoroin, gitiempe geta niguata uasaon gere uakotpokoso toro mat ue o longlongoro gero uakotpokoso tamiuoum o kodkodoho tola tang God. 17 Bo a uatakai puk e la tang God, teeit sioun, gitiempe kung uangoul sira peoum o tamatang kalkalekinale puk tar niguata uasa, bo gine daan inggoum kung malarantiehe tun karung uakeluk uelhir tun puk tena niualasira Kristo ka heirig tamiuoum. 18 Inggoum ka luaka liu tur manasasioum tar niguata uasa, karung kotpokos o tamatang kalkalekinale puk tar niguatar kodkodoh.
19 Inggo u uamisiana tola tena niuangoulur tamata pare, tar tamatang kalkalekinale puk, doh na tamata uleik, teeit a parakukuh peono tamiuoum tar naman manate tar ineter nang God. Ter siokono sira kompe kung uoto heir peoum tar maharanar tukunumiu e kotpokos a tamatang kalkalekinale puk tar tamatang uoum keip uasa, karung guata toro ur, doha mamang niguata uasalik, karung la kotpokosongua o tamata uasantiehe tun. Temaeit gine daan inggoum mung heir sira manasa tar maharanar tukunumiu e kotpokos o tamatang kalkalekinale puk tar tamata uleik ger uia mare uakotpokosono tamiuoum tar pilese tar niuangoulur kodkodoho marung kotpokosoum o dedeil.
20 Tar binaka kung kalkalekinale pukuoum tar niguata uasa, inggoum ka luaka liu turusioum tena nikaueker kodkodoh. 21 Tar binakon, a hauanguar bulauana kung kale turugioum tar inete rung matala keipig daan? A inetenin e uakotpokoso puk toro mat. 22 Bo gine puk daan, ka luaka liu manasa pesioum tar niguata uasa, karung kotpokos o tamatang kalkalekinale puk tang God, a bulauana rung kalegioum e poul tamiuoum tar uangoul tar niuangoulur dedeil, kare uakotpokoso tar niuangoulung tar mamang binakalik. 23  * Roum 5.12,15Ge a bulauana per niguata uasa tero mat, bo na inete uaia God geke heirheir pukin ter niuangoulung tar mamang binakalik tang Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig.

*6:3: Gal 3.27

*6:4: Kol 2.12

*6:6: Gal 5.24

*6:11: 2Ko 5.15; Gal 2.19

*6:12: Uak 4.7

*6:13: Roum 12.1

*6:14: 1Jo 3.6

*6:16: Jon 8.34; 2Pi 2.19

*6:23: Roum 5.12,15