2
Iesu ka pohoin
Doh tar binakaninanine o ualatoho popokoho o la tur tang Agustus ger toia, roono ko la uakapa toro pang uan gero mok i kukulebang tar nikauekeng Roum pare, o tamata ra la uamoko tar hangas toro bolobol. Inggonene ter uakikilanganar uamoko hangana tasir tamata tar binaka re tamata uleik Kuirinius i Siria. Doho tamata uakapa tun ra tapokis tonosio uauanilik tar uamoko tar hangas. Temaeit Josep ke hiliu tar uan gera kilain i Nasaret gere mok i Galili, kare la uamoto taro i Judia tena uan Debit gera kilain i Betlehem, ge inggono pe a peng toro matina tang Debit. Inggono ke lang uamoko tara hangas me Maria ger niualamatoto tar le tatanon, doh inggon a balakoso manas.
Doh tar binakene ura uangoul rasin i Betlehem, a binakang poho tar keketik ke pokoso manas. Kare pohonguaono tar uakikilanganar tun, a bulout. Kare auih uiloho tar gomono tatanon. Kare uarikin tatanon i lolono tenas buturung einir bulamakau mesir sipsip, teeit o umang hohouo ke uoun uakap.
O anggelou ka me pokoso tasir tamatang kaueke tasir sipsip
Tar boungon, o tamatang kaukaueke tasir sipsip ra uangoul, kara kaueke tonosio sipsip tar butur gere uahuhut i Betlehem. Doh na anggelour Tamata Nomana ke pokos i uoumuhia tasisin, kare balo uilohonguaha na luhur Tamata Noman, ke balantiehe tun, doh gisina ka sokorontiehe tun. 10 Bo a anggelou puk ke kula tasisina pare, “Ahik pah mu sokor! Ualongoro uaia tun, inggo u lang ueliu taueteha toro Uelhire Uaia gero turung keip pokoso tar niuaha uleik tasir mamang tamatalik. 11 Daan nami tang uelkarusioum ka poho toin tena uan nu Debit. Inggono te Kristo ger Tamata Noman. 12 Doh gine ter uaparok e la tamiuoum pare, inggoum mu la tupara tar guam ger niauih uiloho tar gomon, kare rikin i lolono tenas buturung ein tor bulamakau mesir sipsip.”
13 Ahik me manasan, o burehe tunur gisiameher anggelou ka me pokoso pon, kara siokor uatakai tang God pare,
 
14  * Luk 19.38“Uatakai tang God ger i ranantiehe tun.
Doh gane i kot, o moko ro hiarouo tasir tamatasit re malauelhiris God.”
 
