26
Noso mamahoholikir pater, doho mamahoholik ka uelhote tar tung pous tang Iesu
Tar binaka ke ualasira uakapa Iesu tar mamang inetelikininanine, kare kula pare tosno tamatang uakuakeluk, * KT 12.1-27; Mat 20.18“Inggoum mung iate pare, a torikir marein puk manasa rasit ura mok, karo kotpokoso ro niein uleiking Leke Liu ro Mat.* Leke Liu ro Mat a Pasova. Kara turung uamokoinir Tunar Tamata tar limasir uelmatan, kara turung uakusein tar korose.”
Tar binakon, o mamahoholik, doh nosio mamahoholikir patere ka la toto tena uma uleikir patere uleik, ger hangana tang Kaiapas. Kara uelhote tar sir me hagar mara kusa uanomo tang Iesu, song ra tung pous tatanon. Bo ka kula pukusina pare, “Inggeig ahik pahi banotong guata to tar puhono tar mareining lotu uleik geta bangar tamat, kara nimalian, kara uatentur me ueluelkoi.”
A kuaha ke ding to i Betani tar uaamiamuh toro luna Iesu
Iesu ke uangoul i Betani, tena uma Saimon ger toba baka sioun. * Luk 7.37-38Gitie re ein tabila pe Iesu, kare la keipimer kuaha tar botolo mataia e moko teilir uaamiamuh, a i ranantieher bulauan, kare me dingila toro luna Iesu. Doho tamatang uakuakeluk ka banga tar puhonene, kara nimalian, kara uelueldangateis pare, “Ae maene ke ueluelour pukuono tar amiamuh e la? A uaamiamuhono paka uabulauain mara kalein me uleikir mani, kara heirin tasir tiome.”
10 Bo Iesu puk e atensioun manasa tar haua ra kulkulainisin, maeit ke kula pare, “Dehen tung heirheir me niduh tar kuahene, ge inggono pe ke guata tar hagar uaia tun totoguo. 11  * Ual 15.11Tar mamang binakalik, o tiome ra turung uangoul tagu tamiuoum, bo inggo ahik pahu turung uangoul keip tamiuoum tar mamang binakalik. 12 A haua ke guataion totoguo, ke ding pe tar uaamiamuh, teke guata tar kaleuatoro tanika tar tukunuguo tar keu. 13 Inggo u uamana tun tamiuoum, iamper buturane tar koto uakapa ra uelhire tauetein ro Uelhire Uaia rone, tar haua ke guatainir kuahene ra turung ueluatatain tar namana dede tatanon.”
Judas ke uauia e tangana tang Iesu tar limas nosio mamahoholikir pater
14 Doha tang sioko tasir siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk a hangana tang Judas Iskariot ke la tasir patere uleik. 15  * Sek 11.12; Jon 11.57Kare la kula pare, “A haua rung turung heirioum totoguo getu tangano tang Iesu tar limamiuoum?” Doh gisina ka heir tatanono tar touonor hangaulur mani silva. 16 Kare uakekene turungua tar binakonene, Judas ke sirsir manasa me lele hape mare tangana tang Iesu tar limasisin.
Iesu ke ein toro niein uleiking Leke Liu pe ro Mat mesno tamatang uakuakeluk
17  * KT 12.14-20Tar uakikilanganar mareining toro niein uleik ra kilain O Bereit Ahik me Is. O tamatang uakuakeluk ka lame tang Iesu, kara me dangata pare, “Ia me butur ro malara ingga, mi kaleuatoreim maro me ein to ingga toro niein uleiking Leke Liu pe ro Mat?”
18 Doh Iesu ke hire tasisina pare, “Inggoum mung la i koboro tar uan uleikela, karung la tar tamatene, karung hire pare, ‘A Tang Ualasir ke kula pare, Na binakono ke uahuhut manasain. Inggo mesnogo tamatang uakuakeluk mi me turung ein to tenang uma toro nieining Leke Liu pe ro Mat.’ ” 19 Maeit o tamatang uakuakeluk ka guata sira manasa ke ualatoho pe Iesu, kara kaleuatoro toro niein roon.
20 Gitie ke reiu manasa peon, Iesu mesno siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk ka tabilang ein. 21 Doh gitie ra ein tabil pesin, kare kula Iesu pare, “Inggo u uamana tun tamiuoum, a tang sioko tamiuoum, e turung tangana totoguo tar limasir uelmatan.”
22 Doho tamatang uakuakeluk ka longoro tar puhonene, kara ueldolomontiehe tun, kara dangdangata uelture kompela tatanono pare, “Ir Tamata Noman, inggoono?”
23  * Ker 41.9Kare hire tapokis Iesu pare, “A tamata gere turung tangana totoguo tar limasir uelmatan, teene re turung uahu tagu totoguo tono mahar bereit i lolono tar nouh. 24 A Tunar Tamat e turung mat misiana sira kompe ro kulkula teil pe no uelhire God, bo kuanalik tunur tamatene re turung tangana tatanono tar limasir uelmatan. Paka uiantiehe ge pakene ahikir tamatonene pah ka pohoin.”
25 Doh Judas ter tamata gere tangana tatanono tar limasir uelmatana ke kula pare tatanon, “Ir Tamata Noman, inggoono?” Kare hire tapokis Iesu pare, “Te paara ro kula sira peme ingga.”
Iesu ke ein keip tosno tamatang uakuakeluk toro uadouhina ro niein
26 Gitie ra ein pesin, Iesu ke kale toro bereit, kare heir tar uatakai tang God, kare pis pakah, kare heir tang roono tasir tamatang uakuakeluk, kare kula pare, “Kale, karung ein, roono rone a tukunuguo.”
27 Kare kaleono tar kap bino, kare heir tar vatakai tang God, kare heir tar kap tasisin, kare kula pare, “Inggoum uakapa mung kale, karung inum to tar kapene. 28  * KT 24.8; Jer 31.31-34; Sek 9.11; 1Ko 10.16Ge ginine pe ter deuatingiguo gere uahail tane tar timuhur uelhote, doh gera uatadingig tasir bureher tamata mare kuse luara God tenas niguata uasasin. 29 Inggo gine ru hire tamiuoum, inggo ahik pahu turung inum baka poluk me bino e tuka tar marein ru inum taguo tar timuhur bino tamiuoum iuma tena Nitoia Tamouguo.”
30  * Luk 22.39; Jon 18.1Song ka keresina toro kereker, kara lala tar Siusan i Oliv.
Pita e turung uolih e tele tang Iesu
31  * Jon 16.32Song ke hire Iesu tasisina pare, “Tar boungon, inggoum uakapa tun mung turung ualo liu, karung hiliu totoguo, ter hauono no uelhire God ko kula pare,
 
