27
Naliliuolik tun, o patere uleik uakapa tun doh nosio mamahoholikir Ju ka uelkodoho me puh hape mara uiliatung pous tang Iesu. Ka uihisina tatanono tar tiein, kara keip tatanono tang Pailat ger gavana.
Judas ke tung pous katongoin
Tar binaka ke banga Judas geke tangana tang Iesu ka touahiua pein Iesu tar uelhehek, doh ra turung uiliatung pousin, kare uapalihingua tena ninaman, kare la heir tapokis tar touonor hangaulur mani silva tasir patere uleik mes nosio mamahoholikir Ju. Kare la kula pare, “Inggo deh ku guata uasa ku tangana pe tar tamata giane tamiuoum, inggono deh ahik mena niguata uasa marung uiliatung pousoum tatanon.” Kara kulasina pare, “Ahik paha ineteng tamiueim, a ineteng totomua!”
* Mat 26.14-15; Apo 1.18-19Doh Judas ke baka uahiu i koto tar umang lotu ger dedeil tar mani, kare la, ke la lolo katongoin.
Doho patere uleik ka ur tar mani, kara kula pare, “A manionene, a bulauanar uatadingina ro deuating. Inggeig ahik pahi banotong uamoko tokaha keip tar mani nar umang lotu ger dedeil.” I muduhia ka ueluatata tokaha baka pesin hape ra guata keip pe tar mani, kara bulauanguain noso mahar kotor tamatang tuha tar nouh. Ka bulauain ro mahar koto roono pare, tere toko noso keuir tamatang gime uan. Temaene ra kila harahainir butur kotono pare, O mahar kotong deuating.
Doha puhung uelhire geke kulamein propet Jeremaia sioun ke kotpokoso tun pare, o man.
 