15 Gitie ka hiliu per anggelou tasisin, kara la tapokis i Heuen, o tamatang kaukaueke tasir sipsip ka ueluelkuleis pare, “Ti siokor la i Betlehem, kari la banga tar inetonene ke kotpokoso geke hireinir Tamata Nomana tagigeig.” 16 Temaeit gisina ke uateueleis tar la, kara la tupara tang Maria, doh Josep, doha keketik e rikin tenas buturung ein tor bulamakau mesir sipsip. 17 Git ka banga baka pesina tatanon, gisina ka ueluatata tauete toro uelhire hape ka hire peis tar keketik. 18 Doh gisine uakapa tun ka siokor longoro toro uelhire roono ka siokor lutara tun ka hire per tamatang kaueke tasir sipsip tasisin. 19  * Luk 2.51Bo Maria puk ke uamoko toto tar mamang inetelikininanine toro balan, kare namanaehe tun hape pake kalahara per uelhirenin. 20 Song ka la tapokisir tamatang kaueke tasir sipsip ra uatuatakai teil, kara heir tar hangana uleik tang God tar haua geka siokor longoroigisin, kara bang. A mamang inetelik a siokono sira tun hape ka hire peisisin.
Iesu ka keipin tar umang lotu ger dedeil
21  * Luk 1.31Tar uatualinar marein tar binakeit ka pokoinir kapokonor guam, inggono ka uelkilain tang Iesu. A hangonene ke heirinir anggelou i uoumuhia tar binaka halanono te koup i lolono tang tinan.
22-24  * KT 12.1-8; 13.2,12A binaka ke la manasame tang Maria, doh Josep tar guata sira hape re kula pe na ualatut Moses pare, “O kuah ra kale uadelauanais tar matana God i muduhia ra poho pe tar guam.” Temaeit kura keip rasina tang Iesu i Jerusalem kaura la heir tar uahung pare, a torikir matang baluh ue a torikir babaluhulik tar uakeluk tena ualatutur Tamata Noman. Tar binakonene rasina kura heir pono tang Iesu tang God, ter hauono na ualatutur Tamata Noman e kula pare, “O mamang keketik buloutulik gera poho uakikilangais paka heir sirais pare, o nanar Tamata Noman.”
O uelhire ke mene uatuhain Simeon tang Iesu
25 Doh tar binakoneit e uangoulur tamat i Jerusalem a hangana tang Simeon. Inggon a tamata kodkodoho tun, kare uoto uakeluk uaia tun tang God, doha Iabena Dedeil e uangoul teil tatanon. Inggono ke uanguangoul tang God e ueliuiha tang Kristo tasir Israel. 26 Inggono ke ualasira uakalaharainir Iabena Dedeil pare, inggon ahik pahe uolong mat e tuka gete banga bakono tar tamatang uelkarus geke heir uahiuahainir Tamata Noman. 27 Doh inggono ke keipilainir Iabena Dedeil tar umang lotu ger dedeil. Tar binakonene a toking tinana Iesu kura lekala tar umang lotu ger dedeil tar guata tar uahung, kaura ueliu sira ponola tar guama pare, a uahung e la tang God tar uakeluk tenas ualatutur Ju. 28 Gine ke banga pe Simeon tar guam, kare la buakangua tatanon, kare uatakai tang God, kare e kula pare,
 
29-31  * Ais 52.10; Luk 3.6; Tai 2.11“Nag Tamata Nomano ger i ranantieh,
Inggoene daan song ku unga uaha tun,
u banot u mata keip toro hiarou,
ge inggo pe ku banga manasa tatanon, ngohina ko ualapagah pe ingga totoguo.
Inggo ku banga katongo manasa tar Tamatang Uelkarus
geko kedangaia mara bangar tamata uakap.
32  * Ais 42.6; 49.6; 52.10Inggono ter luh gere turung luh uakalahara toro mana
gero noumua tasisit ge ahik paho Ju.
Doh inggon e turung heir tar hangana uleik tasir Israel ges nongo tamata.”
 