‘God e turung uiliatung pous tar tamatang kaukaueke tasir sipsip,
kara turung ualualo ueltebeiringuar sipsip.’ Sakaraia 13.7
32  * Mat 28.7,16Bo tar binaka puk ra uatua tapokisio, inggo u turung uoumula i Galili.”
33 Doh Pita ke hire tauete pare, “Geta siokor tagorong bohosina totomua, kara hiliu, inggo ahik nomanampe pahu turung hiliu tagu totomua.”
34  * Mat 26.69-75Doh Iesu ke kula pare tang Pita, “Inggo u uamana totomua, daana tar boung tar binaka halanar paolo te koror, ingga o turung uolih uatouono pare, o tele totoguo.”
35 Doh Pita ke kula uapopokoho tapokis pare, “Inggo ahik pahu banotong kula pagiar! Auia teilimpe getu mate taguo totomua.” Doh gisisir gisiamehenar tamatang uakuakeluk ka siokor kula sira pon.
Iesu ke lotu tang God i Getsemani
36 Doh Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka la tar butur ra kilain i Getsemani, kare kulono tasisina pare, “Mu tabilane geru la bakala inggoala, u la lotu.”
37 Doh ke kale taguono tang Pita, doha toking tuna Sebedi nu Jems me Jon. Doh Iesu e hagouo manasa pare, e ueldolomontiehe tun, kare hagouo uasantieh. 38  * Jon 12.27Kare hireono tasisina pare, “O balouguo o duhuntiehe tun u hagouo sira pare, u uahuhutung mata tar niueldolom. Mu uangoulane, karung uakuakeis tagu totoguo.” 39 Kare la sikoro baka polukulaono tar sikin, kare baka uahiuain, a porenon e bangako i kot, kare lotu pare, “Tamoug! Ge pare banoton, o kale liu tar kapang uelmahingene totoguo. Bo inggo u uakeluk puk tereng nimalara, ahik pah tereg nimalaro.”
40 Doh Iesu ke la tapokisime tasir tantouong uakuakeluk, kare me tupara tasisina ra hohouo kompe, kare kula pare tang Pita, “Hapeono maene ahikioumur tang touono pah kung banotong uakuakeis tagu totoguo me sikir barahar binak? 41 Uakuakeis dede, karo lotu tang God mara hikia paho punga tar uatolau. A iabener tamat e malar e uakeluk tena nimalara God, bor tukunun a malmaluan.”
42 Doh Iesu ke la poluk tar uatorikinar binak, kare la lotu pare, “Tamoug! Geta hikir kapang uelmahingene pah ra banotong kale liuin e tuka getu inumo tatanon, auia, reng nimalara.” 43 Ke tapokis polukumeon, kare me tupara tasir tamatang uakuakeluk ra hohou polukumpe, teene gisina ke duhuntieher matas tar matahohou, kara hik pah ka banotong gulgulete uangoul.
44 Maeit Iesu ke hiliu poluk tasisin, kare la lotu poluk, a uatouonono manasar binak, ke la kotouo polukumpe tar siokonor puhung uelhire. 45 Song ke tapokisilaono tasir tamatang uakuakeluk, kare kula pare, “Mu hohouo harahampeoum, karung pepe uaha? Bang! A binaka ke pokoso manasa tar Tunar Tamata ra tanganain tar limasir tamata uasa. 46  * Jon 14.31Mu tentur geri laeig! Bang! A tamata gere turung tangana totoguo gine manase!”
Iesu ka kusein
