15
Iesu ke uelhire uaranga tolain toro uoho to ranan
“Inggo tero uoho bino nomana tun, doh Tamouguo te tanener iomo bino. * Mat 3.10Inggon e uoto bura liu tar ranananine totoguo ge ahik pahe uoto ua tagu, kare uoto bura uadelauana tar ranananine re uoto ua mare bungbunguan.”
“Bo inggoum kung delauana manas, teeit ku heir peo tar ualasiranine tamiuoum. Mu uangoul tabara dede totoguo, doh inggo u turung uangoul tabara pono tamiuoum. A ranan ahik pahe matot e bungbunguana katong, e bungbunguana kompe gete tur teil toro tukunun. Ter siokono kompe, ahik me kukuanana re matotong ua katongo tamiuoum, e matoto getung uangoul tabaroum totoguo.”
“Inggo tero uoho bino, doh inggoum ter ranan. Mais ra uangoul tabara totoguo, doh inggo u uangoul tabara tasisin, gisin ra turung bungbunguanantieh. Bo gete taboio gisin ahik pah ra matotong guata me inet. * Mat 7.19; 13.42Doh mais ahik pah ra uangoul tabara totoguo, gisina te misianangua tar ranananine ra uoto bura liu turig toro tukunun, kare turung makmakoro, kara bakalaig toro hue. Ge rung uangoul tabara dedeoum totoguo, karung uakeluk tar haua ku ualsiragio, inggoum mung banotong dangata me inete ueltebeir rung malaraig, inggoum ra turung heirisioum. * Mat 5.16Gininanine e ualasira tar uinatoror nang Tamouguo, teeit ke bunguanantiehe per kukuanana tamiuoum, kare ualasira pono pare, inggoum tosnogo tamatang uakuakeluko.”
“Doh inggo u malauelhirintiehe tun tamiuoum misiana re malauelhirintiehe pe Tamouguo totoguo. Gine daan uangoul keip dedengua tar uelmalauelhirener nouguo. 10  * Jon 14.15; 1Jo 2.5Doh ge pare, kung uakeluk nomanoum tenagu ualatuto, inggoum mung uangoul keip dedengua tar uelmalauelhirener nouguo ter siokono ku uakeluk tun peo tena ualatoho Tamoug, temaeit a uelmalauelhirener nanon e moko dedengua totoguo.”
11 “Inggo ku hire tamiuoum mare turung moko tun reg niuaho tamiuoum, kare la unga uaha tun remi niuah. 12  * Jon 13.34Doh inggo gine ru ualatut tamiuoum; “Uelmalauelhiresioum misiana ru malauelhirintiehe peo tamiuoum.” 13  * Jon 10.11; 1Jo 3.16Doh ter i ranar nimalauelhirintiehe tun tar tamata toso bung uanoton, inggon e heir tar tukununa katongo tasisin. 14  * Mat 12.50Inggoum teso bung kalouguo getung uakelukoum tar ualatut geku hiregio tamiuoum. 15 Doh inggo ahik manasa pahu kila uapoul tamiuoum pare, o tamatang kalekinale puk, teeit a tamatang kalekinale ahik pahe ate tar haua re guatain na tang kauek. Temaeit inggo u kilangua tamiuoum pare, o bung kaloug, teeit inggo ku hire luaka uakapa tar mamang inetelik geke hireig Tamoug totoguo. 16 Inggoum ahik pah tekung kedanga totoguo, bo inggo teku kedanga tamiuoum, karu heir tamiuoum tar kalekinale tar la, karung ua me bureher kukuanan. A kukuanana gere moko dedengua. Song re heir Tamouguo tar mamang inetelik tamiuoum gerung dangata tolaig tar hangouguo. 17  * Jon 13.34Doh nag ualatuto tamiuoum teene, mung uelmalauelhiresioum.”
Iesu ke ualatut tosno tamatang uakuakeluk
18 “Gete siokor tokouasaisir tamatang gane i kot tamiuoum, inggoum mung namana huarangua kompe pare, gisina ke tokouasa uakikilangais totoguo. 19  * Jon 17.14Doh ge paro peng koto nomanoum o tamatang gane i kot ra turung malauelhirintiehe tun tamiuoum misiana re malauelhirintiehe peono toso uanoton. Bo inggo ku kedanga liu manasa tamiuoumane i kot. Temaeit inggoum ahik pah ter namiu tatanon. Temaeit puk re tokouasaisir tamatang gane i koto tamiuoum. 20  * Jon 13.16Mu namana huara kompe ku hire peo tamiuoum. Ahik me tamatang kalekinale re i rana liu tena tang kauek. Geta guata uasar tamata totoguo, gisina ra turung guata uasa pono tamiuoum. Bo geta longorosin, kara uakeluk tar haua ku ualasiragio, gisina ra turung longor, kara uakeluk pono tar niualasirar namiuoum. 21 Gisina ra turung guata tar hagaraninanine tamiuoum, teeit totoguo, ge gisina pe ra tele tang maiene ke heiriha totoguo. 22 Ge pakene ahiko pah ku me menmene baka uoum tasisin, gisina pake haik pah ra kouh teres niguata uasa. Doh gine daan gisin ahik manasa me lele ra lihin tar touaouo teres niguata uasa. 23  * Luk 10.16Mai re tokouasain totoguo inggon e tokouasa ponoin tang Tamouguo. 24 Ge pakene ahiko pahu me kalekinale kudul i uantinanina tasisina tar inetenine ahik me tang sioko re matot e guat, gisina pake haik pah ra kouh keip teres niguata uasa. Bo gine daan gisina ka bangampe tar inete ku guatagio, kare tokouasa dedempeis tamiraeim me Tamoug. 25  * Ker 35.19; 69.4Bo ginina ke pokoso puk, maeit a haua geka boloin tenas ualatutusin e pokoso nomana tun. A tabo tengkana tun re tokouasa peisisina totoguo.”
26  * Jon 14.26“Binaka re lahar nipoul geru heir turuhaio tang Tamoug, inggono ter Iabena ger uauaman gere la tur tang Tamouguo. Inggon tere me hirhire tauete teil totoguo. 27 Doh inggoum mung turung hirhire tauete teil pono tasir tamata totoguo, ge inggoum pe kung uangoul keip tur totoguo tar uakekenen.”

*15:2: Mat 3.10

*15:6: Mat 7.19; 13.42

*15:8: Mat 5.16

*15:10: Jon 14.15; 1Jo 2.5

*15:12: Jon 13.34

*15:13: Jon 10.11; 1Jo 3.16

*15:14: Mat 12.50

*15:17: Jon 13.34

*15:19: Jon 17.14

*15:20: Jon 13.16

*15:23: Luk 10.16

*15:25: Ker 35.19; 69.4

*15:26: Jon 14.26