9
Iesu ke guata uaia tar tamat a kut
Tar binaka re haiala Iesu, inggono ke banga tar tamat a kutung sioun tar binaka ka pohoin. * Isk 18.20; Luk 13.2,4Doh no tamatang uakuakelukono ka dangata tatanon, “Tang Ualasir mai ke uangoul uasa, kare guata uasa, maene a kutur tamatene tar binaka ka pohoin, inggono katongo ue ter toking tinanon?”
* Jon 11.4Kare hire tapokis Iesu pare, “Inggon ahik pah ter tamatene ke guata uasa, doh ahik pono pah ter toking tinanono kura guata uasa, maene ke kuton. A tamatene ke kut mara ualasira toin na nitampopokoho God tatanon. Gine daan a marein uaia tun tagigeig tar guata tena kalekinaler tang siokene ke ualatueha totoguo. A boung e lame tar binak ahik me tang sioko re kalekinale. * Mat 5.14; Jon 8.12Gine ru pepe peoane i kot, inggo ter luh gere luh uakubara tar uanene i kot.”
* Mak 8.23I muduhia ke kula pe Iesu pare, kare lou i kot, kare houara tar nilouina tar koto ke la misianangua tar luai, kare tunahanguaono taninina tar matanar tamatener kut. Song ke hire tar tamatono pare, “La karo la huhu tar koue i Siloam” (A tengkar hangene i Siloam e kula pare, Ualatue). Temaeit gitir tamata ke la huhu, kare tapokisime ke banga uaia manas.
O tamata gesir peng tena uanon, karo gisiameher tamata geka banga tatanono re uoto hinghinga pe tar mani mer inete tasir tamata sioun, ka dangatangua pare, “Inggono ter tamata kompe gianer uoto hing?”
O gisiamehe ka kula pare, “Inggono teon.” Bo gisitir gisiamehe teka kula pare, “Ahik inggono ra banga sira pukin tatanon.”
Doh inggonor tamatono ke mene uahire katongoin pare, “Inggo teene!”
10 Kara dangatanguasina tatanon, “Hape tun maene ko banga ingga?”
11 Kare hire tapokisono pare, “A tamat, hangana tang Iesu ke houara tar nilouina tar kot, kare tunaha tar matouguo, kare kula totoguo u la huhu tar koue i Siloam, temaeit inggo ku la, doh ahik me manasana ku huhu uakapa peo, karu banga dede puk manas.”
12 Kara dangata polukusina tatanono pare, “Ia kaeinir tamatonene?” Kare hire tapokisono pare, “Inggo u telengua.”
O Parisi ka dangdangata haka tar kut geka guata uaiain
13 Song ka keipinguasinar tamata tasir Parisi tar tamata geke kut bak. 14 Doh tar binakonene ke houara Iesu tar nilouina tar kot, kare guata uaia tar matanon, a Mareining Pepe Uah. 15 Temaeitingua ka dangdangata hakar Parisi tar tamatono pare, “Hape tun maene ko banga ingga?”
Kare hireono pare, “Inggono ke kale tar luai, kare tunaha tar matouguo, karu la huhuo, kare uala dede puk manasar matoug.”
16 O gisiameher Parisi ka kulangua pare, “A tamatonene ahik pah ke ueltada tar Mareining Pepe Uah, ge inggono pe ahik pahe la tur tang God.” Bo o gisiamehe teka kula pare, “A tamata ger tamata uasa ahik pahe matot e touo me inete sira pare.” Kara la uelpakahanguasina tar torikir pain.
17  * Jon 4.19Doh gisinar Parisi ka dangata uagiamehe poluk tar tamatono pare, “A tamateit ke guata uaia tar matoumua, hape ro kila pea tatanon?”
Kare hire tapokisono pare, “Inggon a Propet.”
18 O Ju ka tagorong boho pare, inggono pe teger kut, doh gine daan inggon a bang, temaeit gisina ka kila tar toking tinanon. 19 Kara dangata tasrasina pare, “Ter tumiraoumene geura kulain pare, a kut tar binaka ka pohoin? Doh ae maene re bangonene daan?”
