9
* Mak 13.30Doh Iesu ke hire poluk tasisina pare, “Inggo gine ru hire toro mana tamiuoum, o gisiameher tamata kaeisane halana ta mat e tuka tar binaka ra turung banga tena Nitoia God gete kotpokoso keipiha tar nitampopokoh.”
A tukununa Iesu ke uapalih
* Apo 3.22; 2Pi 1.17-18Kura karuh bakar tonomor marein, Iesu ke kilo tas Pita, Jems doh Jon, kara la kai taro tar siusan a i ranantieh ge ahik mo tamat. Tar buturiono teke la uapalih tor tukununa Iesuane i uoum tasisin. Na hikhikuono ke la gaugauil, kare balobal, ke gaugauilintiehe uain poluk taninit ra uahuhu turigane i kot. Doh Elaija me Moses kura pokos, kaura me tur tagu tatanon, doho tamatang uakuakeluk ka banga tasrasin ura menmene pe tang Iesu.
Maeit Pita ke kula tang Iesu pare, “Inggono deh auia tun king me uangoul pe inggeimane. Inggeim deh mi tuha me touonor umane, me sioko me noumua, me siokor nang Moses, kare me siokor nang Elaija.” Pita ke tobouluntiehe hape re mene pe, teene gisina ka sokorontiehe tun.
Song ko hiuaha ro mahar langit, karo me gom tane tasisin. Kare mene turuhar tamata toro mahar langit pare, “Gine ter tuguo geru malarantiehein. Mu longoro tatanon!” Ahik me manasana tar binaka ka banga uilohosin, gisin ahik pah ka bang huara baka poluk me tamat, te Iesu puk manasampe me pahen.
Gine ra la uahiua tapokis pekosina tar siusan, Iesu ke kula tane uapopokoho tasisin ahik pah ra ueluatata me tamata tar haua ka bangain, e la tukampe gete la tua tapokis tur bakar Tunar Tamata tar keu. 10 Doh gisina ka uoho uanono toro uelhire roono tatas, kara ueldangata katongois pare, “O uelhire haua roono rone, A tamat e tua tapokis tar keu?”
11  * Mal 3.1Doh gisina ka dangata tang Iesu pare, “Ae maene ra kular tamatang ualatut pare, Elaija tere turung la baka uoumuha?”
12  * Ker 22.1-18; Ais 53.3; Mal 4.5-6Doh Iesu ke mene hahaua tasisina pare, “Roon o man! Elaija e uoum teilimpe tar me uakodkodoho tar mamang inetelik. Bo ae maene ka boloin ro ueluatatang sioun pare, ‘A Tunar Tamata ra turung uauelmahingintiehein, kara uelueldein?’ 13  * Mat 11.14Bo inggo u hire puk tamiuoum pare, Elaija ke la manasaha, doh gisina ka guata tatanono hape ka malara pe, e uakeluk sirampe hape ka bolo uatuha pein.”
Iesu ke uauia tar tang siokor keketik ger nihikung liouana uasa
14 Tar binaka ka la hiua pokosokosina tar tenkanar siusan, gisina ka la ueltupara tasir bureher tamata ra uangoul uiloho pe tasir gisiameher tamatang uakuakeluk, doho tamatang ualualasira tar ualatut ra ueluelperere keip tasisin. 15 Gine kompe ka bang huara per tamata tang Iesu, gisina ka lutarang uaha tun, kara siokor ualola tatanon, kara la uamarein uaia tun tatanon. 16 Doh Iesu ke dangata tasisina pare, “A hauene rung ueluelpererisioum?”
17 Kare kular tang siokor tamatane i uantinanina tasir manai pare, “Tang Ualasir, inggo ku keipime tar tug totomua, inggono ke hikuinir liouan, doh ke uapauingua tatanon. 18 Gere kaleonor liouana uasa tatanon, inggon e uoto baka uahiua tatanon i kot, kare pokosor peropere tar uauan, dohe boho ngungut, kare pagpagolor tukunun. Doh inggo ku me dangata tosnongo tamatang uakuakelukua tar geil liu tar liouana uasaon, doh ahik pah ka banot.”
