3
O bung tuna God
* Jon 1.12-13; 16.3Bang! Tamagigeig e malauelhirintehe tun tagigeig, teeit ra kula peisieig pare, o bung tunon. Doh inggeig o bung tuna nomanon. Doh ter tengkana teene, maeit ra teler tamatane i koto uakapa tagigeig, teeit gisina ra tele tatanon. * 2Ko 3.18Ro bung kaloug! Gine daan inggeig o bung tuna God, doh hape ri la baka pela inggeig halana haraha ta atein, bo i la ate to kompe gete la uamakahain Kristo. Doh inggeig i la turung misiana tatanon, ge inggeig pe i turung banga tun tatanon, hape re baka pe. Doho tamata uakapasine ra uangoul keip tar nitagorong mana tang Kristo ra uadelauana katongois teres niguata uasa misiana tang Kristor delauana pe.
Mais ra guata uasa gisina ra katego tar ualatutur nang God. Doh geta guata kompelaigir hagarinin, inggono ter siokono kompe ra ueluelde pein God, kare na ualatut. * Jon 1.29; 1Pi 2.22-24; 1Jo 2.2Bo inggoum puk mung ate pare, inggono ke laha tar me kale liu tar niguata uasar nagigeigane i koto uakap, doh inggon ahik tagu me niguata uasa kaeig tatan. Temaeit mai gere uangoul keip dede tang Kristo, ahik pahe guata uasa tagu, bo mai re guata uasa dede kompela ahik pahe naman manate tang Kristo, kara hik pahe ate tatanon.
Ro bung tug! Ahik pah mung longoro me tang sioko gere uelour tamiuoum. Teeit mai gere guata tar hauar uia, inggon a kodkodoh te misiana kompe tatanon ger kodkodoh. * Jon 8.44Bo mais ra uangoul, kara guata uasa dede harahampe, gisin o nang Satan, teeit Satan ke uangoul, kare guata uasa tanik manasa toro kikilangan. Doh ter tengkana maeit ke lahar tuna God te tar me mamantouo tena kalekinale Satan.
* 1Jo 5.18Doh ahik me tang sioko tas mais geka kotpokos o bung tuna God ra uangoul, kara guata uasa dedempela, teeit na nitua God e moko teil dede tasisin. Doh gisin ahik pah ra matoto ra uangoul, kara guata uasa tagu, teeit gisina ka kotpokoso tur tang God. 10 Temaeit ri ate inggeig tas mais ro bung tuna God, kare mais ro bung tuna Satan. Mais ra guata tar haua ge ahik paha kodkodoh, gisin ahik tagu paho bung tuna God, kare mai ponompe ge ahik pahe malauelhir tagu tang uanoton gere tagorong mana tang Kristo inggono pon ahik paha nang God.
Uelmalahiresioum
11  * Jon 13.34Gine ter puhung uahire popokoho gekung longorosioum tar uakekenene pare, inggeig i uelmalahiresieig. 12  * Uak 4.8Doh ahik pahi guata sira misiana tang Ken ger nang Satan geke haluh pous tang tahin. Ae maene ke haluh pousono tatanon? Teeit tena nipilesono, kare na niguatono ger sa, bo na niguata tahinon a kodkodoh. 13  * Jon 5.18-19Doh ahik pah mung lutara ro bung uanotoug gete tokouasaisir tamatang gane i koto tamiuoum.
14  * Jon 5.24Inggeig i ate pare, ka luaka liu tur manasasieig toro mat, kari kale tar nitua, teeit inggeig i uelmalahiresieig, bo mai ge ahik pahe malauelhir tagu, inggon e uangoul keip haraha toro mat. 15  * UGO 21.8Doh mai gere tokouasain tang uanoton, inggon a tang haluh, kare inggoum mung ate pare, ger tang haluh ahik tagu mena nitua gere moko dedengua. 16  * Jon 13.1; Gal 1.4Gine teki bang paroko pe inggeig, kari ate tar nimalauelhir tun, Iesu Kristo ke heir katongo tar tukununa tagigeig. Doh inggeig paki guata sira pono toso bung uanotougig. 17  * Ual 15.7Doh ge pare, me tang sioko na bureher mamang ineteliking gane i kot, kare banga tang uanotono ke katupa pe tar inet, doh ahik pah ke ueldolomo tatanon, hapengua re la moko pe na nimalauelhir God tatanon?
18  * Jas 2.15-16Ro bung tug! Inggeig i uakenua manasa tar kulkula puk pare, i uelmalauelhiresieig, bo inggeig paki uamakaha tun tar uelmaluelhirono tar niguata, kara nipiles. 19 Inggono ter niguata, kara nipileser nagigeig teri ate toeig pare, i uangoul keip toro man, song ahikieig pahi kanuh tar binaka ri la tur i uoum tar Tamata Noman. 20 Doh geti ate katongosieig pare, ki kouh, bo God puk ter i ranantiehe teregi ninamanaeig, kare ate teil tar mamang inetelik.
21  * Hib 4.16Ro bung kaloug! Geta hikieig pahi uakanuh katongosieig, inggeig ahik pahi kanuh tar tur i uoum tang God, 22 kari kale tar mamang inetelik ri dangataig tatanon, teeit inggeig ki uakeluk tun tena ualatohon, kari guata tar nimalarar nanon. 23  * Jon 6.29; 13.34Ginine tena ualatohon, “Tagorong mana tar hanganar Tunon Iesu Kristo, kari uelmalauelhiresieig,” ngohina ke ualatoho peono tagigeig. 24  * 1Jo 4.13Mais ka uakeluk tena ualatohono ra uangoul tokaha uaia keip tatanon, doh inggon e uangoul tokaha uaia keip tasisin, doh inggeig i ate pare, inggon e uangoul tokaha keip tagigeig, teeit tar Iabena Dedeil geke heirihaiono tagigeig.

*3:1: Jon 1.12-13; 16.3

*3:2: 2Ko 3.18

*3:5: Jon 1.29; 1Pi 2.22-24; 1Jo 2.2

*3:8: Jon 8.44

*3:9: 1Jo 5.18

*3:11: Jon 13.34

*3:12: Uak 4.8

*3:13: Jon 5.18-19

*3:14: Jon 5.24

*3:15: UGO 21.8

*3:16: Jon 13.1; Gal 1.4

*3:17: Ual 15.7

*3:18: Jas 2.15-16

*3:21: Hib 4.16

*3:23: Jon 6.29; 13.34

*3:24: 1Jo 4.13