16
“Inggo u malar ahik remi nitagorong manoum pahe punga kout, temaeit ku hireo tamiuoum tar ineteninanine. * Mat 24.9; Luk 6.22; Jon 9.22Ge inggoum pe ra turung uelueltula liu turusioum tenas umang lotur Ju, doha binak e turung pokosome tas mais ra tung pous tamiuoum ra turung namana pare, ka poul tang God tar uahung. * Jon 15.21Gisina ra guata tar inetenina tamiuoum, teeit gisina ra tele tang Tamouguo ue totoguo. Bo inggo u hire tanika puk tamiuoum tar inetenin, maeit gete la matoto manasainir binaka tasisina tar guata tar inetonene, inggoum mung turung naman manatengua kompe tar haua ku hireio tamiuoum. Inggo ahik pah ku marang hire tamiuoum tar ineteninanine tar uakikilangan, teeit inggo ku pepe keip tamiuoum.”
Na kalekinaler Iabena Dedeil
“Inggo gine ru la tapokis manasa tang mai geke heiriha totoguo, ahik me tang sioko tamiuoum re dangat, ‘Ia ru lao?’ Doh gine daan inggoum mung uangoul keip tar niueldolom. * Jon 14.16Bo inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, romio uiaoum getu hiliuo tamiuoum, teeit gete haiko pahu hiliu, inggonor Nipoul ahik pahe matotong laha tamiuoum. Bo getu hiliuo, inggo u la turung heiriha tatanonor Nipoul tamiuoum. Doh, gete la manasahaon, Inggon e me turung uakouh tasir tamata uakapa tunane i koto teres niguata uasa, kare ualasira uakalahar tar hauar ineter kodkodoh, doh tena nikedanga God. A Iabene Dedeil e uakouh tenas niguata uasasin, teeit gisin ahik pah ra tagorong mana totoguo ger Kristo. 10 Kare ualasira uakalahara pono tar hauar ineter kodkodoh, teeit inggo u tapokis tang Tamoug tar uan ge ahikoum pah mung matotong banga uapoul totoguo. 11  * Jon 12.31Doha Iabene Dedeil e ualasira uakalahara pono tena nikedanga God, teeit a tamatang uoum keipane i koto ka kedanga manasain.”
12  * 1Ko 3.1-2“Inggo nagu bureher uelhire ru marang mene baka polukig tamiuoum, bo a burburehentiehe puk tamiuoum tar longorene daan. 13 Bo gete la pukuhar Iabene ger uauaman, inggono tere me uoum keip tamiuoum toro uauaman. Inggon ahik pahe me mene tena uelhire katong, bo inggon e me mene tauete puk tar haua ke longoroin, kare hire tamiuoum tar inete re turung lame. 14 Doh inggonor Iabena Dedeil e keipiha tar uinatoro totoguo, teeit inggon e kale teil tar haua ku meneio, kare hire taninina tamiuoum. 15 A mamang inetelik ger nang Tamouguo a nouguo, temaeitie ku kula siro pare, a Iaben e turung kale tar haua ku meneio, kare hire tananina tamiuoum.”
A niueldolom e turung lame, song re lamer niuah
16  * Jon 14.19“Ahik me manasan, kare haik manasoum pah mung banga uapoul totoguo, kare haik me manasan, karung me banga tapokisoum totoguo.”
17 Doh no gisiameher tamatang uakuakelukono ka uelueldangata katongonguais pare, “A hauanguar tengkana, maeit ke mene Iesu pare? Inggono ke hire tagigeig pare, ‘Ahik me manasan, kare haik manasoum pah mung banga uapoul totoguo, kare haik me manasan, karung me banga tapokisoum totoguo,’ kare kula pono pare, ‘teeit inggo u la tang Tamoug.’ 18 A hauanguar tengkanar puhonene, ‘Ahik me manasan?’ Inggeim ahik pah king naman manate tar haua ke meneion.”