19 Doh Iesu ke mene hahaua poluk tasisina pare, “Inggoumur tamatang daan o tagtagorong boholik, paka touihar binaka ru kale peo teremi niduhioum? Keipime tar keketikane totoguo.” 20 Kara keipimeinir keketik tatanon. Doh ahik me manasan tar binaka ke bangonor liouana uasa tang Iesu, inggono ke uaporoporo ualahur tun poluk tar keketik, kare la pung i kot, kare la iiaha teil, kare peroperer uauan.
21 Doh Iesu ke dangata tang tamanonor keketik pare, “A touihar binaka ke uangouluono pare?”
Kare mene hahaua tamanono pare, “Inggono ke uakekeneina tar binaka re keketik 22 A bureher binaka gitir liouana e uoto uapungala tatanono toro hue ue i laur mare tung pous tatanon. Bo ge paro banoto ingga o guata me inet, auia ingga o ueldolomo tamiueim, doho poul baka tamiueim.”
23  * Mat 21.21; Mak 11.23Kare mene hahaua Iesu tatanono pare, “Getu banoto inggo! A tamata gete tagorong man, inggon e banot e guata tar mamang inetelik.”
24 Doh ahik me manasan gitir tamanonor keketik ke kula ualeik pare, “Inggo u tagorong man! Bo o poul pukua totoguo, ge inggo pe a katupa reg nitagorong man.”
25 Doh tar binaka ke banga manasa Iesu pare, o tamata ra burburehe uainintiehe tun manas, inggono ke uelkukur tar liouan, kare kula pare, “Inggar liouana tang uapau, doha tang uakamelong, longoro totoguo! O hiliu tar keketikene, kara hik poho tapokis baka polukume tatanono me binak.”
26  * Mak 1.26Doha liouana ke kaling ualeikintiehe, kare uaporoprontiehe tar keketik, song ke hiliu tatanon. Doh inggonor keketik ke la rikin siarampeane i koto pah ke mat, maeit o bureher tamata ka kula pare, “Inggono deh ke mat.” 27 Bo Iesu ke kusa tar limanonor keketik, kare kusa uatur tatanon, kare tur katongonguaon.
28 Tar binaka ke la manasa Iesu ium, gisit no tamatang uakuakelukono ka dangata uanomo tatanono pare, “Ae maene inggeim ahik pah king banoto mi geil liu tar liouanon?”
29 Kare mene hahaua Iesu pare, “A lotu puk manasampe tere banotong geil liu tar liouana sira pare.”
Iesu ke hire uagiomehe poluk pare, e turung mat
30  * Jon 7.1Gisina ka hiliu tar uanion, kara la siauala i Galili. Iesu ahik pah ke malar ra ate mo tamat, ia ra uangoulusin, 31  * Mak 8.31; 10.32-34teene inggon e marang ualasira tosno tamatang uakuakeluk. Inggono ke hire tasisina pare, “A Tunar Tamata ra turung tanganain tasir tamata mara tung pousin. Dohi muduhia tar touonor marein, inggon e turung tua tapokis poluk.” 32  * Luk 9.45Bo gisina puk ahik pah ka naman manate tar tengkanar puhung uelhireon, doh ra sokoro pono tar dangata uaia tatanon.
Mai tunur i ranantieh
33 Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka la pokos i Kaperneam. Gine ka la leka pesina tar siokor um, Iesu ke dangata tasisina pare, “A haua giala rung ueluelpererisioum tar lel?” 34 Bo gisina puk ahik pah ra men, teene gisina ka ueluelpentantane mai tunur i ranantieh. 35  * Mat 20.25-27; Mak 10.43-44; Luk 22.24-26Doh Iesu ke tabila uahiu, kare kila toto tasir hangaul, doha tang torikir aposoul, kare kula pare tasisin, “Gete me tamata re marang uairanain, inggon e kale uahiua katongoin misiana tar tamatang kalekinale gere kalekinale tasir tamata uakap.”
