2
Iesu ter tamatang poul tagigeig
* Hib 7.25-26Ro bung tug! Inggo ku bolo pukume tar uelhireninanine tamiuoum, maeit inggoum ahik pah mung turung guata tar niguatar sa. Bo mai tagigeig ke guata uasa, inggeig nagi tang siokor tamata re tur keip tagigeig i uoum tang Tamagig Iesu Kristo ger tamat a kodkodoh. * Jon 1.29; Kol 1.20; 1Jo 4.10Inggono pe ter uahung ke me kale uelmahing teregi niguata uasaeig, doh ahik pah tagigeig puk, bo teres niguata uasa ponomper tamata uakapa tunane i kot.
Bo inggeig i turung ate tun pare, o nang God geti uakeluk tun tena ualatohon. A tamata gere kula pare, “Inggo u ate tang God,” doh ahik pahe uakeluk tena ualatohon, inggon a bohoboh, ahik pahe uangoul keip toro man. * Jon 14.21,23Bo mai re longoro, kare uakeluk tono uelhire God, inggon e ualasirain pare, e malauelhirintiehe tun tang God, doha nimalauelhiron a kodkodoh tun. Inggono te paara, ri ate pe inggeig ri uangoul tokaha keip uaia pe tang God. Mai re kula pare, e uangoul tokaha keip uaia tang God, inggono pake guata sirangua pono tar niguata ke guata pe Iesu.
A ualatut mari uelmalaresieig
* Jon 13.34; 2Jo 5-6Ro bung kaloug! Inggo ahik pah ku bolome tamiuoum me timuhur ualatut, bo a ualatohonene, “I uelmalaresieig.” Ter siokono kompe tar ualatut gekung longoromegioum sioun tar uakekenen. * Jon 1.9; Roum 13.12Bo a ualatut pukuonene ku bolomeio tamiuoum a timuh pon, karo man tena nitua Kristo, doha nitua ponor emiuoum. Ter hauon a kitup e hilhiliu uain, kara luh ger man gine manasa re luh uamarmarein.
* 1Jo 4.20Mai gere kula pare, “E uangoul teil tar luh, kare tokouasain tang uanotono gere tagorong mana pono tang Kristo.”* toro uelhireng Grik “tahin.” Inggon e uangoul harahampe tar kitkitupun. 10  * Roum 14.13Mai re malauelhirintiehe tang uanotono gere tagorong mana pono tang Kristo, inggon e uangoul teil tar luh, kara hik me inete re uasuasa tatanon i lolono tena niuangoul. 11  * Jon 12.35Bo mai re tokouasain tang uanotono gere tagorong mana pono tang Kristo, inggon e uangoul tar kitkitupun, kara hik pahe ate ia re lihihia, teeit a kitup ke uakut tatanon.
 
12 Inggo ku bolome tamiuoum ro bung tug, teeit remi niguata uasaoum ka uadelauana manasaig tar hangana Kristo.
13 Doh inggo ku bolo ponome tamiuoumur mamahoholik, teeit inggoum mung ate tatanonene re uangoulung sioun ke uakekene pemer binak.
Doh inggo ku bolo ponome tamiuoumur kalan, teeit inggoum kung touahiua tang Satan.
Doh inggo ku bolo pukume tamiuoum ro bung tug, teeit inggoum mung ate tang Tamagigeig.
14 Karu bolo ponome tamiuoumur mamahoholik, teeit inggoum mung ate tatanonene re uangoulung sioun ke uakekene pemer binak.
Karu bolo ponome tamiuoumur kalan, teeit inggoum o tampopokoh, kare no uelhire God o uangoul teil tamiuoum, karung touahiua tang Satan ger tang sa.
 
