13
Iesu ke uahuhu tar kekeis no tamatang uakuakeluk
Tar binaka ko uahuhutin ro niein uleik ro nasir Ju, ra kilain, “Leke Liu ro Mat,” Iesu ke ate manasa pare, ke uahuhut manasain na binaka tar hiliuane i kot, kare la tapokis tang Taman. Inggon e uoto malauelhirintiehe tun tasir tamatasine i koto gesir nanon, kare malauelhirintiehe tun tasisin e la tuka tar uadouhinar nituaane i kot. * Luk 22.3; Jon 13.27Iesu mesno tamatang uakuakeluk ra ein nareiu, doh Satan e hounhoun ualahur manasa tang Judas Iskariot ger tuna Saimon mare heir tang Iesu tasir uelmatan. * Jon 3.35; 16.28Iesu e ate tang Tamana ke heir tatanono tar nitampopokoh a i rana tar mamang inetelik, doh inggono ke la tur tang God, kare la tapokis poluk tang God. Temaeit toro niein nareiu Iesu ke tentur, kare liur liu toro uakikilangana ro hikhiku, kare kale toro uakadak, kare pus tang roon. Song ke itu tar kodomo tar nouh, kare uakekene tar uabusa tar kekeis no tamatang uakuakeluk, kare uakadaka keip toro uakadaka gere pus teilin.
Iesu ke lame tang Saimon Pita, kare dangata Pita tatanono pare, “Tamata Noman, ingga o marang uahuhu pono tar kekeiguo?”
Doh Iesu ke hire tapokis pare, “Ingga ahik paho naman manate tar haua ru guataioene daan, bo i muduhia puk song ro naman manate ingga.”
Kare kula Pita pare, “Ingga ahik tun paho matotong uahuhu tagu tar kekeiguo!”
Kare kula tapokis Iesu pare, “Gete haiko pahu uahuhu tar kekeimua, ingga ahik paho matotong uangoul tabara dede tagu totoguo!”
Saimon Pita ke kula tapokisingua pare, “Tamata Noman ahik paho uahuhu puk tar kekeiguo, bo o uahuhu pono tar limouguo, karo luguo pon!”
10  * Jon 6.64,70-71; 15.3Kare kula Iesu pare, “A tamata geke huhu uoum, inggon e uahuhu puk tar keken, ge a tukununa peon a delauan. Doh inggoum o delauan, bo ahik puk pah inggoum uakap.”
11 Ge Iesu pe e ate teil tang mai re turung heir tatanono tasir uelmatan, temaeit ke mene sira pare, “Bo ahik puk pah inggoum uakapar delauan.”
12 Tar binaka ke uahuhu uakapono tar kekeisisin, inggono ke hiku tapokis tono hikhiku, kare tabila tapokis, kare dangata tasisina pare, “Inggoum kung naman manate tar hauene ku guataio tamiuoum? 13 Inggoum mung kila totoguo pare, ‘A Tang Ualasir, kara Tamata Noman,’ doha puhon a kodkodoho tun, teeit inggo te paara ru baka pe. 14  * Mat 20.28; Luk 22.27Ge pare, nami Tamata Nomanoum totoguo, kare nami Tang Ualasiroum ke uahuhu tar kekeimioum, inggoum mung turung uelueluahuhue katongo ponosioum tar kekeimiu. 15  * Pil 2.5; Kol 3.13; 1Pi 2.21Inggo ku guata puk marung banga to inggoum, karung guata sira misiana ku guata peo tamiuoum. 16  * Mat 10.24Inggo gine ru hire tun tamiuoum toro man, a tamatang kalekinale ahik pah tere i rana tena tang kauek. Doha ualualatue ahik pono pah tere i rana tang mai ke ualatue tatanon. 17 Doh gine daan kung ate peoum tar inetenin, inggoum mung turung kale tar niguata uaia getung guata taninin.”
18  * Ker 41.9“Inggo ahik pah ku menmene uamatoto tamiuoum uakap, inggo u ate tas mais ku kedangais. Bo git mare pokoso tunono toro mana ka bolo peiono sioun pare, ‘Mai geira ein tokaha raeim torogo bereito inggono tere turung tar mud totoguo.’ 19  * Jon 14.29; 16.4Inggo u hire tanika puk tamiuoum, maeit gete kotpokoso manasar inetonene, inggoum mung turung tagorong mana pare, inggo teo. 20  * Mat 10.40Inggo gine ru hire tun toro man, mai re uaha uangoul me tamata geru heirihaio, inggon e turung uaha uangoul totoguo, doh mai re uaha uangoul totoguo, inggon e turung uaha uangoul pono tang maene ke ualatueha totoguo.”
