8
O kuaha geka ualakurum tagu tas Iesu
Ke karuh baka per puhonene, Iesu ke haiala hahai toro uan menia toro uauanilik tar uelhire tauete toro Uelhire Uaia gero la tur tena Nitoia God. Doho siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk ra ualakurum teilimpe tatanon * Mat 27.55-56; Mak 15.40-41; Luk 23.49menia tasir gisiameher kuaha pono geke geil liu turis Iesu tasir liouana uasa, kara uauiais res momouh. Gisina tes Maria gera kilain tang Makdala geka geil liu turisir mouitir liouana uasa tatan, doh Joana na kuaha Kusa ger tamatang kaueke tena uma Herot, kare Susana, doho burehemper gisiameh. O kuahasine ka poul keip tasisina ter nosir mani katong.
O uelhire uaranga tar tamata geke lebe tar uatunar raes-uit
Doh tar binakon o bureher tamata ra la tur toro burehe ro uan, ka lame tang Iesu mara longoro tatanon, inggono ke ueluatata toro uelhire uaranga rone. “A tamata ke la tena iom, kare lang leba tar uatunar raes-uit. Git re kurasa pelaono tar uatun, a giniamehe ke duduko tar lel, kara ueihueih uaponor tamata ra la pe tar lel, doho tetiaua ka me ein tar uatun. Doha giniameher uatun ke dud i rana tar papalauan, doh gine ke tungara kai penin, ginina ke matengua, teene ahik pe me laur. Doha giniameher uatuna ke pungpungala i uantinanina tar uoho ueluelhung, kare hai tanenguanina tar raes-uit, kara hikinguanina pahe banotong hua kai. Bo a giniamehe pukur uatunar raes-uit ke pungala tar kotan, ke hua kai, kare ua tar bureher kukuanana pare, a 100ir uatunar raes-uit ke kotpokoso tur tar siokon siounur uatunar raes-uit.”
Ke mene uakapa pe Iesu toro uelhire rone, inggono ke kula ualeik pare, “Mai ger to talingana tar longor, e longor.” Doh no tamatang uakuakeluk Iesu ka dangata tatanono tar uakalahara toro uelhire uaranga rone.
10  * Ais 6.9-10Kare kula Iesu pare, “Inggoum ka heirisioum tar niateng tar uelhire uaouo tena Nitoia God, bo o gisiamehe ra longoro puk getu meno toro uelhire uarang, maeit,
 
‘Ra bangasin, bo ahik puk pah ra banotong bang parok,
gisina ra longor, bo ahik puk pah ra banotong longor parok.’ ” Aisaia 6.9
 
