Luk
O Uelhire Uaia ke boloin Luk
No bolobolo Luk
Toro Uelhire Uaia geke boloin Luk, inggeig i banga pare, Iesu ter tamatang kale tapokis tasir Israel, doho gisiameher toto tamat, o bulout, doho kuaha pon. Doh tar binaka re marang uatentur Iesu tena kalekinale, inggono ke hire tasir tamata pare, a Iabena Dedeil ke uatentur tatanono tar mene tauete tono uelhire God gero uia tasir tiome (Luk 4.18). Doh roon o mana tun toro buk rone Luk ke ueluatata uaburehe tang Iesu ke ueldolomo tasir tamatasine ra huata teil pe tar mamang niduhulik, kare guata uaingua tasisin.
Gininar inetenine ke guataig Iesu teke guata maeit ka uahantieher toto tamatasiner nanon. Tar binaka ke poha Maria tatanon, o tamata ka uaha tun (Luk 1.42-48 doh Luk 2.10). Doh gine re lang kapa manasa per ueluatata toro buk rone, Iesu ke la i Heuen, doh gisinasiner tamata ka uahantiehe tunungua (Luk 24.52).
Luk ter tang sioko puk manasampe ke ueluatata tar bureher inete tena niuangoul Iesu ke uangoul peme. Gininar ueluatatanine ahik pahe moko teil tagu tar giniameher buk. Te Luk puk manasampe ke ueluatata tar bureher inete geke kotpokoso tar binaka ke kotpokoso Iesuane tar kot. Luk puk manasampe ke bolo toro uelhire uaranga geke mene tauetein Iesu ke ueluatata pe tar tamata ger peng Samaria ke poul pe tar tamata geke tupara uasain tasir tamata uasa (Luk 10.30-35). Doho uelhire uaranga pono tar keketik geke hiliu tang taman, kare la uangoul ueltebeir (Luk 15.11-23). Kare na giniamehe polukomper uelhire uaranga Iesu. Luk puk manasampe ke ueluatata tar inetenit geke kotpokoso tang Sakius, inggonor tamatane tere uoto kale tar mani tar takis.
Luk e moko teil na bureher mene tar giniameher inete pare, tar hagaring lotu uatampopokoh, doh tena kalekinaler Iabena Dedeil. Kare ter niguatang kusa luara liu tenas niguata uasar tamat. Luk na burehe ponor uelhire ke mene uatuha to ponolaig tar haua ka guataigir kuah.
1
O uelhire uakalahar
* Apo 1.1Teopilus o bureher tamata ka uedanga tar uamoko uahiua tar nibolbolo nar mamang inetelik geke guataig God, doh ke kotpokoso sira tun i uantinanina tamiueim, misiana sira kompe ka uelueluahiua pehar tamatang kalekinale tono uelhire God tamiueim, teasinasine teke banga uakikilanga katongo tunur matas.
Temaeitingua git tar binakanina sioun inggo ku sirsir hamas uaia tun me paheig tar mamang inetelik, e baka sirono paku bolo uahiua uauelturelao menang nibolobola Teopilus ger tamata uleik. Inggo ku guata pare, maro ate pona toro mana tun tar mamang inetelik geka ualasiraig totomua.
Jon ger tang uahuhu ka me hirein ra turung poho pein
Tar binakene tang Herot ger toiang Judia, e uangoulur pater a hangana tang Sekaraia, inggon a patere tar paina tang Abia. Elisabet tena kuahon, e la tur toro matina tasir patere pon, bo toro gime matina puk. Rasina tokah a toking tamata uaia, ura uoto guata uakodkodoho dedeane tar matana God, kaura uakeluk uaia tun tena niualatut, doh na niualatohon. Bo rasina puk ahik mo ra bung tus, teeit Elisabet a bouh, doh rasina tokah a toking mahohontiehe tun.
Maeit tar binakonene nas binaka manasar patereng toso bubunguna Abia tar guata tar kalekinale, doh Sekaraia ke la kalekinale sira manasa pono tar pater i uoumuhia tang God iuma tar umang lotu ger dedeil. * KT 30.7Inggono ka kedanga toin toro bakbaka uadud tar uakeluk tar niguatang tasir patere mare lekala tena umang lotur Tamata Nomana ger uleik tar la ualuh tar adua. 10 Doh tar binakonene o manai tamata uakapa tun ra lotu to i kalahar ra ualuh peigir adua.
