19
Poul ke mene tauete toro Uelhire Uaia i Epeses
* 1Ko 3.6Tar binaka re uangoul Apolos i Korin, Poul ke lala toro lelenit re moko toro beluna ro mokong tar pang uan song ke la pokos i Epeses. Tar uan uleikion inggono ke la ueltupar tasir tamatang tagorong man, * Apo 8.16kare la dangata tasisina pare, “Inggoum kung kale pono tar Iabena Dedeil tar binaka kung tagorong mana?”
Gisina ka mene hahaua pare, “Ahik! Inggeim deh ahik uadeilimpe pah king ate tagu me Iabena Dedeil.”
Maeit Poul ke dangata tasisina pare, “Bo hingiar niuahuhu kung kaleioum?” Kara hiresina pare, “Tero uahuhu geke ualasirain Jon.”
* Mat 3.11Kare kula Poul tasisina pare, “Na niuahuhu Jon a uahuhung uapalih tar niguat. Inggono ke kula tasir tamata tar tagorong mana tar tamata gere turung uakelukuha tatanon, inggono te Iesu.”
Gine ka longoro pesina tar puhon, gisina ka siokor uahuhu keipinguais tar hangana Iesu ger Tamata Noman. * Apo 8.17; 10.44,46Tar binaka ke uaponala Poul tar limana tasisin, a Iabena Dedeil ke laha tasisin, doh gisina ka uelhirengua tar ginameher uelhireng toro ginamehe ro uan, kara uelhire sira tasir propeit. Gisin o siokor hangaul, doha tang torikir bulout uakapangua.
Poul ke la leke tenas umang lotur Ju, doh ahik tun pahe meneng sokoro re mene tauete pe toro Uelhire Uaia ke la matotoin tar touonor bialok, inggono ke uelhalata keip tasir tamat tar uakalahara tena Nitoia God tasisinar Ju.
Bo o burehe pukur Ju ka mahang longor. Gisina ka de mata tagorong man, kara menmene uasa pono tena hagarir Tamata Nomanane i uoum tasir bureher tamat. Maeit Poul ke hiliu tasisin. Inggono ke kila liu tasir tamatang tagorong man, kara la toto tar uelhalata tokahane iuma tena umang kale niate Tiranus tar mamang mareinilik. 10 Inggon e uoto guata paar, doh ke la banoto manasain toro torik ro krismas. Inggono ke guata pare, mara siokor longoror Ju mesir tamatasis ahik paho Ju gera uangoul tar pang uanionene i Esia tono uelhirer Tamata Noman.
O Bung tuna Sikeva ka marang uedanga tar geil liu tasir liouana uasa tasir tamat
11  * Apo 14.3God ke guata tang Poul mare guata tar bureher nitouo popokoh. 12  * Apo 5.15Maeit a mahar gomono gera uarauitig tang Poul ka keip ponoig tar uauia keip tasir momouh, doh res matesin ke la uia, karo liouana uasa ka hiliu pono tasisis ra uangoul teilis.
13 Bo o gisiamehe pukur Ju ra latlateil pono tar geil liu pono tasir liouana uasaane tasir tamat. Gisina ka uedanga tar mene keip pono tar hangana Iesu ger Tamata Noman tasisir nihikung liouan. Gisina ra uoto kula pare, “Tar hangana Iesu gere uoto mene tauetein Poul, inggo u ualatoho totomua tar hiliu.” 14 Gisis ra uoto guata pagiar tesir mouitir bung tuna Sikeva ger patere uleiking tasir Ju. 15 Bo a siokor binaka puk a liouana uasa ke mene hahaua tasisina pare, “Inggo u ate tang Iesu, karu ate pono tang Poul, bo inggoumene te maisioum?”
16 Maeit a tamatoneit re uangoul teilinir liouana uasa ke pehuara ke uiliatung pe tasisin. Inggono ke uiliatung uasa tun tasisin, gisina ka ueldedeuating uakap, kara ualo tauete turane ium o palapal.
17  * Apo 5.11Tar binak ka ueliater Ju mesir tamata ge ahik paho Juisine ra uangoul i Epeses tar puhon, a nisokoro uleik tun ke kotpokoso tasisin, kara siokor uatakai tun tar hangana Iesu ger Tamata Noman. 18 O burehe tasisis ka tagorong mana song ka la katongome, kara me siokor uatauete tenas niguata uasa. 19 O gisiamehe geka uoto tuha bilih bak, ka la toto pon, kara siokor ualuh to tar matasir manai tenas bolobolong tuha bilih. A bolobolonin ke la matotoigir bulauana tar 50,000ir silva mani. 20 Maeit no uelhirer Tamata Noman ko kalekinale uapopokohane tasir tamat, kara ueliu ueltebeirinane toro mamang butur.
21  * Apo 23.11; Roum 1.13I muduhia ke kotpokoso baka per puhpuhunin, Poul ke namana tar la i Jerusalem, ke naman e lihila tar pang uan i Masedonia me i Akaia. Inggono ke kula pare, “I muduhia getu la pokoso baka inggo i Jerusalem, inggo u la turung bangaehe pon i Roum.”
22 Inggono ke ualatuengua tas Timoti me Irastus ge na toking tamatang poulion tar la i Masedonia, bo inggono ke uangoul sikoro baka tar pang uan i Esia.