11 Iesu ke kula poluk pare, “Gine ter tengkana tun ro uelhire uarang pare. A uatunar raes-uit tono uelhire God. 12 Gisit tar lel teasina teka longor, doh Satan ke lame, kare me kale liu tur toro uelhire tar koloususin mara hikisina pah ra tagorong man, doh ra uelkarusis. 13 Gisit tar butur papalauan teasis ra kale keip toro uelhire tar niuaha tar binaka ra longoro tang roon, bo gisina puk ahik pah ra tagorong mana uapopokoh, kara tagorong mana puk tar sikinar binak, bo tar binakang uedanga puk gisin e punga uahiu res nitagorong man. 14 Doha uatuna geke pungpungako i uantinanina tar uoho ueluelhung, ginina te misiana tar tamatatie ke longoro tono uelhire God, bo tar binaka puk ke uangoulionane tar kot inggon e namanantiehe tun puk tar niduh, doh tar inete uaiaane tar koto gere uauaha tatanon. A mamang inetelikinanine teke uapekout tane tono uelhire God, maeit ahikingua na nitagorong manono pahe hua kai. 15 Bo a uatuna geke pungpungako tar kotan te misiana tasir tamatasis ka longoro tun nomana tono uelhire God, kara namana uaia tang roon, kara sanga dede tun, kara uatut mara uakotpokoso tar bureher nguata uaia.”
O tamata gera guata uaia
16  * Mat 5.15; Luk 11.33“Ahik me tamata re ualuh mo lam, kare kokop tane me inet ue e uamokola i kukulebanga toro uat, bo inggon e uatok i rana toro teboul mara me bangasit ra lekame ro luh pe roon. 17  * Mat 10.26; Luk 12.2A hauar inete re moko uaou, ginina ra turung uakalaharaig, doha hauar inete ra gomo taneig ra turung ateig ue ra puka uakalaharaig. 18  * Mat 25.29; Luk 19.26Temaene mu namana uaia tunoum hape rung ualongoro pe. Mai ge kae manasain mena inete ra turung heir uanoto polukin mena giniameh, mai ge ahik me nana ue a haua ke namana siragion a nan ra turung kale liu turig tatanon.”
Tinana Iesu, doho bung tahin
19 Tinana Iesu doho bung tahin ka me marang banga tatanon, bo ahik puk pah ka banotong la uahuhut tatanon, teeit o burehentieher tamata ra uangoul iuma tar um. 20 Doha tang siokor tamata ke hire tatanono pare, “Tinoumua, doho bung tahim gisila ra tur i kalahar, ra marang banga totomua.” 21 Bo inggono puk ke mene hahaua pare, “Gisit ra longoro tono uelhire God, kara guata uakeluk tes tinouguo, doho bung tahiguo.”
Iesu ke uahiarouo tar pang rom
22 Doha siokor marein Iesu ke kula tosno tamatang uakuakeluk pare, “Ti la sairkout tar pang giamehenar kodomo uiluiloh.” Maeit gisina ka panete tar bout, kara hua. 23 Git ra hua pelasin, Iesu ke hohouo manas, doha tukung pang rom ke tentur, kare untiehe tun, kare sasaopoinir bout, kara marang dudurasin.
24 O tamatang uakuakeluk ka sokor, kara la ualagura tang Iesu, ka kula pare, “Ir tamata uleik, inggeig deh ki hutung dudur!”
Kare tentur kaion, kare louara tar rom, doha butuana uleik, kare la kapar rom, kare hiarouo tununguaon. 25 Doh inggon ke dangata tosno tamatang uakuakeluk pare, “Ia kaeig remi nitagorong manoum.”
Doh gisina ka lutara keip tun tar nisokor, kara uelueldangateis pare, “A tamata hauonene, maeit ke longoror rom, doha butuan tatanon.”
Iesu ke uauia tar tamata nihikung liouan
26 Gisino ke uaulais tar painang Gerasa gere moko tar pang giamehenar kodomo uiluiloh i Galili. 27 Tar binaka ke ueih uahiuako Iesu toro sarang ion, gitir tamata a peng tar uauanilikion a nihikung liouan ke me tupara tatanon. Tar barahar binak a tamatane ahik mata loho tagu me gomono ue e uangoul iuma me um, bo e uangoul puk i lolono tar lebanganitir nosir mat. 28 Tar binaka ke bangono tang Iesu, inggono ke kaling ualeik, doh ke baka uahiuain i hutuna tar kekenon, kare kula ualeikintiehe tun pare, “A haua ro marang guataia totoguo, Iesu ger tuna God ger i ranantiehe tun? Inggo u dangata tutup tun totomua, ahik paho uauelmahing totoguo!” 29 Inggon ke kula pare, teeit Iesu ke kula tar liouana uasa e tauete liu tar tamaton. A bureher binak a liouana uasa e hiku tatanon, doho tamata ra uoto uih tane tatanono toro tiein, doh ra tur kaueke tatanon, bo inggono puk e reih uatakout dedempe toro tien, doha liouana uasa ke uoum keip tatanono tar butur belun.
30 Iesu ke dangata tatanon, “Mair hangoumua.”
Kare mene hahauono pare, “Inggeim o manai.” Ter hauon o bureher liouana uasa ka hiku tatanon. 31 Doh gisina ra dangdangata uapoul kompe tang Iesu ahik pahe ualatoho tasisina ra la tar butur kitkitupun ger nosir mat menia tasir liouan.