15  * Roum 8.7Uakenua tar malauelhir i kot, doh tar ineteng gane i koto ger sa, bo gero malauelhira taninin na nimalauelhir God ahik pahe moko totomua. 16  * Roum 13.14Temaene a mamang inetelikane i kot misiana tar nimalauelhirir sa, kare tar gehe tar inet, kare tar uairana katongo turin tena bureher inet. A niguatanin ahik pahe la tur tagu tang Tamagigeig, bo e la tur pukane i kot. 17  * Mat 7.21Doha kot, kara mamang inetelik geka malaraig e turung kapa dede, bo mai re guat, kare uakeluk tena nimalara God, inggon e la turung uangoul dedenguampela.
No uelmatan Iesu
18  * Mat 24.5,24; 2Jo 7Ro bung tug! Gine ter uadouhinar binak, doh inggoum kung longoro manasa tena uelmatana Iesu e turung la manasame. Doh gine daan no uelmatana Iesu o bureh, gisine ra uangoul manas. Temaeit ri ate inggeig pare, inggono ter uadouhinar binak. 19  * Apo 20.30Gisina ka hiliu tur tar totoene tagigeig, teene ahik pesina paho nagigeig tun. Bo ge pakene o nagigeig tunusin, gisina paka uangoul tagu dedempela tagigeig. Bo gisina ka hiliu tar totoene tagigeig e ualasirangua pare, ahik me tang sioko tasisinar nagigeig.
20  * 1Ko 2.15; 2Ko 1.21; 2Jo 2Bo inggoum ke uelpikur manasa Iesu tar Iabena Dedeil. Temaene rung atenguaoum toro man. 21 Inggo ahik pah ku bolome tamiuoum, teeit inggoum mung tele toro man, bo inggoum mung ate, karung ate pono pare, ahik pe mo boho ro la tur toro man. 22  * 1Jo 4.3; 2Jo 7Maionor bohoboh? Inggono ter tamata gere uolih tang Iesu pare, ahik pah ter Kristo. Doha tamata gere kula sira pare, na uelmatana Iesu, kare uolih pono tang God ge Tamagigeig mer Tun. 23  * Jon 5.23; 1Jo 4.15; 5.1Doh ahik me tang sioko re ueluelde puk tar Tunon e ueluelde pono tang Tamanon. Bo mai re kilauatoro tar Tunon, inggono ke kilauatoro pono tang Tamanon.
24 Banga tapokis tar haua kung longoro turig tar uakekenen, karung sanga dede taninin, getung uakelukoum, inggoum mung turung uangoul tokaha teil dede tar Tunon, doh tang Tamanon. 25 Inggono ke ualapagaha tagigeig pare, “Inggeig i turung kale tar nitua gere moko dedengua.”
26 Inggo ku bolo pukume tanininanine tamiuoum tar tur tane tas maisir tamata gera marang uoum keip tamiuoum toro boh. 27  * Jon 16.13Bo inggoum ke uahuhu manasa Iesu tar Iabena Dedeil, kare moko dedengua tamiuoum, ahik baka poluk pah mung sir me tamata re ualasira tamiuoum. A Iabena Dedeil tere ualasira manasa tamiuoum tar mamang inetelik. Doh na niualasiron a man, ahik paha boh. Uakeluk dede tar haua ke ualasiragiono tamiuoum marung uangoul keip dedeoum tatanon.
28 Ro bung tug! Uangoul keip dede tang Kristo marung ongoloum tar binaka gete kotpokos, kara hik pah mung tokouaouo, karung matala gete tapokisimeon. 29  * 1Jo 3.10Getung ateoum pare, Iesu a tamata a kodkodoh, inggoum mung atengua pono pare, o tamata uakapa geka guata uaia, gisin o bung tunon.

*2:1: Hib 7.25-26

*2:2: Jon 1.29; Kol 1.20; 1Jo 4.10

*2:5: Jon 14.21,23

*2:7: Jon 13.34; 2Jo 5-6

*2:8: Jon 1.9; Roum 13.12

*2:9: 1Jo 4.20

*2:9: toro uelhireng Grik “tahin.”

*2:10: Roum 14.13

*2:11: Jon 12.35

*2:15: Roum 8.7

*2:16: Roum 13.14

*2:17: Mat 7.21

*2:18: Mat 24.5,24; 2Jo 7

*2:19: Apo 20.30

*2:20: 1Ko 2.15; 2Ko 1.21; 2Jo 2

*2:22: 1Jo 4.3; 2Jo 7

*2:23: Jon 5.23; 1Jo 4.15; 5.1

*2:27: Jon 16.13

*2:29: 1Jo 3.10