17
Iesu ke lotu tang Taman
I muduhia ke mene uakapa baka pe Iesu, inggono ke banga kaiatig i Heuen, kare kula pare, “Tamoug a binaka gine manasa ke pokos, uatakaiantiehe tunungua tar hanganar Tum, maeit re turung uatakaiantiehe tunungua ponono tar hangoumua. Ge ingga pe ko heir tatanono tar nitampopokohong kauek a i rana liu tasir tamata uakap, maeit re turung heirono tar nitua gere moko dedengua tasir tamatasine ko heirisia tatanon. * 1Jo 5.20Doha nitua gere moko dedengua, o tamata gera kale tar nituaonene, gisina ra turung ate totomua, ingga ter tang sioko manasamper God noman, karo ate pono tang Iesu Kristo geko heirihaia. * Jon 4.34Inggo ku heir tar uleik tunur uinatoro totomua gane i kot, ku uakuakapa hihir tun pe tar kalekinale geko hiregia totoguo. * Jon 1.1Tamoug! Uatakaiantiehe tunungua totoguo i uoum totomua menia tar uiniatoro geku uangoul keipimeio totomua binaka halanar kot te pokos.”
“Inggo ku ualasira tun hape ro baka pea tasisine ko heirisia totoguoane i kot. Gisin o noumua. Ingga ko heir tasisina totoguo, gisina ka longoro tun, kara uakeluk tenang uelhirea. Gine daan gisina song ka ate pare, a mamang inetelik geko heirigia totoguo e la tur totomua. Inggo ku ualasira tasisina tar uelhire geko heirigia totoguo, doh gisina ka kale taninin. Gisina ra ate uaia tun pare, inggo teku la tur nomanaha totomua, kara tagorong mana pono pare, ingga ko heiriha totoguo.”
“Inggo u lotu tasisin. Inggo ahik pahu lotu tasir tamata uakap, bo inggo u lotu puk tasisine ko heirisia totoguo, teeit gisin o noumua. 10 Gisine uakapa tun totoguo o noumua, kare gisis uakapa tun totomua o nouguo, doha hangouguo e turung kale uinatoro to tasisin. 11 Doh gine daan inggo u laha totomua, inggo ahik pahu uangoul manasa tunane i kot, bo gisina ra turung uangoul dedeane i kot. Tamamiueim ingga a dedeil. Uaudeil tasisina tar nitampopokohonor hangoum tar hangene ko heiria totoguo, maeit gisina ra la misiana pare, a tang sioko misiana tagiraeigir tang sioko pe. 12  * Jon 6.39; 13.18Binaka ku uangoul keipo tasisin, inggo ku kaueke, karu uaudeil tasisina tar hangene ko heiria totoguo, inggo ku kaueke tun tasisin, bo a tang sioko puk tasisina ka uamatotoin pare, e heil, maeit o bolobol geka boloin o la turung pokoso tun toro man.”
13 “Inggo gine manasa ru laha totomua, bo u lotu tanika baka kompe tar inetenine ru uangoul haraha peane i kot, maeit regu niuaho e la uoun tunungua tar koloususin. 14 Inggo ku heir tasisina tenang uelhirea, doho tamatane i koto ke tokouasais tasisin, teeit gisin ahik paho tamatang gane i kot te misiana kompe totoguo ahik pono paha peng gane i kot. 15  * Mat 6.13; 2Te 3.3Inggo ahik pahu dangata totomua tar kale liu tasisinane i kot, bo u lotu kompe mara kapil uaiaisisin, kara udeil tar tang sa. 16 Doh gisin ahik paho peng gane i kot ter siokono kompe totoguo ahik pono paha peng gane i kot. 17 Uadedeil tur tanika tasisina toro man tonongo uelhire gero man. 18  * Jon 20.21Inggo ku heir tasisinane i kot ter siokono kompe ingga ko heir ponoha totoguoane i kot. 19 Doh inggo ku heir katongo manasaio Totomua tar poul tasisina mara heir katongo ponoisisina Totomua, maeit gisina ra turung dedeil tun toro man.”
Iesu e lotu tasir tamata uakapa gera turung tagorong mana tatanon
20 “Inggo u lotu tosnogo tamatang uakuakeluk, bo ahik pah tasisina puk tas mais ponompe ra turung tagorong mana totoguo tar ualasirar nasisin. 21 Tamoug, inggo u lotu pono mara uangoul sirasin a tang siok misiana ro uangoul teil pea totoguo, doh inggo u uangoul teil totomua. Inggo u lotu pono mara uangoul teil tokahasina tagiraeig tokah. Song, ra turung tagorong manar tamatane i koto pare, ingga ko heiriha totoguo.”
22  * Apo 4.32“Inggo ku heir tasisina tar siokono komper uinatorene ko heiria totoguo, maeit gisina ra turung uangoul sir a tang sioko misiana tagiraeigir tang sioko pe. 23 Inggo u turung uangoul teil tasisina, doh ingga o turung uangoul teil totoguo, maeit gisina ra turung pokoso sira tun pare, a tang siok. Song ra turung atenguar tamata uakapa tun pare, ingga ko heiriha totoguo, karo malauelhirintiehe pono tasisina misiana ro malauelhirintiehe pe totoguo.”
24 “Tamoug, inggo u malara tasir tamatasine ko heirisia totoguo tar me uangoul tagu tar buturene ru pepeo. Inggo u malara tasisina ra banga tar uinatorene ko heiria totoguo binaka halanar koto te pokos.”
25 “Tamoug, ingga ter tang sioko manasamper kodkodoh. O tamatang gane i kot ahik pah ka ate Totomua, bo inggo u ate Totomua, karo tamatasine ra tagorong mana totomua, ra ate pare, ingga teko heiriha totoguo. 26 Inggo ku uaate tasisina totomua, karu turung uaatentiehe dedempe, maeit reng nimalauelhiria totoguo e turung moko tasisin, doh inggo katongo ponompe u turung uangoul teil tasisin.”

*17:3: 1Jo 5.20

*17:4: Jon 4.34

*17:5: Jon 1.1

*17:12: Jon 6.39; 13.18

*17:15: Mat 6.13; 2Te 3.3

*17:18: Jon 20.21

*17:22: Apo 4.32