15
No uelhire God o i ranantiehe tenas niualasirar mahoh
Doho Parisi mesir tamatang ualualasira tar ualatut ka la tur i Jerusalem, kara lame tang Iesu. Kara me kula pare, “Ae maene nongo tamatang uakuakeluka ra uoto katego tar ualatutung sioun ger nas ro tubumiueim? Gisin ahik pah ra uoto uabusa tar limas ngohina tar niguatang sioun, song ra ein.”
Bo Iesu puk ke kula tapokis pare, “Doh maene rung uoto katego ponoum tena ualatut God, karung uairana tenas ualatut ro bung tubumiu? * KT 20.12; 21.17; Ual 5.16Ge God pe ke kula pare, ‘Ueltada tang tamoum, doh tinoum, doh mair tamata ahik pahe ueltada tang taman ue tinan, inggono ra turung uiliatung pousin.’* Bolobolong Tenas Kalekinaler Pater 20.9 Bo inggoum mung uoto kula pare, ‘A tamat e banotong hire tang tamana ue tinan pare, inggo nag inete ru banotong guatain tar poul tamiraoum, bo ku heir manasa tar inetono tang God.’ A tamatonene ahik mena niueltada tang taman, doh tinan. Tar hagarionene, inggoum mung uoto bangan duk tono uelhire God, karung ueltada ter namiuir niguata kung kale turig toso bung tubumiu. Inggoum o tang uelhire kokop! Propeit Aisaia ke kulkula hung tunumpe tamiuoum tar binaka ke kula pare,
 
