12
Maria ke ding tar uaiuai amiamuh tar kekene Iesu
* Jon 11.1,43A tonomo baka polukur marein, song ra guatain ro niein, “Leke Liu ro Mat,” Iesu ke la i Betani tar butur re uangoul Lasarus (Lasarus tege ke uatua tapokisin Iesu). * Luk 10.40Doho niein uleik ka ein tokaha keipinisina tang Iesu nareiu tar buturuon. Doh Marta teke poul tar sik tar niein, doh Lasarus ter tang sioko ponor tamata ke ein keip tang Iesu. * Luk 7.37-38Doh Maria ke keipime iuma tar uaiuai a muhuiantiehe tun e tuka koutula i uantinanin, a i ranar bulauan, a nituha keip toro dodoukulik ra kilain o nard. Inggono ke ding tar uaiuaia tar kekene Iesu, kare tuntunaha ueltebeir keip tar uluna taninin. Doha amuhunar uaiuaia ke amuh pirik uakapane iuma tar um.
Doh na tang siokor tamatang uakuakeluk Iesu, Judas Iskariot ter tamata gere turung heir tang Iesu toro mat, ke kula pare, “Ae maene ahikir uaiuaieit pah ka uabulauain mara heirigir mani tasir tiome?” A uaiuaion a i rana tunumpe. Bo Judas puk ahik pah ke namana tun tar poul tasir tiome, inggono ke mene puk tar puhonene, teeit inggon a ueuenau, ge inggono pe tere kaueke tenas manir tamatang uakuakeluk, kare uoto uenaua katongo tapokis taninin.
Iesu ke longoro ke kula peono tar puhonene, kare kula tapokisingua pare, “Uamaluana tar kuahene. Auia tun tatanono tar uamoko tanik tar uaiuai amiamuhene totoguo mare moko tanikono tar marein gera turung keuio. * Ual 15.11O tiome ra turung uangoul tagu tamiuoum tar mamang binakalik, bo inggo ahik pahu matot u uangoul tagu tamiuoum tar mamang binakalik.”
O patere uleik ka uelhote tar tung pous tang Lasarus
O manai tamata ka longoro pare, Iesu e pepe i Betani, temaeit gisina ka la tar banga tatanon, doh ahik pah tatanono puk, bo tang Lasarus pono geka uatua tapokisin. 10 Temaeit o patere uleik ka uelhote tar tung pous pono tang Lasarus. 11  * Jon 11.45Teeit o bureher Ju ka banga tar inete ke guatain Iesu tang Lasarus, kara hiliuingua tasisin, kara tagorong mana puk manasa tang Iesu.
Iesu ke leka sirala i Jerusalem misiana tar toia
12 Doh nar uagiamehener marein, o manaiar Jus ka lame i Jerusalem toro nieining Leke Liu ro Mat, ka longoro pare, Iesu e lame i Jerusalem. 13  * Jon 1.49Temaeit gisina ka kale tenas rang deit, kara tauete tar ueltupara to tar lele tatanon, kara kulkula ualeik teil pare,
 
“Uatakai tang God!
God guata uaia tar tang sioko geke laha tar hanganar Tamata Noman!
God guata uaia tenas toiar Israel!” Ker 118.25-26; Sepanaia 3.15
 
14 Iesu ke tupara tar donki, kare tabilala i rana tatanon. Te misiana puk ro uhire teil pe no uelhire God geka boloin sioun pare,
 
15 “Ahik pah mung sokoror tamatang Jerusalem!
Nami toiaoum, gine re lame, e tabila teil i rana tar kalanar donki.” Sekaraia 9.9
 