47 Iesu e mene haraha tar binaka ke me pokoso Judas ger tang sioko pono tasir siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk. Doho manai tamata ra la teil tagu tatanono menia keip tenas baenat, doha pus. Gisina ka ualatueisir patere uleik, doh nosio mamahoholikir Ju. 48 Doh Judas geke tangana tang Iesu, ke heir tanika baka tar puhung uahire tasisin pare, “Hingiar tamata ru nguhuio, inggono teon. Inggoum mung kusa tane tatanon!” 49 Doh Judas ke la uakodkodoho kompeha tang Iesu, kare me kula pare, “Ir Tang Ualasir,” kare la nguh tatanon.
50 Doh Iesu ke kula pare tatanon. “Kaloug, a inete gero lang guataia, guata manas.” Song ka lahasisir manai tamat, kara me kusa uanono tang Iesu. 51  * Jon 18.26Doha tang sioko tasisis ra tur tagu tang Iesu, ke reih tauete tono baenat, kare tokout liu tar talingana na tamatang kalekinaler patere uleik. 52  * Uak 9.6; UGO 13.10Doh Iesu ke kula pare tatanon. “Uamoko tapokis tonongo baenat tena butur. O tamata gera uiliatung keip toro baenat, gisina tere turung uamateis ro baenat. 53 Inggoum herung tele pare, inggo u banotong dangata tang Tamoug mare heirihaono mo burehentieher anggelou mo burehe uain tar siokor hangaul, doha torikir pang tamatang uiliatung, tar me poul totoguo? 54 Bo ahik puk, ter hauon, hapengua mare kotpokoso nomanar puh gere kulkula teil tono Uelhire God pare, a puhon e turung kotpokos?”
55  * Luk 19.47; 21.37Song ke kula Iesu pare tasir manai tamat, “Ue, ge inggoum pe kung la keipime tenami baenat doh nami pus marung me kusa sira totoguo ngohina tar tamatetier ueuenau ue a tang uiliatung? A mamang marein ku tabilo, karu ualasira to tar umang lotu ger dedeil, kara hikoum pah kung kusa totoguo. 56 Bo a puh pukuninanine ke kotpokoso mare manar puhung uelhire ka boloigir propet.”
Doh no tamatang uakuakelukono ka siokor hiliu tatanono kara ualo liu.
Iesu e tur tar matanar kaunsol
57 Doho tamata geka kusa tang Iesu, ka keipila tatanono tena uma uleik Kaiapas, ger uleikir patere tar butur ra uangoul totor tamatang ualualasira tar ualatut, doho mamahoholik. 58 Doh Pita ke la uakeluk sikoro bakampela tang Iesu i kalaharahia tar buturung uanguangoul, kare la lek i koboro tar buturung uanguangoul tena umar patere uleik, kare la tabila tagu tasir tamatang kaukaueke tar umang lotu ger dedeil mare banga hape re turung kotpokoso pe me puh. 59 Doho patere uleik, doho kaunsol uakapa tun ka sirsir mo tamata gera me boho tola me inete ke guatain Iesu mara banotong tung poususin tatanon. 60 Bo ahik puk pah ka banotong tupara me puh. Gitiempe ka tur tauete pe mer bureher tamat, kara boho tola tatanono tar puhpuhung uelhire. Ahik tunumpe pah ka banotong tupara me puh ke guataion mare banoto tasisina tar uiliatung pous tatanon. Bo i muduhia puk, a tang torikir bulout kura tur tauet, 61  * Jon 2.19-21kaura kula pare, “A tamata dehene ke kula pare, ‘Inggo u banotong mamantouo tena umang lotu God ger dedeil, karu tuha tapokis kompe tatanono tar touonor marein.’ ”
