8
A kuaha ka tuparain ke ura keip tar bulout ger le
Iesu ke la tar Siusanang Oliv. Bo naliliuolik puk inggono ke la tapokis tar umang lotu ger dedeil, doho tamata uakapa tun ka siokor la toto uelhir tatanon, kare tabila uahiuono, kare menene ualasira tasisin. Doho tamatang ualasira tar ualatut, doho Parisi ka keipime tar kuaha ka tuparain pare, ke uangoul uasa keip tar bulout a le. Doh gisina ka ualahur tatanono tar tur i uoum tasisinar toto tamat, kara hiresina tang Iesu pare, “Ir tang ualasir, a kuahene ka tuparain ke ura keip tar bulout, ahik pah tena bulouton. * KT 20.10; Ual 22.22-24Doh tar ualatutur nang Moses e kula pare, ‘O kuaha uakapa tun gera guata pare, ra bakbak pousis tar palau.’ Hapengua ro kula pea ring guata peeim?”
Gisina ra dangdangata puk tar marang uelour tang Iesu, maeit ra turung polukusina me puh, re pe siauaion. Bo Iesu puk ke kokolo uahiu, kare uakekene tar bolo keip tar kamot limanane i kot. * Ual 17.7Doh tar binakene ra dangdangata puk pelasina tar puhung dangata tang Iesu, inggono ke tur kai, kare kula tasisina pare, “Mai me tang sioko tamiuoum ge ahik mate guata tagu me niguataniner sa, inggono tere baka uakikilanga me palaua tatanon.” Song ke kokolo poluk Iesu, kare bolo poluk tar kot.
Doh gisine ka ualongoro tang Iesu ka hiliu tantang sisisiokongua o mamahoholik baka uoum song tesir gisiameher tamat. 10 Kara hiliu to tar kuaha tang Iesu e tur i uoum tatanon. Doh Iesu ke tur kai poluk, kare dangata tar kuah, “Ir kuah ia kaeisisin? Ahik me tang sioko ke kedanga totomua ko guata uasa?”
11  * Jon 5.14Kare kular kuaha pare, “Ir tamata uleik ahik me tang siok.”
Song ke kula Iesu tatanono pare, “Inggo ahik pono pahu kedanga totomua pare, ko guata uasa, bo ingga o la, doh ahik paho la guata uasa ue o uangoul uasa baka poluk.”
Iesu tere luh uakubara tar uanene i kot
12  * Ais 49.6; Jon 1.4-9; 9.5; 12.46Iesu ke menmene poluk tasir Parisi, kare kula pare, “Inggo ter luh gere luh uakubara tar uanene i kot, mai re uakeluk totoguo ahik pahe matot e uangoul tar kitup, bo inggon e turung kale tar luh gere heir tar nitua.”
13 Doho Parisi ka kula tang Iesu pare, “Doh gitie ko mene uamatoto katongo peia pare, ‘Ingga ter tang sioko puk manasa ro matoto mene tar ineteniner man.’ Bo a haua puk ko menegia ahik paha man!”
14  * Jon 5.31-32; 7.28Kare kula tapokis Iesu pare, “Aa, inggo ku mene katongo nomanaio tar ineteninanine, bo ginina puk a man, ge inggo pe u ate ia ru la tur, karu ate ia ru turung la, bo inggoum mung tel, ia ru la turo, kare ia ru turung lao. 15  * Jon 12.47Inggoum mung uoto kedanga, ra uoto kedanga peisir tamata uakap, bo inggo ahik pahu kedanga tagu me tang siok. 16  * Jon 5.30; 8.29Bo getu guato tar kedang inggo u kedanga toro man, teeit inggo ahik pah me paheig, Tamouguo geke heiriha totoguo e uangoul tagu totoguo. 17  * Ual 19.15Nami ualatutoum e hire teil pare, ‘Getura hirer tang torikir tamata tar siokonor inet, inggoum mung malar, karung uakeluk tar haua kura hireis rasin.’ 18  * 1Jo 5.9Inggo u uoto mene tauete tenagu kalekinale, kare nagu niguata katong, doh Tamouguo geke heiriha totoguo e uoto poul pono tar hire tauete tar kalekinale, kara niguatar nouguo?”
19 Kara dangatanguasina pare, “Ia kae pein tamoumua?”
Kare hire tapokis Iesu, “Inggoum mung tele totoguo ue tang Tamouguo, ge pakung ateoum totoguo, inggoum pakung ate pono tang Tamouguo.”
20  * Jon 7.30Iesu ke mene to tar ineteninanine tar binaka ke menmene ualasir to iuma tar umang lotu ger dedeil e uahuhut tar butur re mokor mani gera bakbakaig tar uahung, bo ahik puk me tang sioko ke tur, kare kusa tane tatanon, teeit na binaka tunono halana te kotpokos.
Inggoum ahik pah mung matoto mung lame tar buturene ru lao
21  * Jon 7.34; 13.33Iesu ke hire uagiamehe poluk tasir tamata pare, “Inggo u turung hiliu tamiuoum, doh inggoum mung turung sir totoguo, bo inggoum puk mung turung mat teremi niguata uasa, doh ahik pah mung matoto mung lame tar buturene ru lao.”
