4
* Epe 6.9Inggoumur tamata uleik mu kaueke tosnomio tamatang kalekinale, karung kaueke uauelmatout keip tasisina tar siokonor hagar, ge inggoum pe mu ate pare, nami tamata uleik ponenah i Heuen.
A ualatut
* Epe 6.18; Pil 4.6Mu gulet karung lotu keip dede teremi nitagorong man, karung banga uaia dede gete pokoso me puh, karung heir dede tar uatakai tang God, * Roum 15.30; Epe 6.19karung heir pono menami lotueim mare uakalahara God tar lele tamiueim tar hire tauet, doh maring ueliu taueteeim toro uelhire rone tang Kristo geko ouiouo bakame sioun te roono pe, temaene ku uangoulo tar uih. Mu lotu maru uelhire uakalahara sira tuno hape ra uelhire tauete pein roon.
* Epe 5.15-16Mu uakeluk tar ninamana uaia tar binaka rung uangoul keip tasir tamatasitie ahik pah ra tagorong man, karung guata dede tar niguatar kodkodoh tar mamang inetelik. * Epe 4.29; 1Pi 3.15Tar binaka rung ueluatatoum, uelhire keip tar meneniner uia, karung meneng poul tasir tamat mare banotong poul nami menoum tasisit ra longor marung ate uaia tununguaoum hape rung hire tapokis pe tar tengkanar puhung dangata gera dangataisir tamata uakap.
Na uadouhinar mene Poul
* Epe 6.21Tikikus a uanotougigeig tun doh na tamatang kalekinale uaia tunur Tamata Noman, inggon e turung uahire tamiuoum tar mamang inetelik marung iateoum hape ru uangoul peo. * Epe 6.22Temaeit ru heirimeo tatanono tamiuoum mare la uatampopokohono tamiuoum, kare uaate tamiuoum hape ring uangoul peeim. * Plm 10-12Inggo u heir ponola tang Onesimus inggon a uanotougigeig tun, kara peng tenami uanoum, rasin ura turung hire tar hauar mamang inetelik ke kotpokosane.
10 * Apo 12.12; 13.13; 15.37-39; 2Ti 4.11Aristarkus gere uangoul tagu totoguo tar uih ke heir pono tena niuah, Doh Mak ge na turaka Banabas e heir pono tena niuah. Gete la kotpokosolaon inggoum mu uaha uangoul, karung tororo tatanon misiana ku uahire manasa uoum pelao. 11 Josua gera kila ponoin tang Justus, ke heir ponola tena niuah tesir tang touonor Jusinasine gera tagorong man ka kalekinale keip totoguo tena Nitoia God. Doh nas nipoulusina ke uauaha uaia tun totoguo.
12 * Kol 1.7; Plm 23-24Epapras ger peng tenami uanoum inggono na tamatang kalekinale pono Iesu Kristo, ke heir ponola tena niuaha tamiuoum. Inggon e uoto lotu tar dangata tang God tar uatampopokoho tamiuoum tar tur uapopokoho dede misiana tasir tamatang tagorong manasitie ka kale manasa uoum, kara iate uaia tun tar nimalarar mahmahoh ger nang God. 13 Inggo u hire tun tamiuoum toro man tena kalekinaleon auia tun tamiuoum, doh tasir tamatang Laodisia dohi Herapolis. 14 Luk a uanotoumiueim doh nami doktaeim me Demas ura heirila tenasira niuaha tamiuoum.
15 Heir tenami niuaheim tasir tamatang tagorong man i Laodisia, doh tang Nimpa, doh tar toto tamatang tagorong man gera uoto uangoul toto tena umon. 16 Getung timana uakapoum toro bolobolo rone, karung uelpalihe keip toro bolobolo geku heirilaio tasir Laodisia marung timana kalehoum.
17 * Plm 2Karung hire tang Akipus pare, “Kaueke uaia, karo uakapa tar kalekinale ka heirin totomua pare, na tamatang kalekinaler Tamata Noman.”
18 * 1Ko 16.21Inggo Poul ku bolo katongola tar heir tar uauaha tamiuoum. Poul
Mu namana huara totoguo ru uangoul pe tar uih.
Na hamhamasa God e uangoul tagu tamiuoum.

*4:1: Epe 6.9

*4:2: Epe 6.18; Pil 4.6

*4:3: Roum 15.30; Epe 6.19

*4:5: Epe 5.15-16

*4:6: Epe 4.29; 1Pi 3.15

*4:7: Epe 6.21

*4:8: Epe 6.22

*4:9: Plm 10-12

*4:10: Apo 12.12; 13.13; 15.37-39; 2Ti 4.11

*4:12: Kol 1.7; Plm 23-24

*4:17: Plm 2

*4:18: 1Ko 16.21