O tamatang tuha tasir godo boboho ka nimaliana tang Poul
23  * 2Ko 1.8Tar binakon o gisiameher tamatane i Epeses ke tokouasais tasisine ra uakeluk tar niualasira gere laig tang Iesu. 24 A tansiokor tamat a hangana tang Demitrius, inggon e uoto tuha keip tar silva toro uumalik ngohina tena umang lotu Artemis. Doh gisis ra uoto kalekinale tatanono ra uoto kale tun tar mani uleik. 25 Doh Demitrius ke kila toto tasisin menia ponompe tasisis ra uoto guata pono tar siokonor kalekinalenin, kara tabila tokah, kare kula inggono pare, “Inggoum mu ate tun pare, inggeig i uoto kale tun tar mani uleik ri uoto uabulaua pe tar inetenin. 26 Doh inggoum kung banga, karung longoro manasa tar haua re guataig Poul. Inggono ke uapalih tun tasir bureher tamat i Epeses, kare gane toro burehe ro butur i Esia! Inggon e kula pare, ‘O godosiner nituhang tamat ahik paho godo noman.’ 27 Na nisar menemenenin e banot e uasuasa tenagi hagaring kale manieig menia pono tenagi umang lotueigene ri uoto lotu toin tang Artemis ge nagi godo inggeig menia pono tar hanganon e turung sa pon. Gane i Esia, kare toro mamang pang uan uakap, ra siokor lotu nomana tatanon. Bo no uelhire puk Poul o banot o uasuasa tar hanganon.”
28 Gine ka longoro pesina tar puhon. Gisina ka nimaliana uasa tun, kara uakekena tar menmene uauleik pare, “Artemis ge nagi godo inggeigener Epeses ter tampopokoho tun!”
29  * Apo 20.4; 27.2; Kol 4.10; Plm 24Ahik me sikir manasan, o tamata uakapane iuma tar uan uleik ka siokor menmene uauleik. Gisina ka reih tas Gaius me Aristarkus ger toking peng Masedonia geura la tagu teil tang Poul, gisina ka siokor lala tar umang tabila tokah. 30 Poul ke marang uakalaharain tasir tamatasin, bosir tamatang tagorong mana puk ahik pah ka uamaluana tatanon. 31 O gisiamehe ponomper tamata uleiking gane tar pang uanion gera matakaluana tang Poul, ka heirime toro uelhire tar kula tane uapopokoho tatanono pare, ahik pahe lala tar umang tabila tokah.
32 Gine o burehe pesin, gisin ahik paha kodkodoho res ninaman. Gisina ke uelueltebeir nas nimene uauleik, doho burehe tasisin ahik pono pah ra ate ae maene ka la tokahala tar buturuon. 33 Gisinar Ju ka tultula bisela tang Aleksander, kara uaturinane i uoum tasir tamat, doho gisiamehe ra menmene ualeiking ualatoho tatanon. Aleksander ke uedanga tar marang mene uakodkodoho baka tasisin. 34 Bo gine puk ka la ate pesinar tamatang Epeses pare, inggon a peng Ju, gisina ke kalenguaisir torikir aua tar menmene uauleik pare, “Artemis ge nagi godo inggeigir Epeses ter tampopokoho tun!”
35 Song ke kula taner tamatang kaueke tar uan uleik tasisina tar turtur sikor, kare kula pare, “Ir tamatang Epeses, o tamata uakapa tun ra ueliate pare, o tamatang tar uan uleikene i Epeses tera kaueke tena umang lotu Artemis ger godo tampopokoho tun meniampe tono kaesaon geko pung uahiua turuha i Heuen.
36 Temaene a niateninanine ahik me tamata re uolih pare, e tel, inggoum pakung pepe sikoro kompe, kara hik pah mu guata me inet.
37 Inggoum kung ueliuime tasir tamatasineane, bo gisina puk ahik pah ka menmene uasa tenagi godo inggeig, kara hik pono pah ka uenaua tur me inetane tena umang lotuon.
38 Ge pare ka banga Demitrius mes gisis re kalekinale tokahais me puh uasa ka guata uasainisin, gisina paka la tar umang kedang, kara la banga tasir tang kedang mara uakodkodoh. 39 Ge kae ponoin me giameher inete rung marang mene ponoioum, ginina paka uakodkodoho to ponoig tar binakang tabila tokaha tasir tamatane tar uan uleik. 40 Inggo u mene tar puhene, teene mo tamata gera banga tar niguata uasaene daan, gisina ra la banga sira pare, a ualagoreih keip tar nimaliana uleikion. Inggeig ahik pahi banot i turung uakalahara uaia tasisinar tamata uleiking Roum tar puhon, teene a tabila tokahene ahik tun me tengkana me uia tun.”
41 I muduhia ke menmene baka per tamatang kaueke tar uan uleik tar puhon, inggono song ke kula tasir tamata ra la tonosio uan.

*19:1: 1Ko 3.6

*19:2: Apo 8.16

*19:4: Mat 3.11

*19:6: Apo 8.17; 10.44,46

*19:11: Apo 14.3

*19:12: Apo 5.15

*19:17: Apo 5.11

*19:21: Apo 23.11; Roum 1.13

*19:23: 2Ko 1.8

*19:29: Apo 20.4; 27.2; Kol 4.10; Plm 24