21 I muduhia ke mene baka pe Iesu pare, inggono ko uelsuk uasa tun ro balana, kare hire uakalahara puk manasa pare, “Inggo gine ru hire tamiuoum toro man. A tang sioko tamiuoum e turung tangana totoguo tasir uelmatan.”
22 Doh no tamatang uakuakelukono ka ueluelbangeis, teeit gisin ahik pah ra ate tang maionene re kulkula uamatotoin Iesu. 23 A tang sioko na tamatang uakuakeluk Iesu gere malauelhirintiehe tunin, inggono tere tabila uahuhut tatanon. 24 Saimon Pita ke sarala tatanono tar dangata uaia tang Iesu pare, mai tunumpe re kulkula uamatotoion. 25 Temaeit inggonene na tamatang uakuakelukono Iesu ke in uahuhutula tatanon, kare dangata pare, “Tamata Noman maion?”
26 Iesu ke hire tapokis pare, “Inggo u turung uahu toro mahar bereit tar kap. Doha tamata geru heirio tang roon, inggono teon.” Maeit Iesu ke kale manasa toro mahar bereit, kare uahu tang roon, kare heir tang Judas Iskariot ger tuna Saimon. 27  * Jon 13.2Doh ahik me manasana ke kale peono toro mahar bereit, kare hiku manasa Satan tatanon. Kare kula Iesu tatanono pare, “A inete gero marang guataia, ingga o guata uateuel.”
28 Bo ahik puk me tang sioko tasisinasine ra ein ke naman manate, ae maene ke kula sira Iesu paara tang Judas. 29 Inggono Judas tere uoto kaueke tenas manisin, temaeit o gisiamehe ka namana pare, ke kulono tatanon e la bulaua me ineteng toro niein ue me inete ra me heirig tasir tiome. 30 Judas ke kale toro mahar bereit geke heirin Iesu, kare uahiauain tasisina. Tar binakonene a boung.
Iesu ke heir tar timuhur ualatut tosno tamatang uakuakeluk
31  * Jon 12.23Tar binaka ke hiliu Judas, kare kulangua Iesu pare, “Gine daan a Tunar Tamat e kale manasa tar uleikir uinator, doh God ke kale tur pono tar uleikir uinatoro tar tun. 32  * Jon 17.5Gete kale tur God tar uinatoro tatanon, God e turung heir tar uinatoro tar keketik bulout tatana katong. God e heir ualahur tun tar uinatoro tatanon.”
33  * Jon 7.33-34Kare kula poluk Iesu pare, “Nogo keketik, inggo u pepe keip puk tamiuoum tar sisikinalik tunene daan. Inggoum mung turung sir totoguo. Inggo gine ru hire tamiuoum ku hire uoum pe tasir Ju, a buturene ru laio inggoum ahik pah mung matoto mung lame.”
34  * Jon 15.12,17; 1Jo 3.23; 2Jo 5“Inggo gine ru heir tamiuoum tar timuhur ualatut, mung uelmalauelhiresioum misiana ru malauelhirintiehe tun peo tamiuoum, temaeit inggoum mung uelmalauelhiresioum. 35 Getung uelmalauelhiresioum o tamata uakapa tun ra turung atengua pare, inggoum tosnogo tamatang uakuakeluko.”
Pita e turung uolih boho pare, e tele tang Iesu
36 Saimon Pita ke dangata tang Iesu pare, “Tamata Noman! Ia ro laa?”
Kare hire tapokis Iesu pare, “Ingga ahik paho matotong uakelukume gine daan tar buturene ru laio, bo i muduhia ingga o turung uakelukume totoguo.”
37 Pita ke dangata poluk pare, “Tamata Noman, ae maene ahiko pahu matotong uakeluk totomuaene daan? Inggo u turung heir katongo tar tukunug tar mata totomua!”
38 Kare dangata tapokis Iesu pare, “Ingga o namana sirampe o turung heir katongo tar tukunum tar mate totoguo? Inggo gine ru hire totomua toro man, tar binaka halanar paolo te koror, ingga o turung uolih uatouono pare, o tele totoguo.”

*13:2: Luk 22.3; Jon 13.27

*13:3: Jon 3.35; 16.28

*13:10: Jon 6.64,70-71; 15.3

*13:14: Mat 20.28; Luk 22.27

*13:15: Pil 2.5; Kol 3.13; 1Pi 2.21

*13:16: Mat 10.24

*13:18: Ker 41.9

*13:19: Jon 14.29; 16.4

*13:20: Mat 10.40

*13:27: Jon 13.2

*13:31: Jon 12.23

*13:32: Jon 17.5

*13:33: Jon 7.33-34

*13:34: Jon 15.12,17; 1Jo 3.23; 2Jo 5