11-12 Doh na angelour Tamata Noman ke me pokoso tang Sekaraia, kare me turuhia tar pang makoso na ro oltang uahung tar adua. Doh Sekaraia ke lutarantiehe keip tun tar nisokoro uleik ke banga pe tar anggelou. 13 Bo a anggelou puk ke kula tatanono pare, “Sekaraia, ahik paho sokor, ge nang lotu pea ka longoro manasain. Nang kuaha Elisabet e turung poho me tumua me bulout, ingga o turung uelkila tatanono tang Jon. 14 A niuaha uleik tun e turung laha tamiraoum, doh mo bureher tamata pono ra turung uaha uelkout tagu tamiraoum tar binaka ra pohoion. 15  * Aha 6.2-3Ge inggono pe e turung kotpokos a tamata uleik tar matanar Tamata Noman. Inggon ahik tun pahe banot e inum me bino ue me inum popokoh, doh inggon e turung uoun tur tar Iabena Dedeil tar binaka halana ta pohoin. 16 Inggon e turung uiuir mo bureher tamatang Israel mara lame tar Tamata Noman ge nas Godosin. 17  * Mal 3.1; 4.5-6; Mat 17.11-13Doh inggono e turung haiala uoum teil tar Tamata Noman, dohe keip teil tar nitampopokoho misiana sira tena nitampopokoho Elaija mare ueluia keipisir tamasir keketik toso bung tus, doho gisisir mahang longoro ra kale tar kodkodohonar niate mare kaleuatoro tanikais tena nilamer Tamata Noman.”
18 Doh Sekaraia ke kula tar anggelou pare, “Hape ru matoto pe inggo u ate pare, a puhon e turung pokos? Ge inggo pe ku mahohontiehe tun, doh nagu kuaho ke pipigogolik pon?” 19  * Dan 8.16; 9.21A anggelou ke mene hahaua tatanono pare, “Inggo Gebriel geru uoto tur i uoumuhia tang God, doh inggo ka ualatuehaio u me mene totomua, karu me ueliu totomua toro Uelhire Uaia rone. 20 Ualongor, gine ahik pe ingga mato tagorong mana tenag uelhireo gere turung pokoso tun toro mana tena binak, ingga o turung pau, ahik paho banot o men e tuka tar mareinene re pokosor inetenin.”
21 Tar binakene ra uanguangoul harahar tamata tang Sekaraia, gisina ra namnamanaeh, a hauar tengkana, maene ke uaotoungon iuma tar umang lotu ger dedeil. 22 Doh gine ke tauete pemeon inggon ahik pahe matotong mene tasisin. Gisina ka bang paroko sira tatanono ke banga to me inete siok iuma tar umang lotu ger dedeil. Doh inggon e sarsara uagulguluh kompela tar limana tar marang uahire tasisin, bo ahik puk pahe banot e men. 23 Tar binaka ke siokor uakapono tena kalekinale tar umang lotu, song ke la tapokisono tena uan. 24 I muduhia Elisabet na kuahon, ke me balakoso manas, doh tar tolimar bialok, inggono ke uangoul uaouo kompe iuma tena um. Doh inggono ke kula pare, 25 “Gine ter haua ke guatainir Tamata Nomana totoguo ke ualasira pe tena nimalara totoguo, ke kale liu pe tereg nimatalo i uantinanina tasir manai tamat.”
A anggelou ke laha tang Maria
26 Tar uatonomonor bialoko ke balakoso pe Elisabet, God ke ualatueha tang anggelou Gebriel e laha tar pang uan i Galili tar uauanilik ra kilain i Nasaret. 27  * Mat 1.16,18Anggelou Gebriel ke laha tar kuaha ge halana te hohouo keip me bulout. A kuahon a hangana tang Maria ger niualamatot e le tang Josep gere la tur toro matina tang Debit. 28 Doha anggelou ke kula tatanono pare, “A marein uaia tun totomua! Ingga ter niguata uaia tun, a Tamata Noman e uangoul tagu totomua.”
29 Tar binaka ke longoro Maria tena uelhireon, inggono ke kanuh, kare namanaehe pare, a uamarein uaia hauon. 30 Song ke kula polukur anggelou tatanono pare, “Maria ahik paho sokor, ge God pe ke guata uaia tun totomua. 31  * Ais 7.14; Mat 1.21-23Ualongor! Ingga o turung balakos, karo turung poho tar keketik bulout, karo turung uelkila tatanono tang Iesu. 32  * 2Sa 7.12-13,16; Ais 9.7Inggon e turung kotpokos a tamata uleik, doh ra turung kilain a tuna God ger i ranantieh. Doh God ger Tamata Noman e turung uatoia tatanon ngohina tang Debit ge tubunon, 33 doh inggono tere turung uoum keip uakodkodoho tasir tamatang Israel tar mamang binakalik, doh na Nitoiaon e turung moko dede.”