32 Doho bureher hueit ra ein ein teil tar hiuhiuon i huhutunalik. Maeit o liouana uasa ra dangata kompe tang Iesu tar uamaluana tasisina tar la hikula tasir hueit, doh Iesu ke uauia tasisin. 33 Tar binaka ka tauete liu tur per liouana uasa tar tamat, kara la hikungua tasir hueit. Doho hueitisina ka ualo uateuele uahiuako tar hiuhiuono tar butur re mokor kodomo uiuiloh, kara la siokor houp i laur.
34 Tar binaka ka bangasit ra kaukaueke tasir hueit tar puhonene, gisina ka ualo liu, doh ka la uahire tar uan, doh tar pang uan uiloh. 35 Doho tamata ka la tar la banga tar haua ke kotpokos, kara lamesina tang Iesu, doh gisina ka ueltupara tar tamata geka tauete liu turisir liouana uasa e tabila uahuhut tar kekena Iesu, inggone hiku teil tar hikhiku, doh na ninamanon a kalahara uaia tun, gisina ka bang, kara sokor. 36 Doho tamatasine ka bang, ka la hire tasir gisiamehe hape ke uauia pe Iesu tar tamata ger nihikung liouan. 37 Doho tamatasine ra uangoul uiloho tar pang uan i Gerasa ka dangata tang Iesu tar hiliu tasisin, teene gisina ka sokoro uasa tun.
Maeit Iesu ke panete tar bout, kare hiliu. 38 Bo a tamata geke tauete liu turinir liouana uasa ke dangata tutupe tang Iesu tar la tagu tatanon, bo Iesu puk ke uelueltula tapokis tatanon, ke kula pare, 39 “Tapokis tenang uan, karo la hire tar mamang inetelik geke guataig God ke poul pe totomua.” Maeit gitir tamata ke hiliu, kare la hire tauete uakapa tun tar uan uleik, hape ke guata pe Iesu tatanon.
A keketik ger mat, doha kuaha ger momouh
40 Song ke panete Iesu tar bout, kare sairkout tapokis poluk tar kodom uiluiloh i Galili, kare me pokoso tar giameher pain, doho bureher tamata ka uaha uangoul tun tatanon, ge gisina pe ka siokor uanguangoul tatanon. 41 Doha tamata uleik tenas umang lotur Ju ke me pokos, a hangana tang Jairus, inggono ke la hatup uahiu i uoumuhia tar kekena Iesu, kare dangata totouaha puk tang Iesu tar lame tena umon, 42 ge inggono pe a tang siokon siounur tun a kuah, here no siokoro hangaul, doho torik no krismas, doh inggon e marang mata manas.
Git re la pela Iesu tena umar tamata uleik, o bureher tamata ra la tagu teil tatanono ra uelueltabar tun. 43 Doha tang siokor kuaha geke tutung bakue e la tagu teil pono tasir manai. Inggonor kuaha ke tutung bakue tar puhung barah e banoto toro siokor hangaul, doho torik ro krismas, bo ahik puk me tamata ke matotong uauia tatanon. 44 Inggono ke haiala sikoroha i muduhia tang Iesu, kare me tuha toro suruna no hikhikuon, doh ahik me manasan no matono ko kap, kare uiangua.
45 Doh Iesu ke dangata pare, “Maiene ke me tuha totoguo.”
Doho tamatasine ka siokor uolih tatanon, kare kula Pita pare, “Ir Tamata Uleik, o bureher tamata ra kusukus, kara tabtabarala totomua.”
46 Bo Iesu puk ke kula tapokis pare, “A tamatampe ke me tuha totoguo, inggo u ate, ge a nitampopokoho pe ke hiliu tur totoguo.”
47 Gitie ke ate per kuaha pare, Iesu ke ate tatanono ke tuha pe tono hikhikuon, inggono ke sokor, kare poroporo uasa tun, kare la hatup uahiu i hutuna tar kekena Iesu. Doh gane i uoum tasir bureher tamat, inggono ke hire tauete tar tengkana ae maene ke tuhtuhono tatanon. Doh ke hire pono hape ke uia pe, doh no matono ko kapa uateuele tun. 48  * Luk 7.50Song ke kula Iesu tatanono pare, “Inggar tug, reng nitagorong mana ke uauia totomua, o la keip toro hiarou.”
49 Gine re mene haraha pe Iesu, a tamata ke la turume tena uma Jairus ger tamata uleik tar umang lotu, kare hire tang Jarius pare. “A tumua ke mat, ahik paho uabolboloho baka poluk tar tang ualasir.”
50 Bo Iesu puk ke longoro tar puhonene, kare kula tang Jairus pare, “Ahik paho sokor, tagorong mana kompe, e turung uiaon.”
51 Tar binaka ke me pokoso Iesu tena uma Jairus, inggon ahik mata uamaluana me tamata tar leka keipila iuma tatanono tes Pita puk manasampe me Jon, doh Jems, kare tamanar keketik me tinan. 52 Doh Iesu ke kula tasir tamatasis ra kiring, kara ueldolomo pare, “Mu uakenua manasa tar kirkiring, ge inggono pe ahik mata mat, inggon e hohouo kompe.”
53 Doho gisina ka uanuanio tatanon, ra ate pe tar kuaheit ke mat. 54 Bo Iesu puk ke kusa tar limanon, kare kula pare, “Ir keketik, tentur kaiha!” 55 Doha iabenono ke tapokisime tatanon, kare la tentur kaingua kompe, song ke kula Iesu tasisina ra heir me niein tatanon. 56 Doh tinanar kuah, doh tamana kura siokor lutar, bo ke ualatut puk Iesu tasisina pare, “Ahik pah mu hire me tang sioko tar hauene ke kotpokos.”

*8:2: Mat 27.55-56; Mak 15.40-41; Luk 23.49

*8:10: Ais 6.9-10

*8:16: Mat 5.15; Luk 11.33

*8:17: Mat 10.26; Luk 12.2

*8:18: Mat 25.29; Luk 19.26

*8:48: Luk 7.50