4
Hire tauete toro Uelhire Uaia
Temaeit, tar niueldolomor nang God inggono ke heiringua tamiueim tar kalekinalener uia tun, inggeim ahik pah mi matotong hagouo uasa. * 2Ko 2.17; 1Te 2.5Inggeim king hiliu sioun tar niguata gere kale teil tar nimatal, kara niguata gera guata keipig toro boh. Inggeim ahik pah king marang uelour me tamat, doh ahik pah king marang to pukula mo nomio boho tono uelhire God. Inggeim king hire tun toro man i uoum tar matana God, doh maisir uauaman ra ate pon.
Doh ge teka kokop tanein ro Uelhire Uaia rone king hire taueteisieim, roono ka uamoko uaouo kompein tas mais geka heil. * Epe 2.2; Kol 1.15; Hib 1.3Satan ger god bohobohong gane i kot ke uakut teres ninamanar tamata ge ahik pah ra tagorong mana tagu, maeit ahikisina pah ra matotong bang huara tagu tar luh ger nana ro Uelhire Uaia gere la turur balbalana na uiniatoro Kristo, ge inggono pe tera banga toinir porene tar porene God.
A haua gering hire taueteisieim, ahik pah king menmene katongosieim, bo inggeim king hirhire tauete teil tang Iesu Kristo ger Tamata Noman. Inggeim mi uoto hire taueteisieim tamiuoum pare, inggeim teking kalekinale tamiuoum tar hangana Iesu. * Uak 1.3; Ais 9.2; 2Ko 3.18Ge God pe ke kula pare, “Uahue tar luh gere bala uamarmarein tar kitup.” Doh inggono ke guata tar luh mare bala uamarmarein tar kolougigeig mare heir tar luhung naman manate gere la tur tena balbalana na uinatoro God gere bala tur tar porene Kristo.
* 2Ko 5.1Bo inggeim ngohina pah mi kale teil tar luh ger balantiehe tun gere moko teil i lolono tar nouh gere ualasira tar mamang nitampopokoholik ger uia uainintiehe tun gere la tur tang God ahik pahe la tur tamiueim. * 2Ko 1.8; 7.5Inggeim king kale uelmahing tun tar mamang hagarilik, bo ahik pukumpe pah king uelueltageih ueltebeir ue king uaruara naman ahik pah king uamaluan. Inggeim ka guatguata uasasieim, bo God puk ahik pah ke hiliu tamiueim. Ka uauelmahingintiehe tunusieim, bo ahik puk pah king santiehe tun. 10  * 1Ko 15.31A mamang buturulik king uiloho pe inggeim, king kale uelmahing dedempe tar tukunumiu misiana tang Iesu tar binaka ke mat, maeit na nitua Iesu ra turung banga toin tar tukunumiueim.
11  * Roum 8.36Ge inggeig peene tera heir dedempesieig toro mata ri kalekinale pe tang Iesu, maeit re turung pokoso uakalahara tunur nitua ger nang Iesu tar tukunugigeig gininer mat ri uangoul keipig. 12 Temaeit inggeim mi uangoul uahuhut tun toro mata marung ueltuparoum tar nitua gere moko dede.
13  * Ker 116.10Ge a puh pe geka bolo uahiuain tono uelhire God sioun, ka boloin pare, “Inggo ku tagorong mana, temaeit ku men.” Doh tar siokonor nitagorong manene. Inggeim mi mene teeit king tagorong mana pe. 14  * 1Ko 6.14Inggeim mi ate tar God geke uatua tapokis tur tenagi Tamata Nomaneig Iesu toro mat, kare turung uatua tapokis pono tamiueim misiana tang Iesu, kare keip tamiueim menia tamiuoum i uoum tena butur. 15 A mamang inetelikinine ka guataig e laig tamiuoum, temaeit a hamhamas ger nang God e la tasir bureher tamata mara heiringuaig me burehentieher niuaha tena uiniator God.
Uangoul keip tar nitagorong man
16  * Epe 3.16Temaeit inggeim ahik pah mi matotong hagou uasa gitiempe ke saba manasa per tukunumiueim, bo a iabeimiueim e timuh kompela tar mamang mareinilik. 17  * Roum 8.17-18A siksikir niduhunine ahik pahe moko uabarah, bo e poul tapokis puk tamiueim tar kale tar uinatoro ger i ranantiehe tun gere moko dede, inggon a uleik uain tar niduhuninanine ring kalegieim. 18  * Kol 1.16Ge inggeim pe ahik pah mi uakeis uanono tar inete gering bang huarainene daan, bo inggeim mi uakeis uanono tar hauar inete ge ahik pah mi matotong bang huarain, ge a inete pe gera bang huarainene daan e moko puk tar sikinar binak, bor inete ge ahik pah ra matotong bang huarain e moko dedengua.

*4:2: 2Ko 2.17; 1Te 2.5

*4:4: Epe 2.2; Kol 1.15; Hib 1.3

*4:6: Uak 1.3; Ais 9.2; 2Ko 3.18

*4:7: 2Ko 5.1

*4:8: 2Ko 1.8; 7.5

*4:10: 1Ko 15.31

*4:11: Roum 8.36

*4:13: Ker 116.10

*4:14: 1Ko 6.14

*4:16: Epe 3.16

*4:17: Roum 8.17-18

*4:18: Kol 1.16