34 Kare kula Maria tar anggelou pare, “Hape re turung pokoso per puhonene ge inggo pe ahik matu hohouo keip me bulout?” 35 Kare mene hahauar anggelou tatanono pare, “A Iabena Dedeil e turung la uaponaha totomua, doh na nitampopokoho God ger i ranantieh e turung ragom tane totomua, maeit a keketik bulout gero turung pohoia ra turung kilain a tuna God, kara dedeil. 36 Elisabet ge tahimulikia ke pigogo nomanampe, kara bouh, bo gine daan a puk, inggon e balakoso teil tar keketik bulout, doh na tonomo manasar bialok. 37  * Uak 18.14Ge God pe ahik me inete re uaparakukuhin.”
38 Song ke kula Maria pare, “Inggo tena kuahang kalekinaler Tamata Noman, uamaluana gero pokoso ro uelhire roono totoguo, hape ko kula sira pe ingga.” Song ke hiliuir anggelou tatanon.
Maria ke la banga tang Elisabet
39 Tar binakoneit Maria ke kaleuator, kare uateuelein tar la tar uauanilik tar ponponina tar pang Judia, 40 kare la lekala tena uma Sekaraia, kare meneng uaha tang Elisabet.
41 Tar binaka ke longoro Elisabet tena meneng uaha Maria, a guamene re uangoul teil tang Elisabet ke siaka kai keip tar niuah, doh Elisabet ke uoun tun tar Iabena Dedeil, 42 kare mene ualeik ualutara pare, “God ke guata uaiantiehe tun totomua, a i rana uain tasir gisiamehe ro kuah, kare guata uaiantiehe tun tar keketik gero turung pohoia! 43 Inggo deh ahik paha kuaha uaia mare me ruh koutur kuaha gere uatinanain nag Tamata Nomano. 44 Gine ku longoro pe inggo tar meneng uaha ko menegia, a guamene i lolono totoguo ke siaka kai keip tar niuah. 45 Doh ingga ra turung guata uaia tunuia ro tagorong mana teil pe tar haua ke meneinir Tamata Nomana totomua e turung kotpokoso tun toro man.”
No kerekereng uatakai Maria
46  * 1Sa 2.1-10Kare kula Maria pare,
“A kolouguo e uatakai tar hanganar Tamata Noman.
47 Doha iabeiguo e uahantiehe tun tang God ge nag tang Uelkarusio.
48 Teeit ke namana uanono peono tena kuahang kalekinale re kale uahiua pein.
Uakekena tur daan o mamang babeir tamata ra turung kula totoguo ka guata uaia keipio tar niguata uleik.
49 Ge God pe ter tang sioko ger uleikintiehe na nitampopokoh, kara dedeilir hangan teke guata tar uleikir niguata totoguo.
50  * Ker 103.13,17Na niueldolomono e la tasisit ra ueltad, kara longoro tatanon,
e uakekena tur pe tar babeir tamatang daan, kare uelueluahiuela tasir tamatang gaat i muduhia.
51  * 2Sa 22.28Inggono ke uatouo ualasira keip tar limana tar uleikir nitou,
kare geil ueltebeir tasisit re uairana keipis teresir ninaman.
52  * Job 12.19; 5.11; Ker 147.6Inggono ke guata tasir gisiameher toia ka touahiuais,
bo ke kale kai puk tasisit re kale uahiuais.
53  * Ker 34.10Inggono ke uauoun tasisit ra gogo tar inete uaia,
kare uelueltula liu tasir tang inete ra uasabelima teil puk.
54-55  * Uak 17.7; Ker 98.3; Mai 7.20Inggono ke poul i Israel gesno tamatang kalekinaleono
tar namana huara tar niueldolomo geke ualapagah keipiono tang Abraham
menia toso bunguna tar mamang binakalik.”
56 Maria ke uangoul tagu tang Elisabet kaelainane tar touonor bialok, song ke tapokis tena uan.
Jon ger tang uahuhu ka pohoin
57 A binaka ke kotpokoso tang Elisabet tar poho manas, doh inggono ke poho tar keketik bulout. 58 Doho tamatasit ra uangoul uahuhut, doh gisis re ueliahe keipisiono ka longoro kout tar Tamata Nomana ke ualasira pe tatanono tar niueldolom, doh gisina ka uaha uelkout tagu tatanon.