62 Doh nas uleikir patere ke tur kai, kare kula pare, “Ahika menang puh tar uelhire tapokis tar puhpuhung menenine ka tohtohotolaig totomua?” 63  * Ais 53.7; Mat 27.12Bo Iesu puk e tur bolongur kompe. Doh nas uleikir patere ke dangata poluk pare, “Tar hangana God ger tua, hire tamiueim toro man ge pare, te Kristo nomana ingga ger tuna God.” 64  * Ker 110.1; Dan 7.13; Mat 24.30Doh Iesu ke hire tapokis tatanono pare, “Aa, git ro kula sira pea. Bo inggo gine ru hire tamiuoum. I uoumuhia, inggoum mung turung banga tar Tunar Tamat e tabila tar pang mua tang God ger tang popokoho tun, kare turung lame i rana toro mahar langiting Heuen.”
65  * Mat 9.3; Jon 10.33Doh git nas uleikir patere ke nimaliana uasa tun tar puhonene, kare kih katongo tono hikhiku, kare kula pare, “Ae maene ri uangoul baka polukeig mo uelhire? Inggoum kung nihing longoro puk tono uelhire uasaono tang God! 66  * NKP 24.16; Jon 19.7Hape rung namana peoum?”
Kara kula tapokisisit pare, “Inggono deha tamata uasa, ra uiliatung pous kompein e mat.”
67  * Ais 50.6; 53.5Song ka loulousina tar porenon, kara uiliatungin, doho gisiamehe ka posposara tatanono. 68 Kara kula pare, “Kristo! Ingga ter tamata ke uaanasain God, gon, ualasir tamiueim tenas niualasirar propet, maiene ke halhaluh totomua!”
Pita ke uolih pare, e tele tang Iesu
69 Doh Pita e tabila manasampe i koborohia tar buturung uanguangoul, doha tang siokor kuaha na tang kalekinaler patere uleik ke lame tatanon, kare me kula pare, “Ingga deh tena uelueldokout pono Iesu ger peng Nasaret.”
70 Doh Pita ke uolih, kare kula pare, “Inggo u tele tunungua, a hauoneit ro kulkulaia.”
71 Kare tauetela toro pirikinar buturung uanguangoul, kare banga polukur tang giameher kuah a tang kalekinale pon, kare hire tasir tamatasis ra uangoul tar buturuono pare, “A tamata dehene teke uelueldokout pono tang Iesu ger peng Nasaret.”
72 Doh Pita ke uolih poluk. Kare kula pare, “Inggo u uamana tun tamiuoum, u tele tunumpe tar tamaton!”
73 I muduhia sikor, o tamatasis ra tur tar buturuono ka lame tang Pita, kara me kula pare. “O mana deh roon, ingga deh ter tang sioko pono tasisin. Inggeim mi longor paroko to tenang nimene ingga.”
74 Doh Pita ke kula uapopokoho tasisina pare, “Inggo u uamana tun i rana tamiuoum, u tele tar tamatonene rung kulkulaioum.” Gitie ke kula peon, kare kororongua komper paol. 75  * Mat 26.34Song ke namana huara tapokis Pita tena puhung kula Iesu geke kulain tatanon pare, “Tar binaka halanar paolo te koror, ingga o turung hire uatouono pare, o tele totoguo.” Doh Pita ke tauetela i kalahara kare kirkiring ualeikintiehe tunungua.

*26:2: KT 12.1-27; Mat 20.18

*26:2: Leke Liu ro Mat a Pasova.

*26:7: Luk 7.37-38

*26:11: Ual 15.11

*26:15: Sek 11.12; Jon 11.57

*26:17: KT 12.14-20

*26:23: Ker 41.9

*26:28: KT 24.8; Jer 31.31-34; Sek 9.11; 1Ko 10.16

*26:30: Luk 22.39; Jon 18.1

*26:31: Jon 16.32

*26:32: Mat 28.7,16

*26:34: Mat 26.69-75

*26:38: Jon 12.27

*26:46: Jon 14.31

*26:51: Jon 18.26

*26:52: Uak 9.6; UGO 13.10

*26:55: Luk 19.47; 21.37

*26:61: Jon 2.19-21

*26:63: Ais 53.7; Mat 27.12

*26:64: Ker 110.1; Dan 7.13; Mat 24.30

*26:65: Mat 9.3; Jon 10.33

*26:66: NKP 24.16; Jon 19.7

*26:67: Ais 50.6; 53.5

*26:75: Mat 26.34