11
* 1Ko 4.16Petut sira totoguo misiana ku petut sira tun peo tang Kristo.
Uangoul i kukulebanga tar nikauek
Inggo u uaha tun tamiuoum, rung namana dede haraha pe totoguo tar mamang inetelik. Karung sanga uanono tun tar ualasira misiana harampe ku heir uain peo taninina tamiuoum.
* Uak 3.16; Epe 5.23Bo inggo u malara mung ate uaia tunoum pare, Kristo tere kaueke tasir bulout, doho bulout tera kaueke tasir kuah, doh God e kaueke tang Kristo. Doh tasir bulout uakapa tun, mai gere lotu ue gere hire tauete tena uelhire God tar buturung uelpokos, kare taku uaouo toro lun, inggon ahik pahe ueltada tang Kristo. Doh tasir kuaha uakapa tun, mai gere lotu ue gere hire tauete tono uelhire God tar buturung uelpokos, doh ahik pahe taku uaouo toro lun, inggon ahik pahe ueltada tena bulout, ahik me inete re uapoksair tatanon, kare tar kuaha ger nikakara ro lun. Gete me kuah ahik pahe taku uaouo toro lun, inggono paka kout liuigir ulun, bo geta puhono ra matala keipin ro kuah geta kout liuigir ulus ue ra kakara liuigir ulus, inggono pake taku uaouo toro lun. * Uak 1.26-27Bor bulout ahik tagu pahe taku uaouo toro lun, ge inggono pe tera banga toinir porene tar porene God, kare na uiniator God, bor kuah inggono tena uiniatoror bulout. * Uak 2.18-23Ge a bulout pe ahik pah teka tuha keipin tar kuah, bo git a kuah teka tuha keipin toro maharanar bulout. Ahik pah ter bulout ka tuhain tar poul tar kuah, bo git a kuaha ka tuhain tar poul tar bulout. 10 Ter tengkanonene, teeit o anggelou ra bang, maeit ra taku ro kuah e ualasira pare, na nikaueker kuah e moko toro lunon.
11 Bo tar ueliahe puk tosno tamatar Tamata Noman, a kuah ahik pahe matot e pepe me pahen ge pake taboinir bulout, doha bulout ahik pahe matot e pepe me pahen ge pake taboinir kuah. 12 Ge a kuaha pe e la tur tar bulout, kare ter siokono ponompe a bulout ke pohoinir kuah. Bor mamang inetelik uakapa tun e la tur tang God.
13 Dangata katongoia, auiampe tar kuaha gete kale liu tono taku tar binaka re lotu tang God? 14 Ahikir inetenine ka touo keipig tagigeig pahe uamatala tar bulout gete uaouonanain. 15 Bo inggono pare, gete me kuaha ouonan, inggono ter niueltadar nanon, ge a uluna peononiner barah ka heirig tatanono mare ragom tane toro lunon. 16 Bo gete me tamata re marang uelperere tar puhonene ahik baka poluk me giniameher niguata tamiueim ue tosnosio tamatang tagorong mana God.
No nieinir Tamata Noman
17 Tar ualatutunine ke la uoum, inggo ahik pahu matot u uairana tamiuoum, ge a mamang uelpokosolik per namiuoum a niguata uasa ke hahaua liu tar niguata uaia. 18 * 1Ko 1.10-12Tar uakikilangan, inggo ku longoro pare, tar binaka rung uelpokosoum, a siokor uan a uelsae e mok i uantinanina tamiuoum, doh inggo u tagorong mana sikoro nomanampe taninin. 19 Ahik me uaruara naman e uagiamehe siokongua tamiuoum, kare uakalaharangua mais ke bang paroko tunis God. 20 Tar binaka rung uelpokosoum, roon ahik pah tono nieinir Tamata Noman rung einioum. 21 Ge tar binakang ein pe o gisiamehe tamiuoum ra uoto ein uoum, ahik pah ra marang pepe uangoul tasir gisiameh, temaeit o gisiamehe ra gog, kara sipakang pahesir gisiamehe tar bureher inum. 22 Inggoum ahik mo nomio um tar ein to? Kare tar inum to? E baka sirono inggoum kung touahiua manasa tena lotu God, kara hik manasa pah mung ueltada tasir tiome. Mu malar u uairano tamiuoum tar inetenin? Inggon hera hik!
23 Ge inggo pe ku kale tur tar Tamata Noman tar hauanine ru heir uainilagio tamiuoum. Nagi Tamata Nomaneig Iesu ke heirin Judas tasir uelmatana naboung. Iesu ke kale toro bereit, 24 kare heir tar niuaha tang God, kare pis toro bereit, kare kula pare, “Gine ter tukunuguo a eimiuoum, inggoum mung guata sira pare, tar namana huara totoguo.” 25 * KT 24.6-8; Hib 8.8-13Inggono ke guata sira poluk binaka ka ein uakap, Iesu ke kale tar kap, kare kula pare, a kapene e ualasira tar timuhur uelhote tar deuatingiguo, inggoum mung guata sira pare, tar binaka rung inum keipoum tatanon, inggoum mung namana huara totoguo. 26 Ge a binaka pe rung einioum toro bereit roon, karung inum tola tar kap, inggoum mung tur keip, karung hire tauet, ke mata per Tamata Noman e tuka gete tapokisimeon.
27 * Hib 10.29Temaeit, mai ahik pahe ueltada tar binaka re ein toro bereit ue binaka re inum tola tena kapar Tamata Noman, inggono ke kouh tena niguata uasa tar tukunun, kara deuatinginar Tamata Noman. 28 A tamat e banga katongo bakain tena nipiles, song re ein tar bereit, kare inum tola tar kap. 29 Ge mai pe re ein tar bereit, kare inum tola tar kap, doh ahik pahe naman manate uaia tun tar tukununar Tamata Noman, inggon e uasa katongoin re ein pe, kare inum. 30 Temaeitingua, o burehe tamiuoum, o manguh, karo momouh, karo gisiamehe tamiuoum ka mat. 31 Bo geti bang kedanga katongosieig, inggeig ahik pah ra matotong heirisieig me uabang manate.
32 * Hib 12.5-6Tar binaka re heirir Tamata Nomana tagigeig me uabang manate, inggeig ra ualatutusieig, maeit inggeig ahik pah ra mamantouo keipisieig tar pang uanene i kot. 33 Temaeit, tamiuoum ro uanotoug tar binaka rung uelpokosoum tar ein tokah, uanguangoul tasir gisiameh. 34 Mai tamiuoum, re gog, inggono pake ein to baka tena um, maeit ahikir uelpokosor namiuoum pahe kedangain God pare, a sa.
Doh tar giniameher puhunit re mok, inggo u me banga taninin getu tapokisime.

*11:1: 1Ko 4.16

*11:3: Uak 3.16; Epe 5.23

*11:7: Uak 1.26-27

*11:8: Uak 2.18-23

*11:18: 1Ko 1.10-12

*11:25: KT 24.6-8; Hib 8.8-13

*11:27: Hib 10.29

*11:32: Hib 12.5-6