59  * Uak 17.12; KT 12.3; Luk 2.21Tar uatualinar marein gisina ka laha tar me poko tar kapokonar keketik bulout, doh gisina ka marang uelkila uahiua tatanono tang Sekaraia ge tamanon. 60 Bo tinana pukuono ke mene hahaua tapokis pare, “Ahik! Inggono deh ra kilain tang Jon.”
61 Kara kulasina tatanono pare, “Bo ingga puk ahik tun me tahimulik re moko teilir hangonene.” 62 Temaeit, gisina ka sarang pau tang tamanar keketik tar uahire tatanon, hingiar hangana re malaraion e uelkila tar tun. 63 Inggono ke dangata me ineteng bolo keip, kare bolongua pare, inggono tar hangana te Jon. Doh gisina ka siokor lutarantiehe tun. 64 Ahik me sikir manasan, kare mene Sekaraia, kare uakekenengua tar uatakai tang God. 65 Gisit ra uangoul uahuhut ka ueltada keip tar nisokoro tang God, doh gane uakapa toro uaning toro ponponina tar pang uan i Judia, o tamata ra siokor mene pono tar puhon. 66 Gisit ka longoro tar ineteninanine ka namanaeh, kara kula pare, “A haua tununguampe re turung guatainir keketik gete hua kai.” A puh peonene e uakalahara tena nitampopokohor Tamata Nomana re uangoul teil pe tatanon.
No kerekere Sekaraia
67 Doh Sekaraia ge tamanono ke uoun tar Iabena Dedeil, kare hire tauete toro uelhire geke heirinir Iabena Dedeil pare,
68  * Ker 72.18“Uatakai tar hanganar Tamata Noman, ger Godong Israel,
teeit inggono ke me bulaua tapokis tosno tamat.
69-70  * Ker 18.2Ge inggono pe ke heiriha tar tamatang uelkarus ger tampopokoho tun
e la tur toro matina tang Debit ge na tamatang kalekinaleono tar me uelkarus tagigeig,
ngohina sira ke mene keip peono tosno propet gesir dedeil, ke la tur peme sioun.
71  * Ker 106.10Te mare uelkarus turiono tagigeig tosnogio uelmatan,
doh tasisit re tokouasais tagigeig.
72  * Uak 17.7; Ker 105.8-9Inggono ke ualasira tena niueldolomo toso bung tamagigeig,
doh tar namana huara tena uelhote ger dedeil.
73  * Uak 22.16-17A ualapagaha geke guata keipiono tang Abraham ge tamagigeig,
74-75  * Tai 2.12-14ke uelkarus liu tagigeig tosnogio uelmatan
mari banoto i uakeluk keip tar nidedeil,
doha nikodkodoho tar matana God tar mamang binakalik ri uangoul pe.
76-77  * Ais 40.3; Jer 31.34Doh inggar tug, God ger i ranantieh
e turung guata totomua pare, na propet,
ge ingga pe o turung la i uoumuhia tar Tamata Nomana tar kaleuatoro tena lelon,
tar ualasira tosno tamata God, hape re matoto pe God e uelkarus tasisin
gete kusa luar teres niguata uasasin.
78-79  * Ais 60.1-2Teeit tena niueldolomor Godener nagigeig,
temaeit a pisar e turung hara turuha i Heuen e laha tagigeig
mare heir me luh tasisit ra uangoul tar kitkitupun,
kara uangoulung mat,
doh inggon e turung keip tagigeig tena lele ro hiarou.”
80 Doha keketik ke huang tabuar, kare tampopokoho na nitagorong mana tang God, doh inggono ke uangoul tar butur padenen e tuka tar binaka ke me kotpokoso uakalahara peono tasir Israel.

*1:1: Apo 1.1

*1:9: KT 30.7

*1:15: Aha 6.2-3

*1:17: Mal 3.1; 4.5-6; Mat 17.11-13

*1:19: Dan 8.16; 9.21

*1:27: Mat 1.16,18

*1:31: Ais 7.14; Mat 1.21-23

*1:32: 2Sa 7.12-13,16; Ais 9.7

*1:37: Uak 18.14

*1:46: 1Sa 2.1-10

*1:50: Ker 103.13,17

*1:51: 2Sa 22.28

*1:52: Job 12.19; 5.11; Ker 147.6

*1:53: Ker 34.10

*1:54-55: Uak 17.7; Ker 98.3; Mai 7.20

*1:59: Uak 17.12; KT 12.3; Luk 2.21

*1:68: Ker 72.18

*1:69-70: Ker 18.2

*1:71: Ker 106.10

*1:72: Uak 17.7; Ker 105.8-9

*1:73: Uak 22.16-17

*1:74-75: Tai 2.12-14

*1:76-77: Ais 40.3; Jer 31.34

*1:78-79: Ais 60.1-2