22 Temaeit gisisir Ju ka ueldangata katongois pare, “A hau! Iesu here turung tung pous katongoin? Maene ke kula sirono pare, ‘Inggoum ahik pah mung matoto mung la tar buturene ru lao?’ ”
23  * Jon 3.31Kare hire Iesu pare, “Inggoumur tamat o peng tar uanene i kot, bo inggo u la turuha i Heuen, inggoum o peng gane i kot, bo inggo ahik paha peng gane i kot. 24 Temaeit ku hireo tamiuoum pare, ‘Inggoum mung turung mat teremi niguata uasa, kara niuangoul uasa. Inggoum mung turung mat teremi niguata uasa geta hik pah mung tagorong mana totoguo, ge inggo pe teo.’ ”
25 Doh gisina ka dangata tatanono pare, “Ge ingga pe te mai?”
Kare hire tapokis Iesu tasisina pare, “Inggo ku hire katongo manasaio tar uakikilangan. 26 Doh inggo nagu bureher mene paku mene uamatotolaig tenami niguata inggoum, bo inggo ku hire puk tasir tamata tar inete ku longoro turig tar tang sioko geke heiriha totoguo, doh inggon e mene toro man.” 27 O tamat ahik pah ka naman manate, ke menmene uamatoto pe Iesu tasisina tang Taman.
28  * Jon 3.14Temaeit Iesu ke kula tasisina pare, “Tar binaka rung uakusa kaioum i ran tar Tunar Tamat, inggoum mung turung ate pare, inggo teo, song mung turung ate ponoum pare, tar ineteninanine ru guatagio ahik pah teregu ninamana katong, bo inggo u mene kompe tar inete ke ualatohoig Tamoug totoguo. 29 Doha tang siokene ke heiriha totoguo e uangoul keip totoguo, doh inggon ahik pahe matot e hiliu totoguo me paheig, teeit inggo u uoto guata tar inetenine re malaragion.”
30 Tar binaka ke mene Iesu tar ineteninanine o bureher tamata ka tagorong mana tatanon.
O uelhire gero man o turung luaka liu teres niguata uasar tamat
31 Temaeit Iesu ke hire tasir Ju geka tagorong mana tatanono pare, “Gerung ueltada dedempela inggoum, karung uakeluk tun tar haua ku ualsiragio, inggoum tesir tamatang uakuakeluk tunur nouguo. 32 Song mung turung atengua inggoum toro uelhire gero man, doh roono ro uelhire gero man tero turung uatauete tamiuoum tar karabus, karung uangoulung uah.”
33  * Mat 3.9Doh gisinar Ju ka hire tapokis pare, “Inggeim o bunguna Abraham, ahik me tang sioko tamiueim ka kalein tar karabus, bo ae maene ro kula ra turung uatauetesieim?”
34  * Roum 6.16,20Kare kula tapokis Iesu pare, “Inggo u hire tun tamiuoum toro man, o tamata uakapa tun gera uangoul keip tar niguata uasa, gisina ra karabus teil manasa tar niguata uasa. 35 A tamatang kalekinale ahik pahe matot e uangoul keip dede tang tanener um, bor tunono tun tera uangoul keip dedein tar mamang binakalik. 36 Temaeit gete uataueter Tunono tamiuoum, inggoum song rung uangoul uaia tun. 37 Inggo u ate tun tamiuoum ro bunguna Abraham, bo inggoum puk mung marang tung pous totoguo, teeit inggoum ahik pah mung malara tar haua ku ualsiragio. 38 Inggo ku hire tamiuoum tar haua ke ualasiraig Tamoug, bo inggoum mung guata tar haua ke hireig tamamiu.”
39  * Mat 3.9Doh gisina ka hire tapokis tang Iesu pare, “Inggeim king uatubuna tang Abraham.”
Kare kula Iesu pare, “Ge paro bung tuna nomana Abraham tamiuoum, inggoum pakung guata uakeluk sira tar inetenine ke guatagion. 40 Inggo ter tamata ku hire tamiuoum toro man geku longoro turin tang God, bo inggoum puk mung marang tung pous totoguo. Abraham ahik pah ke guata sira tagu pare. 41  * Ais 63.16Temaeit inggoum here mung guata kompe tar inete ka guataig ro bung tamamiu katong.”
Bo gisina puk ka hire tapokis pare, “Inggeim ahik pah misiana tasir gisiameher keketik ge ahik pah ra ate uamatoto toso tamas. Inggeim mi ate a tamamiu tang God. Inggono ter tang sioko manasampe ring ateieim pare, a tamamiu.”
