18
Iesu ka kusa tanein
Binaka ke lotu uakapa pe Iesu, inggono mesno tamatang uakuakeluk ka la, kara la sairkout tar kodom i Kidron. Doh tar pang giameher pain e turur lebe oliv, doh Iesu mesno tamatang uakuakeluk teka la tar lebe olivon. Doh Judas gere turung tangana tang Iesu tasir uelmatan, e ate tar buturuon, teeit a bureher binak, Iesu mesno tamatang uakuakeluk ra la uoto pepe tar buturuon. Temaeit Judas ke la keip ualasira tar buturuono tasir manaiar tamatang uiluiliatungung Roum, karo gisiameher tamatang babata gera uoto tur kaueke tar umang lotu ger dedeil, gisina ka ualatueisir patere uleik, karo Parisi. Doh gisina ra bita teil tar bit, kara lam, kare nas ineteng uiliatung.
Iesu e ate teil uakapa tun tar haua re turung pokoso tatan, temaeit inggono ke tur uakalaharalain i uoum tasisina, kare dangat, “Maionene rung sirioum?”
Kara hire tapokisisin, “Iesu ger peng Nasaret.”
Kare hire tapokison, “Inggo teene!” Doh Judas gere turung tangana tang Iesu tasir uelmatan e tur keip manasa tasisin. Doh tar binaka ke hire pe Iesu pare, “Inggo teene,” gisina ka siokor pungang tar mudula i kot. Kare dangata poluk Iesu tasisin, “Maiono rung sirioum?” Kara hire tapokis polukusin, “Iesu ger peng Nasaret.”
Iesu ke hire tapokis poluk tasisin, “Inggo ku hire manasa tamiuoum, inggo teo. Doh ge parung sir teiloum totoguo, uamaluana tasir tamatasine ra la.” * Jon 17.12Inggono ke mene puk pare, maeit a haua geke meneiono sioun e turung pokoso noman. “Tamoug, inggo ahik pahu matot u uaheil me tang sioko tasisine ko heirisia totoguo.”
10 Doh Saimon Pita e uasipa teil toro baenat, kare reih tauete tang roon, kare tokout sebeke tar pang muar talingana na tamatang kalekinaler patere uleik. A hanganonener tamatang kalekinale nu Markus. 11  * Mat 26.39Kare kula Iesu tang Pita pare, “Uasipa tapokis tonong baenat. Ingga o naman ahiko pahu turung inum tola tar kap gere moko teilir uelmahing geke heirin Tamoug totoguo?”
Iesu ka keipin tang Anas
12 Song gisisir tamatang uiliatungung Roum, kare noso ualualatouk, karo noso tamatang babatar Ju ka kusa tang Iesu, kara uih tane to tar toking limanon i mud. 13 Kara keip uakikilangangua tatanon tang Anas. Inggono tena uarih Kaiapas gere uleik teil tasir patere tar binakon. 14  * Jon 11.49-51Inggono Kaiapas teke heir tar ninamana tasir tamatang Ju pare, auiantiehe tun gete matar tang sioko tasir tamata uakap.
Pita ke uolih, e tele tang Iesu
15 Saimon Pita mer tang giamehe na tamatang uakuakeluk Iesu kura uakeluk tasisin. Gitir tang giameh e ate uaia tunin nas uleikir pater, temaeit ke la leke tagumpeko iuma tena morene nas uleikir pater. 16 Bo Pita teke tur uangoulane i morene toro pirik. Song gitir tang giamehe gere ate uaia tunin nas uleikir patere ke tapokisila i morene, kare hire tar kuahene re kaueke toro pirik, song ke keip uasolomeono tang Pita ium. 17 Doha kuahonene toro pirik ke dangata pare tang Pita, “Ingga deh ter tang sioko pono na tamatang uakuakeluk Iesu, bidouh?”
Kare hire tapokis Pita pare, “Ahik! Inggo ahik tagu!”
18 Doha binakon a malahongo ke hiu, temaeit gisisir tamatang kalekinale, karo tamatang babata ka uout keip tar kalingoho toro hue, kara tur uiloho ra mahirum pe, temaeit Pita ke la tur tagu ponola tasisin, e mahirum pon.
Nas uleikir patere ke dangdangata haka tang Iesu
19 Doh git nas uleikir patere uakapa tun ke dangdangata haka tang Iesu tosno tamatang uakuakeluk, kare hape tena niualasiron.
20 Kare hire tapokis Iesu pare, “Inggo u uoto menmene to tar matasir tamata uakapa tun tar uanene i kot, doh nagu ualasira uakapa tuno ra uoto guata toig toro umang lotu, kari iuma tar umang lotu ger dedeil tar butur ra siokor uelgogounur Ju uakapa tun, ahik pah ku mene uaouo me inet i behia. 21 Bo ae maene ro dangdangata haka ingga totoguo? Dangata tasir tamatasine ka longoro tar haua ku ualasiragio tasisin. Gisina ra ate tar haua ku menmenegio.”