19 Iesu ke ate pare, gisina ra marang dangata tatanono tar puhonene, temaeit ke kulono tasisina pare, “Inggoum mung uelueldangata katongosioum, a haua tunur tengkana, maeit ku meno pare, ‘Ahik me manasan, kare haik manasoum pah mung banga uapoul totoguo, kare haik me manasan, karung me banga tapokisoum totoguo?’ 20 Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man. Inggoum mung turung kiring, karung maligom. Bo o tamata uakapa pukane i koto ra turung uahantiehe tun. Inggoum mung turung ueldolom, bo a niueldolomo pukur emiuoum e turung uapalih tar niuah. 21 Tar binaka re marang pohor kuah, inggono ke pokoso manasa na binaka tar kale uelmahing, bo binaka puk re poho uakapon, inggon e malabobour tar uelmahing, teeit inggono ke uahantiehe tun ke kotpokoso manasa per keketikane i kot. 22 Inggono ter siokono puk tamiuoum. Gine daan inggoum mung ueldolomo tun. Doh inggo u me turung banga poluk tamiuoum, doh inggoum mung turung uah, ahik me tamata re matot e kale liu teremi niuahoum. 23  * Mat 7.7Doh tar mareinonene inggoum ahik pah mung turung dangata uapoul me inete totoguo. Inggo u uamana tun tamiuoum. Tamouguo e turung heir tamiuoum tar haua rung dangata tolagioum tar hangouguo. 24 Doh ke tukene daan, inggoum halana tung dangata tola me haua tar hangouguo. Dangat! Marung turung kale inggoum, maeit re la unga uaha tun remi niuaha inggoum.”
Iesu ke pehuara manasa tar koto uakap
25 “Inggo ku me mene keip puk tamiuoum tar uelhire uarang. Bo a binak e turung lame, ter binakon inggo ahik pahu turung uelhire uaranga tola me inet, inggo u me turung uelhire luaka tar mamang inetelik tamiuoum tang Tamoug. 26 Ter binakono rung dangata tolaoum tar mamang inetelik tar hangouguo tang Tamouguo, inggo ahik pahu kula pare, u dangata ueleheir tamiuoum me inete tang Tamoug. 27  * Jon 14.21,23Tamouguo katongompe re malauelhir tamiuoum, teeit inggoum mung malauelhirintiehe tun totoguo, karung tagorong mana pare, inggo u la tur tatanon. 28 Inggo teru la tur tang Tamoug, karu lahane i kot, doh gine daan inggo u hiliu polukane i kot u la tapokis tang Tamoug.”
29 Song gisis no tamatang uakuakeluk Iesu ka kulangua pare, “Gine daan, ingga song ko mene luaka tun, ahik pah ko uelhire uarang. 30 Inggeim song king bang paroko ponene daan pare, ingga o ate uakapa tun tar mamang inetelik, doh ingga o uoto hire tauete uakikilanga tar inete re marang dangatainir tamat. Teenina teke guata tamiueim, maeit king tagorong mana pare, ingga o la tur tang God.”
31 Doh Iesu ke kula tapokisingua tasisina pare, “Song kung tagorong manene daan? 32  * Mat 26.31,56Ualongorongua, a binak e lame, doh inggono gine manas, doh inggoum mung turung uelueltageih ueltebeir. Inggoum mung la kahakaha tonomio uan, doh inggoum mung turung hiliu totoguo me paheig. Bo ahik pukumpe pah me paheig, teeit Tamouguo e uangoul keip totoguo.
33  * Jon 14.27; Roum 5.1; 1Jo 5.4Inggo ku hire puk tamiuoum tar ineteninanine, maeit mung turung uangoul keipoum tar uelhiarouor nouguo. Doh gane i kot, inggoum mung turung kale tar uelmahing, bo mung uaongolo kompesioum, karung uah. Ge inggo pe gine ku pehuara manasa tar koto uakap.”

*16:2: Mat 24.9; Luk 6.22; Jon 9.22

*16:3: Jon 15.21

*16:7: Jon 14.16

*16:11: Jon 12.31

*16:12: 1Ko 3.1-2

*16:16: Jon 14.19

*16:23: Mat 7.7

*16:27: Jon 14.21,23

*16:32: Mat 26.31,56

*16:33: Jon 14.27; Roum 5.1; 1Jo 5.4