14
Ahik paho bang kedanga tar tang giameher tamat
* Roum 15.7Tar tamatetie ahik paha popokoho na nitagorong man, inggoum mung uahue tar kale tatanon, kara hik pah mung uelperere keip tatanono tar haua re namanaion ter uia ue a sa. * Uak 9.3-4Misiana pare, gete tagorong mana me tamata pare, auiar ein ueltebeir tar niein, bo a tang giamehe pukur tamatang tagorong mana na torikir ninamana tar inete ke kulaig God ra einig. * Kol 2.16A tamatener ein ueltebeir ahik pahe bangang uelsigal tar tamatene ahik paha ein ueltebeir. Ge God pe ke uahue manasa tar kale tatanon. * Mat 7.1; Jas 4.11-12Ingga te mai maro kedanga tena tamatang kalekinaler tang giameher tamat? Na tamata uleikiono tere banotong hire tatanono ge pare, ke guata uaiaono tena kalekinale ue ahik. Doh gitila i uoum, a tamata uleik e turung hire tena tamatang kalekinale pare, inggono ke guata uaia tena kalekinale gitiempe gete ke ein pukuono tar giniameher niein ue ahik. Ge a Tamata Nomana pe a tampopokoho tar poul tatanono tar kalekinale dede tang God.
* Gal 4.10-11Ter siokono komper hagar, o gisiameher tamata ra namana me siokor marein a dedeil uain tar giameher marein, doho gisiamehe ra namana tar marein uakapa paha siokono kompe. Bo inggoum pukur tang siok tang siok mung namnamana hamas tun, karung ualongoro tar haua re hireig remi ninamana uaiaoum tamiuoum tar guat. Mair tamata re namana tar siokor marein pare, a marein uleik tar lotu tang God, inggon e lotu tar mareinon tar uatakai tar Tamata Noman. Ter siokono kompe gete me kalamiuoum e namana pare, auiar mamang nieinilik menia pono tar mahar singsingin, inggon e ein tananin tar uatakai tar Tamata Noman. Teeit ka heir pesina tar uatakai tang God song ka ein.
Doh gete me kalamiuoum e naman a sar ein tar mahar singsingin, doha kahakahar niein, inggono ke malara tanik manasampe pare, mare uatakai tar hanganar Tamata Noman, kare uauaha tang God ke heir pe tar niein. Ge inggeig pe ri tua pe ahik pahi uauaha katongosieig, misiana ponompe geti mateig ahik pahi mata tereigigir nimalar. * Gal 2.20Gine ri tua pelaeig, auia tagigeig tar uatakai tar Tamata Noman tenagi niuangoul, doh geti mateig, auia tagigeig tar uatakai tar Tamata Noman tar binaka ri mat. Temaeit gete hape i mateig ue i tua, inggeig nagi tamata uleik tar Tamata Noman. Ter tengkana teene Kristo ke mat, kare tua tapokis tur tasisit ka mat, maeit inggono nas Tamata Nomana tokahanguamper mata doho tua.
10  * 2Ko 5.10Bo ingga ae maene ro bang kedanga uasa tang uanotoum? Ue ae maene ro banga uahiua ingga tang uanotoum? Namana uanon, inggeigir tang siok tang siok i turung tur kahakah i uoumuhia tono tabtabilang uelhehek God. 11  * Pil 2.10-11Ge no uelhire God pe o kula pare,
 
“Inggo u hire tun tamiuoum, gine teo per God ger tua teke kula per Tamata Noman,
‘o tamata uakapa tun ra turung hatup uahiua totoguo,
doho tamata uakapa tun ra turung hire luaka pare, Inggo a God.’ ” Aisaia 45.23
 
12 Song ri turung heir uakapa tununguampe inggeigir tang siok tang siok tar haua ki guatain tang God. Inggeig ahik pahi guata toso uanotougig ra pung, kara guata tar niguata uasa 13 Temaeit inggeig i uakenua manasa tar ueluelkedangasieig, bo i namana uiuir pare, ahik pahi ualor, kari uapunga tar tang giamehe tar niguata uasa.
14  * Apo 10.15; Tai 1.15Inggo u mene sira tar tamateitier tohangana tar Tamata Noman Iesu. Inggo u iate tun pare, ahik uadeil me niein re uasa tagigeig tena nibanga God ki ein pe tananin. Bo gete me tamata re tagorong man me inete pare, a sa, song ter saono tatanon. 15  * 1Ko 8.11-13Gete hagouo uasa uanotoumua totomua, teeit tar haua ro einia, ingga ahikingua pah ko pilese sir o malauelhir tang uanotoum. Ahik paho mamantouo keip tang uanotoum tar haua ko einin, ge Kristo pe ke mata tatanon. 16 Ahik pah mung uamaluana tar haua rung bangaig pare, auia ra meneig a sa.
17 Ge na Nitoia pe God ahik paha ineteng banga to tar haua ri einigieig ue ri inumig, bo i uangoul keip tar niuangoulur kodkodoh, karo hiarou, kara niuah geke heirinir Iabena Dedeil tagigeig, 18 teeit a tamata gere kalekinale tar hagarionene God e uaha tun tatanon, doho tamata ra ueltada tatanon. 19  * Roum 12.18; 15.2Temaene i kale manaseig tar inete re uakotpokoso toro hiarou, doh tar uelmene uatampopokohosieig.
20  * 1Ko 8.13Ahik pah mung mamantouo tena kalekinale God tar haua rung einin. A niein uakapa tun a delauan, bo a sa puk tar tamata tar ein me inete ueltebeir gere guata tar tang giameh e pung. 21 Auiantiehe totomua tar toub tar singsingin ue o toub tar inum tar bino ue tar guata me puh gere uapung tang uanotoum. 22 Temaeit a haua ro tagorong managia, uamoko tereng ninamana tar inetenin, a ineteng tamiraoum me God. Ge me tamat e guata me inete re atein a kodkodoh, doh na ninamana uaiaon ahik pahe tohotola tatanon, doh inggon ahik pahe matal, inggon e turung uah. 23 Bor tamata ger torik na ninaman, ra tohotolain ke guata tar niguata uasa, teeit tar binaka re ein toubuon, inggon ahik pah ke tagorong mana tun, inggon ke guata uasa, teeit a mamang inetelik ge ahik pahe la tur tar nitagorong man e kotpokos a niguata uasa.

*14:1: Roum 15.7

*14:2: Uak 9.3-4

*14:3: Kol 2.16

*14:4: Mat 7.1; Jas 4.11-12

*14:5: Gal 4.10-11

*14:8: Gal 2.20

*14:10: 2Ko 5.10

*14:11: Pil 2.10-11

*14:14: Apo 10.15; Tai 1.15

*14:15: 1Ko 8.11-13

*14:19: Roum 12.18; 15.2

*14:20: 1Ko 8.13