1 Jon
A uakikilangana ro bolobolo ke boloin Jon
No uakikilangana ro bolobolo Jon
Jon ter uakikilanganar tamata ke uakeluk tang Iesu. Inggono ke ate uaia tun tang Iesu. Doh inggono ke ate uaia tun ponompe pare Iesu te God (1Jo 1-3).
Jon ke bolo toro bolobolo rone, o la tasir tamatang tagorong mana tar ate pare God e malauelhr tasisin (1Jo 3.1). God e malara tun tagigeig, temaene inggeig paki malauelhir pono tasir gisiameher tamatang tagorong man (1Jo 3.17; 1Jo 4.19-21). A puhono tena puhung ualatutompe God tar mamang binakalik (1Jo 2.8), inggeig paki malauelhir tasir gisiameher tamat.
Jon ke marang uanamana pono tasir tamatang tagorong mana toro mana pare, O tamatang tagorong mana tesno tamatampe God, doh gisina tera uaha tar matakaluana keip tatanon (1Jo 3.1; 2.3).
I lolono toro bolobolo rone:
A luh doha kitup (1.1-4)
No keketik God, kare no keketik Satan (1.5–2.2a)
O man, doho boh (4.1-6)
Na kalekinaler nimalauelhir (4.7-21)
Pehuara keip tar nitagorong man (5.1-21)
1
Iesu tero uelhire gero tua
* Jon 1.1Inggeim king bolome tamiuoum toro uelhire rone gero tua gero mokon sioun ke uakekene pemer binak. Inggeim king longoro tun toro uelhire roon, karing banga tun tar matamiu, kare tuha tunur limamiu. * Jon 1.14Inggonene re heir tar nitua ke uamakahain tamiueim. Doh inggeim king banga tatanon. Inggono ke hire tun toro mana tamiueim, doh inggeim king hirhire tauete teil pono tamiuoum pare, inggono tere kale teil tar nitua gere moko dedengua, inggon e uangoul teil tang God ge Tamagigeig, kare me ualasirain tagigeig. Inggeim king hire tauete tamiuoum tar haua king bangain, karing longoroin marung uangoul uaia keip tokahoum tamiueim.
Doha niuangoul tokaha uaiaonene a nagigeig mes Iesu Kristo, doh God ge Tamagigeig. * Jon 16.24Inggeim king bolo puk toro uelhire roono rone mare unga uaha tun regi niuaheig.
God ke uadelauana teregi niguata uasaeig
* 1Ti 6.16; Jas 1.17Rone tero uelhire geking longoro turuiem tang Kristo, karing hire tauete tamiuoum. God Inggono ter luh, dohi lolono tatanon ahik me kitup tagu. * 1Jo 2.4Temaeit geti kuleig pare, i uangoul tokaha uaia keip tang God, kari uangoul harahampela tar kitkitupun, inggeig o bohoboh, kara hik pahi uakeluk tun toro man. Bo geti uangoul keipeig tar luh misiana re uangoul teil pe God, inggeig i matot i ueluiaesieig, song re uadelauana tunur deuatingina Iesu ger God tagigeig teregi mamang niguata uasalik.
* Ker 32.5; NU 28.13Bo geti uoliheig ahik me niguata uasa kaeig tatagig, inggeig i bohboho katongosieig, karo uauaman ahik paho moko teil tagigeig. Bo geti hire luaka inggeig teregi niguata uasa, inggon e uadelauana teregi niguata uasaeig, kare uadelauana tagigeig tar mamang inetelikir sa. Teeit God a uauaman, kara kodkodoho dede. 10 Bo geti kula inggeig pare, ahik pah ki guata me niguata uasa, inggeig i kulangua tang God a bohoboh, kara hik pahi uauia tono uelhireon o lame i lolono tar niuangoulur nagigeig.

*1:1: Jon 1.1

*1:2: Jon 1.14

*1:4: Jon 16.24

*1:5: 1Ti 6.16; Jas 1.17

*1:6: 1Jo 2.4

*1:8: Ker 32.5; NU 28.13