42 Kare kula tapokis Iesu tasisina pare, “Ge pare tamamiuoum nomana tang God, inggoum pakung malauelhir pono totoguo, ge inggo pe teru la tur tang God, temaene rung banga tupara inggoum totoguo daan. Inggo ahik pah ku laha teregu nimalara katong. God ke ualatueha totoguo. 43 Doh inggoum ahik pah kung naman manate tar haua ku menmeneio, teeit inggoum ahik pah kung marang longoro uaia tar haua ku mene ualsiragio. 44  * 1Jo 3.8Doh inggoum tosno bung keketik Satan te tamamiuoum ger tang sa. Inggoum mung marang uakeluk tun tar haua re malaraion. Inggon a tang uelpus manasampe ke uakekene pemer binak. Inggono no uelmatana toro uauaman, teeit o uauaman ahik paho moko tagu tatanon. Doh binaka re bohon, inggon e ualasira katongo kompein re baka pe, teeit inggon a bohoboh, tamana ro boh. 45 Bo inggo u uoto hire tamiuoum toro man, temaeit ahikioum pah kung tagorong mana totoguo. 46  * 2Ko 5.21; 1Pi 2.22Mai tamiuoum re banot e hire toro mana pare, inggo ku kouh tar niguata uasa? Bo ge pare ku hireo toro man, doh ae maene ahikioum pah mung tagorong mana totoguo? 47  * 1Jo 4.6A tamata ger nang God ke longoro tar uelhire ke hireig God. Bo inggoum ahik pah kung longoro tar haua ke hireig God, teeit inggoum ahik paho nang God.”
Iesu a i ranantiehe tang Abraham
48  * Mak 3.21-22O Ju ka dangata tang Iesu pare, “Geting kuleim pare, ingga a peng Samaria, kare hikung liouana uasaia, inggeim ahik pah king kula uaia?”
49 Kare kula tapokis Iesu pare, “Ahik me liouana uasa kaein totoguo. Inggo u ueltada tang Tamoug, bo inggoum ahik pah kung ueltada totoguo. 50 Inggo ahik pahu marang uairana katongoio, kara ueltadaio, a tang sioko tere malara pare, ra uairanaio, kara ueltadaio, inggono ter tang kedang. 51  * Jon 5.24Doh inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, mai re ueltada, kare uakeluk tun tenagu niualasiro, inggon ahik pahe turung mate tagu, e turung tua dede.”
52 O Ju ka kula tang Iesu pare, “Gine daan inggeim song king ate tun toro man, ingga ke hikur liouana uasa! Ge Abraham pe ke mat, karo propeit ka mate pon, doh ingga o kula harahampe pare, ‘Mai re uakeluk, kare ueltada tenagu niualasiro, inggon ahik pahe turung mat.’ ”
53 “Ingga o namana ter i ranantiehe tang Abraham ge tubumiueim? Inggono ke mat, karo propet pono ka mat, hape ro nomana pea, ingga te mai?”
54 Kare kula tapokis Iesu pare, “Getu uairana katongoio, a uairanon a tabo tengkan. A tang siok geke uairana totoguo, inggono te Tamouguo, doh inggoum mung kula tatanono pare nami God. 55 Inggoum ahik pah mung ate uaia tun tatanon, bo inggo u ate tatanon. Ge pakene u kulo pare, u tele tatanon, inggo paka bohoboho misiana tamiuoum. Bo inggo u ate tatanon, karu ueltada tar haua re kulaion. 56 Tubumiuoum Abraham ke uahantiehe tun re turung banga pe tar binaka ru lameo, kara heiuing uain ro bala tar binaka ke banga manas.”
57 O Ju ka longoro, kara kulangua tatanono pare, “Ingga ahik pah ko banga sikoro baka tang Abraham! Ge ingga pe ahik pah rongo hangaul tolima baka rongo kirismas.”
58  * Jon 1.1Kare kula tapokis Iesu pare, “Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, i uoumuhia tar binaka halana Abraham ta pohoin, inggo u uangoul manas.”* tar puh pare, “inggo teo,” a hangana God ka boloin sioun tono uelhire God
59 Tar binaka ke mene Iesu tar puhon, o tamata ka kale tenas palau, ra marang bakbak pous tatanon, bo Iesu puk ke uahuahoubour ueltebeirin, kare hiliuingua tar umang lotu ger dedeil.

*8:5: KT 20.10; Ual 22.22-24

*8:7: Ual 17.7

*8:11: Jon 5.14

*8:12: Ais 49.6; Jon 1.4-9; 9.5; 12.46

*8:14: Jon 5.31-32; 7.28

*8:15: Jon 12.47

*8:16: Jon 5.30; 8.29

*8:17: Ual 19.15

*8:18: 1Jo 5.9

*8:20: Jon 7.30

*8:21: Jon 7.34; 13.33

*8:23: Jon 3.31

*8:28: Jon 3.14

*8:33: Mat 3.9

*8:34: Roum 6.16,20

*8:39: Mat 3.9

*8:41: Ais 63.16

*8:44: 1Jo 3.8

*8:46: 2Ko 5.21; 1Pi 2.22

*8:47: 1Jo 4.6

*8:48: Mak 3.21-22

*8:51: Jon 5.24

*8:58: Jon 1.1

*8:58: tar puh pare, “inggo teo,” a hangana God ka boloin sioun tono uelhire God