4
Inggeigir tamatang tagorong man ter tukununa Kristo
* Kol 1.10Temaene, inggo Poul u uangoul tar karabus, teene ru uoto guata pe tena kalekinaler Tamata Noman. Inggo u kula uapopokoho tamiuoum tar uangoul keip tar niuangoulur kodkodoho tar nikilene kung kalein. * Kol 3.12-13Mu kale uahiuasioum tasir gisiameh, karung hamhamas tasisin. Inggoum ahik pah mu nimaliana ualahur tar binaka ra guata uasasina tamiuoum, bo mu uelmalauelhiresioum, karung huata bolongur tar niduh ra heirig tatamiu. * Kol 3.14-15Pentampopokoho tar kaueke uanono tar puhene ke kale toto per Iabena Dedeil tamiuoum toro hiarouo misiana paho uoho gero rokoso tokaha tamiuoum.
Doh inggeig a siokon sioun pukur tukunun, kara siokor Iaben ter siokono sira kompe ka kila pesioum tar siokor uiniatoreit i uoum. A tang sioko pukur Tamata Noman, kara siokor nitagorong man, kara siokor uahuhu * 1Ko 12.6kara tang siokon siounur God Tamagigeig uakap gere i rana tagigeig uakap, dohe kalekinale i uantinanina tagigeig uakap, dohe uangoul i lolono tagigeig uakap. * Roum 12.3,6Bo tagigeig uakapa pukur tang siok tang siok, a inete uaia a niheir pakaha manasa ke uamatoto pe Kristo. * Ker 68.18Temaene re kular puh tono buk God gero dedeil pare,
 
“Tar binaka ke la kai taro inggon i ran,
inggono ke uoum keip tasir karabus ka la tagu tatanon,
kare heir tosno tamata tar inete uaia.”* Bolobolong Ker 68.18
 
* Jon 3.13A puhene “Ke la kai,” e ualasira tagigeig pare, Kristo ahik pah ke la kai puk. Ahik! Uakikilangan inggono ke la uahiuahane i kot. 10 Ter tang siokon siounumpeonene ke la uahiuaha, doh teono kompeonene ke la kai, kare ir anahiangua tar mamang inetelik i ran mare ualasira tena nitampopokoho uleik tar mamang inetelik.
11  * 1Ko 12.28Inggono te geke heir tar inete uaia tasir tamat. Tasir gisiameh, inggono ke heir tar kalekinale tar kotpokoso pare, o aposoul, o propet, o tamatang keip ualatuman toro Uelhire Uaia, o tamatang kaueke tasir tamatang tagorong man, doho tang ualasir, 12 tar kaleuatoro tasir toto tamatang tagorong manar nang God tar tuha tar kalekinale tar uatampopokoho tasir toto tamatang tagorong man mare huakair tukununa Kristo, 13  * Kol 1.28e tuka geti la uatukeig tar uiliodout tokah tar nitagorong man, doh teregi niate inggeig tar Tuna God, kari namanang mahoh i kotpokos o udeil sira tang Kristo tar ninaman, kara siokonor niguatar nanon.
14 Temaeit inggeig ahik paho keketik baka poluk gere puahpuaha ueltapokiseis toro butuan, dohe uu ueltapokiseis tar mamang rom misiana tar niualasir ger nasir tamatasis ra marang uelour tagigeig tenas boh gera tutig. 15  * Kol 1.18; 2.19Bo paki uelhire keip puk toro man, doha nimalauelhir mari kotpokoso sirangua tang Kristo tar mamang inetelik teono pe tero lunar sios. 16 Tena nikauekon, a tukununa uakap e ueltuman tokaha keip uaia tun. Gitie re kalekinale kahakaha per mahmaharan ter nanar kalekinale, ginin e poul tar giniameher maharan tar hua, maeit re tagalar udeilinar tukunun, kare uoun tar nimalauelhir.
A niuangoulur pensioun kara niuangoulur timuh
17  * Roum 1.21; 1Pi 1.14Tar hanganar Tamata Noman, inggo u kula uapopokoho pare, ahik tun pah mu uangoul sira baka poluk tenas niuangoulur tamata gera tele tang God, kara tukar res ninaman, 18 doho mahang naman manate, kara hik pah ra ate me inet, teeit ra de pesin tar longoro tang God. Temaene nas niuangoulusin e uairehe tununguampe tang God. 19 Gisin ahik mes nihagouong matal, kara uahue katongois tar guata pukom pela tar haua re malauelhirigir nimalara uasan tar tukunun, kara guata tar mamang niguatang ura ueltebeir, kara hik pah ra banotong uakenua tar niguata uasanin.
20 Bo ahik pukuono pah te pagiare ka ualasira pesioum tang Kristo. 21 O mana tun, teeit inggoum ka ualasira manasasioum tena niuangoulon, karung ate tar niualasir ger man e la tur tang Kristo. 22  * Roum 8.13; Kol 3.9Inggoum ka ualasirasioum tar kaleliu tenami niuangoulur pensioun geke mamantouoigir nimalara uasan tar tukunun geke uelour tamiuoum. 23  * Roum 12.2Inggoum ka ualasirasioum tar Iabena Dedeil tere uapalih tar iabeimiuoum marung uakekenoum tar namana me timuhur hagar, 24  * Uak 1.26; Kol 3.10karung hiku tar timuhur niuangoul ger nitouo sira tang God tar niuangoulur man, kara kodkodoh, kara dedeil.
 