‘O tamatasine ra uatakai keip kompe totoguo tar bilis,
bo i lolono puk tar koloususin, doh res ninaman e uairehe tun totoguo.
Gisin a tabo tengkana ra lotu pe totoguo,
ter hauono gisina ra ualasira sira tenas ualatutur tamata paha nouguo.’ ” Aisaia 29.13
Iesu ke uelhire uakalahara tar inete re banotong guata tar tamata mara hik paha delauana tar matana God
10 Doh Iesu ke kila totome tasir tamata tatan, kare kula pare tasisin, “Mu ualongor, karung naman manate! 11  * Mat 12.34A inete gere lako i lolono tar uauanar tamat, ahik pah tere uauia tatanono tar matana God. Bo a inete gere tauete turuha tar uauanono tere guata tatanon, maeitingua re la kotpokoson ahik paha delauan.”
12 Song ka lame no tamatang uakuakelukon, kara me kula pare, “Ingga o ate pare, ko uahagouo uasa pe tasir Parisi tar inete ko menmeneig?”
13 Doh Iesu ke hire tapokis pare, “A mamang doukulik uakapa ge ahik Tamouguoenah i Heuene pah teke lebe ra turung us kaig. 14  * Luk 6.39; Roum 2.19Bangan duk tasisin! Gisin o kut, doh nosio tang uoum keipir kut, doh tar binaka re uoum keipir kut tar kut rasin ura siokor sololoko tar tung.”
15 Doh Pita ke dangata pare tatanon, “Uelhire uakalahara tar tengkana ro uelhire uaranga rone tamiueim.”
16 Doh Iesu ke kula pare, “Ue ge inggoum pe halana ponompe tung naman manate? 17 Ahikoum pah mung banga, a inete gere lako i lolono tar uauanar tamat e lako toro balanon, song re la tauete liu tar tukununon. 18 Ge i lolono pe tar kolounor tamata tere la turur ninamana uasa gere uasa tar tamat. 19 Ge i lolono pe tar kolounor tamat tere la turur ninamana uasa gere uakeip tatanono tar tung pous, karo le ra guata toro ur, doho kamobo ra guata sira pon, kara guatampe tar giniameher niguata uasa misiana tar uenau, ra boh ue ra mamantouo tar hangasir gisiameh. 20 Ter hagarininanine re banotong guata tar tamat ahik paha delauan. Bo tar ein puk tar binak ahik pah ko uabus tar limoum, a puhon ahik pahe banotong guata tar tamata mara hik paha delauan.”
Na nitagorong manar kuah ge ahik paha Ju
21 Song ke hiliu Iesu tar uanon, kare la tar pang uan i Tair dohi Saidon. 22 Doha tang siokor kuaha toro matinang Kenan, ahik paha Ju, e uangoul tar buturuono ke lame tang Iesu, kare me kula ualeik kirkiring pare, “Ir Tuna Debit, ueldolomo totoguo! A tuguo ger kuah, e uangoul teilir liouana uasa tatan, dohe hagouo uasa keip tun tar uelmahing.”
23 Bo Iesu puk ahik mate mene me puh tatanon. Doh no tamatang uakuakelukono ka kula uapopokoho tatanono pare, “Uelueltula liu tatanon! Ge inggono pe gine re kekete teil tagigeig, doh ke uamenemen!”
24  * Mat 10.6Doh Iesu ke kula pare, “God deh ke heir pukuha totoguo tasir tamatang Israelesit geka misiana tasir sipsipsitie ka heil.”
25 Bo git pukur kuaha ke lame, kare me hatup i uoumuhia tang Iesu, kare kula pare, “Ir Tamata Noman o poul totoguo.”
26 Doh Iesu ke kula tapokis pare, “Ahik dehono paha uia tar kale tena nieinir keketik, kara uakihaig tasir lo.”
27 Doh gitir kuaha ke kula tapokis pare, “O mana tunumper Tamata Noman, bo o lo puk pono ra uoto ein tar siksikir niein gere pungpunga uahiu tur i rana tenas teboul ro taneis.”
28 Song ke kula Iesu pare, “Ingga a kuaha reng nitagorong mana uleik! A haua ro malahiria, ra guata sirain ro malahir pea.” Doh tar binaka kompeon a tunono ke uiangua kompe.
Iesu ke uauia tasir bureher momouh
29 Iesu ke hiliu tar buturuon, kare lihila tar kodom i Galili. Ke lih kai taroono tar hiuhiuon, kare la tabila uahiu. 30 Doho bureher tamata ka lame tatanono ra keip teil tasir peil, o kut, o pau, o kikimor, doho burehemper mat, kara me uamoko uamatotois tar kekena Iesu mare uauiaono tasisin. 31  * Mak 7.37Doho tamata ka lutarantiehe tun tar binaka ka banga tasir pau ka mene tapokis pe, karo tamatasitier kikimoro ke udeil tapokisir tukunus, doho peil ka la uaia, doho kut ka bang, doh gisina ka uatakai tenas Godor Israel.
Iesu ke ualaein tar toto tamat e matoto tar toueitir taosein
32  * Mat 14.14Doh Iesu ke kila totome tosno tamatang uakuakeluk, kare kula pare, “Inggo u ueldolomo tasir tamatasine, teene gisina ka uangoul tagu totoguo tar touonor marein, doh gine daan ahik manasasina me inete ra einin. Inggo u de pono matu uelueltula puk tasisin o tabung ualaein geta pungpunga teililasina tar lel.”
33 Doho tamatang uakuakeluk ka kula pare tatanon, “Ia ring la sir tureim me niein tar buturener padenen maring uauelmatout tar ualaein tasir tamatasiner burburehe puk.”
34 Doh Iesu ke dangata pare, “Inggoum romio touih ro bereit?”
Kara kulasina pare, “O mouit pukumpe, doha toking iaianalik.”
35 Song ke kula Iesu tasir tamata ra tabila uahiu i kot mara tabilang ein. 36 Song ke kaleono toro mouit ro bereit doha ian, kare uatakai tun tang God, kare pis taninin, kare heir taninina tasir tamatang uakuakeluk, kara bul pakahasina tasir tamat. 37 Doh gisina uakapa ka ein, kara mahmahur, doho tamatang uakuakeluk ka ute tar mouitir tolah mokomok. 38 Doh gisis ka ein ke matotois tar toueitir taosein, o kuah, doho keketik o tabung aha keip tagu tasisin, bo ka ein tagu ponompe. 39 Song ke ueltula liu Iesu tasir tamat, kare panete tar bout, kare la tar pang uan i Magadan.

*15:4: KT 20.12; 21.17; Ual 5.16

*15:4: Bolobolong Tenas Kalekinaler Pater 20.9

*15:11: Mat 12.34

*15:14: Luk 6.39; Roum 2.19

*15:24: Mat 10.6

*15:31: Mak 7.37

*15:32: Mat 14.14