19
Sakeus ger tamatang kale tar takis
Iesu ke lekala i Jeriko, kare haiala i uantinanina tar uan. Doha tamat e uangoul tar uanion a hangana tang Sakeus. Inggono nas uleikir tamatang kale tar takis, doh inggon a tang mani. Inggon e marang banga uasa tun maionene Iesu, bo teeit kompe a tamata puhina peon, maeit ahik pahe banot e bang huar, doh teene pon o manai per tamat. Doh Iesu e lihime tar lelon, temaeit ke ualolaon i uoum, kare la moto toro douk fig mare bang huarala.
Tar binaka ke me la matoto Iesu tang Sakeus, kare tada kai taro i ran, kare kula tatanono pare, “Sakeus o hiuo ualahur puk manasampehaene daan. Inggo u la uangoul tun bakampe daana tenang uma.”
Maeit Sakeus ke longoro kompe, kare hiu, kare me kila keip tang Iesu tar niuah. * Luk 15.2O mamang tamata uakapa ka banga tar puhon, kara uakekena tar ueluelmene pare, “E la tun manasampeono tena umar tamateitir sa.”
* KT 22.1; Aha 5.6-7Bo Sakeus puk ke tentur kai, kare kula pare, “Bangar Tamata Noman! Inggo gine manasa ru heir tar maharanar mamang inetelikininer noug e la tasir tiome, doh getu boho me tamata me inet. Inggo u turung bulaua uatoueit tapokis tar bulauana ro boh.”
* Luk 13.16; Apo 16.31Maeit ke kula Iesu tatanono pare, “Daan ke laha God tar uelkarus tamiuoum tar umene, teene a tamatane a tuna pono Abraham. 10  * Luk 15.4; Jon 3.17; 1Ti 1.15Ge a Tuna per Tamat ke lame tar me sir uelhir, kare uelkarus tasir tamata geka heil sira tasir sipsip.”
O uelhire uaranga tar hangaulur mani
11 Tar binaka ra ualongoror tamata tena niualasira Iesu, inggono ke hire tasisina toro uelhire uarang, teene inggono ke uahuhut i Jerusalem, doho tamata ra namana pare, na Nitoia God e turung pokoso puk manasampe. 12 Kare kula Iesu pare, “A tamata gere la tur toro matina toia ke kaleuatoro tar la tar giameher pang uan gere uairehentieh. Inggono ke haiala mara la uatoia toin tar pang uanion, song re turung la tapokisime. 13 Tar binaka ke marang hiliuion, inggono ke kila baka tosno hangaulur tamatang kalekinale, kare heir tasisina tar 20 kina hahai, kare kula tasisina pare, ‘Mu uamoko tar maninine mare poho uabureh, e tuka getu tapokisimeo.’ 14 Bo o tamatan tena uan pukion e tokouasais tatanono temaeit gisina ka ualatue uakeluk tasir tamata ra la uakeluk tatanon, tar la kula pare, ‘Inggeim mi de tar tamatane mata kotpokoso sira pare, nami toiaeim.’ ”
15 “Bo inggono ka uatoiampein, song ke la tapokis tena uan. Maeit inggono ke kilame tasir tamatang kalekinalesit geka heiris tar mani mare ate a touiha ka uakotpokosoigisin. 16 A uakikilanganar tamata ke lame, kare me kula pare, ‘Ir Tamata Uleik, inggo ku uapoho uanoto tar 200 kina tar mani geko heiria.’ 17  * Luk 16.10Doh na tamata uleikiono ke mene hahaua pare ‘Nag tamatang kalekinaleo, ingga ko guata uaia tun! Teeit ko kalekinale uaia keip pea tar mani ger sasalik tun, temaeit gine daan inggo u uamatoto totomua ter tamatang kaueke tar hangaulur uan uleik.’ ”
18 “Kare la polukuhar uatang torikinar tamatang kalekinale, kare me kula pare, ‘Ir Tamata Uleik, inggo ku uapoho uanoto tar 100 kina tar mani geko heiria.’ 19 Kare mene hahaua na tamata uleikiono pare, ‘Auia tun! Inggo u uamatoto totomua ter tamatang kaueke tar tolimar uan uleik.’ ”
20 “Doha tang giameher tamatang kalekinale ke la polukuha, kare me kula pare, ‘Ir Tamata Uleik! Kale tenang maniene, inggo ku gomo uaouo taninina toro mahar gomon, karu uamok. 21 Inggo ku sokoro totomua, teene a ualasokoro pe ingga. Ingga o uoto kale uahuara puk tar haua re kotpokoso tur tenas kalekinaler gisiamehe geka guataig.’ ”
22 “Kare kula na tamata uleikiono tatanono pare, ‘Ingga a sa! Inggo u kedanga keip totomua tenang uelhire katong. Ingga a tamatang kalekinale uasa, Ingga ko ate pare, inggo a tamat a ualasokor, karu kale uahuara puk tar haua re kotpokoso tur tenas kalekinaler gisiamehe geka guataig. 23 Ae maeit ahikia mato la uamokola tenag manio tar umang mani maru me kaleo me mani geke poho uahahaua tar binaka getu la tapokisime?’ 24 Kare kular toia tasir gisiameher tamatang kalekinale pare, ‘Kale liu tar mani tatanon, kara heirig tar tamatang kalekinale geke uapoho uanoto tar 200 kina.’ ”
25 “Kara kulasina pare, ‘Ahik dehonor tamata uleik, inggono deh ke kale manasa tar 200 kina!’ ”
26  * Mat 13.12; Luk 8.18Kare kular toia pare, “Inggo gine ru hire pare, maisir tamata geka kalekinale keip uaia tenas bureher inet, gisina ra turung heir uaburehe ponois. Bosir tamata ge ahik pah ka kalekinale keip uaia tenas inet ue gete kae manasa uoumig menas inetesin, ginina ra turung siokor kale liuig. 27 Bo mu ueliu pukumeane tos nogo uelmatanio geka ueluelde matu toiao tasisin, kara me uiliatung pous toisisinane i uoum totoguo.”
28 I muduhia ke mene uakapa baka pe Iesu, kare la uoumunguala i Jerusalem.
Iesu ke kaleuatoro tar lekala i Jerusalem misiana tar toia
29 Git re lang uahuhut manasa pe Iesu i Betpage, dohi Betani geura uahuhut tar siusan gera kilain a Siusanang Oliv, Iesu ke ualatue tena toking uakuakeluk, kare kula pare, 30 “Raoum mura la tar uaneit i uoumuhia, kaura la lekala ium, kaura la tupara tar donki kalan a nisanga uatur. Inggon ahik me tang siokor tamata ke panete baka uoum tatanon. Luaka tatanon, kara keipimeinane. 31 Gete me tang sioko re me dangata tamiraoum pare, ‘Ae maeit kura luaka raoum tatanon?’ Mura hire tatanono pare, ‘A Tamata Noman e malara tatanon.’ ”
32 Maeit rasina kura la, kaura la tupara sira re moko per mamang inetelik ka hire peis. 33 Gine ura luaka tur pe rasina tar donki. Tanener donki ke dangata tasrasina pare, “Ae maeit ura luaka liu raoum tar donki.”
34 Kaura mene hahaua rasina pare, “A Tamata Noman e malar e kalekinale keip tatanon.” 35 Doh rasina kura me ueliuime tatanono tang Iesu. Kaura baka uaponala tenasira hikhiku i rana toro pinenar donki, kaura poul tar uapanete tang Iesu tar donki.
36 Git ke la manasa peko Iesu, o tamata ka heig tenas hikhiku tar lel. 37 Doh tar binaka ke me la uahuhutiono tar lele gere la uahiuako tar Siusan i Oliv, no tamatang uakuakeluk Iesusitir manai ka siokor uatakai keip tar niuaha uleik, kara kulkula ualeik, teene ka banga pesina tar bureher nitouo geke guataig Iesu.
 