“Gisina ka kale tar touonor hangaulur manionene
ge teka ueluauia peinir tamatang Israelono pare, ter bulauanon.
10 Ka bulaua keipinguampein tono mahar kotor tamatang tuha tar nouh
misiana ke kula per Tamata Noman totoguo.” Jeramaia 32.6; Sakaraia 11.12-13
Iesu ka keipin tang Pailat
11 Doh Iesu e tur manasampe i uoumuhia tar matanar Pailat ger gavana. Kare dangata Pailat tatanono pare, “Ingga tenas toiar Ju?”
Kare hire tapokis Iesu pare, “Aa, git ro kula sira pea.”
12  * Ais 53.7Doho patere uleik mesnosio mamahoholikir Ju ka siokor tohotola tang Iesu tar bureher inet, bo Iesu puk ahik pah ke mene hahaua me puh.
13 Doh Pailat ke dangata poluk pare, “Ahika paho longoro tar mamang inetelikinine ra siokor tohtohotolaig totomua?”
14 Bo Iesu puk ahik me sikir mene tatanon, temaene Pailat ke lutarantiehe tun.
Pailat ke kula tang Iesu ra uakusein tar korose
15 Doh tar mamang nieinilik gera kilain, Leke Liu ro Mat, Pailat e uoto luaka liu tar tang siokor tamatasitie ra uangoul tar umang uih, ngohina re uoto guatang sioun pe, bo e uatauete pukuono tang hingiar tamata teres malahirir Ju. 16 Doh tar binakon a tang siokor tamat a hangana tang Barabas ra ueliatein pare, a tamata uasa, e uangoul pono tar binakono tar karabus. 17 Temaene tar binaka ka uelpokoso manasar tamat, kare dangata Pailat tasisina pare, “Hingiar tamata rung malahirisioum u uataueto, Barabas ue Iesu gera kilain Kristo?” 18  * Jon 11.47-48; 12.19Inggono ke kula sira pare, teene inggon e atensioun pare, o tamata uleiking tasir Ju ka heir tang Iesu tatanon, teene gisina ka gehe tatanon.
19 Doh tar binaka re tabil haraha Pailat toro tabtabilang uelkodoh, na kuahono ke heirime toro uelhire tatanono pare, “Ingga ahik paho guata me inete tar tamatener kodkodoh. Teene naboung ku bango tatanono toro siokoro borborian, doh ku hagouo tun tar niduh.”
20 Doho patere uleik mesir mamahoholik ka uatentur tar balasir manai tar dangata tang Pailat mare luaka liuono tang Barabas, kara uiliatung pousin Iesu. 21 Doh Pailat ke dangata tasir manai pare, “Maiar tamata tasrasine rung malarasioum u uataueteio?” Kara kula tapokisisina pare, “Barabas!”
22 Doh Pailat ke dangata pare tasisin. “Bo a haua ru guataio tang Iesu gera kilain Kristo?” Kara siokor kula ualeik tarosin pare, “Tina uakusa tatanono tar korose!”
23 Bo Pailat puk ke dangata pare, “Ae a hauar inete uasa ke guataion?” Kara kula ualeikintiehe tununguasina pare, “Tina uakusa tatanono tar korose!”
24  * Ual 21.6-9Tar binaka ke banga Pailat pare, ahik baka poluk me puh re la kodkodohola, doha uiliatung e marang tentur, kare kale tar kodom, kare uabusa uamakaha tar limana tar matasir manai, kare kula pare, “O deuatinginar tamatener kodkodoh ahik paha ineteng totoguo a ineteng tamiuoumumpe.”
25  * Apo 5.28Doho manai tamata ka siokor kula tapokis pare, “Uamaluana toro deuatinginon o pono tamiueim, doho bung tumiu tering turung huata me niduh tono maton!”
26 Song ke uatauetela Pailat tang Barabas tasisina, doh tar binaka ka kalkalopis uauelmahing baka pein Iesu, kare heirono tatanono tasir soldia mara la tinesina tatanono tar korose.
O soldia ka uauanete tang Iesu
27 Song ka kale no soldia Pailat tang Iesu, kara keip tatanono tena uma uleikir gavana, kara me siokor tur uiloho no soldia uakapa tunon. 28  * Luk 23.11Doh gisina ka kale liu tena hikhikuon, kara ualoho tatanono toro gomono kubkubar. 29 Song ka tuhasina toro taku, ka tuha keipin toro uoho ueluelhung, kara uamokoin toro luna Iesu, kara uamokoin tar puhung douk tar pang mua, song ka hatup uahiua tatanon, kara uauanete pare, “A liuo tun, nas toiar Ju!” 30  * Ais 50.6Kara loulou uapono tatanon, song ka kale tar puhung douk geka uamokoin tar pang mua, kara halhaluh keipin toro lunon. 31 Tar binaka ka uauanete uakapasina tatanon, kara kale liu toro gomon, kara uahiku tapokisig na hikhiku, song ka keip tauete manasampein mara la tine uakusein tar korose.
Iesu ka tine uakusein tar korose
32 Doh gitie ka tauete liu pemesina tar uan, kara ueltupara kout tar tamat, a hangana tang Saimon ger peng Sairini. Doho soldia ka kula tutupe tatanono tar huata tena korose Iesu. 33 Doh tar binaka ka me la matoto manasasin tar butur ra kilain i Golgota, a tengkanar hanganar buturuono ra kilain, na butur ro lakok. 34  * Ker 69.21Teka heir tosina tang Iesu tar bino ueltek a nihouara tar marasin a uelbarang ra kilain a mur, bo tar binaka puk ke inum taginon, kare de mate inum.
35  * Ker 22.18I muduhia ka tine baka pesina tatanono tar korose, kara uelpakahangua tena hikhikuono tar ueluelpeikie mara ate pare hingia ro gomono ro la tang mai. 36 Song ka tabila uahiuasina tar buturuon, kara uelkaueke pukumpe tatanon. 37 Dohi ranahia toro lunono, ka bolosina tar puhung uelhireng uaate pare, “Gine te Iesu nas Toiar Ju.” 38  * Ais 53.12Doha toking ueuenaua ka tine ponois tar korose i uahuhut tang Iesu, a tang sioko ke kusehia tena korose tar pang mua, doha tang giamehe ke kusehia tena korose tar pang kais.