22 Ke mene pe Iesu tar puhonene, kara tang siokor tamatang babata ke posara tar pararanon, kare kula pare, “Ae maene ko mene sira tar puhonene tenas uleikir pater?”
23 Kare kulangua Iesu tatanono pare, “Ge pare, ku mene inggo me inete me sa, hire tasisine uakapa tun a hauon. Bo ge para manar haua ku menegio, ae maene ko posara totoguo?”
24 Song ke heirila Anas tatanono tang Kaiapas ge nasi uleikir pater. A niuih tane harahamper toking liman.
Pita ke uolih uagiameh poluk, e tele tang Iesu
25 Pita e mahirum tur harahampe, temaeit o gisiamehe ka dangata poluk tatanono pare, “Ingga deh ter tang sioko pono na tamatang uakuakeluk Iesu, bidouh?”
Bo Pita puk ke la uolihintiehengua pare, “Ahik! Inggo ahik!”
26 Doh na tang siokor ualualatuer uleiking tasir patere uakap e pepe pon. Doha ualualatueonene a tahinalik tar tamata geke tokout sebekin Pitar talingan. Inggono ke kula pare, “Inggo u namana sira ku banga toala totomua me Iesu tar lebe oliv?”
27  * Jon 13.38Kare uolih poluk Pita, “Ahik.” Doh ahik me manasana, kare kororor paol.
Iesu ka keipilain tang Pailat
28 Naliliuolik tun Iesu ka keip turin tena uma Kaiapas, kara keipilain tena uma Pailat. Doho Ju ahik pah ka lekela iuma tar umonene, teeit gisin ahik pah ra marang katego tar ualatutung toro niein uleiking Leke Liu ro Mat, geta hikingua pah ra turung ein. 29 Temaeit Pailat ke tauete uelhir tasisin, kare dangata pare, “A haua kung poluk uelhirioum ke guata uasainir tamatene?”
30 Doh gisina ka hire tapokis pare, “Ge pakene ahikiono paha tamata uasa, inggeim pake haik pah mi keipime tatanono totomua.”
31  * Jon 19.6-7Doh Pailat ke kula tapokis tasisina pare, “Mu me kale tatanono marung la kodohoum tang hingiar ualatutur namiuoum ke kategogion.”
Bo gisit pukur Ju ka hire tapokis pare, “Inggeim ahik pah ra tanganasieim tar uamoko me tang siokor tamata toro mat.” 32  * Jon 3.14; 12.33Gininanine ke kotpokoso puk mare uakalahara tun toro mana tar haua ke menein Iesu, hape re turung mate pe.
33 Song ke tapokis polukula Pailat ium, kare kila tang Iesu, kare dangata tatanono pare, “Ingga tenas toiar Ju?”
34 Kare kula tapokis Iesu pare, “A noumua katongomper puhung dangatono ue mo gisiamehe ka hire ueleheir totomua totoguo?”
35  * Jon 1.11Kare kula tapokis Pailat pare, “Inggo ahik paha peng Ju? Gisina nongo tamata katonga, kare nos uleikir pater, gisina teka keipimeane totomua totoguo. A hauonene ko guataia?”
36 Kare kula Iesu pare, “Nag nitoiao ahik pah gane tagu i kot. Ge pakene ganeon i kot, nougu tamatang uakuakeluko paka uiliatung tar uelkarus totoguo mare haik me tamata re kusa ueleheir totoguo tasir Ju. Bo nag Nitoiao ahik paha peng gane tar uanene i kot.”
37 Temaeit git Pailat ke dangata tatanono pare, “Temaeit ingga a toia?”
Kare kula tapokis poluk Iesu pare, “Ingga teko kila totoguo a toia. Temaene ka pohoio, karu laha i kot, tar me hire tasir tamata uakapa tun toro man, doh mais uakapa tun ra uakeluk toro uelhire gero man, gisina ra longoro totoguo.”
Pailat ke luaka kare uatauete tang Barabas tar umang karabus
38 “A hauar tengkanana ro man?” Teke dangata pe Pailat. Ke dangata bakono tar puhonene, kare tauete uelhir poluk tasir Ju, kare hire tasisina pare, “Inggo ahik pah ku tupara me siokor inete ke guata uasainir tamatene. 39 Bo tar uakeluk puk tenami niguata, kara niuangoulur namiuoum ru uoto guata peo tar mamang binakalik tena binaka ro niein uleiking Leke Liu ro Mat. Inggo u uoto luaka, karu uatauete tar tang siokor tamata tar karabus teremi nimalaroum. Doh inggoum mung malar u luako, karu uatauete tenas toiar Ju?”
40 Doh gisina ka siokor kula ualeikintiehe tunungua pare, “Ahik! Ahik pah teon! Inggeim mi malar o luaka, karo uatauete tang Barabas!” Barabas a tang uelpus, kara ueuenau.

*18:9: Jon 17.12

*18:11: Mat 26.39

*18:14: Jon 11.49-51

*18:27: Jon 13.38

*18:31: Jon 19.6-7

*18:32: Jon 3.14; 12.33

*18:35: Jon 1.11