16  * Jon 2.22Doh tar binakonene no tamatang uakuakeluk Iesu ahik pah ka naman manate, bo i muduhia puk binaka ke tentur tapokis pe Iesu, kare heir God tar uinatoro tatanon, song ka namana tapokisisina pare, no uelhire God geka boloin sioun o hire teil tang Iesu, kare tar inetenine ka guataig tatanon.
O tamata ka ueluatata tar inete ke guatain Iesu
17 Doho tamatasine ka uangoul tagu tar binaka ke uatua tapokis Iesu tang Lasarus, kare kula tatanono pare, e tauete liu toro lebangang mat, gisina ka hirhire ueltebeir tar haua ke guatain Iesu. 18 Temaene gisinar manaia ka la uelhir tatanon, teeit gisina ka longoro tar nitouo uleikene ke guataion. 19 Temaeit o Parisi ka ueluelmene ueltebeir katongois, kara kula pare, “Kung banga manasoum! Ahik baka puk me inete re turung kodkodoho tagigeig! Ge o tamata uakapa peane i koto ra uakeluk kompe tatanon!”
O gisiameher tamatang Grik ra marang banga tang Iesu
20 O gisiameher tamatang Grik pono geka lame i Jerusalem tar me lotu toro niein uleiking Leke Liu ro Mat. 21 Gisina ka la uelhir tang Pilip ger peng Betsaida i Galili, kara kula tatanono pare, “Tamata uleik, inggeim mi marang banga tang Iesu.” 22 Pilip ke la hirengua tang Andru, kaura la hire tokahangua tang Iesu.
23  * Jon 13.31-32; 17.1Iesu ke hire tapokisingua tasrasina pare, “A binaka gine ke pokoso manasa tar Tunar Tamat tar kale tar uleikir uinator. 24  * 1Ko 15.36Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, gete haikir uatunar raes-uit pah ra uapungain i kot, kare mat, inggon e moko sira kompe pare, a siok, bo gete maton, inggon e turung tungara, kare turung bour uaburehe tun. 25  * Mat 16.25Mair tamata re malauelhirintiehe tun tena nitua katongene daan re uangoul pe, na nituaon e turung rouo tatanon, bo mair tamata re tokouasain tena nituaene daan re uangoul pe, inggon e turung kale dedengua tena nitua. 26 Mai re kalekinale totoguo inggon e uakeluk totoguo, doh inggono nagu ualualatueo e turung uangoul tagungua tar mamang buturulik ru uangoulo. Doh Tamouguo e turung uatakai tang mai re kalekinale totoguo.
Iesu ke mene tauete katongo tono mat
27  * Ker 6.3; 42.5; Mat 26.38Gine daan inggo u hagou uasa tunumpe. Hapengua ru mene peo? Ue a hau u mene pare, Tamoug! Uaudeil totoguo tar binakene? Bo ahik pukumpe, temaene pe ku la uamatotoha inggo tar binakene, maru me kale uelmahing. 28 Tamoug! O heir tar uinatoro tar hangoum!”
Doha uau ke mene turuha i Heuen pare, “Inggo ku uinatoro manasa tar hangoug, karu turung heir uapoul poluk.”
29 Doho manai tamatasine ra uahuhut ka longoro tar uauon, karo gisiamehe ka kulangua pare, inggon a pil. Bo o gisiamehe teka kula pare, “Inggon a anggelou ke menmene tatanon.”
30 Bo Iesu puk ke kulangua pare, “O uelhire rone kung longoroioum daan, ahik paho poul totoguo roon o poul tamiuoum. 31 Gine daana ter binaka manasa tar kedanga tasir tamatane i kot, kare gine daana ter binaka pono ra turung baka taueteinir tamatene re uoum keip i kot. 32  * Jon 3.14Doh binaka ra uakusa kaiaio i ran ter binakono ru turung reih totome inggo tasir tamata uakap.” 33  * Jon 19.6Iesu ke mene tar puhonene mare ualasira hape re turung mate pe.
34  * Ker 110.4; Ais 9.7; Dan 7.14O manai ka kula tapokisingua pare, “Nami ualatuteim e hire teil tang Kristo ahik pahe matotong mate tagu. Doh ae maene ro kula pare, ‘A Tunar Tamata ra turung uakusa kaiain i ran? Maionener Tunar Tamat?’ ”
35  * Jon 8.12Song ke kulangua Iesu pare, “A luh e uangoul tagu puk tamiuoum tar sisikinalikir binak, temaeit la teil keip dedempela tatanon tar binaka ro kale teil tar luh mare haikir kitup pahe matot e ragom tane totomua. Bo mai re la teil tar kitup ahik pahe ate ia re lihihia. 36  * Epe 5.8Temaeit mung tagorong mana tar luh tar binaka re moko teil harahono tamiuoum, maeit inggoum tesno tamatar luh.”
O bureher Ju ka tagorong mana tang Iesu
I muduhia ke mene pe Iesu pare, kare haiala uaouonguain tasisin. 37 Doh Iesu ke guata to tun tar nitou uleikinine tar matas tunusin, doh ahikimpe pah ra tagorong man. 38 Temaeit a haua geke menein Aisaia ger propet ke pokoso nomana tun, ke kula pe pare,
 