39  * Ker 22.7; 109.25Doho tamatasisie ra la siausiauala tatanono ra heir tenas meneng uelsigala tatanon, kara bilbile tar lus. 40  * Mat 26.61; Jon 2.19Kara kula pare, “Ingga ter tamatang mamantouo tar umang lotu ger dedeil, karo tuha tapokis poluk tar touono pukur marein.” “Ge para tuna Goda, o uelkarus katongoia, karo hiuo liu tar korose!” 41 Doho patere uleik mesir tamatang ualualasira tar ualatut, doho mamahoholik a siokono puk ponomper hagar ka guatain, kara uauanete pare, 42 “Inggono ke uelkarus tasir gisiameher tamat, bo ahik pukuono pahe banot e uelkarus katongoin. Ahikono pah nas toiar Israel? Gete hiua liu turono gine daana tar korose, song ri tagorong maneig tatanon! 43  * Ker 22.8Inggon e tagorong mana tang God, kare kula pare inggono ter tuna God. Auia, doh gete malara God tatanon, pake poul tatanono gine daan.”
44 Doha toking ueuenaua geka tine taguis tang Iesu, kura uelsigala sira pono tatanon.
Iesu ke mat
45 Doh nar marein uleik, nar 12 kilok, a kitup ke kokopo uakapa tar pang uan uakapa tun, ke la tuka namoloi nar 3 kilok. 46  * Ker 22.1Doh nar moloila, Iesu ke kula ualeik pare, “Iloi, Iloi, lama sabaktani!” A tengkana puhung uelhireonene, e kula pare, “Nag God, nag God, ae maene ko hiliua totoguo?”
47 Doho gisiameher tamatasitie i hutuna ka longor, kara kula pare, “Inggono dehe kila tang Elaija!” 48  * Ker 69.21Doha tang siokor tamata ke ualola, kare kale toro mahar pous, kare uahu tar bino ueltek, kare uamoko tola tar puhung douk, kare hue kai taro tang Iesu mare inum. 49 Bo o gisiamehe pukur tamata ka kula pare, “Halan! Ti banga bak, ge pare me poul Elaija tatanon.”
50 Doh Iesu ke kaling ualeik poluk, kare mat.
51  * KT 26.31-33; Hib 10.19-20Doho mahar gomono gero kus i uoumuhia toro olta tar umang lotu ger dedeil ko takih pang torik tur i rana ko me tuk i kot. Doha koto ke gun, doha mahar palaua ke tapolaka uelpakah. 52 Doho keu ko takapuk, doho bureher tamatar nang God geka mate sioun ka uatua tapokisis, 53 dohi muduhia ke tentur tapokis pe Iesu toro mat, kara hiliuinguasina tar keu, kara langua i Jerusalem tar butur ka banga tor bureheisir tamata tasisin.
54 Doh tar binaka ke banga nas tang uoum keipir soldia, doho soldiasisie gisina ka kaukaueke tang Iesu, doh tar giniameher mamang inetelikinitie ke kotpokos, kara sokor, kara kula pare, “Inggono deha Tuna nomanampe God!”
55  * Luk 8.2-3Doho burehe kuaha pono, geka kekete turume tang Iesu i Galili, kara poul tatanon, ka banga tur ponompe i reh. 56 Tasir kuahasinasine, a tang sioko hangana tang Maria Makdala, kare Maria gera tinas Jems me Josep, doha ra tinasar toking tuna Sebedi Jems me Jon.
Iesu ka keuin
57 Gitie ke moloi manasa peon, kare me pokosor tang siokor tang mani a peng Arimatea hangana tang Josep, inggon a tang sioko pono tosno tamatang uakuakeluk Iesu. 58  * Ual 21.22-23Inggono ke la banga tang Pailat, kare la dangata, ge pare banot e kale tar tukununa Iesu. Doh Pailat ke kula tasir soldia tar heir tar tukununon. 59 Song ke kale Josep tatanono, kare gomo toro mahar gomono gaugauil o timuh, 60  * Ais 53.9kare la uamokola tar tukununa Iesu tar timuhur keu a nanampeon, a nikoho tola toro lebang, song ke tula uatagegelela Josep toro palaua uleik toro matana ro lebanga, kare la. 61 Doh Maria Makdala, doha tang giamehemper Maria ura tabila uahuhut tar keu, kaura bangbanga tar keu.
O soldia ra kaukauke tar keu
62 Doh tar uagiamehenar marein ter Mareining Pepe Uah, noso mamahoholikir patere mesir Parisi ka uiliodout, kara la banga tang Pailat, 63  * Mat 12.40; 16.21; Mak 9.31; 10.33-34; Luk 9.22; 18.31-33; Jon 2.19-21kara la kula pare, “Ir Tamata Uleik, inggeim mi namana dede tar binaka re tua harahar bohoboho giala, inggono ke kula baka pare, ‘Tar touonor marein, inggo u turung tua tapokis.’ 64 Temaene ingga pako heir me puhung kula uapopokoh mara kaueke uaiainir keu e tuka tar uatouononor marein mara hik no tamatang uakuakelukono pah ra banotong la uenaua tar tukununon, kara hire tasir tamata pare, inggono ka uatua tapokisin toro mat. Doho uadouhina ro boho roono rone tero turung santiehe tang gero uakikilangan.”
65 Doh Pailat ke kula pare tasisin, “Kale mo soldia, karung hire tasisina ra kaueke uaia keip tar keu me hagar uaia tun rung ateioum.”
66 Song ka lasina tar keu, kara bulut tola toro mahar palaua mara hik me tamata re banotong tula liu, song ka kaueke uangoulur soldia.

*27:5: Mat 26.14-15; Apo 1.18-19

*27:12: Ais 53.7

*27:18: Jon 11.47-48; 12.19

*27:24: Ual 21.6-9

*27:25: Apo 5.28

*27:28: Luk 23.11

*27:30: Ais 50.6

*27:34: Ker 69.21

*27:35: Ker 22.18

*27:38: Ais 53.12

*27:39: Ker 22.7; 109.25

*27:40: Mat 26.61; Jon 2.19

*27:43: Ker 22.8

*27:46: Ker 22.1

*27:48: Ker 69.21

*27:51: KT 26.31-33; Hib 10.19-20

*27:55: Luk 8.2-3

*27:58: Ual 21.22-23

*27:60: Ais 53.9

*27:63: Mat 12.40; 16.21; Mak 9.31; 10.33-34; Luk 9.22; 18.31-33; Jon 2.19-21