20 Doh rasitir toking tinanono kura hire tapokis pare, “Raeim mira ate, inggonene ter tumiraeim, doh inggon a kut ka poho pein. 21 Bo mira tele puk hape maene ke uiar matanon, kare bang, kaira tele pono mai ke uala tar matanon. Dangata tatanon, inggono deha mahoho manas e matot e mene katong.” 22 Rasitir toking tinanono kura kula puk pare, teeit rasin ura sokoro tasir Ju geka uelhote manasa pesina pare, ge me tang sioko re tagorong mana, kare kula pare, “Iesu ter Kristo,” inggono ra uelueltula liuin tar umang lotu. 23 Temaene kura kular toking tinanono pare, “Dangata tatanon, inggono deha mahoh e matot e mene katong.”
24 Temaeit tar giameher binak, gisina ka kila tar tamatonene geke kut bak, kara kula pare tatanon. “Ualapagaha katongoia tang God pare, ingga o turung hire toro man. Inggeim mi ate tar tamaton a tamata uasa.”
25 Kare kula tapokisono pare, “Inggo u tel ge para tamata uasaon, bo ter sioko pukur inete ru ateio pare, inggo a kut, doh gine daan inggo a bang.”
26 Kara dangatanguasina pare, “A haua ke guataiono totomua? Hape ke guata peono maene ko banga ingga?”
27 Kare hire tapokisono pare, “Inggo ku hire manasa tamiuoum, doh inggoum ahik pah kung marang longoro totoguo. Ae maene rung marang ualongoro uapoul polukoum? E baka siron, inggoum herung malara pono no tamatang uakuakelukono tamiuoum.”
28 Doh gisina ka uangingio, kara uamuamin tatanono, kara kula pare, “Ingga tena tamatang uakuakelukon, bo inggeim no tamatang uakuakeluk Moses. 29 Doh inggeim mi ate God ke menmene tang Moses, doh mi tel ia re la turur tamatonene.”
30 Doh gitir tamata ke hire tapokis pare, “Inggo ku lutarantiehe tunungua kung uelhire uagis poluk peoum pare, mung tele tar tamatene ke guata uaia tar matouguo, karung kula pono pare, mung tel, ia re la turon. 31  * Ker 34.15Inggeig i siokor ate pare, God ahik pahe longoro tasir tamata uasa, bo God e longoro tasir tamata gera ueltada tatanono kara guata tar haua re malaraion. 32 Doh ke uakekene pemer kot ahik me tang sioko ka longoro kout bakain mono ueluatata pare, ke guata uaia me tamata ger kut tar binaka pohoin. 33 Ge pakene ahik God pahe heiriha tar tamatonene, inggono paka hik pahe guata me inet.”
34  * Ker 51.5Doh gisisir Parisi ka kula tapokis pare, “Ingga ka pohoia, karo bour keip tar niguata uasa. Ingga tero marang ualasira tamiueim!” Kara uelueltulanguaisina tatanono tar umang lotu.
O tamata ge ahik pah ra tagorong man gisina misiana tasir kut
35 Tar binaka ke longoro Iesu pare, ka uelueltula peion, inggono ke la ueltupara tatanon, kare dangata tatanon, “Ingga o tagorong mana tar Tunar Tamat?”
36 Kare hire tapokisono pare, “Ir tamata uleik, hire totoguo maionor Tunar Tamat, maeit ru tagorong mana taguo!”
37 Iesu ke hirengua tatanono pare, “Ingga ko banga tatanon, doh inggono teener tang sioko re menmene keip totomuaene daan.”
38 Kare kulanguar tamatono pare, “Tamata Noman, inggo u tagorong man.” Kare hatup uahiuangua i uoum tang Iesu.
39 Kare kula Iesu pare, “Inggo ku laha i koto tar me kedang, maeit gisisir kut ra turung bang, kare maisir bang, ra turung kut.”
40  * Mat 15.14O gisiameher Parisi gera uangoul tagu tang Iesu ka longoro ke kula peono pare, kara dangatangua tatanono pare, “Ingga o kula tamiueim o kut pon?”
41 Kare hire tapokis Iesu tasisina pare, “Ge paro kut nomanoum, Inggoum paka hik pah mung kouh tar niguata uasa, bo inggoum mung kula harahampe pare, o bang, temaeit inggoum kung kouh.”

*9:2: Isk 18.20; Luk 13.2,4

*9:3: Jon 11.4

*9:5: Mat 5.14; Jon 8.12

*9:6: Mak 8.23

*9:17: Jon 4.19

*9:31: Ker 34.15

*9:34: Ker 51.5

*9:40: Mat 15.14