28
Iesu ke tua tapokis
I muduhia tar Mareining Pepe Uah, gitie re kih manasa pehainir giameher marein tar uakikilanganar marein tar uik, Maria Makdala mer tang giamehemper Maria kura la banga tar keu. Doha tukung nun ke kotpokoso ualutara, doh na anggelou God ke la turuha i Heuene, kare me tula uatagegele liu toro palau, kare tabila uapono tang roon. Inggono ke bala sira tar kanau, doh na hikhikuon a gaugauilintiehe tun. Doho soldia ka sokorontieh, kara poroporontiehe tun, kara punga uahiu i kot, ka baka sirangua tasir tamatasisie ka mate manas.
Bo a anggelou puk ke kula pare tar toking kuah, “Ahik pah mura sokor. Inggo u ate, raoum mura sir teil tang Iesu geka tinein tar korose. * Mat 12.40; 16.21Inggono taboinane. Inggono ka uatua manasain misiana ke kula baka pe. Mura lame, kaura me banga tar butur ke rikinon. Raoum mura la uateuelengua, kaura la hire tosno tamatang uakuakelukono pare, ‘Inggono ka uatua tapokis manasain toro mat, doh inggono ke la manasa uoum i Galili ter buturuono rung la banga tooum tatanon.’ Auia, inggo ku hire manasa tamiraoum.”
Kaura hiliu uateuelengua kompe rasina tar keu menia keip tar nisokor, kara niuaha uleik, kaura ualualo tar la hire tosno tamatang uakuakelukon.
Doh Iesu ke ueltupara tola tasrasina tar lel, kare kula pare, “Aliuo tun!” Kaura la uahuhutuha rasina, kaura buaka tar kekenon, kaura lotu tatanon. 10  * Mat 26.32Song ke kula Iesu pare tasrasin, “Ahik pah mura sokor. Mura la hire toso bung tahiguo ra la i Galili ter buturuono ra la banga tosina totoguo.”
O soldia ka hire tar haua ke kotpokos
11 Gitie ura la haraha pelar toking kuah, o gisiameher soldiasitie, ka kaukaueke tar keu, ka la tapokis tar uan uleik, kara la hire tosnosio mamahoholikir patere tar mamang inetelik ke kotpokos. 12 Doho patere uleik ka la tabila tokaha mesir mamahoholik, kara la uelhote, kara heir tar uleikir mani tasir soldia. 13 Kara kula pare, “Inggoum mung turung kula pare, no tamatang uakuakelukono ka lame naboung, kara me uenaua tar tukununono tar binaka rung hohououm. 14 Doh gete longoror gavana tar puhene, mi turung uakodkodoho keip uoumeim tatanono mara hikoum pahe kusesioum me puh.” 15 Song ka kaler soldia tar mani, kara guata sira manasampe misiana ka kula peis. Doho ueluatata rone ko la uiloho tasir tamatang Ju e tukampeene daan.
Iesu ke kotpokoso tosno tamatang uakuakeluk
16  * Mat 26.32Doh gisisir siokor hangaul, doha tang siokor tamatang uakuakeluk ka la manasampe tar siusaneit, ke kula uamatotoin Iesu tasisina ra lain i Galili. 17 Doh tar binaka ka bangasina tatanon, kara lotu tatanon, bo o gisiamehe puk tasisina res torikir ninaman ge pare, Iesu nomanon. 18  * Jon 13.3; Epe 1.20-22Doh Iesu ke la uahuhutume tasisin, kare kula pare, “God ke heir totoguo tar hanga uleik, doha nitampopokoho uleik tar kaueke tar mamang inetelik i Heuene dohi kot. 19  * Mak 16.15-16; Apo 1.8Temaene pakung laoum toro mamang uanilik, karung la guata tasir tamata nogo tamatang uakuakeluko. Karung uahuhu tasisina tar hangana Tamanon, doha Tunon, doha Iabena Dedeil. 20 Karung ualasira tasisina tar uakeluk tar mamang inetelik ku ualatohogio tamiuoum. Doh inggo u turung uangoul tagu tamiuoum tar mamang binakalik e tuka tar binaka re kapar kot.”

*28:6: Mat 12.40; 16.21

*28:10: Mat 26.32

*28:16: Mat 26.32

*28:18: Jon 13.3; Epe 1.20-22

*28:19: Mak 16.15-16; Apo 1.8