2
Iesu ke uapalih tar kodomo tar bino
Kura karuh bakar torikir marein, kara guatanguain ro le tar siokor uaning Galili ra kilain i Kena. Doh tinana Iesu e uangoul tagu pon. Doh Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka kila ponois tar me uangoul tagu tar binakene toro le. Doh tar binaka ke kapar bino, tinana Iesu ke kula pare tar tun, “Gisin ahik baka poluk mes bino.”
* Jon 7.30; 8.20Kare hire tapokis Iesu pare, “Tinoug! Ae maene ko lamea totoguo? Nag binako halana te pokos.”
Kare kula tinanono pare tasir tamatang kalekinale, “Mu guata uakeluk kompe tar inete re hiregiono tamiuoum.”
Doh tar umon e tokor tonomor nouh palau a itung kodom, kare tar uabusa tar inete tar niguatang tasir Ju. Doh tar itung kodomonin a siok e matot e kale tar 100ir lita.
Kare kula Iesu tasir tamatang kalekinale pare, “Mu kale tar nouh palauanine, karung la itu me kodom.” Doh gisina ka itu uauoun tunungua taninin, kare kulono tasisina pare, “Ding uapuhina sikoro tar kodom, karung keip tar tamata geke guluh toro le.” Kara keipinguasina tar kodomo tar tamata geke guluh toro le.
Doh gine ke inum tagin peono taninin, a kodomo ke la uapalih tar bino. Doh inggon ahik pahe ate, ia ka kale turigir bino, bo o tamatang kalekinale puk geka keipime tar kodom, gisina tera ate. Doha tamata geke guluh toro le ke kila tar buloutene ke le, 10 kare kula pare tatanon, “Tar inete sira pare, o tamata ra uoto bul uakikilanga tar binoniner uia, song i muduhia tar binaka ra inum uapopouluana sikoro manasa peisisin, song re kale tauetono tanininer bino ahik paha uia tun, bo ingga ko patoho tar bino uaia tun, song gine daana ko kale taueta taninin.”
11 Inggonene ter uakikilanganar uahire ke guatain Iesu. Inggono ke guata to i Galili tar uan i Kena teke uakalahara toono tena nitampopokoh. Doh no tamatang uakuakelukono ka bang, kara tagorong manangua tatanon.
12  * Mat 4.13I muduhia Iesu me tinan, doho bung tahin, doh no tamatang uakuakeluk ka la tar siokor uan i Kaperneam, kara la uangoul sikoro baka tar uanon.
Iesu ke geil tauete tasir tamatang uabulbulau iuma tar umang lotu ger dedeil
13  * KT 12.1-27Tar binaka ko la matotoin ros niein uleikir Ju gera kilain, Leke Liu ro Mat,* O niein uleik o nasir Ju ra kilain, “Leke Liu ro Mat.” O uanamana huara dede tar binaka toro mat o uleik ko leka liu tasir Ju i Isip. O Ju ra kil, a “Pasova.” Timana toro Bolobolong Kale Tapokis Mahar 12. Iesu ke la i Jerusalem. 14 Dohi uma tena morener umang lotu ger dedeil, inggono ke la ueltupara tasir tamata ra uabulbulaua tasir kau meisir sipsip, doho baluh. Doho gisiamehe ra tabila tar patehe ra ueluapalihe tenas mani. O sipsip, kau, doho baluh, kara mani ra guata keipig a uahung tang God tar umang lotu ger dedeil. 15 Doh Iesu ke tuha tar kalopis, kare geil tauete keip tasisin, doh nosio sipsip, karo kau iuma tena morener umang lotu ger dedeil, kare ualahur tasisina ra hiliu, kare sarasara ueltebeir tenas manisine ra uelueluapalihe, kare kaba ding tar pateh. 16 Kare kula tasisine ra uabulbulaua tasir baluh pare, “Kale liu tasir inetesineane, ahik pah mung guata tena uma Tamouguo pare, a umang bulbulaua to.”
17  * Ker 69.9Doh no tamatang uakuakelukono ka namana tapokisingua tar puhung uelhire geka boloin pare, “Reg uleikir nimalaro tenang uma, inggo u ueltadantiehe tun tenang uma tar kaueke misiana toro hue gane i lolono toro baloug.”
18 Temaeitie o Ju gesir mahoho ka ualahur tatanono pare, “Ingga o touo tagin me inete maring ate inggeim pare, ingga a tohangoum ko guata pe tar puhonene?”
19  * Mat 26.61; 27.40Doh Iesu ke hire tapokis pare, “Mu dura tar umang lotuener dedeil, karu turung uatentur tapokiso tatanono tar touonor marein.” 20 Kara hire tapokisir Ju pare, “A umang lotuene dedeil ke kale toro toueit, doho tonomo ro hangaul ro krismas ka tuha pein. Doh ingga o tagorong manampe pare, o uatentur tar umang lotuonener dedeil tar touonor marein puk?” 21  * 1Ko 6.19Bo Iesu puk ke mene uatuha tola tar umang lotu ger dedeil tar tukununa katong. 22  * Luk 24.6-8; Jon 12.16Doh tar binaka ke mate Iesu, kare tua tapokis, no tamatang uakuakelukono ka namana tapokis ke hire baka pe Iesu tar puhonene, kara tagorong mana toro bolobol, karo uelhire ke hirein Iesu.
23  * Jon 7.31Doh tar binaka re uangoul haraha Iesu i Jerusalem tar guata toro niein uleik, Leke Liu ro Mat, o bureher tamata ka tagorong mana tatanon, teeit gisina ka banga tar nitouo ke guatagion. 24 Bo Iesu puk ahik pah ke uamoko tun tena nitagorong mana tasir tamat, teene inggon e ate uakapa tun tasisin. 25 Doh inggon ahik pono pah ke malara me tamat e uelhire ualasira tatanono tasir tamat, teeit inggon e ate tar haua re moko teres ninamanasin.

*2:4: Jon 7.30; 8.20

*2:12: Mat 4.13

*2:13: KT 12.1-27

*2:13: O niein uleik o nasir Ju ra kilain, “Leke Liu ro Mat.” O uanamana huara dede tar binaka toro mat o uleik ko leka liu tasir Ju i Isip. O Ju ra kil, a “Pasova.” Timana toro Bolobolong Kale Tapokis Mahar 12.

2:14: O sipsip, kau, doho baluh, kara mani ra guata keipig a uahung tang God tar umang lotu ger dedeil.

*2:17: Ker 69.9

*2:19: Mat 26.61; 27.40

*2:21: 1Ko 6.19

*2:22: Luk 24.6-8; Jon 12.16

*2:23: Jon 7.31