33 Maria me Josep kura siokor lutara tun tar haua ke menmene uatuhaig Simeon tang Iesu. 34  * Ais 8.14; Mat 21.42; 1Pi 2.8Kare dangatangua Simeon tang God me niguata uaia tasisin, kare kula tang Maria ge tinanono pare, “A keketikene teke uamatotoin God tar guata tasir bureher Israel mare punga uahiua res nitagorong man, doho gisiamehe ra turung tentur kai keip tar nitagorong man, doh inggono tere turung pokoso sira pare, a uaparoko tasir tamata mara tapokisime tang God, bo o burehe puk ra turung ueluelde tatanon. 35 Temaeit a hauar ninamananine re moko tar kolousur bureher tamat e turung kotpokoso uakalahar, doh ingga e turung kalentieheiar niueldolomo ngohina toro baenat gero turung soup pokoso tunula tar koloumua.”
Ana ke uatakai tang God ke banga pe tang Iesu
36 Tar binaka tunoneit a propet a hangana tang Ana ke la uahuhutume tasisin, inggon a tuna Penuel gere la tur toro matina tang Aser. Ana ke le, doh ke uangoul tagu tena bulout toro mouit ro krismas, kara mata liuin. 37 Inggono ke uangoulung kamob e tuka ke la tual per hangaul, doho toueit no krismas, doh ahik pahe uoto hiliu tagu tar umang lotu ger dedeil re uoto lotu pe tar mamang binakalik, kare uoto ueil pon. 38 Gine ke me banga peono tar keketik, inggono ke uatakai tar hangana God, kare ueluatata tang Iesu tasir tamata uakapasit ra uanguangoul tar toia ger niualapagaha tar laha, kare me uelkarus tasir Jerusalem.
39  * Mat 2.23Tar binaka kura guata uakeluk pe Josep me Maria tar mamang inetelik, hape ro kula pe no ualatut God ger Tamata Noman, rasina kura tapokis tenasira uan i Nasaret tar pang uan i Galili. 40 Doha keketik e huang tabuar, kare me tampopokoh pon. Inggon a tang namana tun. Doh na nimalauelhirir Tamata Noman menia tena nipoul e moko teil tatanon.
Iesu ger keketik ke la tar umang lotu ger dedeil
41  * KT 12.24-27; 23.14-17; Ual 16.1-8Tar mamang krismasilik a toking tinanon ura uoto la i Jerusalem toro niein uleik gera kilain, Leke liu ro Mat. 42 Tar binakene no siokor hangaul, doho torik manasa no krismas Iesu, gisina ka la kai taro toro niein misiana ra uoto guatang sioun pe tar niguatan tasir Ju. 43 Tar binaka ke karuh baka per mareinene toro niein, a toking tinanon ura lang la tenasira uan i Nasaret, bo Iesu puk ke uangoul dede i Jerusalem, doh rasin ura tel. 44 Rasin ura namanampe pare, e la tagu teilimpeono tasisin, doh gisina ka la manasa tar siokor marein, song kura bangaehe rasinane i uantinanina toso ra tahisilik, doho ra bung kaluas. 45 Gine ahik pe rasina pah kura ueltupar tatanon, rasina kura tapokis poluk i Jerusalem tar la sir tatanon. 46 Kura karuh bakar touonor marein song kura la ueltupar to rasina tang Iesu tar buturung uelpokosane tar umang lotu ger dedeil, e tabila tagu tasir tamatang ualualasir, kare dangdangata heke tapokis tasisin. 47 Doho tamatasine ka ualongoro tatanono ka siokor lutarantiehe tun hape re ate uaia tun peono re hahaua pe tenas nidangatasin.
48 Tar binaka kura bang huara pe tamanon, doh tinanono tatanon, rasina kura lutarantiehe tun. Kare kulangua tinanono pare, “Ir tug! Ingga paka hik paho guata pare tamiraeim! Raeim me tamoumua kira kanuh tun, kira sirsir pe totomua.”
49 Doh Iesu ke mene hahaua pare, “Raoum deh pakura ate tun pare, inggo paku uangoul tena uma Tamoug.” 50 Bo rasina puk ahik matura naman manate tar haua ke mene uatuhaion.
51  * Luk 2.19I muduhia Iesu ke tapokis tagu i Nasaret tasrasin. Kare tang longoro dede tun tasrasin. Bo tinana pukion, ke uamoko toto tar ineteninanine tar koloun. 52  * 1Sa 2.26; NU 3.4Doh Iesu ke huang tabuara tunur tukunun, kara tang namana tun, doh God mesir tamat ra malarantiehe tun tatanon.

*2:14: Luk 19.38

*2:19: Luk 2.51

*2:21: Luk 1.31

*2:22-24: KT 12.1-8; 13.2,12

*2:29-31: Ais 52.10; Luk 3.6; Tai 2.11

*2:32: Ais 42.6; 49.6; 52.10

*2:34: Ais 8.14; Mat 21.42; 1Pi 2.8

*2:39: Mat 2.23

*2:41: KT 12.24-27; 23.14-17; Ual 16.1-8

*2:51: Luk 2.19

*2:52: 1Sa 2.26; NU 3.4