36 Kare kusa Iesu tar tang siokor keketik, kara uaturin i uantinanina tasisin, kare buaka tar keketik, kare hire pare, 37  * Mat 10.40“Mair tamata re uaha keip me tang siokor keketik tar hangoguo, inggon e uaha keip pono totoguo. Doh mai gere uaha totoguo, inggon ahik pahe uaha puk totoguo, bo tar tamata ponene ke ualatueha totoguo.”
38 Doh Jon ke kula tang Iesu pare, “Tang Ualasir! Inggeim king banga tar tang siokor tamata e geil liu keip tasir liouana uasa tar hangoumua, Doh inggeim king kula tane tatanon, teene inggon ahik pahe uakeluk tagu tagigieg.”
39 Maeit Iesu ke hire tapokis tasisina pare, “Ahik pah mu tur tane tatanon. Gete guata keipir tamata me nitouo tar hangoguo, inggon ahik pahe turung uasuasa tar hangouguo. 40  * Mat 12.30; Luk 11.23Ge mai per tamat ahik pahe uelmatana keip tagigeig, inggono ter uanotoumiuoum. 41  * Mat 10.42Inggo u hire tun tamiuoum toro mana pare, me tamata gere heir tamiuoum me sikir kodomo gerung uakeluk pe inggoum tang Kristo, inggon ahik pahe banotong rouor bulauan.”
A niuedanga gere uapunga tar nitagorong man
42 “Doh gete guata me tang siokor tamata tasir keketikisine gera tagorong mana totoguo mara guata me niguata uasa, inggono paka uia geta lolo tolain mo palaua uleik toro uekuekonon, kara la uadudurin i laur. 43-44  * Mat 5.30Gere guatar limoumua, maeit ro guata ingga tar niguata uasa, tokout liu tatanon. Inggon e la uiantiehe uain geto la keipia tar pang siokor pang limoum i Heuen. Inggon e la sa geta pang torikir pang limoumua, kara bakalaia toro hue i Hel tar butur ro luh dede ro hue ahik paho lomoh. 45-46 Doh geter kekeimua re guat, maeit ko guata ingga tar niguata uasa, tokout liu, inggon e la uiantiehe uain geto la ingga pare, a piuk tar uaning uaha geta pang torikir kekeim, kara bakalaia i Hel. 47-48  * Ais 66.24; Mat 5.29Gea matoumua re guat, maeit ko guata uasa ingga, uegolo liu! Auiantiehe uain geto la leka keipia tar pang siokor pang matoum tena Nitoia Godo geto la keipia tar toking pang matoum, kara la bakalaia i Hel tar butur ahikir sosoi pah ra mata tagu, doho hue ahik paho oso tagu.”
49 “Geo tamata uakapa tun pe ra turung uapalih keipis tar teheng toro hue. 50  * Mat 5.13; Luk 14.34A teh auia, ra uoto uamokolaig toro mamang uahungulik mare siokor delauanar uahung tar matana God, te misiana sira kompe geto moko ro hue tasir mamang tamatalik. Bo gere kapa pukur linglinginar teh, ahik me tamata re banotong uakotpokoso tapokis tar linglingin. Ingga pake moko teil me tehe totoum maro uangoul keipia toro hiarouo tasir gisiameh.”

*9:1: Mak 13.30

*9:2: Apo 3.22; 2Pi 1.17-18

*9:11: Mal 3.1

*9:12: Ker 22.1-18; Ais 53.3; Mal 4.5-6

*9:13: Mat 11.14

*9:23: Mat 21.21; Mak 11.23

*9:26: Mak 1.26

*9:30: Jon 7.1

*9:31: Mak 8.31; 10.32-34

*9:32: Luk 9.45

*9:35: Mat 20.25-27; Mak 10.43-44; Luk 22.24-26

*9:37: Mat 10.40

*9:40: Mat 12.30; Luk 11.23

*9:41: Mat 10.42

*9:43-44: Mat 5.30

*9:47-48: Ais 66.24; Mat 5.29

*9:50: Mat 5.13; Luk 14.34