25  * Sek 8.16; Kol 3.8-9Temaene inggoum uakapa mu luara tar boh, karung “ueluelmene keip pukusioum toro man,” Bolobolo Sekaraia 8.16
ge inggeig pe i siokor uangoul teil tar siokon siounur tukunun.
26  * Ker 4.4; Jas 1.19-20“Getung nimalianoum, kaueke uanonosioum getung guata tar niguata uasa,” Bolobolong Ker 4.4
ahik pah mu uamaluan tar pisar e hu keip teremi nimalianoum,
27 kara hik pah mu heir mena hagar Satan tar lekame.
 
28 A tamata ger ueuenau, e uakenua manasa tar uenau, bo e kalekinale keip manasa tar limana katongo tar tuha tar kalekinale mare heiriono tena inete tasisit ra malara me nipoul.
29  * Kol 4.6Ahik pah mu mene keip tar meneniner matasa ue mu soul, bo mu mene kompe tar meneniner uia, karung meneng poul tasir tamat mare banotong poul nami menoum tasisit ra longor, kare uahua teres nitagorong manasin. 30  * Ais 63.10; Epe 1.13-14; 1Te 5.19Kara hik pah mu uaueldolomo tena Iabena Dedeil God, ge inggono pe teke uamatoto tamiuoum o nan, dohe me turung bulaua tapokis uakapa tun tamiuoum tar uadouhinar marein.
31  * Kol 3.8Kale liu manasa tar niguatang mamangusul, kara nimalian, kara louar, kara uiliatung, kara mener boh tar marang mamantouo puk tar tang giameh, kara mamang niguata uasalikinitie re mamantou tar tamat. 32  * Mat 6.14; 18.22-35; Kol 3.12-13Bo mu uelguate uaia pukumpesioum, karung ueldolomesioum, karung uelkuse luara teremi niguata uasa misiana tang God ke kusa luara pe teremi niguata uasaoum tang Kristo.

*4:1: Kol 1.10

*4:2: Kol 3.12-13

*4:3: Kol 3.14-15

*4:6: 1Ko 12.6

*4:7: Roum 12.3,6

*4:8: Ker 68.18

*4:8: Bolobolong Ker 68.18

*4:9: Jon 3.13

*4:11: 1Ko 12.28

*4:13: Kol 1.28

*4:15: Kol 1.18; 2.19

*4:17: Roum 1.21; 1Pi 1.14

*4:22: Roum 8.13; Kol 3.9

*4:23: Roum 12.2

*4:24: Uak 1.26; Kol 3.10

*4:25: Sek 8.16; Kol 3.8-9

4:25: Bolobolo Sekaraia 8.16

*4:26: Ker 4.4; Jas 1.19-20

4:26: Bolobolong Ker 4.4

*4:29: Kol 4.6

*4:30: Ais 63.10; Epe 1.13-14; 1Te 5.19

*4:31: Kol 3.8

*4:32: Mat 6.14; 18.22-35; Kol 3.12-13