3
O tamatang kalekinale tar timuhur uelhote
* Apo 18.27; 2Ko 5.12Inggeim ahik pah mi uakekene poluk tar uairana katongosieim. Ahik pah mi uahinga me bolobolong uahire e la tamiuoum ue e la tur tamiuoum ngohina tasir gisiameher tamata gera hinga me puhung uahire. * 1Ko 9.2Bo inggoum te misiana pah ter bolobolor namiueim ka bololaig tamiueim mara ateig, kara bangar tamata uakap. * KT 24.12; Jer 31.33; Isk 36.26-27Inggoum mung ualasira tun pare, inggoum teka bololaigir uahire gere la tur tang Kristo ginina pe ter nieininar kalekinaler namiueim. Ginin ahik pah ka bolo keipig me inet, bo ginina ka bolo keipig tar Iabena God ger tua, doh ahik pono pah ka bololaig mo mahar palau, bo ginin ka bololaig tar kolounor tamat.
Inggeim mi mene sira ring tagorong mana tun pe tang God, teeit tar haua ke guatain Kristo. Inggo ahik pahu kula pare, inggeim mi matotong guata tar kalekinaleono mes paheimiu. Inggono te God ke guata tamiueim, maeit ring matotong guata tar kalekinalenine ring guataig. * Jer 31.31; Jon 6.63; 1Ko 11.25God ke uamatoto tamiueim o tamatang kalekinale tena timuhur uelhoteon. Inggonor timuhur uelhote ahik pah ka boloin pare, a ualatut, bo inggon a Iaben, ge a haua pe ka boloin a ualatut e keip teil toro mat, bor Iaben e keip teil tar nitua.
Na uinatoror uelhote
* KT 34.29A ualatut gere keip teil toro mat, ka boloig toro mahar palau. Roono ko la keipiha tena uiniatoro God. Temaeit gisisir Israel ahik pah ka matotong banga dede tar porene Moses, teeit inggono ke ragom tane ponoinir balbalanar uiniator, song ke rourouo uainimpela. Ge a puh peon o mana tun, bo a timuhur uelhotene ke me keip pokoso tar Iaben, inggon a i rana uainintiehe na uiniator. * Ual 27.26; Roum 1.17A ualatut e poluk tasir tamata teres niguata uasa, kare keip teil pono tar uiniator, bor timuhur uelhote e uakodkodoho keip tasir tamata tang God, inggono ter i rana uain na uiniator. 10 A ualatut ger pensioun a uleik na uiniator, bo e me rouo kompe getura me siokor moko tokaha mer uelhote ger timuh, ge a timuhur uelhote pe a i ranantieher na uiniator. 11 Doh gete moko puk na uiniatoror ualatut tar sikinar binak, bo a haua gere turung moko dedengua inggono ter popokoho uainintiehe na uiniator.
12 Temaeit ri ongolonguaeig ri tagorong mana teil pe tar puhonene. 13  * KT 34.33Inggeig ahik pahi pe sira tang Moses geke taku uaouo tar poren, maeit ahikir tamatang Israel pah ra matotong banga tar porenono re rourouo uain per balbalanar uinator. 14 Doh gisin ahik pah ka naman manate. Temaeit ginempela daan tar binaka ra hire tauetesina tar pensiounur ualatut res ninamanasin ahik pahe kalahar. Te Iesu Kristo puk manasa tere matotong kale liu tar inete gere uaouo teres ninamanasin. 15 O mana tun, ginempela daana geta hire tauetesina tar uelhire geke boloig Moses, res ninamanasin e ouo harahampe, doh gisin ahikimpe pah ra naman manate.
16  * KT 34.34Bo gete uiuirir tamat, kare la tapokisime tar Tamata Noman, a haua geke uaouo tena ninamanono ra turung kale liuin. 17  * Jon 8.36; Roum 8.2Doh ginelae daan, a Tamata Noman, a Iaben, doh tar mamang buturulik gere mokor Iabenon, o tamata ra uangoul teres nimalar. 18 Doh inggeig uakapa tunene ge ahik pah ka uataku tanesieig mare turung bala tapokisisieig tar balbalanar uinatoror Tamata Noman, inggeig ra uapalihisieig misianangua tatanon, kare misiana tar balbalana uinatoro gere moko dede gere la tur tatanon, ge inggono per Tamata Noman ter Iaben.

*3:1: Apo 18.27; 2Ko 5.12

*3:2: 1Ko 9.2

*3:3: KT 24.12; Jer 31.33; Isk 36.26-27

*3:6: Jer 31.31; Jon 6.63; 1Ko 11.25

*3:7: KT 34.29

*3:9: Ual 27.26; Roum 1.17

*3:13: KT 34.33

*3:16: KT 34.34

*3:17: Jon 8.36; Roum 8.2