38  * Luk 2.14Gisina ra kulkula pare,
“A niguata uaia e la tar toiaene
geke laha tar hanganar Tamata Noman!
O hiarou o mok i Heuen,
doh inggeig i uatakai,
kari uouongono tar hangana God ger i ranantiehe tun!” Ker 118.26
39 O gisiameher Parisi geka uangoul tagu tasir manai tamata ka kula pare tang Iesu, “Ir Tang Ualasir, ingga o uelkukur tosno tamatang uakuakeluk tar puhene ra kulainisin.” 40 Kare mene hahauono tasisina pare, “Inggo gine ru hire tamiuoum geta uangoul bukbukusin, a palauanine tere turung kaling ualeik!”
Iesu ke kiring tasir tamatang Jerusalem
41 Gine re lang pokoso peko Iesu i Jerusalem, kare banga tar uan uleik, inggono ke kiring e ueldolom, kare kula pare, 42 “Ge pake gine mu ate tanikoum daana tar haua re banot e heir toro uelhiarou, bo ka touaouo pukin tar matamiuoum. 43 A binak e turung la tunuha tamiuoum, doh nomio uelmatanioum ra turung turtur uiloho tane tar koto tamiuoum mara hikioum pah mu banotong ualo tauete liu. 44  * Luk 21.6Doh gisina ra turung ueh uatamtamiana to tamiuoum i koto menia toso bung tumiu i koboro tenami uan uleikioum, kara siokor mamantouo tar uan uleikene, teene inggoum ahik matung bang paroko tar binaka ger nang God ke la peha tamiuoum.”
Iesu ke geil liu tur tasir tamata tar umang lotu ger dedeil
45 Song ke la lekala Iesu tar umang lotu ger dedeil, kare la geil tauete tasisit ra uabulbulaua to tar inet ium. 46 Kare hire tasisina pare, “No uelhire God gero nibol o kula pare,
 
‘Nag umo a uma ra turung lotu toin.’
Bo inggoum kung guata sira tar umon a nosir ueuenau.” Aisaia 56.7; Jeramaia 7.11
 
47  * Luk 21.37Doha mamang mareinilik Iesu e ualualasira to tar umang lotuono ger dedeil. Bo o patere uleik puk, doho tamatang ualualasira tar ualatut mesir gisiameher tamata uleik ka uedanga tar marang uiliatung pous tang Iesu. 48 Bo ahik puk pah ka tupara me hagar mara guat, teene o tamata ra marang ualongoro uaia tun tar hauanine ke meneig Iesu.

*19:7: Luk 15.2

*19:8: KT 22.1; Aha 5.6-7

*19:9: Luk 13.16; Apo 16.31

*19:10: Luk 15.4; Jon 3.17; 1Ti 1.15

*19:17: Luk 16.10

*19:26: Mat 13.12; Luk 8.18

*19:38: Luk 2.14

*19:44: Luk 21.6

*19:47: Luk 21.37