“Tamata Noman! Mai re tagorong mana tenami uelhireieim?
Mai ka ualasirain tena nitampopokohor Tamata Noman?” Aisaia 53.1
 
39 Temaeit ahik ponosina pah ka tagorong mana tun, teeit Aisaia ke kula pono pare,
 
40 “God ke uakut tar matasisin,
kare uaboubour teres ninamanasin,
maeit a matasisin ahik pahe matotong bang,
kara hik pah ra matotong naman manate,
kara la tapokisime totoguo
tar uauia tasisin.” Aisaia 6.10
 
41  * Ais 6.1Aisaia ke mene puk pare, teeit inggono ke banga tena uinatoro Iesu, kare mene uamatoto tatanon.
42  * Jon 9.22Bo o burehe nomanamper tamata, karo tamata uleiking tasir Ju ka tagorong mana tang Iesu, bo teeit kompe tasir Parisi, gisin ahikingua pah ra marang hire uakalahara pare, ra tagorong mana tatanon. Teeit gisina ra sokoro geta uelueltuliu turis tenas umang lotur Ju. 43  * Jon 5.44Doh gisinar Ju ra malarantiehe uain tun tar uatakai gere la katongo tapokis tasir tamat, tang gere la tang God.
O uelhire geke mene tauetein Iesu o turung kedanga tenas niguatar tamat
44 Iesu ke kula ualeik kirkiring tun pare, “Mai ke tagorong mana totoguo ahik pah ko tagorong mana puk totoguo, bo ingga o tagorong mana pono tang maiene ke ualatueha totoguo. 45  * Jon 14.9Mai ke banga totoguo inggono ke banga pono tang maiene ke heiriha totoguo. 46 Inggo ku la siraha tar luhane i kot, maeit mai re tagorong mana totoguo ahik pahe uangoul tar kitup. 47  * Jon 3.17Doh ge me tang sioko ke longoro tenagu uelhireo, doh ahik pah ke ueltad, kare uakeluk taninin, inggo ahik pahu turung kedanga tatanon, teeit inggo ahik pah ku laha tar me kedanga tasir tamatane i kot, bo inggo ku laha tar me uaudeil tasisinane i kot.”
48 “A binaka tar kedang e moko tas mais ka de totoguo, kara de tenagu uelhireo. Doha uelhirenina tere turung kedanga tasisina tar uadouhinar marein. 49 Doha inetenine ku ualasiragio ahik paha nouguo katong. Tamouguo geke heiriha totoguo teke ualatoho totoguo, hape ru mene pe, kare hape ru hire pe. 50 Doh inggo u ate teil pare, a nitua gere moko dedengua e la tur tar ualatohor nang Tamouguo. Temaeit a haua ru menegio ter inetenina ke heirig Tamouguo tar mene tauet.”

*12:1: Jon 11.1,43

*12:2: Luk 10.40

*12:3: Luk 7.37-38

*12:8: Ual 15.11

*12:11: Jon 11.45

*12:13: Jon 1.49

*12:16: Jon 2.22

*12:23: Jon 13.31-32; 17.1

*12:24: 1Ko 15.36

*12:25: Mat 16.25

*12:27: Ker 6.3; 42.5; Mat 26.38

*12:32: Jon 3.14

*12:33: Jon 19.6

*12:34: Ker 110.4; Ais 9.7; Dan 7.14

*12:35: Jon 8.12

*12:36: Epe 5.8

*12:41: Ais 6.1

*12:42: Jon 9.22

*12:43: Jon 5.44

*12:45: Jon 14.9

*12:47: Jon 3.17